Nedávej

Hledám varianty 'nedávej' [ nedávejte (4) nedávej (7) nedávaly (1) nedávali (1) nedával (2) nedává (7) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 30:31...svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a...
Exodus 5:7...týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji...
Leviticus 19:19... jsem Hospodin. Zachovávejte pravidlaNedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole...
Deuteronomium 9:6...tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece...
Růt 3:3...se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlatNedávej mu ale o sobě vědět, dokud se nenají a nenapije. ...
Nehemiáš 13:25...a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své syny ani...
Job 4:6...zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedává? Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli...
Job 22:7...nahým svlékals jejich plášť, žíznivému jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří...
Job 25:5...z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom...
Job 31:17...Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí u jak u otce vyrůstal, od svého...
Job 33:13...člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé,...
Žalmy 74:19... na to, jak národ bláznů tvé jméno uráželNedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život...
Přísloví 30:8...dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdalnedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem tak, jak...
Matouš 7:6... abys vytáhl třísku z oka svého bratraNedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům;...
Lukáš 18:5...se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám právo, aby mi nakonec nezničila...
Skutky 17:25...země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval,...
Skutky 21:21... aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš, aby nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše zvyky. Co s...
1. Korintským 7:18... Kdo je povolán jako neobřezaný, se nedává obřezat. Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce,...
1. Korintským 9:9...zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh stará o dobytek? Neříká to...
Efeským 4:27...zkroťte svůj hněv, než slunce zapadneNedávejte místo ďáblu. Zloděj přestane krást a začne...
1. Timoteus 5:14...vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnostnedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. Některé...
1. Timoteus 5:18... Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu."...

Slova obsahující nedávej: nedávej (7) nedávejte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |