Nehřešil

Hledám varianty 'nehřešil' [ nehřešte (3) nehřešíte (1) nehřešili (3) nehřešila (2) nehřešil (7) nehřeší (5) nehřeš (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 20:20...vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš...
1. Samuel 14:34...nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezteNehřešte proti Hospodinu pojídáním masa s krví!" Každý z...
1. Královská 8:46...proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na rozhněval a vydal je nepříteli...
2. Letopisů 6:36...proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na rozhněval a vydal je nepříteli...
2. Letopisů 19:10... ustanovení a pravidel, je musíte poučit,  nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na...
Žalmy 4:5... Hospodin vyslyší moje volání! Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla Spravedlivé...
Žalmy 17:3... a nenalezl nic. Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež...
Žalmy 39:2..."Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa podržím, dokud je se mnou...
Žalmy 119:11...V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím...
Kazatel 7:20...není jediný spravedlivý, který by konal dobronehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde říká, abys...
Jeremiáš 2:35...Nuže, budu soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a stále měníš směr?...
Ezechiel 3:21... Pokud jsi však toho spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože...
Ezechiel 16:51...je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila ani z poloviny jako ty! Ve srovnání s nimi ses...
Ozeáš 4:15...Jestliže, Izraeli, smilníš ty, aspoň Juda nehřeší! Proto nechoďte do Gilgalu, neputujte do Bet-avenu,...
Jan 5:14...v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven.  nehřeš, se ti nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak...
Jan 8:11..."Ani neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a  nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo...
1. Korintským 8:12...zraňujete choulostivé svědomí svých sourozencůnehřešíte jen proti nim, ale proti Kristu! Pokud mého...
Efeským 4:26...- jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li senehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte...
1. Jan 1:10...nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. ...
1. Jan 2:1...v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce,...
1. Jan 3:6...v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal....
1. Jan 5:16...se modlí a Bůh mu život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se...
1. Jan 5:18...k smrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Bohanehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten...

Slova obsahující nehřešil: nehřešil (7) nehřešila (2) nehřešili (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |