Nedostaneš

Hledám varianty 'nedostaneš' [ nedostanou (2) nedostanete (2) nedostaneš (2) nedostane (7) nedostali (2) nedostal (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 5:6...v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci odrazí!" Prohlašovali, že...
1. Letopisů 11:5...tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale...
Job 33:27...lidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo převrátilnedostal jsem však, co jsem zasloužil. Bůh vykoupil,...
Jeremiáš 16:7...nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matkunedostanou napít z poháru útěchy. Nevcházej také do domu,...
Jeremiáš 21:13...dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás,...
Ezechiel 30:21... krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčenanedostal dlahu ani žádný převaz, aby měl znovu sílu třímat...
Zachariáš 14:17...Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupůnedostane se jim déšť. A když se na tu pouť nevydá lid...
Matouš 12:39...pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš...
Matouš 16:4...pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a...
Marek 8:12...Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane!" Opustil je, nastoupil zase do lodi a odplul na...
Lukáš 11:29...je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova. Jako se Jonáš stal...
Jan 7:34... hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali...
Jan 7:36... hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete'?" V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš...
Skutky 28:21...spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o tobě žádný dopis z Judska a nikdo z bratrů...
1. Korintským 4:7... udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš,...
2. Timoteus 3:9...a Jambres odporovali Mojžíšovi. Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako...
Zjevení 18:4... můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly k nebi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |