Největších

Hledám varianty 'největších' [ největším (2) největších (4) největšího (5) největší (27) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 19:11... A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou, takže marně hledali vchod. Potom...
Genesis 34:25...z brány toho města. Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři...
Deuteronomium 33:15...dary slunce, nejlepší úrodou všech měsícůnejvětší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných...
Jozue 14:15...jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek. ...
1. Samuel 5:9...hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu...
2. Samuel 7:9... Proslavím tvé jméno jako jméno jednohonejvětších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím...
2. Královská 23:2... kněží i proroci - všechen lid od nejmenších po největší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy,...
2. Královská 25:26...s ním byli v Micpě. Všichni od nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli...
1. Letopisů 17:8... Proslavím tvé jméno jako jméno jednohonejvětších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím...
2. Letopisů 34:30...Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od největších po nejmenší. Král jim předčítal všechna slova...
Žalmy 86:13...chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou největší, zachránil jsi z hloubky záhrobí! Nadutci...
Žalmy 94:8...Jákobův se to nedozví!" Pochopte to, vy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil...
Žalmy 119:14... Raduji se z cesty tvých svědectví jakonejvětšího bohatství. O tvých pravidlech přemítám, abych na...
Žalmy 138:5...opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!" je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece...
Píseň 3:7...Šedesát hrdinů okolo stojí, hrdinů z Izraele největších. Ti všichni mečem vládnou, k boji vycvičeni jsou...
Jeremiáš 6:13...zemi, praví Hospodin. Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží...
Jeremiáš 8:10...pole uchvatitelům. Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží...
Jeremiáš 31:34...Všichni totiž budou znát, od nejmenších po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a...
Jeremiáš 42:1...syna Hošajášova, i všechen lid, od nejmenších po největší, pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš...
Jeremiáš 42:8...byli s ním, i všechen lid, od nejmenších po největší, a řekl jim: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k...
Jeremiáš 44:12...mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po největší zemřou mečem nebo hladem. Stanou se kletbou a...
Daniel 3:20...pec sedmkrát více, než se rozpalovala obvykle, a největším silákům ze svého vojska přikázal, Šadracha,...
Abdiáš 1:2...Hle, činím nepatrným mezi národy, budešnejvětším opovržení! Pýcha tvého srdce oklamala, tebe,...
Jonáš 3:5... Vyhlásili půst a všichni od nejmenších po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla...
Matouš 18:1...Ježíšem s otázkou: "Kdo je v nebeském království největší?" Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je...
Matouš 18:4...jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu,...
Matouš 22:36...pak zeptal, aby ho vyzkoušel: "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj...
Matouš 22:38...svou duší a celou svou myslí.' To je prvnínejvětší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého...
Matouš 23:11...máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude...
Marek 9:34...neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a...
Lukáš 9:46... Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš viděl, jaké myšlenky mají v srdci,...
Lukáš 22:24... Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na to řekl: "Králové národů nad nimi...
Lukáš 22:26...to tak ale nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, je jako nejmenší a vedoucí je jako sloužící...
Skutky 8:10...někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: "Tohle je...
Skutky 22:3...městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučennejvětší přísnosti u nohou Gamalielových a byl jsem...
1. Korintským 13:13...zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. Následujte lásku, horlete po...
2. Korintským 8:7...tolik vynikáte - ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili...
Židům 8:11...‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího po největšího z nich, mne totiž budou znát. Tehdy se slituji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |