Nejdu

Hledám varianty 'nejdu' [ nešly (1) nešlo (6) nešli (5) nešla (3) nešel (19) nepřijdu (7) nepřijdou (2) nepřijdete (1) nepřijdeš (2) nepřijde (34) nejít (1) nejdu (2) nejdou (5) nejdeš (2) nejde (24) ]. Nalezeny 113 verše.
Genesis 9:15...s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když...
Genesis 19:22...tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje Coar, Maličké.)...
Genesis 29:8...dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se...
Genesis 37:13...svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi...
Genesis 42:15... Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby...
Genesis 44:23...otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi ...
Exodus 34:35...si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou...
Leviticus 12:4...jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatéhonepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny...
Leviticus 21:11...nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své rouchoNepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli...
Numeri 20:19...nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme jiNejde o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl:...
Numeri 22:37...jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi...
Numeri 24:1... že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal se k...
Jozue 3:4...máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi...
Soudců 21:5...Zavázali se totiž přísahou, že každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům...
Růt 3:10...ještě větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatými. Proto se neboj...
1. Samuel 1:22...Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho...
1. Samuel 9:13...k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on obětní hod požehnat. Teprve pak se...
1. Samuel 11:3...posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové...
1. Samuel 11:7...se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodina...
1. Samuel 13:11...viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl jsem...
1. Samuel 16:11...řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek...
1. Samuel 30:22...všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali. si...
2. Samuel 11:9...palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do...
2. Samuel 11:10...paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses...
2. Samuel 11:13...ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky...
2. Samuel 16:17...svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil...
2. Samuel 19:26...přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi...
1. Královská 8:5...před Truhlu, obětoval tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak...
1. Královská 13:8...odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domunešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se...
2. Královská 5:25...byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když...
2. Královská 6:31...král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl...
1. Letopisů 22:3...křídel jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští...
1. Letopisů 22:14...talentů stříbra, bronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš....
1. Letopisů 29:1... je mladý a nezkušený, a toto je veliké díloNejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil...
2. Letopisů 5:6...Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak...
Ezdráš 5:5...o tom nebude zpraven Dareios a dokud od něj nepřijde odpověď. Toto je znění dopisu, který poslal...
Ezdráš 10:8...všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a...
Job 4:16...na těle se mi zježily. Zastavil se, podobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot,...
Job 13:16...tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný bezbožník! Dobře poslouchejte, co tu vypovím...
Job 20:2...na to řekl: "Na tohle musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý...
Job 21:10...plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako beránci,jejich...
Job 33:28...však, co jsem zasloužil. Bůh vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy...
Žalmy 10:13...ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou...
Žalmy 75:7...Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje,...
Žalmy 77:20...tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše...
Žalmy 101:3...chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků...
Žalmy 139:17...drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst! Kdybych je počítal, než písku je jich víc;...
Přísloví 28:16... jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený vraždou se...
Izaiáš 32:10...klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde. Vy bezstarostné, třeste se, vy sebejisté, chvějte...
Izaiáš 47:8...myslíš si: " - a kdo je víc? Nebudu vdovounepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe obojí v jediné...
Jeremiáš 3:16...o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl  nepřijde, nikdo si na ni nevzpomene; nikomu nebude chybět a...
Jeremiáš 4:4... se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě...
Jeremiáš 5:12...Popírali Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor. Proroci...
Jeremiáš 14:13...jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem...
Jeremiáš 14:15...jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci zajdou mečem a hladem!...
Jeremiáš 14:17...jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzynejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná,...
Jeremiáš 24:2...koši byly velmi špatné fíky, tak špatné, že nešly jíst. "Co vidíš, Jeremiáši?" zeptal se Hospodin....
Jeremiáš 24:3...velmi dobré, ale ty špatné jsou tak špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal slovo...
Jeremiáš 24:8...za špatné fíky, praví Hospodin - tak špatné, že nejdou jíst. Učiním je odstrašujícím příkladem neštěstí pro...
Jeremiáš 29:16...v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupů - Hle,...
Jeremiáš 29:17...jako se shnilými fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním...
Jeremiáš 30:15... Proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit. To jsem ti to způsobil, protože máš tolik...
Jeremiáš 37:14...na něj. "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš ho ale vůbec neposlouchal....
Jeremiáš 49:36...nezbude ani jeden národ, kam elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam před jeho nepřáteli, před těmi, kdo...
Pláč 1:2... Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradili, obrátili se proti...
Pláč 1:4...sevření. Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo  nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží...
Pláč 1:7...mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díval a smál se nad tou...
Ezechiel 7:14...trubku troubí se, vše připraveno je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je...
Ezechiel 34:6...rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. Proto, pastýři, slyšte slovo...
Ezechiel 44:25...všechny slavnosti a budou světit sobotyNepřijdou k mrtvému člověku, aby se neposkvrnili. Jedině...
Ezechiel 47:5...byla tak hluboká, že se v muselo plavatnešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté ...
Micheáš 2:6...se přece neprorokuje; taková hanba na nás nepřijde!" To se říkat, dome Jákobův: "Copak Hospodin...
Micheáš 3:11...se slovy: "Copak vprostřed nás není HospodinNepřijde na nás žádné neštěstí!" Nuže, právě kvůli vám bude...
Zachariáš 7:14...neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani cestovat. Kvůli nim se z krásné země stala...
Matouš 10:42... protože je to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny...
Matouš 18:3...jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je...
Matouš 21:30...mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první,"...
Matouš 25:5...vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se...
Marek 7:19...vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinitNejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do...
Marek 9:41... protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z...
Lukáš 12:33...nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam...
Lukáš 12:45...ale ten služebník v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet...
Lukáš 13:35...pustý. Říkám vám, že neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v...
Lukáš 19:13...hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s tím, dokud nepřijdu.' Jeho krajané ho ale nenáviděli a hned vyslali...
Lukáš 22:18...Říkám vám, že neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království." Vzal chléb, vzdal díky, lámal a...
Jan 5:24...a věří Tomu, který poslal, věčný životnepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen,...
Jan 7:8...skutky jsou zlé. Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." To jim řekl a zůstal v...
Jan 9:3...rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na...
Jan 16:7...Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdunepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám....
Jan 20:5...se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil...
Jan 21:22...Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty následuj." Mezi bratry se...
Jan 21:23...nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom?" To je ten učedník, který vydává...
Skutky 15:38...se to nezdálo, protože je v Pamfylii opustilnešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se...
Skutky 20:24...a soužení. však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu,...
Skutky 27:22...vzchopili. I když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o život. Dnes v noci navštívil anděl toho Boha,...
Skutky 27:34... v zájmu své záchrany něco snězte; nikdo z vás nepřijde ani o vlásek!" Po těch slovech vzal chléb, přede...
Římanům 9:12...aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení (nešlo totiž o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo ...
Římanům 14:17...vás dobré, nemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v...
1. Korintským 3:7... Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že...
1. Korintským 4:6... abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se tedy nikdo kvůli jednomu...
1. Korintským 10:24...všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Nikomu  nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého....
1. Korintským 11:26...tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich...
2. Korintským 2:1...pevně stojíte. Rozhodl jsem se, že k vám znovu nepřijdu se zármutkem. Kdybych vás totiž zarmoutil, kdo by...
2. Korintským 8:13...toho, co člověk , ne podle toho, co nemáNejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy se octli v...
2. Korintským 12:18...podvedl Titus? Nejednali jsme ve stejném duchuNešli jsme ve stejných šlépějích? Myslíte, že se před vámi...
2. Korintským 13:7... Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatněNejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu...
Galatským 1:17...jsem se tehdy poradit s tělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve...
Galatským 3:12...že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude...
Galatským 3:28...pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékliNejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný,...
Filipským 1:27... Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom...
Jakub 5:7...úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a...
1. Petr 3:21...je křest, který nám teď přináší záchranunejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí...
Zjevení 2:25...jiné břemeno. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává skutky do konce,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |