Nejdříve

Hledám varianty 'nejdříve' [ nejdříve ]. Nalezeno 30 veršù.
1. Samuel 2:16... jenom syrové." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš...
1. Královská 22:5...Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo." Izraelský král...
2. Letopisů 30:14...nekvašených chlebů. Celé to veliké množství nejdříve zbořilo jeruzalémské oltáře, odstranili také...
Ezechiel 42:16...ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou...
Matouš 7:5...' a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys...
Matouš 12:29...domu a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Kdo není...
Matouš 13:30... do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale...
Matouš 17:10...ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a...
Matouš 23:26...plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepčenejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek!...
Marek 3:27...siláka a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Amen,...
Marek 4:28...neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebenejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A...
Marek 9:11...se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě,...
Marek 9:12...musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví'. Co je ale psáno o...
Marek 16:9...ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů....
Lukáš 6:42...nevidíš trám ve vlastním oku? Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys...
Lukáš 10:5...po cestě nezdravte. Do kteréhokoli domu vejdetenejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel...
Lukáš 11:38...se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl. Pán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte...
Lukáš 14:28...někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda na její dokončení?...
Lukáš 14:31...král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit...
Lukáš 17:25...po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj denNejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto...
Jan 2:10...správce ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to...
Jan 7:51...řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?" "Snad nejsi...
Jan 12:16...přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si...
Jan 18:13...tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve k Annášovi. Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl...
Skutky 26:20...tomu nebeskému vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi...
1. Korintským 15:46...ten poslední Adam se stal obživujícím duchemNejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve...
Galatským 2:12...mu postavil. Jeho chování bylo odsouzeníhodnénejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi...
1. Timoteus 3:10...tajemství víry je v čistém svědomí. jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, potom slouží....
Židům 10:15...dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch svatýNejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s nimi po...
Židům 13:19...tedy prosím o modlitby, abych se k vám mohl co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |