Nejzazším

Hledám varianty 'nejzazším' [ nejzazším (3) nejzazších (4) nejzazšího (2) nejzazší (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Královská 20:30...hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval senejzazším pokojíku. Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme...
1. Královská 22:25...k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješnejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský...
2. Královská 9:2...Jdi za ním, odveď ho od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu...
2. Letopisů 18:24...k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješnejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský...
Žalmy 2:8... a učiním národy země tvým dědictvímnejzazší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je...
Izaiáš 24:16...zní na mořských pobřežích. Slyšíme chvalozpěvnejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!" ale říkám: "Zle...
Izaiáš 41:9...země jsem vychvátil, povolal jsem z krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj služebník, neodmítl jsem ,...
Jeremiáš 25:32...‚Hle, od národu k národu se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'" Mrtvoly...
Micheáš 5:3...budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do...
Marek 13:27...své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe. Poučte se od...
Římanům 10:18...naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám se tedy: Copak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |