Nedbá

Hledám varianty 'nedbá' [ nedbejme (1) nedbáte (1) nedbáš (4) nedbám (1) nedbali (8) nedbala (1) nedbal (11) nedbajíc (1) nedbají (4) nedbaje (1) nedbá (3) ]. Nalezeno 36 veršù.
Soudců 11:28...Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův. Táhl...
1. Samuel 2:12...sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemovéNedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně kněží a lidu....
2. Samuel 13:14...s králem - tobě jistě neodepře!" On však nedbal, neslyšel. Přemohl ji a znásilnil. Jakmile se s ...
2. Samuel 13:16...špatnost, než co jsi mi udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle ...
2. Samuel 19:25...Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat králeNedbal o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne...
1. Královská 11:33...mých cest a nedělal, co je v mých očích správnénedbal na ustanovení a pravidla, jako to dělal jeho otec...
1. Královská 12:13...ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrděnedbaje na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle...
1. Letopisů 10:13... Tak zemřel Saul, protože zradil HospodinaNedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že...
2. Letopisů 10:13...dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady...
2. Letopisů 25:16...zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a vzkázal...
Nehemiáš 9:34...hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnilinedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je...
Job 34:27...To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on...
Job 39:15...vejce na zemi zanechává, aby se v písku zahřálaNedbá, že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může...
Žalmy 28:5...rukou, dej jim zaslouženou odplatu! Protože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma...
Žalmy 44:25... nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvářnedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše...
Žalmy 78:56...dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího nedbali. Zrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako...
Žalmy 119:139...samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník,...
Žalmy 119:158...svědectví. Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine,...
Přísloví 2:17...svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří...
Přísloví 10:17...drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří...
Přísloví 21:29..., kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost,...
Izaiáš 24:5...neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá...
Izaiáš 42:20...jako Hospodinův služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil...
Izaiáš 57:11...Na sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na  nedbala! To proto, že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi...
Jeremiáš 3:21...svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého Bohanedbali. "Vraťte se, odvrácené děti, vaše odvrácení...
Jeremiáš 18:18... ubijme ho tedy jazykem a na jeho slova vůbec nedbejme!" Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých...
Ozeáš 4:6...i odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé potomky. Jak se...
Ageus 2:17...plísní, snětí a kroupami, a přesto jste na  nedbali, praví Hospodin. Všímejte si, jak bude ode dneška...
Malachiáš 2:9...a přede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na cesty a při výkladu zákona nejste nestranní....
Matouš 22:5...je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým...
Matouš 22:16... pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám...
Marek 12:14..."Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě...
Skutky 18:17...ho přímo před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil...
Skutky 20:24... že čekají pouta a soužení. však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil...
Židům 12:2...naší víry, který pro radost, ležící před nímnedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího...
Juda 1:8...ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své tělonedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem....

Slova obsahující nedbá: nedbá (3) nedbám (1) nedbáš (4) nedbáte (1) nezanedbával (1) nezanedbávat (1) nezanedbávej (2) zanedbá (2) zanedbáván (1) zanedbávat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |