Nejen

Hledám varianty 'nejen' [ nejen ]. Nalezeno 35 veršù.
Deuteronomium 8:3...neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z...
Deuteronomium 29:13...a Jákobovi. Tuto přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem,...
2. Letopisů 19:10...nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejte a buďte...
2. Letopisů 35:14... do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale i pro kněží ze synů Áronových. Zpěváci,...
Pláč 3:41...cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se navraťmeNejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme....
Matouš 4:4...v chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem...
Matouš 4:25...a on je uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma, Judska a...
Lukáš 4:4...v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl...
Jan 11:52...prorokoval, že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také aby shromáždil rozptýlené...
Jan 12:9...se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišlinejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého...
Skutky 19:26...Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen v Efesu, ale skoro po celé Asii. Že prýbohové...
Skutky 21:13...mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno...
Skutky 26:29... "Kéž by Bůh dal!" řekl na to Pavel. "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyší, stal ne téměř, ale...
Skutky 27:10...by plavba skončila neštěstím a velikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech!" Setník...
Římanům 4:16...řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeninejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy...
Římanům 5:3...v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení...
Římanům 5:11...spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu,...
Římanům 8:23... dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my...
Římanům 9:24...připravil ke slávě, totiž na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj...
Římanům 13:5...pachatele zla. Proto se musíme podřizovatnejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také...
Římanům 16:4... nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen , ale i všechny církve z pohanů. Pozdravujte i...
2. Korintským 7:7...potěšuje sklíčené, nás potěšil příchodem Tita, a nejen jeho příchodem, ale také tím, jak byl mezi vámi...
2. Korintským 8:21...darem zacházíme. Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi. Posíláme proto s nimi...
Galatským 4:18.... Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždyckynejen když jsem u vás. Děti moje, znovu vás v bolestech...
Filipským 1:29...od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj,...
Filipským 2:13...ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte...
Filipským 2:27... na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na...
1. Tesalonickým 2:8...nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy - tak moc...
1. Timoteus 5:13...by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a...
2. Timoteus 4:8...v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho...
Titus 1:9...spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce....
Židům 5:3...i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy lidu, ale i za vlastní. Tuto čest si nikdo...
1. Jan 2:2... On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho...
1. Jan 5:6... který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristusnejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který...
2. Jan 1:1...paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen , ale všichni, kteří poznali pravdu), kvůli pravdě,...

Slova obsahující nejen: nejen (35) nejenom (3) nejenže (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |