Nedokážete

Hledám varianty 'nedokážete' [ nedokážou (1) nedokážete (2) nedokáže (9) nedokázali (12) nedokázal (9) ]. Nalezeny 33 verše.
Numeri 14:16...‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.'...
Deuteronomium 9:28...vyvedl, aby je pozabíjel na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim slíbil, a protože je...
Jozue 15:63...- celkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto...
Jozue 17:12...je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v ...
Soudců 1:19...také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich okolí, ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné...
Soudců 1:32...uprostřed kananejských obyvatel země, protože je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše...
Soudců 14:13...košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery...
Soudců 14:14... vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne požádali...
1. Královská 9:21...po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a...
2. Královská 3:26...mečem, aby se probil k edomskému králi, ale nedokázal to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl...
2. Královská 16:5...do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit. V době aramejský král Recin...
2. Letopisů 8:8...po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a...
2. Letopisů 13:7... protože Rechoboám byl ještě mladý a nezkušenýnedokázal se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete...
2. Letopisů 25:15... který mu řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří nedokázali svůj národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na...
2. Letopisů 32:15...mu! Žádný bůh žádného národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých...
Žalmy 49:8...svého bohatství. Jeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úplatek. Výkupné za život je...
Přísloví 30:21..." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést: když služebník začne kralovat, když se...
Izaiáš 7:1...Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno:...
Jeremiáš 10:5...se nosit, protože nechodí. Nebojte se jichnedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není, Hospodine,...
Jeremiáš 30:13... obhájil, není léku na tvé bolesti, nikdo  nedokáže uzdravit! Všichni tví milenci na tebe zapomněli,...
Daniel 2:10...na to králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král,...
Daniel 2:11... Král žádá nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky...
Daniel 2:27...odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani...
Daniel 3:29...dům obrácen v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!" Král se pak postaral, aby...
Daniel 4:4...dostavili, vyprávěl jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil...
Daniel 4:15...mi jej žádný z mudrců mého království vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch...
Daniel 5:15...mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat...
Matouš 22:46...Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho nikdo...
Marek 9:18...jsem tvým učedníkům, toho ducha vyženou, ale nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak...
Lukáš 20:26... a Bohu, co je Boží," řekl jim. A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho...
Jan 6:63...kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou...
Jan 9:33... Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a...
Jan 15:5...ve mně a v něm, ten nese mnoho ovoce; beze  nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |