Nejlepšími

Hledám varianty 'nejlepšími' [ nejlepšími (7) nejlepším (9) nejlepších (1) nejlepšího (2) nejlepší (45) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 23:6...mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvounejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou...
Genesis 27:15...otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma,...
Genesis 45:18...otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz,...
Genesis 45:20...za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef...
Genesis 45:23...otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset oslic nesoucích zrní, chléb a...
Genesis 47:6...leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi...
Genesis 47:11...otce a bratry na pozemcích, které jim věnovalnejlepší části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef...
Exodus 15:4... Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhlnejlepší z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je...
Exodus 22:4... aby se pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své vinice. Když vypukne oheň...
Exodus 23:19...tuku slavnostní oběti do rána nic nezbudeNejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého...
Exodus 30:23...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční...
Exodus 34:26...beránka pesachové oběti do rána nic nezbudeNejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého...
Numeri 18:12...jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich...
Numeri 18:29...Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků...
Numeri 18:30... Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z...
Numeri 18:32...při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté...
Deuteronomium 12:11...příspěvky z práce svých rukou a všechny své nejlepší věci, které jste přislíbili Hospodinu. Tam se před...
Deuteronomium 32:14...přetvrdé, smetanou od krav i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, berany i kozly z Bášanu,...
Deuteronomium 33:13..." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře, prameny sahajícími dolů do...
Deuteronomium 33:14...nebe nahoře, prameny sahajícími dolů do hloubkynejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech měsíců,...
Deuteronomium 33:15...všech měsíců, největší chloubou hor odvěkýchnejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její...
Deuteronomium 33:16...hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorkůnejlepším ze země a její plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá...
Deuteronomium 33:21...uložil jako lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je velitelům...
Jozue 14:7...tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou,...
Soudců 16:25...- tolik našich zmordoval!" A když bylinejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona, je zábava!"...
Růt 3:3...převívat ječmen. Vykoupej se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě...
1. Samuel 2:29...si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepším z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak...
1. Samuel 8:14...vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům....
1. Samuel 8:16... Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše...
1. Samuel 15:9... Saul se svým vojskem však ušetřil Agaganejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno...
1. Samuel 15:15...od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému...
1. Samuel 15:21...vyhladil jako proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu...
1. Samuel 21:10... Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne...
2. Samuel 10:7...se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali se k...
2. Samuel 10:9... že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků a seřadil je proti...
1. Královská 5:3...bravu a mimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu nejlepší drůbež. Panoval totiž nad celým územím a nad všemi...
1. Královská 20:3...Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženynejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak...
2. Královská 8:9...s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišel, zastavil se před...
2. Královská 10:3...tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na trůn jeho otce...
1. Letopisů 19:8...se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali se k...
1. Letopisů 19:10...čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků, aby nastoupili proti...
Job 29:4...jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě...
Job 32:9...nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas ...
Job 36:16...do nekonečné svobody, ke stolu obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen soudem ničemných, soud a...
Žalmy 81:17...by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych nasytil!" Žalm...
Žalmy 147:14...tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí . Když na zem svůj rozkaz posílá,...
Přísloví 3:9... Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní...
Přísloví 17:22... hlupákův otec radost nepozná. Radostné srdcenejlepší lék, ztrápený duch je kostižer. Darebák přijímá...
Kazatel 7:1... on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den zrození. Lepší je...
Píseň 4:14... se všelijakým kořením, s myrhou a aloínejlepšími balzámy. Jsi pramen zahradní, studnice živých...
Ezechiel 17:21...a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrnýNejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo...
Ezechiel 24:4...kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho nejlepšími porcemi, ber nejvybranější jehněčí. Naskládej...
Ezechiel 31:16...zemí tehdy došly útěchy všechny stromy Edenu, ty nejlepší ze skvělých stromů napájených v Libanonu. I ony...
Ezechiel 44:30... co bude v Izraeli zasvěceno Hospodinu. To nejlepší ze všech prvotin a každý z vašich obětních...
Daniel 11:15...a dobude je. Jižní vojsko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude...
Micheáš 7:4...poroučí, co si zamane, a všichni kují pikleNejlepší z nich je jako trní, poctivec horší než plot z...
Lukáš 15:22...' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte...
Jan 2:10...ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty...
1. Korintským 12:31...jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu:...
2. Korintským 8:10... Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první, kdo s tím...
Filipským 1:23...Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |