Nejmenších

Hledám varianty 'nejmenších' [ nejmenšímu (1) nejmenším (4) nejmenších (11) nejmenšího (8) nejmenší (13) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 19:11...zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou, takže marně...
Genesis 47:12...staral se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde...
1. Samuel 5:9...nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. A...
1. Samuel 9:21...opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech...
2. Královská 23:2...Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen lid od nejmenších po největší. Král jim předčítal všechna slova...
2. Královská 25:26...Babyloňany, kteří s ním byli v Micpě. Všichni od nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak...
2. Letopisů 34:30... kněží i levité - všechen lid od největších po nejmenší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy,...
Izaiáš 60:22... dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. jsem...
Jeremiáš 6:13... kdo žijí v této zemi, praví Hospodin. Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od...
Jeremiáš 8:10...ženy jiným a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk, od...
Jeremiáš 31:34...Hospodina!' Všichni totiž budou znát, od nejmenších po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím...
Jeremiáš 42:1...a Jaazaniáše, syna Hošajášova, i všechen lid, od nejmenších po největší, pak přišli a oslovili proroka...
Jeremiáš 42:8...velitele, kteří byli s ním, i všechen lid, od nejmenších po největší, a řekl jim: "Tak praví Hospodin,...
Jeremiáš 44:12...zahynou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po největší zemřou mečem nebo hladem. Stanou...
Jeremiáš 49:20...Edomu a co zamýšlí proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se...
Jeremiáš 50:45...Babylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se...
Jonáš 3:5...Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších po největší oblékli pytlovinu. Když se ta...
Matouš 2:6...v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro...
Matouš 5:18...vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to...
Matouš 5:19...všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském...
Matouš 11:11...se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. Ode dnů...
Matouš 13:32...vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než...
Matouš 25:40...‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro .'...
Matouš 25:45...‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro .' Takoví tedy...
Marek 4:31...zrnko hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Jakmile je však zaseto,...
Lukáš 7:28...se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než on." Všichni jeho...
Lukáš 9:48...který poslal. Kdo je totiž mezi vámi ze všech nejmenší, ten bude veliký." "Mistře," řekl mu na to Jan,...
Lukáš 12:26...život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na...
Lukáš 16:10...byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrnýnejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v...
Lukáš 19:17...dobrý služebníku! Protože jsi byl věrný v tom nejmenším, vládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl:...
Lukáš 22:26... Naopak, kdo je mezi vámi největší, je jako nejmenší a vedoucí je jako sloužící. Vždyť kdo je větší...
Skutky 8:10...se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího po největšího, ho dychtivě poslouchali a...
Římanům 3:9...trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Aninejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou...
Efeským 3:8...díky jeho moci, jež ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych...
Židům 8:11...bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího po největšího z nich, mne totiž budou znát....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |