Nebude

Hledám varianty 'nebude' [ nejste (27) nejsou (73) nejsme (9) nejsi (17) nejsem (48) nebýt (2) nebyly (23) nebylo (93) nebyli (52) nebyla (40) nebyl (133) nebudu (52) nebuďte (21) nebudou (106) nebuďme (1) nebudete (57) nebudeš (67) nebudeme (18) nebude (277) nebuď (9) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:5...Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny....
Genesis 4:7... nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po...
Genesis 9:11...s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. nikdy nenastane potopa,...
Genesis 11:4...dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil,...
Genesis 15:4...Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl...
Genesis 15:13... že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři...
Genesis 17:5...tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národůNebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham,...
Genesis 17:15..." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj  nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára,...
Genesis 18:11... (Abraham i Sára byli velmi staří a Sára  nebyla v plodném věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teď, když...
Genesis 18:25...- to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li...
Genesis 19:17...na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane...
Genesis 19:19... když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a...
Genesis 19:22... nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se...
Genesis 21:10...tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta...
Genesis 24:33... umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho...
Genesis 29:15...měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuznýnebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za...
Genesis 30:33...mou odměnu, se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé jehně, jež nebude...
Genesis 31:42...Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákůvnebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh...
Genesis 32:11... a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi...
Genesis 32:29..."Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno  nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi...
Genesis 34:23... se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oniNebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna...
Genesis 35:5...padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to...
Genesis 35:10...mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však  nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se...
Genesis 37:4...otec miluje víc než je, začali ho nenávidětNebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen,...
Genesis 38:9...potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra,...
Genesis 38:14... (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uviděl, považoval ji za...
Genesis 38:21...Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji...
Genesis 38:22...mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom...
Genesis 39:11...dne, když přišel dělat svou práci v doměnebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty...
Genesis 41:21...sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežralynebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé...
Genesis 41:31...hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi...
Genesis 41:39..."Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem...
Genesis 42:11...muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si...
Genesis 42:31...my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce...
Genesis 42:34...svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho...
Genesis 44:26...nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec...
Genesis 45:6...na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby...
Genesis 45:8...zemi a zachránil vám život velikým vysvobozenímNebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on...
Genesis 47:13... V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla vyčerpána...
Genesis 47:18...uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také...
Exodus 1:19...Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní...
Exodus 3:2... Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych...
Exodus 4:10...ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi...
Exodus 5:10...tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví faraoNebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale...
Exodus 5:18...' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci...
Exodus 7:21... pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi byla krev....
Exodus 7:24...Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin...
Exodus 8:18...kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této...
Exodus 8:22..." řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu...
Exodus 9:18...dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést...
Exodus 9:26... kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona....
Exodus 9:32...a len pučel. Pšenice a špalda ale potlučeny nebyly, protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od...
Exodus 10:5... Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše,...
Exodus 10:14...taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také nikdy nebude. Pokryly každý kousek země,...
Exodus 10:27...Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a...
Exodus 12:20...z izraelské obce, to bude host anebo domácíNebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích...
Exodus 12:30...Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat...
Exodus 14:11...k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl?...
Exodus 16:24... jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť...
Exodus 16:26...budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale...
Exodus 17:1...další cestu. Když se však utábořili v Refidimunebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše...
Exodus 20:10...odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému BohuNebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera,...
Exodus 20:26...dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej. Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při...
Exodus 21:21... Jestliže však zůstane naživu den nebo dvanebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži...
Exodus 21:28... musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže...
Exodus 22:1...při vloupání a bude udeřen tak, že zemřenebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se...
Exodus 22:7... nahradí to dvojnásobně. Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že...
Exodus 22:12... přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono...
Exodus 22:13...zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho majitel, musí je nahradit. Jestliže u toho...
Exodus 23:24... Hivejcům a Jebusejcům. je vyhladímnebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat...
Exodus 23:26...vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím...
Exodus 23:30...tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíšnebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice...
Exodus 23:33...s nimi ani s jejich bohy do smlouvyNebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu...
Exodus 25:15...nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích truhlynebudou z nich vytahovány. Do truhly pak vložíš...
Exodus 28:28...efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodunebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do...
Exodus 28:32...tkanou obrubu, jako otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej...
Exodus 29:33...byli pověřeni a posvěceni. Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření...
Exodus 29:34...zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohniNebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s...
Exodus 30:32...všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazáníNebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný...
Exodus 33:20...a slituji se, nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže...
Leviticus 6:10...na svatém místě, na nádvoří Stanu setkáváníNebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl...
Leviticus 6:16...moučná oběť přinášená knězem celá shořínebude se jíst." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:18...dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbeníNebude mu počítána, bude ohavností a člověk, který by z ...
Leviticus 10:9..."Když budete vcházet do Stanu setkávánínebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj,...
Leviticus 10:18...vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na...
Leviticus 13:31... Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na žádné...
Leviticus 14:36... aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde prohlédnout dům....
Leviticus 16:29...dne sedmého měsíce se budete pokorně postitNebudete dělat žádnou práci - domácí ani přistěhovalec,...
Leviticus 17:7...dýmat na oltáři jako příjemnou vůni HospodinuNebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili...
Leviticus 17:12...Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás,...
Leviticus 19:20...určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou,...
Leviticus 22:6... každý takový bude nečistý do večeraNebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou....
Leviticus 22:12... Pokud se kněžská dcera provdá za neknězenebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud...
Leviticus 22:24...nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako...
Leviticus 23:7... Prvního dne budete mít svaté shromážděnínebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete...
Leviticus 23:8...oběti. Sedmého dne bude další svaté shromážděnínebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:14... K tomu přidáte čtvrtku hinu vína jako úlitbuNebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé...
Leviticus 23:21...slavnost. Budete mít svaté shromážděnínebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení...
Leviticus 23:25... svaté shromáždění s památným troubenímNebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé...
Leviticus 23:28...a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy...
Leviticus 23:31...dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho liduNebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro...
Leviticus 23:35...stánků. Prvního dne bude svaté shromážděnínebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete...
Leviticus 23:36...přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Je to sváteknebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy...
Leviticus 25:11... Tento padesátý rok pro vás bude létem milostinebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své...
Leviticus 25:20...Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás...
Leviticus 25:30...jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasnéNebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v...
Leviticus 25:31...vydán ani v létě milosti. Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní...
Leviticus 25:35...poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce,...
Leviticus 25:42...moji služebníci, které jsem vyvedl z Egyptanebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě...
Leviticus 25:43...vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj...
Leviticus 25:54... Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanovalNebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě...
Leviticus 26:11...kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vásnebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu...
Leviticus 26:13... váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste  nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli...
Leviticus 26:14...abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání...
Leviticus 26:18...kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat...
Leviticus 26:21... Jestliže se budete nadále stavět proti mněnebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli vašim...
Leviticus 26:27...jíst, nenasytíte se. Jestliže přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně,...
Leviticus 27:20...to pole, ale prodá je někomu jinémunebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě...
Leviticus 27:27...určené ceny a přidá k ještě pětinu navícNebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li...
Leviticus 27:28... člověka, zvíře nebo část dědičné polnostinebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo...
Leviticus 27:29...patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinunebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země...
Leviticus 27:33...pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci...
Numeri 1:47...bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité....
Numeri 2:33...příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno...
Numeri 6:3...nápoje, nenapije se žádné šťávy z hroznůnebude hrozny ani jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou...
Numeri 8:25...Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátínebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit...
Numeri 8:26...povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich...
Numeri 11:19...lépe v Egyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masemNebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet...
Numeri 12:15...z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom lid vytáhl z Chacerotu a...
Numeri 14:43...a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude." Přesto se opovážili vyrazit k horskému hřebenu,...
Numeri 15:34...a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním stát. Hospodin pak řekl...
Numeri 16:26... "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy." Vyklidili tedy...
Numeri 17:5...připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před...
Numeri 18:23...je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolenínebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž...
Numeri 18:24...příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řeklNebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil...
Numeri 19:2...bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede...
Numeri 19:12...dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistýNebude-li se však třetího a sedmého dne očišťovat, pak...
Numeri 19:13... Takový člověk bude vyobcován z Izraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota...
Numeri 19:20... neboť poskvrnil Hospodinovu svatyniNebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro ...
Numeri 20:17...tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinicenebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a...
Numeri 21:22...tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinicnebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou,...
Numeri 22:26...anděl pak popošel a postavil se do soutěsky, kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice...
Numeri 22:30...ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa ...
Numeri 22:38...odpověděl: "Hle, přišel jsem k tobě. Nicméněnebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst...
Numeri 23:21... to nezvrátím. Nevidí se trápení v Jákobovinejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je...
Numeri 26:62...celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíceNebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi...
Numeri 26:64...moábských pláních při Jordánu naproti JerichuNebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš...
Numeri 27:17...kdo by je vyváděl i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 30:3...se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahounebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil....
Numeri 30:12...pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit, budou všechny její sliby i závazky platit...
Numeri 32:19...se každý syn Izraele neujme svého dědictvíNebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále,...
Numeri 35:23... který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi...
Numeri 35:27...mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije honebude mstitel vinen prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil,...
Numeri 36:7...jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové...
Numeri 36:9...synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen. Každý z...
Deuteronomium 1:26...Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu...
Deuteronomium 1:42...se vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí."...
Deuteronomium 2:36...potoka Arnon a od města v údolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh...
Deuteronomium 3:4...živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyliNebylo tvrze, již bychom jim nezískali - šedesát měst, celý...
Deuteronomium 5:14...odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému BohuNebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera,...
Deuteronomium 7:10...nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubilNebude váhat - tomu, kdo jej nenávidí, odplatí osobně....
Deuteronomium 7:16...národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dáváNebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl v pasti a...
Deuteronomium 7:22...tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupněnebudeš je moci zdolat rychle, aby se proti tobě...
Deuteronomium 7:23... ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále,...
Deuteronomium 8:9... do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít...
Deuteronomium 10:16...tomu dodnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdcenebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán...
Deuteronomium 11:2...a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od...
Deuteronomium 11:28... svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletínebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale...
Deuteronomium 12:8...rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnalNebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám...
Deuteronomium 14:24...své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 15:2...promine svému bližnímu, co mu osobně půjčilNebude to od svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat...
Deuteronomium 16:8...dne pak bude svátek Hospodina, tvého Bohanebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. ...
Deuteronomium 17:13...o tom všechen lid uslyší, přijde na bázeňnebudou jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti...
Deuteronomium 17:15...sebou krále ze svých bratří; cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho...
Deuteronomium 18:1...Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levinebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z...
Deuteronomium 18:2...žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho dědictvíNebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je...
Deuteronomium 19:6... a ve své zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl v...
Deuteronomium 20:3...Dnes jdete do boje proti svým nepřátelůmNebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste - nemějte z nich...
Deuteronomium 21:3...toho města vezmou jalovici, která ještě nebyla použita k práci a ještě netahala jho. Tu jalovici ...
Deuteronomium 22:1...uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratranebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru zpět....
Deuteronomium 22:2... u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem,...
Deuteronomium 22:4...osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestěnebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednout. Žena se...
Deuteronomium 22:27...přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká...
Deuteronomium 23:7... kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich prospěch....
Deuteronomium 24:4...manžel, který ji poslal pryč, si ji pak  nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna...
Deuteronomium 25:7...jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke...
Deuteronomium 28:15...ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jimNebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 28:20... děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš,...
Deuteronomium 28:24...prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, ...
Deuteronomium 28:26...se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěřnebude, kdo by je odháněl. Hospodin raní egyptskými...
Deuteronomium 28:29...budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a...
Deuteronomium 28:30...ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce...
Deuteronomium 28:31...její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy...
Deuteronomium 28:39... I když vysázíš vinice a budeš je obdělávatnebudeš mít víno k pití ani skladování; sežerou to červi. I...
Deuteronomium 28:45...udělil. Budou pronásledovat a stíhat, dokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni znamením a...
Deuteronomium 28:51...plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh...
Deuteronomium 28:58...nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sníNebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona,...
Deuteronomium 28:61...přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš...
Deuteronomium 28:66... v noci i ve dne se budeš strachovat, nikdy si nebudeš jistý životem! Kvůli obavám, kterých se bojíš, a...
Deuteronomium 28:68...za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž...
Deuteronomium 29:14... naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou...
Deuteronomium 30:17...obsadit. Pokud se však v srdci odvrátíšnebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klaněl...
Deuteronomium 31:21...bude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude totiž zapomenuta, ani jejich potomkům nesejde ze...
Deuteronomium 32:12... Hospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole...
Jozue 6:10...za Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani...
Jozue 7:12...nimi na útěk, protože klatbě propadli samiNebudu s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého...
Jozue 7:13...Izraele: Proklaté je ve tvém středu, IzraeliNebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté...
Jozue 8:4...pozor! Budete vzadu za městem číhat v zálozeNebuďte od města moc daleko. Všichni buďte připraveni. a...
Jozue 8:26...totiž nespustil ruku s napřaženou šavlí, dokud nebyli všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí....
Jozue 11:19...dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše...
Jozue 22:27...před jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co...
Jozue 24:12... kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské králeNebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou...
Jozue 24:19...- vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je...
Soudců 1:27...Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi....
Soudců 1:29...pracím, ale úplně se jich nezbavil. Efraim nebyl s to vyhnat Kananejce bydlící v Gezeru, a tak zůstali...
Soudců 1:30...tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak...
Soudců 1:31...nimi; byli však podrobeni nuceným pracím. Ašer nebyl s to vyhnat obyvatele Akka, Sidonu, Achlabu, Achzibu,...
Soudců 8:20... svému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě...
Soudců 8:23...z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude vám vládnout...
Soudců 10:13...jste cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen...
Soudců 12:5..."Nechte přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak...
Soudců 13:9... když byla na poli. Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila....
Soudců 15:3...místo !" Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a...
Soudců 16:9...se dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys...
Soudců 21:9...totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s...
Soudců 21:14...dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživuNebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína líto, protože...
1. Samuel 1:8... Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdciNejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v...
1. Samuel 1:13...srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto Elí...
1. Samuel 3:1...bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době tak slabý zrak, že...
1. Samuel 3:7...Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí...
1. Samuel 3:14... Proto o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel...
1. Samuel 4:7...Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných...
1. Samuel 6:7...jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozu a...
1. Samuel 8:7...říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy...
1. Samuel 9:2...Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatní....
1. Samuel 10:14... "Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezení, šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul....
1. Samuel 11:13...je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval...
1. Samuel 12:14...ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat hoNebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům a půjdete za...
1. Samuel 12:15...vy i král, který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se vzpírat jeho...
1. Samuel 13:19...srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti...
1. Samuel 14:9... dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na místěnebudeme k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!'...
1. Samuel 14:30...vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořistiNebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne...
1. Samuel 15:26...Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebeNebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu,...
1. Samuel 15:29...jsi ty. Věčný izraelský to rozhodně neodvolánebude toho litovat. Není to přece člověk, aby litoval."...
1. Samuel 16:11..." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj...
1. Samuel 17:39...připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom jít nemůžu. Nejsem...
1. Samuel 19:6...poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodinnebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to...
1. Samuel 20:31...své matky! Dokud bude Jišajův syn na světěnebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech...
1. Samuel 21:7...A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy...
1. Samuel 24:22...při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo, tu nebudu, a nevymažeš jméno z mého otcovského rodu." David...
1. Samuel 25:31...přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj panenebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev,...
1. Samuel 26:8...probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo...
1. Samuel 26:15...syna Nerova. "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David...
1. Samuel 28:23... Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je...
2. Samuel 1:23...a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi!...
2. Samuel 3:22...z nájezdu se spoustou kořisti. Abner tehdy nebyl u Davida v Hebronu, protože ho David propustil, a tak...
2. Samuel 3:34..."Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi...
2. Samuel 7:10...tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem...
2. Samuel 12:28...a dobuď je, abych je nedobyl a vítězství nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno zbývající...
2. Samuel 14:6...měla dva syny. Ti se ale na poli pohádalinebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden...
2. Samuel 14:25...domů, ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy k...
2. Samuel 17:8...o mladé. A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskem. Určitě se schoval v nějaké...
2. Samuel 17:19...studny plachtou a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do...
2. Samuel 18:3..."Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkatnebude jim záležet na nás; nebude je zajímat, ani kdyby nás...
2. Samuel 18:14...neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a...
2. Samuel 18:20...jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne -...
2. Samuel 19:14...poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďteNejsi snad krev a tělo? Bůh potrestá a ještě mi...
2. Samuel 20:10...do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zemNebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým...
1. Královská 2:4...žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb,...
1. Královská 2:36...mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v němNebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den,...
1. Královská 3:2...době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval...
1. Královská 3:12...řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám...
1. Královská 3:13...bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých...
1. Královská 3:18...i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože...
1. Královská 3:26...soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl:...
1. Královská 6:18...a rozvité květy - vše bylo z cedru; kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil...
1. Královská 7:31...stojanu, i na ústí byly rytiny. Postranice ovšem nebyly do kruhu, ale do čtverce. Pod postranicemi byla...
1. Královská 7:47...kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit...
1. Královská 8:8...svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě...
1. Královská 8:9...ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš...
1. Královská 8:35...proti tobě, a zavřela by se proto nebesanebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu,...
1. Královská 9:5...tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode ty a...
1. Královská 9:6...se však ode ty a tvoji synové odvrátítenebudete dodržovat přikázání a ustanovení, jež jsem vám...
1. Královská 10:3...všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když...
1. Královská 10:20...stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na...
1. Královská 10:21...libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec...
1. Královská 12:31...a nadělal kněží z kdekoho v lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také...
1. Královská 13:16..."Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jítNebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju,...
1. Královská 13:22...řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl...
1. Královská 14:8...od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval přikázání,...
1. Královská 15:14...a spálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život...
1. Královská 17:1... před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na slovo." Potom dostal...
1. Královská 19:4...umřít: " dost, Hospodine! Vezmi si můj životNejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím...
1. Královská 19:11...tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm...
1. Královská 19:12... Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas. Jakmile ho...
1. Královská 21:25...venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal,...
1. Královská 22:44...Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 4:41...všem, se najedí." A v hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu...
2. Královská 5:12...místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda...
2. Královská 5:19..." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy,...
2. Královská 5:26...nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl...
2. Královská 10:21...Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctiteléNebyl jediný, který by nepřišel. Vešli do Baalova chrámu a...
2. Královská 10:23...ctitelům: "Přesvědčte se, jestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé Hospodina. Dohlédněte, aby tu byli...
2. Královská 11:2...ho před Ataliou ukryla v ložnici. Díky tomu nebyl zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest let,...
2. Královská 12:4...v Hospodinových očích správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 12:9...chrámu." Kněží tedy souhlasili, že od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami....
2. Královská 14:4...příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 15:4...přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 15:35... přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil...
2. Královská 18:5... Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k Hospodinu a neuchyloval se od...
2. Královská 19:18...země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohněNejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou,...
2. Královská 20:13... V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem...
2. Královská 21:16...naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo dost na tom, že svedl Judu k hříchu, aby páchali, co...
2. Královská 23:25...v Hospodinově chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k...
1. Letopisů 17:9...tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem...
1. Letopisů 21:3...rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králinejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán...
1. Letopisů 21:30...oltářem na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč...
1. Letopisů 23:26...navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní."...
1. Letopisů 26:10...Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem), druhého...
2. Letopisů 1:12...ti přidám bohatství, poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu."...
2. Letopisů 4:18...nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré...
2. Letopisů 5:9...vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě...
2. Letopisů 5:10...ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu,...
2. Letopisů 6:26...proti tobě, a zavřela by se proto nebesanebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu,...
2. Letopisů 7:18...jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a...
2. Letopisů 9:2...všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když...
2. Letopisů 9:19...stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na...
2. Letopisů 9:20...libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec...
2. Letopisů 15:19...předměty. do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém roce Asova...
2. Letopisů 20:12...tvého dědictví, které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou...
2. Letopisů 20:17...nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou...
2. Letopisů 20:33...Hospodinových očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále neodhodlal odevzdat...
2. Letopisů 28:21... aby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu. I během svého soužení zrazoval...
2. Letopisů 29:34...pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud se nezasvětili další kněží (levité se...
2. Letopisů 30:3...ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě neshromáždil do...
2. Letopisů 30:7...vám, pozůstatkům uniklým z moci asyrských králůNebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili Hospodina,...
2. Letopisů 30:8...udělal odstrašující příklad, jak sami vidíteNebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se...
2. Letopisů 30:17...jim levité podávali. Mnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich...
2. Letopisů 30:18...přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli to nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž za modlil: "Kéž...
2. Letopisů 30:19...Boha - Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak...
2. Letopisů 32:25...něj zázrak. Ezechiáš ale za prokázané dobrodiní nebyl vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti...
2. Letopisů 36:16...vzplál hněvem proti svému lidu tak, že  nebylo pomoci. Přivedl na babylonského krále, který...
Ezdráš 5:5...stařešiny, a tak je nechali, dokud o tom nebude zpraven Dareios a dokud od něj nepřijde odpověď....
Ezdráš 7:24...sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky. Ty,...
Nehemiáš 2:2...se král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeněNejsi přece nemocný. Asi něco tíží." Ve velikém úleku...
Nehemiáš 3:37... Nepřikrývej jejich hanebnosti, jejich hříchy  nejsou před tebou smazány, neboť brojili proti stavitelům....
Nehemiáš 5:5...peníze na královskou daň z našich polí a vinicNejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako...
Nehemiáš 5:12..."Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal jsem...
Nehemiáš 10:31... našeho Pána, i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich...
Nehemiáš 10:32...nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinkunebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku...
Nehemiáš 10:40...kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se usadili v Jeruzalémě...
Nehemiáš 13:6... jakož i obětiny pro kněze. V době jsem nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce...
Nehemiáš 13:26...izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on - Boží miláček, jehož Bůh učinil...
Ester 1:18...všem královským velmožům odmlouvat! Jako by nebylo dost nevážnosti a hádek! Nechť král ráčí vydat...
Ester 4:11...zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když byl Mordechajovi...
Job 1:3...měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve...
Job 3:16...příbytky naplnili stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvně, jež světlo nevídá? Tam ...
Job 4:21... lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů...
Job 5:21...meče za války. Před bičem jazyka budeš skrytnebudeš se bát, když zhouba přichází. Zhoubě i hladu se...
Job 5:22... Zhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli,...
Job 5:24...poznáš, co je klid, přehlédneš své statkynebude chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky:...
Job 7:8...oko, které vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu víc. Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do...
Job 7:16...bych zemřel, než takhle živořil! Mám toho dostNebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou...
Job 7:21... ulehnu do prachu; budeš hledat, a tu nebudu!" Bildad Šuchský mu na to...
Job 8:11...svého srdce ti toto vyjeví: Roste papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelená,...
Job 9:25...pak? Rychleji než běžec utekly dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny kolem propluly,...
Job 9:34...Ten by snad jeho hůl ode odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak promluvil a neměl...
Job 10:19...byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by přenesli...
Job 12:3...vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vynejsem v ničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k...
Job 13:2...ušima a rozpoznal. Co víte vy, to také vímnejsem v ničem za vámi. Teď chci se Všemohoucím promluvit,...
Job 13:21...skrývat nemusím: Svou ruku ode odtáhni,  nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom vyzvi, se...
Job 15:29... Bohatý nezůstane, jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemi. Takový neunikne temnotě, jeho...
Job 15:32...Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé,...
Job 18:5...Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce...
Job 18:19...vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světaNebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě...
Job 19:20...duším jsem odporný, moji milovaní zavrhliNejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně....
Job 20:9...vidina. Oko, jež vídalo ho, ho nespatřínebude k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou muset...
Job 20:17...zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy olejenebude se koupat v medu a smetaně. To, co ukořistil, vrátí...
Job 20:26...poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj doma, spolyká....
Job 24:22...mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho...
Job 25:5...Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský červ,...
Job 27:4...Boží dýchání, nevypustím ze rtů žádnou podlostnebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám...
Job 27:15...nenasytí se. Pozůstalé po něm pohřbí mornebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak...
Job 31:1... Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí,...
Job 32:9... dech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít nejlepší úsudky....
Job 32:14... Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi...
Job 32:21...si ulevil, otevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu nechci lichotit. Lichotit totiž ani...
Job 33:7...uhněten. Nelekej se tedy a neměj strachnebudu na tebe silně naléhat. Na vlastní uši jsem slyšel...
Job 34:12...lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo...
Job 36:4... svého Stvořitele tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí. Hle,...
Job 39:16...může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž...
Job 42:15... druhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal...
Žalmy 7:3... jako lev rozervou na kusy, rozsápají nebude mi pomoci! Hospodine, Bože můj, jestliže jsem se...
Žalmy 9:19...ti pohané, jimž je Bůh lhostejný! Ubožák ale nebude zapomenut navždy, naděje ponížených nezhyne navěky!...
Žalmy 22:6...volali a bývali zachráněni, doufali v tebenebyli zklamáni. však jsem červ, ani ne člověk, ostuda...
Žalmy 25:20...mou duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben! Poctivost a přímost kéž střeží , vždyť...
Žalmy 28:5...svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel ...
Žalmy 31:2... Žalm Davidův. Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň !...
Žalmy 31:18...svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň !  nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní volání! ...
Žalmy 32:9...níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni...
Žalmy 34:6...vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářitnebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin...
Žalmy 34:23...ztrestáni. Hospodin vykoupí svoje služebníkynebudou odsouzeni, kdo v něho doufají. Žalm Davidův. Suď,...
Žalmy 37:10...chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a tu nebude. Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti...
Žalmy 37:19... jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí. Ničemové...
Žalmy 39:14...svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdunebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 44:7...útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřilnebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad...
Žalmy 46:3...síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se...
Žalmy 49:10...drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvede! Nikdo nebude naživu věčně, hrobová jáma nikoho nemine. Jak vidno,...
Žalmy 50:3...plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůhnebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem...
Žalmy 69:7...v tebe, Pane zástupů, doufají. kvůli mně nejsou zahanbeni ti, kteří , Bože Izraele, hledají! Kvůli...
Žalmy 69:29...života jsou vymazáni, mezi spravedlivé  nejsou počteni! sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása...
Žalmy 71:1...nemeškej! Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost vysvoboď,...
Žalmy 73:5... Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak...
Žalmy 74:21...tmy, stala se doupětem násilí! utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a ubozí!...
Žalmy 77:8...duchu zpytuji: Copak nadobro zavrhl HospodinNebude přívětivý nikdy víc? Skončila jeho láska navždycky?...
Žalmy 78:8... co učinil, a dodržují jeho příkazy!  nejsou jako jejich otcové, pokolení vzpurné a svéhlavé,...
Žalmy 78:37...měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl...
Žalmy 79:3...žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodunebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni jsme u...
Žalmy 89:23...jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávatNebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným...
Žalmy 89:31... Jeho synové když však můj Zákon opustínebudou se řídit mými pravidly, ustanovení jestliže...
Žalmy 95:8...on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvitnebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení...
Žalmy 101:7...bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi...
Žalmy 104:35...ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč, duše , Hospodinu! Haleluja! Oslavujte...
Žalmy 106:23...předivné. Byl by je vyhladil, jak rozhodl senebýt jeho vyvoleného Mojžíše. Ten se v roztržce...
Žalmy 107:12... Proto jim zkrušil srdce útrapami, klesalinebylo pomoci. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je...
Žalmy 110:4...se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahalnebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu...
Žalmy 112:6... své záležitosti spravedlivě spravuje. Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane....
Žalmy 118:6...vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnounebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se...
Žalmy 119:6...Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit budu se srdcem upřímným, tvým...
Žalmy 119:46...tvá pravidla. Hovořit budu o tvých svědectvíchnebudu zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi...
Žalmy 119:80... Kéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé...
Žalmy 119:92... vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá...
Žalmy 124:1...nadutců! Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli: Kdyby s námi nebyl...
Žalmy 124:2...Hospodin - jen řekni, Izraeli: Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás...
Žalmy 127:5...Blaze člověku, jenž jich plný toulec - takový nebude zahanben, bude s protivníky jednat před soudem! ...
Žalmy 131:2...nepouštím, do ničeho, co je nad možnosti. Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě...
Žalmy 137:6...přestanu myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny rozkoše! Hospodine, jen se...
Žalmy 139:12... tma, světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro...
Žalmy 139:15...mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem...
Žalmy 144:14...naše pastviny. Náš dobytek je obtěžkaný,  nejsou vpády ani vyhnanství, není nářek v našich ulicích...
Přísloví 3:23... Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude strašit, ...
Přísloví 3:24... tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude příjemný....
Přísloví 3:25... strašit, usneš, tvůj sen bude příjemnýNebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy....
Přísloví 6:15...neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtínebude pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou...
Přísloví 8:33...se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrostnebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo naslouchá mi,...
Přísloví 10:30... pro bídáky je ale záhubou. Spravedlivý nebude navěky sražen, ničemové však na zemi věčně nebudou....
Přísloví 21:10...dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou dušínebude laskavý ani k příteli. Když trestají drzouna,...
Přísloví 21:13...zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožákanebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný dárek dokáže...
Přísloví 21:17...je vlastně chudák; milovník přepychu a vína nebude bohatý. Darebák bude výkupným za spravedlivého, na...
Přísloví 22:27... Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko,  nebudeš mít čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky, které...
Přísloví 22:29...službách octne se; nepatrným lidem sloužit nebude. Když s mocným člověkem k jídlu sedáš si, dobře si...
Přísloví 28:27...žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudémunebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí....
Přísloví 29:1...se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí senebude pomoci. Z rozmachu spravedlivých lid se raduje, když...
Přísloví 31:11... důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého...
Kazatel 1:11...námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude po našich potomcích: Ani památky nezbude po nich...
Kazatel 4:3...naživu. Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal...
Kazatel 5:7...a jak je lidem odpíráno právo a spravedlnostnebuď tou věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž...
Kazatel 6:12...poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti...
Kazatel 7:9...lepší je trpělivý než ten, kdo se nadýmáNebuď snadno popudlivý k hněvu, mrzutost odpočívá v klíně...
Kazatel 7:14...učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem...
Kazatel 7:17...ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápitNebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš...
Kazatel 8:11...nikdo nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť páchat...
Kazatel 9:6... všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy  nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem....
Izaiáš 1:6...jen samé rány, modřiny a jizvy samý hnisnejsou ošetřeny ani obvázány, olejem nejsou léčeny! Vaše...
Izaiáš 1:31...jeho čin; obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o...
Izaiáš 2:4... Národ proti národu nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďme, choďme v...
Izaiáš 6:10... srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a...
Izaiáš 6:11...nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud...
Izaiáš 7:7...Hospodin však praví: To se nestane, tak to nebude! Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Recin. Za...
Izaiáš 7:8...pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, takže  nebude národem. Hlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří...
Izaiáš 7:12...výšinách." "Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na...
Izaiáš 7:17...otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na...
Izaiáš 10:8...hubil, jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou velitelé samí králové? Nedopadlo Kalno jako...
Izaiáš 10:20...Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobovanebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově...
Izaiáš 11:3...k Hospodinu; úctou k Hospodinu bude prostoupenNebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím,...
Izaiáš 11:13... Judova nevraživost bude skončena. Efraim  nebude závidět Judovi, Juda přestane Efraima napadat....
Izaiáš 13:10...z hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí od svítání a...
Izaiáš 13:18...zájem nemají. Svými luky rozstřílejí mladíkynebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi....
Izaiáš 13:20...Bohem rozvrácená města - jako Sodoma a GomoraNebude se v něm nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí;...
Izaiáš 14:20...pošlapaná zdechlina mezi kamení v jámě hozenáNebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi...
Izaiáš 17:2...navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stádanebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost,...
Izaiáš 17:8...Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátíNebude vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu,...
Izaiáš 22:2...plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se...
Izaiáš 22:14...Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin...
Izaiáš 23:12...Fénicie, aby byly zničeny její pevnosti. Řekl: "Nebudeš se radovat, zprzněná panno, Dcero sidonská!"...
Izaiáš 23:18...Týru však bude zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí...
Izaiáš 25:2...rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranilnebude vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný...
Izaiáš 29:20...budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun  nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti,...
Izaiáš 29:22...Abrahama, říká o domu Jákobovu: Jákob  nebude dále zahanben, blednout strachy více nebude. ...
Izaiáš 30:1...dětem! praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak...
Izaiáš 30:5... tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale...
Izaiáš 30:19...lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne svou milostí....
Izaiáš 32:3...mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích  nebudou zavřené, uši slyšících budou pozorné. Srdce...
Izaiáš 32:5...koktavých plynně a jasně promluví. Hlupák  nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou říkat...
Izaiáš 33:1...na pastvu! Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl huben! Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen! ...
Izaiáš 33:16...bude mít chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš...
Izaiáš 34:12...pustoty a olovnicí prázdnoty. Edomští urození  nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni...
Izaiáš 37:19...země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohněNejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou,...
Izaiáš 39:2... V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem...
Izaiáš 40:31...sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běžínejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte přede...
Izaiáš 41:24...nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás...
Izaiáš 42:2...Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásitNebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v...
Izaiáš 42:22... všichni uvěznění v žalářích. Stali se kořistínebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo neřekl: "Vrať je...
Izaiáš 43:10...a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude. , sám...
Izaiáš 45:17... Izraele však Hospodin zachrání věčným spasenímNebudete zahanbeni ani potupeni nikdy, navěky! Nuže,...
Izaiáš 47:8...bezpečí a v srdci myslíš si: " - a kdo je vícNebudu vdovou, nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe...
Izaiáš 47:11...je víc?" Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnat. Dopadne na tebe neštěstí, které...
Izaiáš 48:10... abych nezničil. Hle - přetavil jsem ,  nejsi stříbrný, vyvolil jsem v peci soužení. Kvůli sobě,...
Izaiáš 48:19...zrnek v něm; jejich jméno by nikdy nevymizelonebylo by vymýceno přede mnou. Vyjděte z Babylonu, unikněte...
Izaiáš 49:10... naleznou pastvu na všech pustých návršíchnebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim...
Izaiáš 50:7...potupy; tvář jako z křemene proto nastavujinebudu zahanben, to vím. Blízko je Ten, který hájí. Kdo...
Izaiáš 51:14...v jámě totiž neumře, chléb mu scházet nebude. jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, ...
Izaiáš 51:22...závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých...
Izaiáš 52:12...kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte seNebudete ale odcházet s chvatem, nebudete se dávat na útěk,...
Izaiáš 52:14...nelidsky byl napohled zohaven - ani člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové...
Izaiáš 53:2...ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahléNebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo...
Izaiáš 54:4...tvoji potomci a zpustlá města obsadí. Neboj senebudeš zahanbena, nestyď se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na...
Izaiáš 54:9...přísahám, že se na tebe nerozhněvám, že  nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby...
Izaiáš 54:15...neštěstí. Kdyby snad přesto někdo napadalnebudu s ním ; kdokoli by chtěl napadnout, padne před...
Izaiáš 55:8... smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe...
Izaiáš 57:4...pošklebujete, na koho jazyk vyplazujete? Copak nejste děti vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě smilníte v...
Izaiáš 57:12...spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou...
Izaiáš 57:16...ducha pokorných, abych oživil srdce sklíčenýchNebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky -...
Izaiáš 60:11...slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřenynebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo...
Izaiáš 60:18... tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi  nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své...
Izaiáš 60:19...nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce -...
Izaiáš 62:4...svého Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou....
Izaiáš 65:6...celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnouNebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich klín -...
Izaiáš 65:17...novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo  nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní...
Izaiáš 65:19... ze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude nikdy rozléhat!...
Izaiáš 65:20...se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam...
Izaiáš 65:22...bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jístNebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to...
Izaiáš 65:23... dílo svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou...
Jeremiáš 2:11...nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste...
Jeremiáš 2:20... dávno rozlámala, své postroje jsi strhala: ‚Nebudu sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším návrší a pod...
Jeremiáš 3:5...říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto...
Jeremiáš 3:12...Izraeli, ty poběhlice, vrať se, praví Hospodinnebudu na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný,...
Jeremiáš 3:16...a rozmůžete, praví Hospodin, v těch dnech  nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl...
Jeremiáš 3:17...národy - k Hospodinovu jménu v Jeruzalémě. se nebudou řídit svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech...
Jeremiáš 5:10...je úplně. Odstraňte jejich výhonky, protože nejsou Hospodinovy. Proradně totiž zradili - jak dům...
Jeremiáš 7:6...na tomto místě prolévat nevinnou krevnebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás...
Jeremiáš 7:27...otcové. I když jim řekneš všechna tato slovanebudou poslouchat. I když na budeš volat, neodpovědí...
Jeremiáš 7:32... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu  nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění...
Jeremiáš 7:33...tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěřnebude, kdo by je odháněl. V judských městech a na...
Jeremiáš 8:20...Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění mého lidu zraňuje i , truchlím, jsem...
Jeremiáš 11:11...Hospodin: Hle, přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je...
Jeremiáš 12:12...celou zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku...
Jeremiáš 13:14...je jedny o druhé, rodiče i děti, praví HospodinNebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji se, dokud je...
Jeremiáš 13:19...z hlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován...
Jeremiáš 16:6...praví Hospodin. V této zemi pomřou velcí i malíNebudou pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli nim nebude...
Jeremiáš 16:14..."Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se nebude přísahat: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny...
Jeremiáš 16:20...Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim...
Jeremiáš 17:17... Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebouNebuď mi postrachem - jsi útočiště ve zlý den! jsou...
Jeremiáš 17:24...města náklady, pokud budete světit sobotní dennebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto...
Jeremiáš 17:27...oběť vděčnosti. Pokud však neposlechnetenebudete světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit...
Jeremiáš 18:10...však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i upustím od dobra, jež jsem...
Jeremiáš 19:6...dny, praví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění....
Jeremiáš 22:18...o judském králi Joakimovi, synu Jošiášovu: "Nebudou ho oplakávat: ‚Ach bratře, ach sestro!' Nebudou ho...
Jeremiáš 23:4...pastýře, kteří o budou pečovat, takže se nebudou bát a strachovat a nebude chybět ani jediná,...
Jeremiáš 23:7... Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy  nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny...
Jeremiáš 23:23...snad Bůh, jen když jsem blízko? praví HospodinNejsem snad Bůh i daleko? Může se někdo tak dobře skrýt, že...
Jeremiáš 24:10...je zaženu. Pošlu na meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země, kterou jsem dal...
Jeremiáš 25:35...nadešel, padnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš!...
Jeremiáš 26:4...‚Tak praví Hospodin: Jestliže neposlechnetenebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a...
Jeremiáš 26:5...se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k...
Jeremiáš 27:18...se u Hospodina zástupů přimluví, aby do Babylonu nebyly odneseny i ty cennosti, které v Hospodinově domě, v...
Jeremiáš 29:32...jeho potomky! Protože o Hospodinu hlásal bludynebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežil...
Jeremiáš 30:8...šíji a zpřetrhám jejich postroje, takže  nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému...
Jeremiáš 30:19... Rozmnožím je, aby jich neubývalo, oslavím je, a nebude jich málo. Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich...
Jeremiáš 31:12...budou zavlažovanou zahradou a chřadnout nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančí a mládenci i starci...
Jeremiáš 31:29...budoval a sázel, praví Hospodin. V těch dnech  nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou...
Jeremiáš 31:34... Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte...
Jeremiáš 31:40...to vše bude zasvěceno Hospodinu a město nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 33:17...praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy...
Jeremiáš 33:18...chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly,...
Jeremiáš 33:21...také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž...
Jeremiáš 33:24...Takhle pohrdají mým lidem, jako by pro ani nebyl národem! Tak praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu...
Jeremiáš 34:10...své otroky a otrokyně na svobodu a že je  nebudou zotročovat. Souhlasili s tím a propustili je. Potom...
Jeremiáš 35:19... Bůh Izraele: Jonadabovi, synu Rechabovu, nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě."...
Jeremiáš 36:30...o judském králi Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena...
Jeremiáš 37:4...tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a...
Jeremiáš 38:6...spustili tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v...
Jeremiáš 38:17...krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se...
Jeremiáš 40:7...muže, ženy a děti ze zemské chudiny, která nebyla odvlečena do Babylonu, přišli za Gedaliášem do Micpy...
Jeremiáš 42:14...Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnicenebudeme hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy...
Jeremiáš 44:16...Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem!...
Jeremiáš 48:2...na něj chystá pohroma: ‚Pojďme je vyhladit,  nejsou národem!' I ty, Madmene, budeš umlčen, jde po...
Jeremiáš 48:42...v porodních bolestech. Moáb bude zničen, aby  nebyl národem, neboť se vzpínal proti Hospodinu. Strach a...
Jeremiáš 49:18...s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když...
Jeremiáš 49:33...se stane doupětem šakalů, věčnou pustinouNebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník."...
Jeremiáš 50:13...mezi národy - pustina, poušť a suchopárNebude obývána kvůli Hospodinovu hněvu, všichni ji zcela...
Jeremiáš 50:20...Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale nebudou...
Jeremiáš 50:39...zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy bydlet nebude, bude tam prázdno po všechna pokolení. Jako když Bůh...
Jeremiáš 50:40...s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od...
Pláč 2:22...slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž se děsímNebyl v den hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil. Ty,...
Pláč 4:17...čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl s to nás zachránit. Sledovali naše kroky, nemohli...
Ezechiel 3:5... "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim slovaNejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého jazyka,...
Ezechiel 3:7...k takovým, poslechli by . Dům Izraele ale nebude chtít poslouchat, protože nechtějí poslouchat ....
Ezechiel 3:20... zemře ve svém hříchu a jeho spravedlivé skutky nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat k...
Ezechiel 3:25... vezmou na tebe provazy a svážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro,...
Ezechiel 3:26... Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš němýnebudeš je kárat - vždyť je to banda vzbouřenců. k...
Ezechiel 4:8...proti němu. tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok, dokud neuplynou dny...
Ezechiel 7:13... nezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu...
Ezechiel 7:19...mít za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření. Nebudou se...
Ezechiel 9:10... Hospodin to nevidí.' Proto se neslitujinebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle...
Ezechiel 11:11...a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na...
Ezechiel 13:7...Hospodin,' a čekají, že se to slovo naplníNejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež?...
Ezechiel 13:9...být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy...
Ezechiel 13:10...můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují...
Ezechiel 13:21...a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření, aby  nebyli vaší kořistí. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin!...
Ezechiel 13:23...od své zlé cesty a mohli žít, proto  nebudete mít falešná vidění a nebudete pokračovat ve...
Ezechiel 14:11...ten, kdo se ho přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se poskvrňovat...
Ezechiel 14:23... že nic z toho, co jsem v tom městě učinilnebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 16:4...Tenkrát, když ses narodila, tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi...
Ezechiel 16:47...Nepáchala jsi jejich ohavnosti? Jako by to ale nebylo vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než...
Ezechiel 16:61...i mladší sestry a dám ti je za dcery, i když to nebylo součástí tvé smlouvy. Uzavřu s tebou svoji smlouvu a...
Ezechiel 17:9...‚Tak praví Panovník Hospodin - Copak uspějeNebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne?...
Ezechiel 18:3...Hospodin, to přísloví v Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak život rodičů,...
Ezechiel 18:22...bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít....
Ezechiel 18:24...snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konalnebudou vzpomenuty. Zemře za to, jak byl nevěrný, za hřích,...
Ezechiel 18:25...izraelský: že jsem ve svém jednání vrtkavýNejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Když se...
Ezechiel 18:29...že jsem ve svém jednání vrtkavý, dome izraelskýNejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto...
Ezechiel 20:3...že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živnebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panovník Hospodin!...
Ezechiel 20:9...z Egypta vyvedl. Udělal jsem to, aby jméno nebylo zneváženo v očích národů, mezi nimiž bydleli a před...
Ezechiel 20:14... Kvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem je...
Ezechiel 20:22...jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem je...
Ezechiel 21:31...Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunu! Nic  nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a povýšení...
Ezechiel 22:24...řekni zemi: Jsi nečistá, v den prchlivosti nebudeš svlažena! Tví vládci se v tobě chovají jako řvoucí...
Ezechiel 23:48... zemi. Všechny ostatní ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají;...
Ezechiel 24:8...pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda...
Ezechiel 24:13...jsem se očistit, ale ty ses nedala. Proto nebudeš zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj hněv...
Ezechiel 26:14... staneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodin, praví Panovník...
Ezechiel 26:18...v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy -  nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: učiním...
Ezechiel 26:20...troskami spolu s těmi, kdo klesli do jámyNebudeš obydleno, neobstojíš na zemi mezi živými! Učiním...
Ezechiel 28:24...- a poznají, že jsem Hospodin! Dům Izraele  nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej bodají jako...
Ezechiel 29:11...tudy lidská noha, dokonce ani noha zvířetenebude se tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu...
Ezechiel 29:15... Bude bezvýznamnější než ostatní královstvínebude se vyvyšovat nad jiné národy. Udělám je tak...
Ezechiel 29:16...nepatrnými, aby nevládli nad národy. Egypt  nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se...
Ezechiel 31:8... k vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím se nerovnaly ani cypřiše,...
Ezechiel 33:12...ho nezničí. Jakmile spravedlivý začne hřešitnebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li...
Ezechiel 33:13...bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky  nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil...
Ezechiel 33:16...bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Jednal poctivě a spravedlivě - jistěže...
Ezechiel 33:32...vroucí lásky, v srdci však následují mrzký ziskNejsi pro víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně...
Ezechiel 34:10...nenechám dělat pastýře, takže se ti pastýři  nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze...
Ezechiel 34:22...odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby  nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi....
Ezechiel 34:28...je z moci těch, kdo je drželi v otroctví.  nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři....
Ezechiel 34:29... Způsobím, že jejich setba slavně porosteNebudou v zemi trpět hladem a nebudou snášet...
Ezechiel 36:14...a připravuje vlastní národ o děti,' proto  nebudeš požírat lidi a nebudeš připravovat svůj národ o...
Ezechiel 36:15... Nenechám poslouchat posměch pohanůnebudeš muset snášet urážky národů a nikdy nepřivedeš...
Ezechiel 37:22...a všem jim bude kralovat jeden král. to nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě království....
Ezechiel 37:23... se nebudou dělit na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými...
Ezechiel 39:10...šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm letNebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože...
Ezechiel 39:29...z nich nenechám ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji...
Ezechiel 43:7...přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové  nebudou znesvěcovat svaté jméno svým smilstvem a...
Ezechiel 44:2..."Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se otevírat a nikdo nebude procházet. Zůstane...
Ezechiel 45:8...bude v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci  nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země jednotlivým...
Ezechiel 46:18...z vlastního majetku, aby nikdo z mého lidu nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté vedl průchodem...
Ezechiel 47:11...ve Středozemním moři. Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích...
Daniel 2:18...toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V noci...
Daniel 2:30... ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni...
Daniel 2:43...se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. Za dnů těch králů...
Daniel 3:18...ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme."...
Daniel 3:27...vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm. Nabukadnezar...
Daniel 5:10...žiješ, králi, navěky!" řekla. "Neděs se toliknebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá...
Daniel 6:3... Satrapové se zodpovídali vezírům, aby tím nebyl obtěžován král. Daniel pak mezi vezíry a satrapy...
Daniel 8:4...i na jih; žádné zvíře nemělo sílu mu odolatnebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co chtěl, a stále...
Daniel 8:7... Kozel ho srazil k zemi, dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomoci. Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale...
Daniel 11:4...stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkůmnebude mít takovou moc jako za něj. Království mu bude...
Daniel 11:15...Jižní vojsko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu...
Daniel 11:37... neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnutoNebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného...
Daniel 11:42...z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a...
Daniel 11:45...a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konecnebude mu pomoci." "V tom čase povstane Michael, veliký...
Daniel 12:1...ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude...
Ozeáš 1:9...Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lidNejste totiž můj lid a nejsem váš Bůh." Přesto však...
Ozeáš 2:1...se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha."...
Ozeáš 2:4...svou, žalujte, neboť mi není manželkou a  nejsem jejím manželem! očistí svou tvář od smilstva,...
Ozeáš 2:6...a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva. Jejich...
Ozeáš 2:19... Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby  nebyli svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli...
Ozeáš 3:3... Potom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouhonebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s tebou." Synové...
Ozeáš 4:6...kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani  nebudu dbát na tvé potomky. Jak se rozmáhali víc a víc, tím...
Ozeáš 4:14...Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoložínebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné...
Ozeáš 5:13...aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění! totiž...
Ozeáš 5:14... sám rozsápu je na kusy, odvleču pryčnebude jim pomoci. Vrátím se zpět do svého doupěte, dokud...
Ozeáš 9:4...Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmyNebudou Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho svými...
Ozeáš 14:4...rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koníchNebudeme nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece...
Joel 2:2...se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky nebude žádná podobná: Před nimi...
Joel 2:17... svůj lid, nevydávej posměchu své dědictví,  nejsou pořekadlem pro pohany! Proč se říkat mezi národy:...
Amos 2:14...zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla nezbude, hrdina...
Amos 3:3...váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek?...
Amos 5:11...po chudácích a nutíte je odvádět daně z obilínebudete bydlet v těch svých palácích, které jste si...
Amos 9:7...a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Copak nejste, Izraelci, pro stejní jako Habešané? praví...
Amos 9:15...v jejich zemi, kterou jsem dal jim, a z země nebudou nikdy vyrváni, praví Hospodin, tvůj Bůh. Vidění...
Abdiáš 1:7...tvůj chléb jídali, na tebe léčku nastražínebudeš mít ani ponětí! Toho dne, praví Hospodin, vyhubím z...
Abdiáš 1:16...Budou pít a pít k zalknutí, zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude...
Jonáš 4:6...nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilonebylo mu zle. Jonáš měl z rostliny opravdu velikou...
Micheáš 4:3... Národ proti národu nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do boje. Každý usedne ve stínu svého révoví...
Abakuk 1:12...kdo svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty neumíráš, svatý Bože můj. Ty...
Abakuk 3:17...I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co...
Sofoniáš 3:7... teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný trest. Oni však o to...
Sofoniáš 3:11...lid, ti mi přinesou oběti. V ten den se nebudete muset stydět za všechny své vzpoury proti mně....
Sofoniáš 3:13...nacházejí své bezpečí. Pozůstatek Izraele  nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u...
Zachariáš 1:4... a se vrátím k vám, praví Hospodin zástupůNebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci:...
Zachariáš 5:4...přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící...
Zachariáš 8:11...jsem posílal všechny proti všem. Teď ale nebudu s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako dříve,...
Zachariáš 9:8...těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu  nebude šlapat tyran - teď z nich nespustím svůj zrak!...
Zachariáš 10:6...je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem přece jejich Bůh, Hospodin - je...
Zachariáš 11:6...vlastní pastýři je nešetří. Proto ani  nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hle,...
Zachariáš 11:9...a také ovce měly dost. Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co je na umření, umře; co se ztratilo,...
Zachariáš 11:16... Hle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o ztracené, nebude hledat maličké, nebude...
Zachariáš 13:5...oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí...
Zachariáš 14:6... můj Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den - jen...
Zachariáš 14:18...déšť. A když se na tu pouť nevydá lid Egyptanebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní národy,...
Zachariáš 14:21... brát si je a vařit v nich. V onen den  nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! Ortel...
Malachiáš 2:9...protože nedbáte na cesty a při výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil...
Malachiáš 2:15...Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod!...
Malachiáš 2:16... praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedynebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina svými řečmi. "Jak ho...
Malachiáš 3:6...se neměním - proto jste, synové Jákobovinebyli zničeni. od dob svých otců jste se odvraceli od...
Matouš 2:6...skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v judské zeminejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe...
Matouš 3:11... který přichází po mně, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem...
Matouš 5:13... Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolíNebude k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou....
Matouš 5:20...velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a...
Matouš 5:33... Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.' ...
Matouš 6:5...vidí vskrytu, odmění. Také když se modlítenebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají...
Matouš 6:8... že budou vyslyšeni pro množství svých slovNebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě...
Matouš 6:16...váš Otec vaše prohřešky vám. A když se postítenebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby...
Matouš 6:18...pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A...
Matouš 6:26...do stodol, ale váš nebeský Otec je živíNejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými...
Matouš 6:29... ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto...
Matouš 7:1... Den dost svého trápení." "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete...
Matouš 10:13...ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na nějNebude-li hoden, se váš pokoj vrátí k vám. Pokud vás...
Matouš 10:14...pokoj vrátí k vám. Pokud vás někdo nepřijmenebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo...
Matouš 10:20...říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíliNejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který...
Matouš 10:26...Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám...
Matouš 12:19...svého Ducha, on oznámí spravedlnost národůmNebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet...
Matouš 12:31...odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu...
Matouš 12:32... ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím....
Matouš 13:56...Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a JudaNejsou snad všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy ...
Matouš 17:20...‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš...
Matouš 18:3...slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátítenebudete jako děti, vůbec do nebeského království...
Matouš 19:6...manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak  nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče...
Matouš 19:8...povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z...
Matouš 20:26...nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším...
Matouš 21:21..."Amen, říkám vám, když budete mít vírunebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat...
Matouš 22:8...je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváninebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu,...
Matouš 22:11...se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak...
Matouš 24:6...se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království...
Matouš 24:21...totiž nastane velké soužení, jaké do doby nebylo od počátku světa a jaké nikdy nebude. Kdyby ty...
Matouš 24:22...světa a jaké nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli...
Matouš 25:9...lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k...
Matouš 26:5...Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když...
Matouš 26:11... Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila...
Matouš 26:22...Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v...
Matouš 27:24... vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A...
Marek 1:7... Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu....
Marek 3:29... Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem."...
Marek 4:12... ale nerozuměli, aby se snad neobrátilinebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to podobenství...
Marek 6:3...syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a ŠimonaNejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním...
Marek 10:8...manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak  nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověk...
Marek 10:43...nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším...
Marek 11:13...přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: " z tebe nikdy nikdo nejí...
Marek 12:25...Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvýchnebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi....
Marek 12:34...Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se ho ...
Marek 13:7...se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království...
Marek 13:11...říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíliNejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Bratr bratra...
Marek 13:18...dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této...
Marek 13:19...dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké nikdy nebude....
Marek 14:7... kdykoli budete chtít; ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala tělo k...
Lukáš 1:15...mnozí, neboť bude v Hospodinových očích velikýNebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna své matky bude...
Lukáš 2:7...a položila do jeslí, protože v hostinci pro  nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod...
Lukáš 3:16...vodou, ale přichází někdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude...
Lukáš 4:26...hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské...
Lukáš 4:27...v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský Náman." Všechny, kdo to v...
Lukáš 6:37...milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďtenebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni....
Lukáš 8:12...ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřilinebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s...
Lukáš 8:17...viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a...
Lukáš 11:36... Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když lampa...
Lukáš 12:2...jímž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste...
Lukáš 12:10...tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do shromáždění a před vrchnosti a...
Lukáš 12:27... ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká...
Lukáš 13:3...všichni ostatní Galilejci? Říkám vám, že nikoliNebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni. Myslíte...
Lukáš 13:5...obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoliNebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni." Potom...
Lukáš 13:24...Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete...
Lukáš 15:8...minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete důmnebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde,...
Lukáš 16:11...v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří...
Lukáš 16:12... kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám to, co je vaše? Žádný...
Lukáš 17:17...a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch...
Lukáš 17:21...jim: "Boží království nepřichází zjevněNebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží...
Lukáš 18:11...se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví,...
Lukáš 20:35...a vzkříšení z mrtvých, se ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako...
Lukáš 20:36... se ale ženit a vdávat nebudou. Také  nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to...
Lukáš 21:34...nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o...
Lukáš 22:58...všiml jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." "Nejsem, člověče!" opakoval Petr. Když uplynula asi hodina,...
Lukáš 23:53...a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek...
Lukáš 24:49...svého Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii...
Jan 1:8...o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví....
Jan 1:13...dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže,...
Jan 1:20..."Kdo jsi?" Neodmítl jim přímou odpověď. " nejsem Mesiáš," prohlásil. "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho....
Jan 1:21... "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy:...
Jan 1:25...farizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou,"...
Jan 1:27...neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se stalo v...
Jan 3:18...aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věřínebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen, protože...
Jan 3:20...světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu,...
Jan 3:24...a nechávali se křtít. (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a...
Jan 3:28...z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl:  nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Kdo nevěstu, je...
Jan 4:14... "Kdo se však napije vody, kterou mu dám nebude žíznit nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane...
Jan 4:21...řekl Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě....
Jan 6:24...zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum,...
Jan 6:35..." jsem chléb života. Kdo přichází ke mněnebude nikdy hladovět; kdo věří ve , nebude nikdy žíznit....
Jan 6:53...Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vámNebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte...
Jan 7:27...víme, odkud je, ale přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je." Ježíš, který zatím vyučoval v...
Jan 7:39...měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to...
Jan 7:52...vyslechnut a zjistilo se, co udělal?" "Snad nejsi také z Galileje?" odpověděli mu. "Studuj a uvidíš, že...
Jan 8:12..." jsem světlo světa. Kdo následujenebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života."...
Jan 8:16... A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem...
Jan 8:23...zdola, jsem shora. Vy jste z tohoto světa,  nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve...
Jan 8:24...jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříšíchNebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých hříších."...
Jan 8:47...z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že...
Jan 8:49..."Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale...
Jan 9:4... poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo...
Jan 9:33...otevřel oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal." Odpověděli mu:...
Jan 10:16...svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj...
Jan 10:26...mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a...
Jan 11:15..."Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný...
Jan 12:8... Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je...
Jan 12:42... ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu...
Jan 13:8...mýt nohy!" namítal Petr. "Když neumyjinebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš....
Jan 14:2... V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo....
Jan 14:30... abyste, se to stane, uvěřili. s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa....
Jan 15:15...jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazujiNebudu vás nazývat služebníky, neboť služebník neví, co...
Jan 16:13...on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdyNebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší -...
Jan 16:23...a tu radost vám nikdo nevezme. V ten den se  nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli...
Jan 16:25...mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám  nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den...
Jan 16:32...každý svou cestou. Necháte samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám...
Jan 17:11...a co je tvé, je . sláva je v nich.  nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě....
Jan 18:30... "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě," odpověděli....
Jan 18:36...tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. království ale není odsud...
Jan 19:11..."Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo tobě vydal, proto větší...
Jan 19:12... ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíšnejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, protiví se...
Jan 19:41...zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav,...
Jan 20:7...plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel...
Jan 20:24... jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!"...
Jan 20:30...i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že...
Jan 21:8...do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a...
Skutky 2:7...říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluvínejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou...
Skutky 2:15...oznámit. Dobře poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodin!...
Skutky 5:4...Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal,...
Skutky 5:23...stráže, ale když jsme odemkli, uvnitř nikdo nebyl." Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže s...
Skutky 5:36...jeho přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a...
Skutky 5:38...Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete....
Skutky 13:25...křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on přichází po mně!...
Skutky 15:28...Shodli jsme se s Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto...
Skutky 19:26...po celé Asii. Že prýbohové vyrobení rukama nejsou žádní bohové!' Nejenže je tím ohrožena pověst našeho...
Skutky 19:27...hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis  nebude nic znamenat, a tak se sníží věhlas , kterou ctí...
Skutky 20:29...mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé,...
Skutky 21:38..."Ty umíš řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty nejsi ten Egypťan, který nedávno vzbouřil a odvedl na poušť...
Skutky 23:12... někteří Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců...
Skutky 23:21...nejméně čtyřicet mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveni...
Skutky 26:19...mezi posvěcenými.' A tak jsem, králi Agripponebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. Začal jsem...
Skutky 27:12...lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina rozhodla, že odtud...
Skutky 27:20... Bouře nepřestávala zuřit ani po mnoha dnechNebylo vidět slunce ani hvězdy, se nakonec ztrácela...
Římanům 1:28...nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby...
Římanům 2:13...Zákonem, budou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon...
Římanům 2:26...neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákonanebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán,...
Římanům 3:20...Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání...
Římanům 4:10...počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtímNebylo to po obřízce, ale před ! Znamení obřízky pak...
Římanům 4:13...dostalo zaslíbení, že mu bude patřit světnebylo to na základě Zákona, ale na základě spravedlnosti z...
Římanům 4:17...uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil,...
Římanům 6:14...své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích  nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod...
Římanům 6:15... ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!...
Římanům 7:7...Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o...
Římanům 8:12...svým Duchem, který ve vás přebývá. Nuže, bratřinejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle...
Římanům 8:18...slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás zjevit....
Římanům 9:8...povoláno v Izákovi." To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení....
Římanům 9:26...budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou jmenovat."...
Římanům 10:19...nerozuměl? Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému...
Římanům 11:6...milosti, ne díky skutkům - jinak by milost  nebyla milost. Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledá....
Římanům 11:20...vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky vířeNebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil původní...
Římanům 12:16...s plačícími. Berte na sebe navzájem ohlednebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými....
Římanům 13:3...a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš...
Římanům 15:1... My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme...
Římanům 15:21...na cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí...
1. Korintským 1:8...konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke...
1. Korintským 1:17...evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě,...
1. Korintským 3:3...dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi...
1. Korintským 4:4...úsudku. svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán. Nevynášejte...
1. Korintským 6:2...soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že...
1. Korintským 6:9...vlastním bratrům! Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se:...
1. Korintským 6:10... lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste...
1. Korintským 7:15...chce odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal k...
1. Korintským 8:8...Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejímenejsme o nic horší, a pokud jíme, nejsme o nic lepší. Dejte...
1. Korintským 9:1...v životě, abych snad svého bratra nesvedl.  Nejsem snad i svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl...
1. Korintským 9:2...snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého...
1. Korintským 9:20...ty, kdo jsou pod Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych...
1. Korintským 9:21... abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu). Pro...
1. Korintským 9:27...a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo...
1. Korintským 10:7...zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: "Lid se...
1. Korintským 10:13... nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli...
1. Korintským 10:32...děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávěNebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží....
1. Korintským 11:8...Boží. Žena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl...
1. Korintským 11:9...nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si...
1. Korintským 11:31...umírají. Kdybychom se ovšem soudili saminebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k...
1. Korintským 11:32...však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže, bratři moji, když se...
1. Korintským 12:15...části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: "Když nejsem ruka, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do...
1. Korintským 12:16...kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo: "Když nejsem oko, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do...
1. Korintským 13:2...a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i...
1. Korintským 14:22...však neposlechnou," praví Hospodin. Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví...
1. Korintským 14:28...nejvýše tři a někdo vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ve shromáždění mlčí a...
1. Korintským 14:38...vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznávánebude uznán. Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a...
1. Korintským 15:13...Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen...
1. Korintským 15:14... pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá...
1. Korintským 15:16... Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen...
1. Korintským 15:17... pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - ještě jste ve...
1. Korintským 15:29...za mrtvé? Proč se za křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? Proč my sami každým okamžikem...
1. Korintským 15:32...bojoval s těmi šelmami v Efesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra...
2. Korintským 1:18... ne"? Jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u...
2. Korintským 1:19...u vás , Silvanus a Timoteus zvěstovali, přece nebyl "ano a ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm je...
2. Korintským 2:7...mu ale raději odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem. Prosím vás, ukažte mu,...
2. Korintským 2:11...se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Když jsem přišel s Kristovým evangeliem do...
2. Korintským 3:10...s touto nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebylo. Jestliže to pomíjející přišlo se slávou, ...
2. Korintským 4:9... ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu...
2. Korintským 5:1...od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu,...
2. Korintským 5:6... i když víme, že dokud jsme doma v tomto tělenejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním...
2. Korintským 6:3...klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se osvědčujeme jako...
2. Korintským 6:12... drazí Korintští, naše srdce je dokořánNebyli jste námi nijak utlačováni - jste to vy, kdo...
2. Korintským 7:12... že jste v věci nevinní. Když jsem vám psalnebylo to vlastně kvůli viníkovi nebo kvůli postiženému,...
2. Korintským 9:3...bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak...
2. Korintským 9:4... kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že nejste připraveni. Proto jsem považoval za nutné požádat...
2. Korintským 10:4... ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi...
2. Korintským 10:8...budování, a ne k boření, chlubit ještě vícenebyl bych zahanben. Nechci ale, aby to vypadalo, že vás v...
2. Korintským 11:9...sloužit vám. Když jsem se u vás ocitl v nouzinebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli...
2. Korintským 12:6...svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubitnebyl bych pošetilý, řekl bych pravdu. Raději ale pomlčím,...
2. Korintským 12:13...oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu křivdu! Právě se k vám...
2. Korintským 12:14...se k vám chystám potřetí a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojím o vaše peníze, ale o vás! Děti...
2. Korintským 12:20...posilu. Bojím se totiž, abych z vás, přijdunebyl zklamaný a také vy abyste nebyli zklamaní ze ....
2. Korintským 13:2...teď opakuji, když jsem pryč: se k vám vrátímnebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na...
Galatským 1:10...přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidemnebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vás, bratři, že...
Galatským 2:2...pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani...
Galatským 3:25...být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše...
Galatským 4:7... volajícího: "Abba, Otče!" A tak díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. Dokud...
Galatským 4:8...neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe...
Galatským 4:11...se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás nebyla zbytečná. Bratři, prosím vás, buďte jako ; vždyť i...
Galatským 4:19...moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych teď být s vámi a...
Galatským 4:30..."Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné!" A tak, bratři, nejsme...
Galatským 4:31...nebude dědit se synem svobodné!" A tak, bratřinejsme dětmi otrokyně, ale svobodné. V této svobodě, do...
Galatským 5:2...teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu! Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu...
Galatským 5:8...v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho, který vás povolává. Trocha kvasu prokvasí...
Galatským 5:18...dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchemnejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří...
Galatským 5:21...jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělajínebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak...
Galatským 5:26...Duchem, pak se Duchem také řiďmeNebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si. Bratři,...
Efeským 2:19...přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a...
Efeským 5:3... veškerá nečistota a chamtivost mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak...
Filipským 1:20...se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém...
Filipským 2:16...den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž...
Koloským 3:19... jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženynebuďte k nim hrubí. Děti, poslouchejte vždy své rodiče -...
1. Tesalonickým 2:3...mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný...
1. Tesalonickým 2:9...Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh...
1. Tesalonickým 5:3...záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten...
1. Tesalonickým 5:4...přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj....
2. Tesalonickým 3:8...jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale...
1. Timoteus 2:14...první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla...
1. Timoteus 5:16...příbuzenstvu vdovy, se o stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které...
1. Timoteus 6:17...kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce,  nejsou domýšliví. nespoléhají na nejisté bohatství, ale...
2. Timoteus 2:4...do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská věnec,...
2. Timoteus 2:20...jméno, opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a...
Titus 3:14...správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzinebyli neužiteční. Všichni, kdo jsou se mnou, ...
Filemon 1:11...jsem zplodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně....
Filemon 1:14...udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas...
Židům 3:8...říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvitnebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na...
Židům 3:15...konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvitnebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se však...
Židům 3:16...Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvitnebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšli z Egypta? Kdo...
Židům 4:7... bylo řečeno): "Dnes, když ho uslyšíte mluvitnebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku...
Židům 6:12... do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a...
Židům 7:11...povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle Áronova řádu? Se změnou kněžství ovšem...
Židům 7:21... Bylo mu přece řečeno: "Hospodin přísahalnebude litovat: Jsi knězem navěky." A tak se Ježíš stal...
Židům 8:7...na lepších zaslíbeních. Kdyby první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by ji potřeba nahrazovat jinou....
Židům 8:11... Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden  nebude druhého poučovat, každý nebude bratra nabádat:...
Židům 9:8...ukazuje na to, že dokud stál ten první stáneknebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně. V rámci toho...
Židům 9:11... prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to jest stánkem, který nepatří k...
Židům 9:18...nenabývá platnosti. Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš přednesl všemu lidu...
Židům 10:18...a zločiny." Tam, kde jsou hříchy odpuštěnynejsou za potřeba oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi...
Židům 11:7...jej hledají. Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se...
Židům 11:38...- strádající, pronásledovaní a trpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a...
Židům 12:8...Výchovou procházejí všichni; bez byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých...
Židům 13:6...vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastáncenebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?" Pamatujte na...
Židům 13:17...s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné. Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme...
Jakub 2:6... kdo jej milují? Vy ale chudého klidně ponížíteNejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po...
Jakub 2:13...mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však...
Jakub 2:15...taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete:...
Jakub 2:21... ty blázne, že víra bez skutků je jalováNebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků,...
Jakub 2:25...ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky vířeNebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také...
Jakub 5:9... Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce stojí ve dveřích! Za...
Jakub 5:12...ale vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni. někdo z vás trápení? se modlí. Je...
1. Petr 1:18...životního způsobu, zděděného po předcíchnebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale...
1. Petr 1:23... milujte vroucně jedni druhé z čistého srdceNejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z...
1. Petr 2:10...do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste...
1. Jan 5:3...abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká. Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá...
3. Jan 1:10... když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to...
Zjevení 2:2...vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. Vytrvale jsi snášel...
Zjevení 2:5... odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutkyNebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem...
Zjevení 2:9...bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic se neboj toho,...
a další...

Slova obsahující nebude: nebude (277) nebudem (3) nebudeme (18) nebudeš (67) nebudete (57)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |