Nedopustíte

Hledám varianty 'nedopustíte' [ nedopustíte (1) nedopustím (6) nedopustili (1) nedopustil (5) nedopustí (1) nedopusť (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 15:26...zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt -...
Exodus 23:7...v ubožákově při. Nezabývej se lživým obviněnímNedopusť smrt nevinného, poctivého člověka a neospravedlňuj...
Leviticus 2:13...vůni. Každý dar moučné oběti ochuť solínedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy...
Numeri 4:18...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad...
Deuteronomium 4:31... tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými otci,...
1. Samuel 3:19...zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s nímnedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od...
2. Královská 21:8... který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal...
2. Letopisů 33:8... jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal...
Izaiáš 53:9... octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest....
Jeremiáš 25:6...se jim; nepopouzejte svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali, praví...
Ezechiel 36:29...zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím jeNedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i...
Ezechiel 39:7...lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že...
Daniel 6:5...spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela...
Amos 3:6...Když se ve městě stane neštěstí, copak to nedopustil Hospodin? Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic,...
Skutky 19:37... Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší...
1. Petr 2:22... abyste šli v jeho šlépějích: "On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |