Nedělal

Hledám varianty 'nedělal' [ nedělejte (19) nedělej (8) neděláte (3) neděláme (2) nedělám (8) nedělali (2) nedělal (8) nedělají (3) nedělá (8) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 19:7... zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři mojinedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě...
Genesis 19:8...k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy."...
Genesis 20:9...přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo,...
Genesis 22:12... "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli...
Leviticus 19:28...vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na braděNedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. ...
Leviticus 23:3...dne je sobota, den odpočinku, svaté shromážděnínedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude...
Numeri 16:28...poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí,...
Numeri 28:18...chleby. Prvního dne mějte svaté shromážděnínedělejte žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste...
Numeri 28:25...úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromážděnínedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin, budete o...
Numeri 28:26...novou moučnou oběť, mějte svaté shromážděnínedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemně vonící...
Numeri 29:1...dne sedmého měsíce mějte svaté shromážděnínedělejte žádnou běžnou práci - je to Den troubení. Jako...
Numeri 29:7...svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postitnedělejte žádnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť...
Numeri 29:12...dne sedmého měsíce mějte svaté shromážděnínedělejte žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete slavit...
Numeri 29:35...oběti a její úlitby). Osmého dne mějte sváteknedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou vůni, ohnivou...
Deuteronomium 12:4...vyhlaďte. Hospodinu, svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 12:31...i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohunedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 14:1...Boha, správné. Jste děti Hospodina, svého BohaNedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi...
Soudců 19:23...k nim vyšel ven se slovy: "To ne, bratřiNedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem!...
1. Samuel 9:20...oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke komu se upíná touha...
1. Samuel 20:2...odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč...
2. Samuel 13:12... "Nesmíš zneuctít! To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou?...
1. Královská 11:33...amonskému bohu Molochovi. Nedržel se mých cestnedělal, co je v mých očích správné; nedbal na ...
1. Královská 22:3..."Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?"...
2. Královská 7:9...si to odběhli schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme!...
2. Královská 16:2...letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct letNedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako...
2. Letopisů 28:1...letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct letNedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako...
Nehemiáš 5:15... jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali...
Nehemiáš 8:17...v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská...
Job 34:10...slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená. Každému ovšem jeho...
Přísloví 25:6...se zpevní jeho trůn. Před králem se nedělej důležitým, mezi významné lidi nestav se. Je lepší...
Izaiáš 3:7...nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášťnedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda...
Izaiáš 58:13...tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem,...
Jeremiáš 17:22...bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domůnedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to...
Jeremiáš 40:16... ale Jochananovi, synu Kareachovu, odpověděl: "Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V sedmém měsíci...
Ezechiel 36:22...domu Izraele - Tak praví Panovník HospodinNedělám to kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému...
Ezechiel 36:32...sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlostiNedělám to kvůli vám, praví Panovník Hospodin, toho si...
Daniel 3:12...a Abednego - a tito muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil,...
Daniel 6:14... králi, ani z ediktu, který jsi podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když to...
Zachariáš 7:6...to děláte pro ? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě...
Matouš 5:46...odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vásNedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte...
Matouš 5:47...děláte, když zdravíte jen své bratryNedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je...
Matouš 7:22...Nevymítali jsme ve tvém jménu démonyNedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim...
Marek 13:11... Když vás budou odvádět a dávat do vězenínedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co...
Lukáš 6:46...to na jazyku! Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke...
Lukáš 22:26... si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak ale nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, je jako...
Jan 2:16...a prodavačům holubic řekl: "Odneste to odsudNedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jeho učedníci si...
Jan 7:4...skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se...
Jan 8:28...Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil Otec. Ten,...
Jan 8:40...pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se...
Jan 10:37...z rouhání, když jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn'? Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však...
Jan 15:24..., nenávidí i mého Otce. Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích....
Skutky 26:31...přísedící. Cestou odtud si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa...
Římanům 7:15...hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to...
Římanům 7:17... co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrýNedělám to tedy , ale spíše hřích, který je ve mně....
Římanům 7:20... které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechcinedělám to , ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy...
1. Korintským 7:18...církvím. Kdo byl povolán jako obřezaný, se nedělá neobřezaným. Kdo je povolán jako neobřezaný, se...
1. Korintským 7:21...kterém byl povolán. Byl jsi povolán jako otrokNedělej si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát...
Jakub 2:4...nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?...
Zjevení 19:10... abych se mu klaněl, ale on mi řekl: "Pozornedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji...
Zjevení 22:9...mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl: "Pozornedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji...

Slova obsahující nedělal: nedělal (8) nedělali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |