Nechápou

Hledám varianty 'nechápou' [ nechápou (5) nechápete (6) nechápeš (3) nechápali (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 10:7... slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem...
Exodus 16:29...odmítat zachovávat přikázání a pokynyNechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám...
Žalmy 82:5... dejte mu uniknout z ruky ničemů! Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí...
Izaiáš 44:18...modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidí,...
Izaiáš 45:20...a přijďte, uprchlíci z národů, spolu přistupteNechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k bohu,...
Micheáš 4:12...pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí Hospodinnechápou jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlat....
Matouš 16:9... vy malověrní, že nemáte chleba? Copak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc...
Matouš 16:11...tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu? Varujte se...
Marek 4:12...v podobenstvích, abyhleděli a hleděli, ale nechápali, poslouchali a slyšeli, ale nerozuměli, aby se...
Marek 4:13...odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím?...
Marek 8:17..."Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a...
Marek 9:32...po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel domů do...
Lukáš 2:50...jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu...
Jan 11:50...toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy nic nevíteNechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za...
Jan 13:7...řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později...
Římanům 2:4...jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivostiNechápeš, že Boží dobrota vede k pokání? Ty si ale svou...
1. Timoteus 1:7... Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |