Nejsvětější

Hledám varianty 'nejsvětější' [ nejsvětějším (1) nejsvětější (26) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 26:33...svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V nejsvětější svatyni pak na Truhlu...
Exodus 26:34...bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš...
Leviticus 16:2...svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící...
Leviticus 16:16...ji na slitovnici a před slitovnici. Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich...
Leviticus 16:17...zůstává uprostřed jejich nečistot. Když vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve Stanu...
Leviticus 16:20...synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně, Stanu setkávání a oltáře, přivede toho...
Leviticus 16:23...plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém...
Leviticus 16:27...oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smíření, nechá vynést...
Leviticus 16:33...otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyni i Stan setkávání, očistí oltář i kněží,...
Numeri 4:4...bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávánínejsvětější věci. Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se...
Numeri 4:19...zůstali naživu a nezemřeli, když přistupujínejsvětějším věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a...
1. Královská 6:16...desek a postavil uvnitř chrámu svatostánek pro nejsvětější svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová loď...
1. Královská 7:50...z ryzího zlata a zlaté panty ke dveřím do nejsvětější svatyně v nejvnitřnější části chrámu i ke...
1. Královská 8:6...na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž...
1. Letopisů 6:34...na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech...
1. Letopisů 23:13...synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mu a...
2. Letopisů 3:8... Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na šířku....
2. Letopisů 3:10...šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je...
2. Letopisů 4:22...z ryzího zlata a vchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze...
2. Letopisů 5:7...na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž...
Žalmy 28:2... když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj mezi darebáky a mezi...
Ezechiel 41:4...a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. "To je nejsvětější svatyně," řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu:...
Daniel 9:24... aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. A proto věz a rozuměj: Od vydání...
Židům 9:3...předložení. Za oponou pak byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K patřil zlatý kadidlový oltář a...
Židům 9:12...k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se...
Židům 9:25...a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od...
Židům 13:11... Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku...

Slova obsahující nejsvětější: nejsvětější (26) nejsvětějším (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |