Nekvašené

Hledám varianty 'nekvašené' [ nekvašenými (2) nekvašeným (1) nekvašených (17) nekvašený (5) nekvašenou (2) nekvašeného (5) nekvašené (26) nekvašená (1) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 19:3...jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům...
Exodus 12:8...jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohninekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte...
Exodus 12:15...to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů...
Exodus 12:17...potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše...
Exodus 12:18...jedenadvacátého dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde...
Exodus 12:20...kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny...
Exodus 12:39... Z těsta, které vynesli z Egypta, pak napekli nekvašené chlebové placky, protože ještě nevykynulo. Byli...
Exodus 13:6...měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova slavnost....
Exodus 13:7...Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na...
Exodus 23:15...mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak...
Exodus 29:2...mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a...
Exodus 29:23...pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden...
Exodus 34:18...si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak...
Leviticus 2:4...oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky...
Leviticus 2:5...na pánvi, je z jemné mouky zadělané olejemnekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to...
Leviticus 6:9...budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu...
Leviticus 7:12... spolu s přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem, nekvašené placky...
Leviticus 8:2... býčka k oběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do...
Leviticus 8:26...ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden...
Leviticus 10:12...zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Sníte ji na...
Leviticus 23:6...dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst nekvašené...
Numeri 6:15...berana bez vady jako pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem,...
Numeri 6:17...jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu...
Numeri 6:19...z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek a jednu nekvašenou placku a poté, co si...
Numeri 9:11...čtrnáctého dne druhého měsíce. beránkanekvašenými chleby a s trpkými bylinami. z něj nenechají...
Numeri 28:17...toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté shromáždění;...
Deuteronomium 16:3...k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z Egypta vyšel ve...
Deuteronomium 16:8...se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek Hospodina,...
Deuteronomium 16:16... na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených chlebů, při Slavnosti týdnů a při Slavnosti...
Jozue 5:11...pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody země...
Soudců 6:19...nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzlenekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše,...
1. Samuel 28:24...měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z  nekvašené chleby. Potom to nabídla Saulovi a jeho...
2. Královská 23:9...oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš znesvětil...
1. Letopisů 23:29...předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené bochánky a o veškeré vážení a...
2. Letopisů 8:13... novoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánků. Podle...
2. Letopisů 30:13... aby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebů. Celé to veliké množství nejdříve...
2. Letopisů 30:21...s velikou radostí slavili sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den chválili...
2. Letopisů 35:17...slavili Hod beránka i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob...
Ezdráš 6:22...Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je Hospodin obšťastnil, když jim...
Ezechiel 45:21... Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne vládce přinese za sebe i za...
Matouš 26:17... aby jim ho vydal. Prvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou:...
Marek 14:1..." Bylo to dva dny před Velikonocemi a Svátkem nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali...
Marek 14:12... jak by jim ho vydal. Prvního dne svátku nekvašených chlebů, kdy se obětuje velikonoční beránek, se...
Lukáš 22:1...úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a...
Lukáš 22:7...jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal...
Skutky 12:3...se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do...
Skutky 20:6...a čekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku nekvašených chlebů vypluli z Filip. Během pěti dnů jsme...
1. Korintským 5:7...Zbavte se starého kvasu, abyste byli novýmnekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek,...
1. Korintským 5:8...kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, alenekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. V dopisu jsem vám...

Slova obsahující nekvašené: nekvašené (26) nekvašeného (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |