Nejásej

Hledám varianty 'nejásej' [ nejásejme (1) nejásej (4) nejásají (5) nejásá (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Samuel 1:20...ulicích, se neradují filištínské dcery,  nejásají dcery neobřezaných! Svahy Gilboa, ano, vy - deště...
Žalmy 25:2... Dej, se zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby...
Žalmy 35:19... před početným lidem oslavím. nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu mají v...
Žalmy 35:24...právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj,  nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!"...
Žalmy 38:17...- Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní nad mým selháním!...
Žalmy 41:12... že máš rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš, neboť jsem nevinný, do své...
Přísloví 24:17...ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padnenejásej v srdci nad jeho klesnutím. Hospodinu by se nelíbil...
Ezechiel 7:12...čas tu je, nastal onen den! Kdo kupujenejásej, kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž...
Ezechiel 21:15...leskne, naostřený k porážce, lesk jako bleskNejásejme nad žezlemmého syna'. Ten meč se i všem stromům...
Ozeáš 9:1...ten jim ty tvrze sežehne! Neraduj se, Izraelinejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opustil a...
Micheáš 7:8...na Boha - on zachrání, můj Bůh vyslyšíNejásej, nepříteli, nade mnou - i když jsem padl, povstanu!...

Slova obsahující nejásej: nejásej (4) nejásejme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |