Nechával

Hledám varianty 'nechával' [ nechávejte (2) necháváte (3) necháváš (3) nechávaly (1) nechávalo (1) nechávali (2) nechávala (1) nechával (8) nechávají (1) nechává (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 1:17... a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby...
Exodus 1:18...báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi...
Exodus 17:11...zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak Mojžíšovi...
Růt 2:16... nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopůnechávejte je pro ni. Jen sbírá, neokřikujte ji!" A tak...
2. Samuel 14:26...patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho ...
1. Královská 10:28...cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští obchodníci...
2. Královská 1:6...Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže...
2. Letopisů 1:16...cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a Kilikie. Královští obchodníci...
Nehemiáš 9:28...vydechli, znovu popouzeli, a proto jsi je nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě volali znovu...
Job 41:22...směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v...
Izaiáš 43:17... který přivádí vozy s koni a vojsko i posily nechává padnout, aby nevstali, jako knot lampy aby uhasli:...
Jeremiáš 31:35...na jejich hřích." Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo...
Ezechiel 16:21...ještě vraždit děti? Odevzdávala jsi je jimnechávala jsi je projít plameny! Při všech těch ohavnostech...
Ezechiel 20:26...je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené projít plameny. To abych...
Ezechiel 20:31...těm svým hnusným modlám darujete své děti, které necháváte projít plameny, to mám snad odpovídat na vaše...
Ezechiel 24:7...jakkoli se ti namane. To město je naskrz krvavéNechávalo krev na holé skále, neprolévalo ji na hlíně, kde...
Abakuk 1:3...k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníš? Proč  necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede...
Jan 3:23...protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházelinechávali se křtít. (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře...
Skutky 14:16... zemi i moře a všechno v nich. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách, ale nikdy...
Skutky 24:26...Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech...
Skutky 26:11...jejich smrt. Po všech synagogách jsem je často nechával bičovat a nutil je k rouhání. Ve svém nepříčetném...
1. Korintským 15:29...ve všem. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za křtí, jestliže...
Efeským 5:18...se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem...
Koloským 2:20...jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě:...
Zjevení 2:20...je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a...

Slova obsahující nechával: nechával (8) nechávala (1) nechávali (2) nechávalo (1) nechávaly (1) nenechával (2) ponechával (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |