Nechovají

Hledám varianty 'nechovají' [ nechovejte (5) nechovej (4) nechováte (1) nechoval (2) nechovají (1) nechová (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 22:24...někomu z mého lidu, chudákovi, který je s tebounechovej se k němu jako lichvář, neukládej mu úrok....
Leviticus 18:3...k synům Izraele: jsem Hospodin, váš BůhNechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste...
Leviticus 18:30...lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly...
Leviticus 19:18...- jinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního...
Deuteronomium 15:9...nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok...
2. Samuel 19:20...můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci. Zhřešil jsem - to tvůj služebník ....
Žalmy 103:9...a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitkynechová zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš...
Přísloví 23:17...rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost...
Přísloví 24:1...kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti. V...
Jeremiáš 22:3...Přistěhovalcům, sirotkům a vdovám neubližujteNechovejte se násilně! Neprolévejte na tomto místě nevinnou...
Ozeáš 2:4...svou tvář od smilstva, cizoložství mezi prsy nechová - jinak ji svléknu donaha, abych ji obnaženou...
Marek 7:5...se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma...
Římanům 14:23...při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My...
1. Korintským 3:4...říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas Apollův", nechováte se jen jako obyčejní lidé? Kdo je vůbec Apollos?...
Efeským 5:15...ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to, jak žijetenechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé....
1. Timoteus 5:21...tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a...
1. Jan 2:4...jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |