Nedodržovali

Hledám varianty 'nedodržovali' [ nedodržujte (1) nedodržují (2) nedodržuje (2) nedodržovali (3) nedodržoval (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 27:26...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnilnedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 28:45...jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a pravidla, která jsem ti udělil...
2. Královská 17:19...tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se...
Ester 3:8...jsou od všech národů odlišné a královské zákony nedodržují. Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby...
Jeremiáš 16:11...a klaněli se jim; však opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle,...
Ezechiel 20:18...na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otcůnedodržujte jejich zákony a neposkvrňujte se jejich...
Ezechiel 20:21...proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidlynedodržovali zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je...
Malachiáš 3:7...svých otců jste se odvraceli od mých pravidelnedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a se vrátím k vám...
Jan 9:16..." odpověděl jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteří z farizeů. Jiní zas...
Galatským 3:10...neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplnínedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona." Že Zákon...
Galatským 6:13...kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |