Nehledí

Hledám varianty 'nehledí' [ nehleďte (1) nehledím (1) nehledí (8) nehleď (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 9:27...na své služebníky, na Abrahama, Izáka a JákobaNehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na jejich zkaženost a...
Deuteronomium 33:9...ním u vod sváru v Meribě. O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým...
Job 31:4...zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na cesty, copak nepočítá všechny kroky?...
Job 37:21...o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky...
Žalmy 36:2...sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu...
Žalmy 119:37...svědectvím namísto lakomství. Odvrať oči,  nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému...
Žalmy 119:85...Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci ...
Píseň 1:6...stany Kedarských, jak baldachýny ŠalomounovyNehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo!...
Izaiáš 31:1...jezdců že je bezpočet, k Svatému izraelskému ale nehledí, Hospodina hledat nechtějí. I on je však moudrý!...
Římanům 3:18...pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou...
Filipským 2:4...važte si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak...

Slova obsahující nehledí: nehledí (8) nehledím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |