Nechce

Hledám varianty 'nechce' [ nechtělo (1) nechtěli (32) nechtěla (4) nechtěl (37) nechtějí (9) nechtěj (2) nechci (28) nechcete (2) nechceš (5) nechceme (13) nechce (33) ]. Nalezeny 162 verše.
Genesis 24:5...Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést...
Genesis 24:8...mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam...
Genesis 24:39...Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož...
Genesis 38:26..."Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s ...
Genesis 42:21...smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se...
Genesis 42:22...vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s...
Exodus 7:16... aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš,...
Exodus 21:5...‚Miluji svého pána, svou ženu a své synynechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před...
Leviticus 25:37...Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebeNechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu...
Deuteronomium 5:5...slovo, protože jste se báli toho ohněnechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin,...
Deuteronomium 25:7...odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v IzraeliNechce vůči mně splnit svou švagrovskou povinnost!"...
Deuteronomium 25:8...a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrová a před...
Deuteronomium 25:9...do tváře a prohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude...
Soudců 2:17...poslouchali Hospodinova přikázání. Oni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce, býval...
Soudců 11:17...prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali proto k moábskému králi, ale i...
Soudců 15:13...mu. "Chceme jen spoutat a vydat jim. Zabít  nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli...
1. Samuel 15:9...ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobrénechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a slabé vyhladili...
1. Samuel 18:25...Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako...
1. Samuel 26:23... Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jako jsem...
2. Samuel 2:21...mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael ho ale nechtěl nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě...
2. Samuel 2:23...tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého...
2. Samuel 6:10...Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto  nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova,...
2. Samuel 12:17...okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak...
2. Samuel 12:18...žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout. Co mu řekneme: ‚Dítě umřelo?'...
2. Samuel 13:25...bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhalnechtěl jít, ale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít...
2. Samuel 14:14...na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec...
2. Samuel 14:29...vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro něj tedy znovu, ale on nechtěl...
2. Samuel 20:20...dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden muž z...
2. Samuel 23:17...krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů....
1. Královská 21:4...nedám!" Lehl si do postele, otočil se ke zdinechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena...
1. Královská 22:50...jedou na lodích i služebníci." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován...
2. Královská 5:17...dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě...
2. Královská 6:3...k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich....
2. Královská 8:19... Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům po...
2. Královská 11:15... Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se...
2. Královská 13:23...kvůli své smlouvě s Abrahamem, Izákem a JákobemNechtěl dopustit jejich zkázu a dosud je nevyhnal ze své...
1. Letopisů 11:19...Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů....
1. Letopisů 19:19...mír a poddali se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové...
2. Letopisů 21:7...smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i...
2. Letopisů 23:8...tak ty, kteří právě odcházeli. Kněz Jojada totiž nechtěl o žádný z jejich oddílů přijít. Rozdal setníkům...
2. Letopisů 23:14... Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se...
Nehemiáš 9:29... se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychlinechtěli poslouchat tvé příkazy. Provinili se proti tvým...
Nehemiáš 9:35...dal, nesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou...
Job 9:21... Jsem bezúhonný, co ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí...
Job 21:14...Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom...
Job 29:24...se usmál na , nemohli uvěřit, světlo tváře nechtěli zaplašit. Sedal jsem v jejich čele a udával jim...
Job 32:21...a odpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu nechci lichotit. Lichotit totiž ani neumím - to by můj...
Job 39:22... Směje se strachu, vůbec se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se šípy,...
Job 41:4...zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvímNechci pomlčet o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě:...
Žalmy 14:2...dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidiNechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni...
Žalmy 35:15... jež jsem ani neznal, rvali na kusy, přestat nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí...
Žalmy 35:20... bez důvodu mají v nenávisti, oči nemhouříNechtějí totiž mluvit o pokoji, proti mírumilovným...
Žalmy 37:21...trávu z pastviny pohlcuje dým. Ničema dlužínechce platit, spravedlivý však soucit a rozdává....
Žalmy 38:14...každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z...
Žalmy 40:7...a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřelNechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy jsem řekl:...
Žalmy 50:9...obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybíNechci však býka z chlévů tvých, nechci kozlíky z tvé...
Žalmy 50:17... mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil....
Žalmy 53:3... kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidiNechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni...
Žalmy 78:38...často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na to, že jsou smrtelní, vánek...
Žalmy 79:6...Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé...
Žalmy 85:7...navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořádNechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe...
Žalmy 101:4...nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálenénechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně...
Žalmy 106:13...se zpěvem. Rychle však zapomněli na jeho činynechtěli čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné...
Žalmy 106:24...však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptání, poslouchat...
Žalmy 132:11...pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků...
Přísloví 1:24...chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela, nikdo však...
Přísloví 1:29...nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy...
Přísloví 19:18... Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestání;...
Přísloví 20:4...se umí každý hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka...
Přísloví 29:7... zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci...
Izaiáš 1:3... osel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach, národe hříšníků, lide...
Izaiáš 8:20...na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo...
Izaiáš 9:12...k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas,...
Izaiáš 28:12... toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a...
Izaiáš 30:15...klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže,...
Izaiáš 31:1...izraelskému ale nehledí, Hospodina hledat nechtějí. I on je však moudrý! Způsobí neštěstí, svá slova...
Izaiáš 33:15...zisk z vydírání a uhýbá před úplatky, kdo nechce poslouchat vražedné plány a odmítá přihlížet...
Izaiáš 42:24...proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli, neposlouchali jeho učení, a tak na vylil svůj...
Jeremiáš 6:17...pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy, slyšte a buďte svědkové toho, co...
Jeremiáš 8:5...Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži, vrátit se nechtějí. Pozorně jsem naslouchal, ale nikdo se o tom...
Jeremiáš 15:18... bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi...
Jeremiáš 19:15...kterým jsem je varoval. Jsou totiž tvrdošíjnínechtějí poslouchat slova!" Jakmile kněz Pašchur, syn...
Jeremiáš 22:21...k tobě, dokud jsi měla klid, říkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s tebou od mládí, že...
Jeremiáš 22:28...nějaký zahozený střep? Hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci,...
Jeremiáš 36:31...všechno to zlo, před kterým jsem je varoval, ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a...
Jeremiáš 40:4...do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít,...
Jeremiáš 48:38... Roztříštím Moáb jako džbán, který nikdo nechce, praví Hospodin. Tolik střepů! Tolik kvílení! Moáb...
Pláč 3:33...ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslněnechce lidem dávat zármutek. Když jsou všichni zajatci v...
Pláč 4:15...teď bloudí tam a sem, národy říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, na ani...
Ezechiel 3:7...Izraele ale nebude chtít poslouchat, protože nechtějí poslouchat . Celý dům Izraele je tvrdohlavý a...
Ezechiel 3:27...Hospodin.' Kdo chce poslouchat, slyší; kdo nechce, nechce - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu...
Ezechiel 16:31...svatyňku. Narozdíl od coury si ale za to nechceš nechat zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manžela k...
Ezechiel 18:7... nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil,...
Ezechiel 18:16... manželku svého bližního nezneuctí, nikomu nechce ublížit, nebere nic do zástavy, nepřivlastňuje si,...
Ezechiel 18:23...ve smrti ničemy? praví Panovník HospodinNechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil?...
Ezechiel 20:8... váš Bůh. Oni se ale proti mně vzbouřilinechtěli poslouchat. Nezahodili ty nechutné obrazy, ke...
Ezechiel 24:6...Běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit! Vyhazuj z něho kus po kuse, jakkoli se ti...
Ozeáš 2:10...mi s ním bylo líp než teď!" dosud ale uznat nechtěla, že jsem obilí, víno i olej dával , že jsem...
Ozeáš 9:15...zlu, které páchali, je ze svého domu vypudímNechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou...
Ozeáš 11:3...chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl jsem je...
Amos 5:22...to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní nechte být,...
Amos 5:23...podívat. S rámusem svých písní nechte býtnechci poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo...
Sofoniáš 3:2...se poučit; nedoufá v Hospodina, ke svému Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci...
Matouš 1:19... Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s rozejde v...
Matouš 15:32...líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jístNechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli...
Matouš 18:17...bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědkůNechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud...
Matouš 18:30...ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!' On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co...
Matouš 21:29...‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' Odpověděl: ‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za...
Matouš 22:3... aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl...
Matouš 23:4...a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají, jen aby se...
Matouš 23:37...slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý...
Matouš 27:34...octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusilnechtěl to pít. Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty...
Marek 6:26... ale kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem, přinese...
Marek 7:24...do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit....
Marek 9:30..." Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a...
Lukáš 5:39...lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se...
Lukáš 13:34...slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Říkám...
Lukáš 15:28...živého a zdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil...
Lukáš 18:4...mi právo proti mému odpůrci!' Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si...
Lukáš 19:14...a hned vyslali poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme ho za krále!' Když se pak vrátil jako král,...
Lukáš 19:27...bude vzato i to, co . A ty nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte...
Jan 5:40... že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mněNechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Nepřijímám...
Jan 6:66...z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš...
Jan 7:1...z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po GalilejiNechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože ho židovští...
Jan 9:18...prorok," odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si...
Jan 10:33...od Otce. Za který z nich chcete kamenovat?" "Nechceme kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání,"...
Jan 19:31...obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak...
Jan 21:18...ruce, oblékne jiný a povede , kam nechceš." (To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví...
Skutky 5:39... Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžeteNechcete snad bojovat proti Bohu!" A tak ho poslechli....
Skutky 7:39...slova, aby je předal nám. Naši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do...
Skutky 20:33...dědictví mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato...
Římanům 1:13...se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a vašíNechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás mnohokrát...
Římanům 3:11..."Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z...
Římanům 7:16...chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy...
Římanům 7:19... Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to ,...
Římanům 7:20...ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to , ale hřích, který je ve mně....
Římanům 11:25...původní větve naroubováni do své vlastní olivyNechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste...
1. Korintským 2:5... ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti,...
1. Korintským 10:1...snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen.  Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci....
1. Korintským 10:20...nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A  nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít...
1. Korintským 11:6...stejné, jako kdyby se oholila. Pokud se žena nechce zahalovat, pak se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem...
1. Korintským 12:1... přijdu. Pokud jde o duchovní dary, bratřinechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě...
1. Korintským 16:7...vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás...
1. Korintským 16:12...s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde však, bude mít možnost. Bděte,...
2. Korintským 1:8... tak budete mít podíl i na potěšení. Bratřinechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v...
2. Korintským 1:24...do Korintu ještě nepřišel jen z ohledu k vámNechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti;...
2. Korintským 5:4...Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné...
2. Korintským 5:12... a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomíNechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát...
2. Korintským 6:3...čas milosti je tu, ten spásný den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě...
2. Korintským 10:9... chlubit ještě více a nebyl bych zahanbenNechci ale, aby to vypadalo, že vás v dopisech zastrašuji....
2. Korintským 10:15...k vám s Kristovým evangeliem přišli jako prvníNechceme se nemístně chlubit prací druhých. Naopak doufáme,...
Galatským 6:14...aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše...
1. Tesalonickým 4:13...povedete poctivý život beze všeho nedostatkuNechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých....
2. Tesalonickým 2:10...bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je...
2. Tesalonickým 3:10...u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří...
Filemon 1:14...vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý...
1. Petr 3:20...v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se...
2. Petr 3:5... jak to bylo od počátku stvoření!" Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím...
2. Petr 3:9...myslí, ale prokazuje vám svou trpělivostNechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k...
2. Jan 1:12... Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že se...
3. Jan 1:13...pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem. Mám totiž naději, že ...
Zjevení 2:21... aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s cizoloží,...

Slova obsahující nechce: nechce (33) nechceme (13) nechceš (5) nechcete (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |