Nechť

Hledám varianty 'nechť' [ nechť ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 31:53... Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu...
Genesis 33:14...hnány po celý den, všechen dobytek pomřeNechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. ...
Genesis 41:33... že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykonáNechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a...
Genesis 41:34...moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemíNechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a...
Genesis 48:16...den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupilnechť požehná těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál...
Genesis 49:26... k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvoleného z bratří! Benjamín jako...
Leviticus 6:15...totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinunechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená...
Deuteronomium 33:16...Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě Josefově nechť spočine, na temeni vyvoleného z bratří! Jak...
1. Samuel 23:20...se v Choreši na kopci Chakila jižně od JešimonuNechť tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se...
2. Letopisů 2:14...a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuženechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej...
Ezdráš 1:4...z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratunechť jej obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří stříbrem...
Ezdráš 4:15...krále a posíláme králi toto oznámeníNechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy...
Ezdráš 5:15...náčiní, jdi a slož je v jeruzalémském chrámuNechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!'...
Ezdráš 5:17...nařídil stavbu Božího domu v JeruzaléměNechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. ...
Ezdráš 6:3...vlády vydal nařízení o Božím domě v JeruzaléměNechť je ten dům vystavěn na místě, kam se přinášely oběti,...
Ezdráš 6:4...loktů široký. Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazeny z...
Ezdráš 6:5...chrámu a zanesl do Babylonu, bude vrácenoNechť je odneseno na své místo do chrámu v Jeruzalémě, kde...
Ezdráš 6:7...domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují Boží dům na původním místě. Tímto nařizuji,...
Ezdráš 6:8...byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim bezodkladně propláceny z královského majetku...
Ezdráš 6:9...olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přátnechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli...
Ezdráš 6:12... Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzaléměnechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby...
Ezdráš 7:21...vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebesnechť je bezodkladně vykonáno, a to do 100 talentů...
Ezdráš 7:23... Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny...
Nehemiáš 2:3..." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město...
Ester 1:19...Jako by nebylo dost nevážnosti a hádekNechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno...
Ester 1:20...pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho...
Ester 2:2...obsluhovali královští panoši a ti mu poradili: "Nechť se pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král...
Ester 2:3...pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky,...
Ester 2:4...nechá je krášlit. Dívka, která se králi zalíbínechť se pak stane královnou namísto Vašti." To se králi...
Ester 5:8...laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádostnechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra...
Ester 9:13...se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona...
Daniel 2:7...a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |