Nedotknu

Hledám varianty 'nedotknu' [ nedotknu (1) nedotknou (3) nedotkni (1) nedotknete (2) nedotkneš (1) nedotkneme (1) nedotkne (5) nedotklo (1) nedotkli (6) nedotkla (1) nedotkl (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 26:29... že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a propustili...
Leviticus 11:8... Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních...
Leviticus 12:4...dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťovánínedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li...
Numeri 4:15...Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů...
Numeri 6:5...celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro...
Deuteronomium 14:8... Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto:...
Deuteronomium 20:19...obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromynedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale...
Soudců 16:17...dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen...
Růt 2:9...choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se...
1. Samuel 1:11...život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí...
1. Samuel 14:26...kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se ho ani nedotkl, aby ho ochutnal, protože se báli přísahy....
1. Samuel 21:6..." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na válečné výpravě. Těla...
2. Samuel 23:6...jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam,...
Ester 9:10... syna Hamedatova. Pobili je, kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě...
Ester 9:15...v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských provinciích se...
Ester 9:16...tisíc protivníků, kořisti se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru....
Job 1:12... co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan od Hospodina odešel. Jednoho dne,...
Žalmy 129:7... co dřív, než vzroste, usychá! Ženci se ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou. je...
Nahum 3:19...uslyší, zatleskají samou radostí. Vždyť koho se nedotklo tvé ustavičné zlo? Ortel, který ve vidění přijal...
Lukáš 22:53...jsem s vámi býval v chrámu, a ani jste se  nedotkli. Ale toto je vaše chvíle - vláda temnoty." Tak ho...
Skutky 18:10... mluv a nemlč! jsem s tebou a nikdo se ani nedotkne, aby ti ublížil. Mnozí v tomto městě totiž patří...
Skutky 23:14...a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s...
1. Korintským 8:13...Kristu! Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchunedotknu se masa nikdy v životě, abych snad svého bratra...
Židům 11:28...krví, takže se jich zhoubce prvorozených nedotkl. Vírou přešli Rudé moře jako po suché zemi; když se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |