Nechodí

Hledám varianty 'nechodí' [ nechoďte (12) nechodíte (1) nechodili (2) nechodila (1) nechodil (5) nechodí (17) nechoď (11) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 43:3...Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi...
Genesis 43:5...ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč...
Genesis 44:23...řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratrnechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke...
Exodus 8:24...obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na pouštiNechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš...
Numeri 22:12...bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!"...
Deuteronomium 24:5...Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil,  nechodí do boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden...
Deuteronomium 24:12...ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudýnechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu...
Deuteronomium 28:14...dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevonechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však...
Růt 2:8..." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš, dceronechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž...
1. Samuel 8:3...Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šeběNechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali...
1. Samuel 8:5..." řekli mu, "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ...
2. Samuel 14:24...však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi na...
2. Samuel 21:17...tehdy Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu...
2. Královská 2:18...za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkalNechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím,...
Nehemiáš 13:21... a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se očistili a přišli...
Žalmy 1:1...stár a nasycen životem. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve...
Žalmy 115:7... a necítí. Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! jsou jim podobní ti,...
Přísloví 4:15... cestou zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se nechoď po , odvrať se od a jdi pryč! Neusnou, dokud...
Přísloví 15:12...nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce...
Přísloví 27:10...otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích - lepší je blízký soused než bratr...
Izaiáš 60:15...opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chloubou byla, všem...
Izaiáš 65:5...je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tamnechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!" Takoví dráždí...
Jeremiáš 2:6...jam, zemí sucha a stínu smrti, zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země...
Jeremiáš 2:23...Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrnynechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos prováděla v...
Jeremiáš 9:9...zpívám žalozpěv, že jsou vypáleny a nikdo tudy nechodí, bučení dobytka se tu neozve; všichni ptáci odsud...
Jeremiáš 10:5...poli. Neumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani...
Jeremiáš 16:5..." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutkunechoď truchlit a neoplakávej je, neboť od tohoto lidu...
Jeremiáš 40:4... pojď a postarám se o tebe. Pokud nechcešnechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš...
Jeremiáš 42:19... Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říkáNechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes...
Jeremiáš 43:2..."Lžeš! Hospodin, náš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch,...
Ezechiel 14:15... byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin -...
Ozeáš 4:15... smilníš ty, aspoň Juda nehřeší! Proto nechoďte do Gilgalu, neputujte do Bet-avenu, zdržte se...
Amos 5:5...mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude...
Sofoniáš 3:6...zpustly. Jejich ulice jsem zničil, že tudy nikdo nechodí. Z jejich měst zůstaly rozvaliny, z jejich obyvatel...
Matouš 10:5... Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů,...
Marek 8:26...ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem...
Marek 9:38..." řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili...
Lukáš 9:49...jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není...
Lukáš 17:23...tehdy řeknou: ‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,' nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří...
Lukáš 21:8...se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. uslyšíte o válkách a nepokojích,...
Lukáš 21:21... z něj odejdou, a kdo jsou na venkově,  nechodí do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní...
Jan 11:54...byli rozhodnuti, že ho zabijí. Ježíš proto  nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje...
Skutky 14:8...nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil. Také on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu...
Skutky 21:4...nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali,  nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovat v...
Skutky 21:12... prosili jsme ho spolu s místními učedníky,  nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel....
1. Korintským 3:3...neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesnínechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist...
Zjevení 9:20... mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého...
Zjevení 16:15... Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je...

Slova obsahující nechodí: nechodí (17) nechodíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |