Nedám

Hledám varianty 'nedám' [ nedejte (5) nedej (4) nedáte (6) nedáš (6) nedáme (2) nedám (11) nedaly (1) nedalo (4) nedali (7) nedala (2) nedal (29) nedají (2) nedá (35) ]. Nalezen 111 verš.
Genesis 4:12...jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj...
Genesis 15:3...svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleďnedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem...
Genesis 24:41... přísahy, přijdeš-li k mým příbuznýmnedají ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem...
Genesis 37:35...synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu...
Genesis 38:9... vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a...
Exodus 6:3...jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel...
Exodus 30:15...tento příspěvek k vykoupení vašich životůnedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto...
Leviticus 2:11...přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med...
Leviticus 22:22...vředovitého, se svrabem či lišejem. Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo...
Numeri 7:9... čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech,...
Numeri 16:14... žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!"...
Deuteronomium 2:5...pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví...
Deuteronomium 2:9...na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví...
Deuteronomium 2:19... Neútoč na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil do vlastnictví...
Deuteronomium 7:3...a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s niminedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru...
Deuteronomium 11:16... Mějte se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim...
Deuteronomium 15:9..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích....
Deuteronomium 25:4... byl by před tebou znevážen. Mlátícímu dobytčeti nedáš náhubek. Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z...
Deuteronomium 28:55... tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městechnedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat,...
Deuteronomium 29:3...divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k vidění ani uši k slyšení....
Jozue 1:15...před svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni...
Jozue 5:6...Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům,...
Jozue 13:33...naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim...
Soudců 2:23...nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když je nedal do rukou Jozuovi. Toto jsou národy, které Hospodin...
Soudců 21:1... Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do...
Soudců 21:7...Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z...
Soudců 21:22...dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak to Benjamínci udělali....
1. Samuel 2:16..." kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli...
1. Samuel 2:25...se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec...
1. Samuel 30:22...zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešliNedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali. si každý...
2. Samuel 14:14... Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje...
1. Královská 18:10...Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom...
1. Královská 21:4...Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani...
1. Královská 21:6...ti za ni jinou.' Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece...
2. Královská 4:40... začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku," řekl Elíša. Nasypal ji...
2. Královská 5:17... si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj...
2. Královská 19:10...se slovy: "Vyřiďte judskému králi EzechiášoviNedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že...
2. Královská 25:16...Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla...
Ezdráš 10:13...mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venkuNedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se dopustilo...
Job 12:14...patří mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje...
Job 17:4...Jejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele,...
Job 27:5...mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu. Trvám...
Job 28:15...praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistší, její cenu nelze...
Job 28:16...nejčistší, její cenu nelze stříbrem vyvážitNedá se zaplatit zlatem ofirským, vzácným onyxem ani safíry...
Job 28:17...safíry. Zlato ani křišťál s nelze porovnatnedá se koupit za šperky ze zlata. Korál či alabastr za...
Job 28:19...se ani africké topasy, nejryzejším zlatem se nedá zaplatit. Odkud tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde...
Job 30:17... Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžíránedá se utišit. Ohromnou silou drží za šaty, v límci...
Job 30:27...světla temno přepadlo. nitro bouřínedá se utišit, dostihly dny soužení. Nevidím slunce,...
Job 36:18...soud a spravedlnost se zmocňují! Pozor, se nedáš zlákat hojností, nesvádějí veliké úplatky....
Žalmy 15:5... kdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý...
Žalmy 26:1... vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufámnedám se odradit. Zkoumej , Hospodine, zkoušej , prověř...
Žalmy 33:17...zklame, když půjde o záchranu, i když sílunedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on...
Žalmy 37:33...zahubit, Hospodin ho však nenechá v jeho rukáchnedá ho odsoudit v jeho při! Spoléhej na Hospodina a drž se...
Žalmy 62:11... a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu...
Žalmy 66:9...Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi...
Žalmy 119:31...na mysli. Tvých svědectví, Hospodine, držím senedej, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů -...
Žalmy 119:116...chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žilnedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř , abych...
Žalmy 121:3...Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme....
Žalmy 132:4...nelehnu, svým očím nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnout, dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek...
Přísloví 5:23...nepravosti, v provazech vlastního hříchu uvázneNedal se poučit, a tak zemře, v množství své bláhovosti...
Přísloví 12:1...poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit. Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého...
Přísloví 18:14...duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši...
Kazatel 1:15...a honba za větrem. Co je křivé, se narovnat nedá, co chybí, se nedá nahradit. Pomyslel jsem si: Hle,...
Izaiáš 37:10...se slovy: "Vyřiďte judskému králi EzechiášoviNedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že...
Izaiáš 62:7... nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby...
Izaiáš 62:8...pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí...
Jeremiáš 2:30... praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lidnedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako...
Jeremiáš 5:3... Bil jsi je, ale necítili bolest, hubils je, ale nedali se poučit. Tváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se...
Jeremiáš 8:18... a uštknou vás, praví Hospodin." Můj žal se nedá utišit, srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc...
Jeremiáš 9:11...Proč je spálená jako poušť, přes kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim...
Jeremiáš 17:23... vůbec nevnímali; tvrdošíjně odmítali slyšetnedali se poučit. Pokud ale opravdu poslechnete, praví...
Jeremiáš 19:11...Jako když se rozbije hliněná nádoba a se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v...
Jeremiáš 23:40...na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal vidění: Hle - před...
Jeremiáš 29:8...proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám...
Jeremiáš 31:15...tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Tak praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzy,...
Jeremiáš 33:22...smlouva s mými sluhy levitskými kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak...
Jeremiáš 36:25...a Gemariáš krále prosili, aby svitek nepálilnedal na . Naopak přikázal princi Jerachmeelovi a také...
Jeremiáš 52:20...král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu...
Pláč 2:8... Natáhl šňůru, začal měřit, odvrátit od zkázy  nedal se. Hradby i bašty proto naříkaly, klesly společně....
Ezechiel 15:5...užitku se použít? Hle - ani když bylo celénedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a...
Ezechiel 20:25...tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají. Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními...
Ezechiel 24:13...zvrhlosti. Snažil jsem se očistit, ale ty ses nedala. Proto nebudeš zbavena své nečistoty, dokud se...
Ezechiel 33:4...varuje. Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev...
Ezechiel 33:5...padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev padne na něj. Kdyby dal na...
Ezechiel 44:28...bude jejich dědictví: jejich dědictví jsem Nedáte jim v Izraeli žádné vlastnictví; jejich vlastnictví...
Daniel 6:18...svých velmožů, aby se na Danielově osudu  nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl...
Ozeáš 2:1...synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid...
Amos 8:8...skutek." Copak se kvůli tomu neotřese zeměnedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá...
Abakuk 3:17...nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek...
Sofoniáš 3:2...městu plnému špíny a útisku! Nikoho neposlouchánedá se poučit; nedoufá v Hospodina, ke svému Bohu se...
Matouš 2:18...tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův...
Matouš 25:42...pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi...
Marek 7:24...domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvědělnedalo se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna...
Lukáš 11:8...a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstalnedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a mu, co...
Lukáš 15:29...nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale...
Lukáš 19:23... a sklízím, co jsem nezasel? Proč jsi tedy nedal peníze směnárníkům, abych si je po návratu vybral...
Jan 6:32..."Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe....
Skutky 7:5...ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíteNedal mu v za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát...
Skutky 15:1...někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být...
Skutky 21:14...zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle...
1. Korintským 1:21...světa v bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho...
1. Korintským 6:12...je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou...
2. Korintským 11:10...Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám připravit. Proč? Protože vás nemiluji? Bůh , že ano...
Filipským 1:28...jako jedna duše vedete zápas o víru evangeliaNedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude...
Filipským 2:3... stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte...
2. Timoteus 1:7...jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto...
Židům 3:13...dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými...
Židům 11:27...se díval k odplatě. Vírou opustil Egyptnedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl...
Jakub 2:16...pokoji, je vám teplo a dobře se najezte," ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě...
1. Petr 3:6... I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobřenedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým...
Zjevení 16:20...hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké...

Slova obsahující nedám: nedám (11) nedáme (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |