Nechal

Hledám varianty 'nechal' [ nechte (36) nechme (2) nechej (1) necháte (3) nechat (23) necháš (13) necháme (4) nechám (62) nechaly (4) nechali (46) nechala (8) nechal (220) nechají (10) nechá (72) nech (63) ]. Nalezeno 559 veršù.
Genesis 2:9...postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a...
Genesis 6:16... 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy...
Genesis 8:1...všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v aršeNechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny...
Genesis 12:12...řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi...
Genesis 14:21... Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem,...
Genesis 14:24...- abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří...
Genesis 18:4...a zastav se u svého služebníka! Když dovolíšnechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si...
Genesis 19:20...je dost blízko, abych tam utekl, a je maličkéNech prosím utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu...
Genesis 27:42...oznámena slova jejího staršího syna Ezauanechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu:...
Genesis 30:15...mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná...
Genesis 30:26...mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl."...
Genesis 31:4...příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl...
Genesis 32:17...jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou...
Genesis 33:9... můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratřenech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím,...
Genesis 33:15...nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však...
Genesis 37:32... Potom tu zdobenou suknici poslali svému otciNechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš...
Genesis 38:7... však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou...
Genesis 38:10...To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar:...
Genesis 38:23...nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal...
Genesis 39:6...na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl...
Genesis 39:7...době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl...
Genesis 39:12...chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla,...
Genesis 39:13...ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že  nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a...
Genesis 39:15...začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičímnechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty...
Genesis 39:16...své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán....
Genesis 39:18...mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křikunechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal...
Genesis 41:43...roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před...
Genesis 42:17...ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef...
Genesis 42:33... nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidéNechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k...
Genesis 43:8...Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnouNech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my...
Genesis 43:34... a s úžasem hleděli jeden na druhéhoNechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a...
Genesis 46:34...- jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke...
Genesis 47:4...stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosímenech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak...
Genesis 47:24...úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a...
Exodus 1:16...to bude syn, zabijte ho, když to bude dceranechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak...
Exodus 1:22...narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou...
Exodus 2:20...je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj...
Exodus 4:26...a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli...
Exodus 8:4...vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, ...
Exodus 8:21...Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu...
Exodus 9:19...nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu....
Exodus 9:21... Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdcinechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin...
Exodus 9:27...Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou...
Exodus 10:10...by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně...
Exodus 14:12...Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsmeNech nás být, otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo...
Exodus 16:4...hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hlenechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den...
Exodus 16:20...ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo. Mojžíš...
Exodus 16:23... a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek,...
Exodus 16:24... si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to...
Exodus 20:24...oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti....
Exodus 21:8...se znelíbí svému pánu, který si ji vybralnechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji...
Exodus 21:34...s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde,...
Exodus 21:36... musí nahradit býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho...
Exodus 22:4... Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí to...
Exodus 23:11...zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co...
Exodus 26:1...kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látkynecháš na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude...
Exodus 29:13... obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a...
Exodus 29:18...k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu,...
Exodus 29:25...Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich rukounecháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to...
Exodus 32:10..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjnýNech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale...
Exodus 32:25... (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal:...
Exodus 33:19...řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím...
Exodus 36:6... jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte ...
Leviticus 1:9...a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť...
Leviticus 1:13...omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběťnechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť...
Leviticus 1:15...ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavunechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na...
Leviticus 1:17...u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je...
Leviticus 2:2...s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:9...ji donese k oltáři, odejme z památeční dílnechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:16...pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu...
Leviticus 3:5...odejme spolu s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na...
Leviticus 3:11... který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu....
Leviticus 3:16... který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako...
Leviticus 4:10...tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka...
Leviticus 4:19...setkávání. Potom z něj odejme všechen tuknechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak,...
Leviticus 4:26...zbytek krve vylije k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za...
Leviticus 4:31... jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za...
Leviticus 4:35...jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za...
Leviticus 5:12...knězi a ten z vezme hrst jako památeční dílnechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to...
Leviticus 6:5...dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane...
Leviticus 6:8...i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou...
Leviticus 7:5... který bude odňat spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to...
Leviticus 7:31...s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a...
Leviticus 8:6...nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou....
Leviticus 8:13...a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice,...
Leviticus 8:16... jaterní lalok, obě ledviny i jejich tuknechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso...
Leviticus 8:20...ze všech stran krví. Berana rozsekal na dílynechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho...
Leviticus 8:21...a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná...
Leviticus 8:24...jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček...
Leviticus 8:28...Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlanínechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to...
Leviticus 9:10... Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Leviticus 9:16...a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběťNechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle...
Leviticus 9:17...zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat...
Leviticus 9:20...lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron...
Leviticus 13:50...být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédnenechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak...
Leviticus 14:4... že se rána malomocenství na postiženém zhojilanechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé...
Leviticus 14:5...cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou...
Leviticus 14:41...nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali,...
Leviticus 16:21...hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel...
Leviticus 16:23...vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou,...
Leviticus 16:25...smíření za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi,...
Leviticus 16:27...nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smířenínechá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam...
Leviticus 17:6...oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu....
Leviticus 19:10...neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadloNech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 19:23...do své země a zasadíte jakýkoli ovocný stromnechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro...
Leviticus 19:29... Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a naplnila...
Leviticus 23:22... do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalonech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 23:43... že když jsem syny Izraele vyváděl z Egyptanechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh...
Leviticus 24:12...Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin...
Numeri 5:26...Vezme z moučné oběti do hrsti památeční dílnechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu....
Numeri 6:5...pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu...
Numeri 10:2...k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubkyNech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když...
Numeri 15:34... jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obcinechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním ...
Numeri 16:5...ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit. Přistoupí k němu ten, koho vyvolil....
Numeri 16:12...kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni...
Numeri 16:13...ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším...
Numeri 17:4... které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny...
Numeri 17:19...připadne na každého rodového vůdce jedna hůlNecháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se...
Numeri 17:22...holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš...
Numeri 18:15...a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž tak prvorozené z nečistých zvířat....
Numeri 18:16... Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatitNecháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno...
Numeri 18:17... Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich...
Numeri 20:17... nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého územíNech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani...
Numeri 22:33...Kdyby mi neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil...
Numeri 31:15...vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na...
Numeri 31:18... Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za...
Numeri 32:13...' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvemnechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení...
Numeri 32:15...proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátítenechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny...
Deuteronomium 3:25...na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvýmNech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem,...
Deuteronomium 9:14..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjnýNech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem,...
Deuteronomium 12:16...jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krevnech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě...
Deuteronomium 12:24...Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krevnech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým...
Deuteronomium 15:23... jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krevnech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv,...
Deuteronomium 17:18... dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu...
Deuteronomium 25:1...věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu,...
Deuteronomium 25:3...svým dohledem tolika ranami, kolik si zasloužíNechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr...
Deuteronomium 28:25...písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš...
Deuteronomium 30:17...se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil...
Deuteronomium 33:21...lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele...
Jozue 2:13...rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, bratry a sestry i...
Jozue 6:11...vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola....
Jozue 6:25...otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť...
Jozue 7:16...v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen...
Jozue 7:17...předstupovat po kmenech. Los označil kmen JudaNechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod...
Jozue 7:18...Zerachův rod po rodinách, byl označen ZimriNechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl...
Jozue 8:2...králem. Ukořistěné zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu nachystej...
Jozue 8:16...je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo,...
Jozue 8:17...nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za IzraelemNechali město otevřené a pronásledovali Izrael. Tehdy...
Jozue 8:27...Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho města, jak...
Jozue 8:29...hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo,...
Jozue 9:15...zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny...
Jozue 9:20... přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi totoNecháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom...
Jozue 11:17...pod horou Hermon. Zajal všechny jejich králenechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý...
Jozue 24:4...a Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové...
Soudců 2:23...otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když je nedal do rukou...
Soudců 3:12...očích zle. A protože v jeho očích páchali zlonechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl Izrael....
Soudců 6:13...z Egypta' - jenže teď nás Hospodin opustilnechal nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil...
Soudců 8:7...do rukou," prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!" Vydal se odtud...
Soudců 8:19...Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi,...
Soudců 11:17... vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale...
Soudců 11:19...Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale...
Soudců 12:5... a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?"...
Soudců 16:26... Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se...
Soudců 17:3...slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého synanechám z něj odlít modlu." Poté, co to stříbro vrátil,...
Soudců 18:21...tedy na další pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko...
Soudců 18:31...byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům...
Soudců 21:14...tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu...
Růt 2:15...paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte...
1. Samuel 2:14...nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří...
1. Samuel 8:12...za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj...
1. Samuel 10:20...a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil...
1. Samuel 10:21...izraelské kmeny. Los označil kmen BenjamínNechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen...
1. Samuel 11:8...hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden mužNechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a...
1. Samuel 13:3...v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: "...
1. Samuel 13:20...kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice, motyky, sekery i srpy. Broušení...
1. Samuel 14:19...táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do...
1. Samuel 15:4... velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojskonechal je nastoupit v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10...
1. Samuel 17:22...se seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam...
1. Samuel 17:38... "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou...
1. Samuel 17:44...bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale...
1. Samuel 17:46...ti hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh...
1. Samuel 19:11...domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň...
1. Samuel 19:17...na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedlaNechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On...
1. Samuel 20:5...novoluní a bych měl sedět s králem u jídlaNech ale odejít a skrýt se venku na poli do pozítří...
1. Samuel 20:31...si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?"...
1. Samuel 22:11...mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý...
1. Samuel 23:8...vešel do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby...
1. Samuel 24:20... Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za...
1. Samuel 25:22...mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patřínechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla...
1. Samuel 27:1...než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a přestane hledat po celém Izraeli. Takhle mu...
1. Samuel 28:15...k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi  nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul....
1. Samuel 30:13...odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd do...
2. Samuel 2:21...mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael ho ale nechtěl nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě...
2. Samuel 2:22...být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám...
2. Samuel 2:23...tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého...
2. Samuel 3:15...filištínských předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova....
2. Samuel 5:21...nazval Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl....
2. Samuel 6:12... co ." David tedy radostně vykročil, aby nechal Boží truhlu přenést z Obed-edomova domu do Města...
2. Samuel 8:2...z rukou Filištínů. Porazil také MoábceNechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil...
2. Samuel 9:5...tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielovanechal přivést. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova,...
2. Samuel 11:4... manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s (právě...
2. Samuel 11:27...doba truchlení skončila, David pro ni poslalnechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila...
2. Samuel 12:22...‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slitujenechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit?...
2. Samuel 15:24...Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlunechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel...
2. Samuel 16:11...mi usiluje o život, natožpak tento BenjamínecNechte ho, zlořečí, jestli mu to Hospodin přikázal. Snad...
2. Samuel 16:21..."Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak...
2. Samuel 18:18... odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal...
2. Samuel 19:30...chtít? Čeho bych se ještě u krále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s...
2. Samuel 20:3... vzal těch deset konkubín, které tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je hlídat v ústraní....
2. Samuel 21:13...kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal...
1. Královská 1:2...plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíšnecháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby...
1. Královská 1:53...na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se...
1. Královská 5:20...po tobě, ten postaví chrám mému jménu.' Prosímnech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci...
1. Královská 5:31...kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. Král nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby...
1. Královská 6:4...a vystupovala před chrám na 10 loktů. Šalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se okénka s mřížovím....
1. Královská 6:29...pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů...
1. Královská 7:46...schrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi...
1. Královská 7:48...Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám:...
1. Královská 9:25...oběti na oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem. Tak završil...
1. Královská 10:16...králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu...
1. Královská 11:15...a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlénechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým...
1. Královská 11:34...David. Celé království mu ale z ruky nevezmuNechám ho vládnout po celý jeho život kvůli svému...
1. Královská 11:36...jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku...
1. Královská 12:28...k němu a zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili...
1. Královská 15:4...Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůhnechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm jeho...
1. Královská 15:13...královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a...
1. Královská 19:3...o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do...
1. Královská 19:20...míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a...
1. Královská 20:11...mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako...
1. Královská 20:15...útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl prorokNechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo...
1. Královská 20:26...je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval...
1. Královská 20:42... Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem...
1. Královská 22:33...vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a...
2. Královská 3:2...matka - odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale v hříších Jeroboáma,...
2. Královská 4:27... aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji, v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a...
2. Královská 6:13..." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde jeNechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v...
2. Královská 7:4...raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, beztak zemřeme...
2. Královská 7:7...A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprkNechali tam své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a...
2. Královská 8:19... Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům po...
2. Královská 10:8...synů." "Složte je u brány na dvě hromadynechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven,...
2. Královská 10:21..." přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi...
2. Královská 10:24...mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za něj životem!"...
2. Královská 10:25...Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím mečenechali je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli do...
2. Královská 14:5... Jakmile měl Amaciáš království pevně v rukounechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho královského...
2. Královská 16:3...izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které...
2. Královská 16:14...oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem...
2. Královská 16:18...dláždění. Aby se zalíbil asyrskému králinechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam...
2. Královská 18:16...i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi....
2. Královská 19:7...zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl,...
2. Královská 21:7...očích spoustu zla a popouzel ho k hněvuNechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém...
2. Královská 23:1...zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král...
2. Královská 23:18...oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi ...
2. Královská 23:34... kterého přejmenoval na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim...
2. Královská 25:12... Jen ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové...
2. Královská 25:21...králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti....
1. Letopisů 2:3...prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a...
1. Letopisů 5:41...Jocadaka (a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém). Synové...
1. Letopisů 15:25...a velitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova...
1. Letopisů 16:22...ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu,...
1. Letopisů 16:37...odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy...
1. Letopisů 21:17...na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem...
1. Letopisů 22:2...Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral...
1. Letopisů 23:3...všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levityNechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet...
1. Letopisů 23:5...oslavovali Hospodina na nástrojích, které k tomu nechal zhotovit. David levity rozdělil na oddíly podle...
2. Letopisů 1:4...služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma,...
2. Letopisů 2:16...moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského...
2. Letopisů 4:17...chrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi...
2. Letopisů 4:18...a Caretánem. Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla...
2. Letopisů 4:19...váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý...
2. Letopisů 6:13...shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty...
2. Letopisů 9:15...odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu...
2. Letopisů 9:28...jako planých fíků v podhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní...
2. Letopisů 12:7... Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalémnechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho služebníky,...
2. Letopisů 15:16...královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na...
2. Letopisů 16:14...otcům. Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách...
2. Letopisů 18:32...Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a...
2. Letopisů 21:7...smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i...
2. Letopisů 22:9... kteří byli v jeho službách, a pobil i je. Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho...
2. Letopisů 24:14...stříbro před krále a před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro...
2. Letopisů 25:3...srdce. Jakmile měl království pevně v mocinechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho...
2. Letopisů 28:2...David, ale řídil se způsoby izraelských králůNechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí...
2. Letopisů 29:27...Davidovými nástroji a kněží s trubkami, Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy...
2. Letopisů 30:1...se totiž seběhlo velmi nenadále. Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž...
2. Letopisů 31:11...tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když je...
2. Letopisů 32:31... který se v zemi odehrál, Bůh ho v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno v srdci. Ostatní...
2. Letopisů 33:7...očích spoustu zla a popouzel ho k hněvuNechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu...
2. Letopisů 33:13...svých otců a modlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do...
2. Letopisů 34:11...stavebního dřeva na budovy, které judští králové nechali zpustnout. Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad...
2. Letopisů 34:29...zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král...
Ezdráš 5:5...však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali, dokud o tom nebude zpraven Dareios a dokud od něj...
Ezdráš 9:13... jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat...
Nehemiáš 5:10...a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilíNechme toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole,...
Nehemiáš 6:9...snažili zastrašit. Mysleli si, že ochabnemenecháme dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi...
Nehemiáš 13:9...ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistitnechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo....
Ester 2:3...pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky,...
Ester 3:7...zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxenechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a...
Ester 3:13...zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé...
Ester 5:14...Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni...
Ester 8:5...to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží,  nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a...
Ester 8:7...a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester,...
Job 2:6...satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil...
Job 7:16...živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěkyNech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že...
Job 10:20...by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnůNech být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez...
Job 12:24...je rozhání. Vůdce lidu on o rozum připravujenechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v...
Job 12:25...v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v temnotěnechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima,...
Job 14:6...meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohlednech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten ...
Job 15:12...útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti...
Job 15:27...němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude však...
Job 16:13...střel. Bez milosti seká do slabin, mou žluč nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za druhým, vrhá...
Job 19:14...známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé  nechali, zapomněli na i hosté . I služebnice ...
Job 21:14... do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to...
Job 22:17...čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom...
Job 31:16...matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudýchnechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb...
Job 37:3...dunění, jež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí...
Job 38:27... aby zavlažil opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné...
Job 39:20...kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobitNecháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň...
Žalmy 2:10..." Proto, králové, buďte rozumní, soudcové zeměnechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a...
Žalmy 20:6...se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání! Teď...
Žalmy 29:6... libanonské cedry Hospodin poráží. Jako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolí! Hlas...
Žalmy 34:15... Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokojnechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,...
Žalmy 44:5...- měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým...
Žalmy 44:12...protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi...
Žalmy 59:1..."Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých...
Žalmy 60:5... její pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel....
Žalmy 66:8...Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim...
Žalmy 74:4...tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami...
Žalmy 78:16... jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni však proti...
Žalmy 78:26...jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem...
Žalmy 78:28... jako je písku u moře. Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně...
Žalmy 78:61... Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči...
Žalmy 79:2...obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich...
Žalmy 91:7...tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu...
Žalmy 105:15...ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom...
Žalmy 105:20...když jej protříbila Hospodinova řeč, král ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu svobodu....
Žalmy 105:25... bylo jich víc, než jejich protivníci unesliNechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby...
Žalmy 106:26...odmítli. Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po...
Žalmy 107:40...bídou a trápením. I přední muže vystavil hanběnechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl...
Žalmy 132:17...spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se...
Žalmy 135:7... tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky,...
Přísloví 5:9...vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí...
Přísloví 8:35... nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjí, škodí své vlastní duši,...
Přísloví 20:18...plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radounech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství,...
Přísloví 20:26...přemýšlel. Moudrý král se vypořádá s darebákynechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka...
Kazatel 6:2...bohatství, jmění i slávu, takže mu v životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch...
Píseň 1:8...žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z...
Píseň 3:9...si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak...
Izaiáš 3:4...i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. Lidé budou...
Izaiáš 5:6...bude vypleněna, zbořím její zeď a bude zdupánaNechám ji, aby ladem ležela, neprořezaná, neokopaná, trním...
Izaiáš 22:4...spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se hořce vyplakal. Utěšit se nesnažte -...
Izaiáš 28:12...národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočineknechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni...
Izaiáš 30:11... odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste...
Izaiáš 37:7...zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl,...
Izaiáš 41:18...Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny. Proměním pouště v jezera, z...
Izaiáš 42:24...dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme...
Izaiáš 44:14...cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřišenechal je sílit mezi stromy v lese, zasadil sosnu a rostla...
Izaiáš 48:11...sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš ,...
Izaiáš 57:13...- a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomocnech se zachránit tou svou sebrankou! Všechny ty modly...
Izaiáš 62:11... zvedněte korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské...
Izaiáš 63:6...prchlivostí jsem je opojil, jejich krev jsem nechal crčet na zemi. Hospodinovu lásku připomínat chci a...
Izaiáš 63:17...jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodinenechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce,...
Jeremiáš 5:9...manželce bližního všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout...
Jeremiáš 5:29... nehájí chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout...
Jeremiáš 6:8...bolesti a rány mám stále před očima. Jeruzalémenech se napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak ...
Jeremiáš 7:3...Napravte své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý:...
Jeremiáš 7:7...vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků...
Jeremiáš 7:12...Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním...
Jeremiáš 7:34...městech a na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a...
Jeremiáš 9:8...pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout...
Jeremiáš 10:13...Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští...
Jeremiáš 12:7...tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám...
Jeremiáš 15:13...či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům,...
Jeremiáš 15:14...hříchům, jež jste páchali po celém vašem územíNechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť...
Jeremiáš 16:9...před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a...
Jeremiáš 16:21...Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby...
Jeremiáš 17:3...v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli...
Jeremiáš 17:4...vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dalNechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť...
Jeremiáš 19:7...místě zmařím záměry Judských a JeruzalémskýchNechám je před jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch,...
Jeremiáš 19:8... Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěřNechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy...
Jeremiáš 19:9...a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadlyNechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich...
Jeremiáš 20:2...chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věcinechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v Horní...
Jeremiáš 20:7...lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a zdolals . Vysmívají se mi...
Jeremiáš 20:10...Všichni přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak se ho zmocníme, pak se mu pomstíme!"...
Jeremiáš 21:10...avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví HospodinNechám je padnout do rukou babylonského krále a ten je...
Jeremiáš 22:13...kdo buduje horní patra, ale bezprávím; tomu, kdo nechá bližního dřít zdarma a za práci mu neplatí! Říká:...
Jeremiáš 25:12...i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky. Uvalím na tu zem všechny...
Jeremiáš 26:19...hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít?...
Jeremiáš 26:21...a velmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o tom ale doslechl a ve strachu...
Jeremiáš 29:21...krále Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude...
Jeremiáš 30:16... budou sami pleněni a všechny, kdo olupujínechám oloupit. Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím...
Jeremiáš 33:5...mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou...
Jeremiáš 33:15...dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit...
Jeremiáš 37:15...ho k hodnostářům. Ti se na Jeremiáše rozzuřiliNechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve...
Jeremiáš 37:17...dní. Potom ale pro něj poslal král CidkiášNechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají...
Jeremiáš 38:14...zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do...
Jeremiáš 39:10...lid. Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic nemělinechal velitel gardistů Nebuzardan v judské zemi a svěřil...
Jeremiáš 40:11...ostatních zemích uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval...
Jeremiáš 41:8...zásoby pšenice, ječmene, oleje a medu." A tak je nechal a nepobil je s ostatními. Těla všech zavražděných...
Jeremiáš 41:9...za Gedaliášem do jímky. Je to ta jímka, kterou nechal zřídit král Asa za války s izraelským králem Baašou....
Jeremiáš 49:9...s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáčinechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději,...
Jeremiáš 49:11...zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne...
Jeremiáš 51:16...Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští...
Jeremiáš 51:36...pře a pomstím se za tebe. Vysuším to jeho mořenechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady...
Jeremiáš 52:27...králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto...
Pláč 2:6...svůj příbytek jako zahradu, svůj svatostánek nechal zaniknout. Hospodin nechal v zapomnění upadnout...
Pláč 2:17...nad tebou protivníka, roh tvých nepřátel nechal triumfovat. Volej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby...
Ezechiel 5:4... I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohněnech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům...
Ezechiel 11:7...tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten...
Ezechiel 14:17...byla pustina. Kdybych na tu zemi přivedl mečnechal ho tou zemí procházet, takže bych z vyhladil lidi...
Ezechiel 16:7...tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Nechal jsem růst jako sazenici v poli, a tak jsi rostla...
Ezechiel 16:31...svatyňku. Narozdíl od coury si ale za to nechceš nechat zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manžela k...
Ezechiel 16:39... Strhají z tebe šaty, seberou ti šperkynechají nahou a bosou. Přivedou na tebe dav, aby ...
Ezechiel 16:42...a žárlivost se utiší; tehdy se uklidnímnechám zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého...
Ezechiel 17:24...strom vysoký a nízký zvyšuji, zelený strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám Hospodin; ...
Ezechiel 20:26...pravidla a zákony, které jim život nedajíNechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když...
Ezechiel 20:37... tak budu soudit vás, praví Panovník HospodinNechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do...
Ezechiel 22:20...ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás...
Ezechiel 22:21...hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvunechám vás roztavit v jeho středu. Jako se taví stříbro...
Ezechiel 23:3...v Egyptě jako smilnice. Smilnily od mládíNechaly si tam laskat prsa, nechaly si osahávat své dívčí...
Ezechiel 23:29...tebe s nenávistí, aby obrali o všechen ziskNechají svlečenou donaha, aby se ukázala nahota tvého...
Ezechiel 24:8...prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála pomstanechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže,...
Ezechiel 24:17... Hlavu si pokrývej jako obvykle, na nohou si nech střevíce, neměj závoj přes obličej a smuteční chléb...
Ezechiel 24:21...duší. vaši synové a dcery, které jste po sobě nechali, padnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný...
Ezechiel 26:4...jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminunechám z něj jen holou skálu. Stane se ostrůvkem v moři,...
Ezechiel 26:14...písně umlčím a hlas tvé citery nikdy nezazníNechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se...
Ezechiel 26:20...mrtvolu do jámy k těm, kdo dávno zesnuliNechám bydlet hluboko v podsvětí mezi pradávnými...
Ezechiel 28:18... vyvedl jsem z tebe plameny, aby strávilyNechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo...
Ezechiel 29:4...však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby nechám přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého místa u...
Ezechiel 29:10...teď proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu po...
Ezechiel 31:12... ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazilinechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí,...
Ezechiel 32:12...Meč babylonského krále se chystá na tebeNechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů -...
Ezechiel 32:14...zvířecí kopyta. Tehdy ty jejich vody ustálímnechám je plynout podobné oleji, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 34:15...izraelských horách. Své ovce budu pást sámnechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin. Ztracenou...
Ezechiel 35:4...a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy...
Ezechiel 39:3...Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám vypadnout z pravice. Na izraelských horách padneš se...
Ezechiel 43:21...smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za hříchnecháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo...
Ezechiel 44:14...Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchaliNechám je, aby drželi stráž u chrámu, aby se starali o...
Ezechiel 45:8... Moji vládci nebudou utiskovat můj lidnechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak...
Daniel 2:2...ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu...
Daniel 2:5...Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výkladnechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud...
Daniel 3:1...zůstával na královském dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů...
Daniel 5:12...snů, odhalování tajemství a řešení záhadNech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak...
Daniel 5:17...v království." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis...
Daniel 5:23...věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebesNechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z...
Daniel 11:8... stříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice...
Ozeáš 4:16...jako umíněná kráva. Jak ho Hospodin teď nechat pást svobodně jako beránka? Efraim se spřáhl s...
Ozeáš 4:17...jako beránka? Efraim se spřáhl s modlaminech ho být! Když je pití vypito, vrhnou se na smilstvo;...
Amos 5:23...se nechci ani podívat. S rámusem svých písní  nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se...
Amos 8:9...v Egyptě! V ten den, praví Panovník Hospodinnechám slunce zajít v poledne a zatemním zemi vprostřed dne...
Amos 8:10...do pytloviny a všechny hlavy budou oholenyNechám zem truchlit jako nad jednorozeným - její poslední...
Abdiáš 1:5...co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáčinechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! Jak jen...
Jonáš 3:7...plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelunechal v Ninive vyhlásit toto: Výnosem krále a jeho velmožů...
Micheáš 5:2...pradávný, ode dnů věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho...
Sofoniáš 3:7...jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl...
Malachiáš 1:3...jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme...
Matouš 3:13...z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: "...
Matouš 5:24...si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti toběnech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se...
Matouš 5:40...někdo chce soudit, aby připravil o košilinech mu i plášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli,...
Matouš 7:4...oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš sám v...
Matouš 8:22...svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnounech mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na loď a...
Matouš 12:33... Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobréNechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece...
Matouš 13:30...při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšeniciNechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům:...
Matouš 14:19...mi je," řekl jimNechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě...
Matouš 15:14...nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna.  Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý...
Matouš 15:35...- a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty...
Matouš 16:4...nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh,...
Matouš 18:27...Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluhnechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého...
Matouš 19:14... ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě...
Matouš 22:22...Boží," řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž den k němu přišli saduceové...
Matouš 25:16...cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šelnechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který...
Matouš 26:44... zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavouNechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými...
Matouš 27:20...dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch...
Matouš 27:26...Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Prokurátorovi...
Matouš 27:49...na prut a dával mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš...
Matouš 27:58... Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého...
Marek 1:20...na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za...
Marek 6:16...Herodes uslyšel, řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stít. Vstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal...
Marek 7:27... rodem Syroféničanka, a tak řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho...
Marek 8:6...chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděliNechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů,...
Marek 9:10...viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.  Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to je...
Marek 10:14... Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě...
Marek 10:37...pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a...
Marek 11:6...Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řeklnechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je...
Marek 12:12...ho zatknout. Báli se ale zástupu, a tak ho nechali a odešli. Potom k němu poslali některé z farizeů a...
Marek 12:38... kteří rádi chodí ve slavnostních pláštíchnechají se zdravit na tržištích, sedají na předních...
Marek 14:6...chudým!" A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl: "Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro něco krásného....
Marek 14:52...na holém těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se...
Marek 15:15...davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli...
Marek 15:36... nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!"...
Lukáš 2:5...(protože byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná....
Lukáš 3:12...totéž." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme dělat?"...
Lukáš 6:18...Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšelinechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli...
Lukáš 6:42...nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratřenech , ti vytáhnu z oka třísku,' když nevidíš trám ve...
Lukáš 8:55...Tehdy se do vrátil duch a ihned vstalaNechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli...
Lukáš 9:60...a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat...
Lukáš 10:30...do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbilinechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel...
Lukáš 10:40...a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni přece, mi...
Lukáš 13:8... Proč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad...
Lukáš 13:14... kdy se pracovat. Během nich přicházejtenechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!" "Pokrytče!"...
Lukáš 18:16... okřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě...
Lukáš 18:40... smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavilnechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho...
Lukáš 22:25...národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak ale nedělejte. Naopak,...
Lukáš 22:51...zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a...
Lukáš 24:20...vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo...
Jan 4:28... chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: "Pojďte...
Jan 11:44...a tvář měl ovinutou rouškou. "Rozvažte honechte ho jít," řekl jim Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří...
Jan 11:48... "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho necháme, všichni v něj uvěří! Přijdou Římané a připraví nás...
Jan 12:7... dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu...
Jan 16:32... přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestouNecháte samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou...
Jan 18:8...to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil své slovo: "Z...
Jan 18:31... nevodili bychom ho k tobě," odpověděli. "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního...
Jan 19:1...byl zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzalnechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a...
Jan 19:31...obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak...
Jan 21:22... a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty následuj."...
Jan 21:23...však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom?" To je ten učedník...
Skutky 2:38..."Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly...
Skutky 4:3...z mrtvých. Zatkli je, a protože byl večernechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč...
Skutky 5:18... totiž sekta saduceů. Naplněni nenávistí nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné věznice....
Skutky 5:34...jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidemNechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl:...
Skutky 5:38...se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkámNechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto...
Skutky 7:42...z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátilnechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize...
Skutky 8:38..."Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do...
Skutky 10:5...vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Joppynech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona...
Skutky 10:32...bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppynech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě...
Skutky 10:48... když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi...
Skutky 11:13... Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppynech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví,...
Skutky 12:19...stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Judska do...
Skutky 13:7...Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen...
Skutky 16:15... co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud máte za...
Skutky 18:19... dal ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesunechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy....
Skutky 21:3...vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kyprunechali jej vlevo a plavili se dál do Sýrie. Když jsme pak...
Skutky 21:14...Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčitnechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika...
Skutky 22:24...si pláště a házeli do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ho vyslýchají...
Skutky 22:29... I velitel dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat římského občana. Velitel chtěl zjistit, z...
Skutky 22:30...čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, se sejdou vrchní kněží...
Skutky 23:35..., jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Po pěti dnech do Cesareje...
Skutky 24:27... Felix se ovšem chtěl zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal...
Skutky 25:3...Prosili ho a dožadovali se laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po...
Skutky 27:15...se do lodi. Ta mu nemohla čelit, a tak jsme se nechali unášet, jsme se dostali do závětří jednoho...
Skutky 27:17...na Syrtskou mělčinu, spustili vlečnou kotvunechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že...
Skutky 27:32... nezachráníte se!" Vojáci tedy přesekli lananechali člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny vyzýval,...
Skutky 27:40...se chtěli pokusit s lodí najet. Odsekli kotvynechali je v moři. Uvolnili také provazy u kormidel, přední...
Římanům 12:2...příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte...
Římanům 14:22...co tvého bratra uráží. Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje...
2. Korintským 11:3...pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako...
Galatským 2:13...i ostatní Židé, se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak...
1. Tesalonickým 5:27... Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána...
1. Timoteus 2:14...Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu....
2. Timoteus 2:26...pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, že v...
2. Timoteus 4:13...Efesu.) půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny. Kovář...
2. Timoteus 4:20...dům. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišel,...
Titus 1:5...Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho SpasiteleNechal jsem na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co...
Filemon 1:13...ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil...
Židům 6:1...vycvičené k rozeznání dobrého a zlého.  Nechme tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k...
Jakub 1:4...přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalostNechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní...
1. Petr 3:11... odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokojnechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,...
Zjevení 6:6...mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté...
Zjevení 13:15...vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvitnechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i...
Zjevení 13:16...i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo...
Zjevení 17:16...viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidětnechá ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo...

Slova obsahující nechal: nechal (220) nechala (8) nechalas (1) nechali (46) nechaly (4) nenechal (30) nenechala (2) nenechali (10) neponechal (2) nevynechal (1) nezanechal (3) ponechal (11) vynechali (1) zanechal (7) zanechali (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |