Neboť

Hledám varianty 'neboť' [ neboť ]. Nalezeno 690 veršù.
Genesis 2:3...dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jejneboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když...
Genesis 2:17... kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejezneboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin...
Genesis 2:23... tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkouneboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští otce i...
Genesis 3:19...jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do zeměneboť z pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam...
Genesis 3:20...Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal...
Genesis 3:22...řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z násneboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl...
Genesis 5:24...365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizelneboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil...
Genesis 5:29...182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úlevaneboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich...
Genesis 8:9...nohama spočinout, a vrátila se k němu do archyneboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy...
Genesis 9:6...krev člověka, toho krev bude člověkem prolitaneboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a...
Genesis 10:25...dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozděleníneboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se...
Genesis 11:9...stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatekneboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin...
Genesis 12:10...dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýtneboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k...
Genesis 13:17...i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našířneboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil...
Genesis 14:12...a odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden...
Genesis 15:16...stáří. Sem se ale vrátí čtvrté pokoleníneboť nepravost Emorejců ještě není dovršena." Když slunce...
Genesis 16:11...a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyšíneboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec:...
Genesis 17:5... Vznešený otec, ale Abraham, Otec množstvíneboť jsem učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby...
Genesis 17:14...předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého liduneboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své...
Genesis 19:13... dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsudneboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem...
Genesis 19:14...brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryčneboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však...
Genesis 19:16...ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dceryneboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve...
Genesis 19:22...jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tamneboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A...
Genesis 19:30...odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horáchneboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel tedy se svými dvěma...
Genesis 20:7...dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu mužineboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš...
Genesis 21:13...v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národneboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal...
Genesis 21:16...a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelilneboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla...
Genesis 21:17...na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj seneboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi...
Genesis 21:31...místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahyneboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě...
Genesis 24:10... Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi)...
Genesis 25:28...muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezauaneboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba....
Genesis 26:3...v této zemi a budu s tebou a požehnám tineboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním...
Genesis 26:7... sestra." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby snad zdejší muži kvůli Rebece...
Genesis 26:12...v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobekneboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a...
Genesis 26:24..." jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj seneboť jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli...
Genesis 28:11... Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes nocneboť slunce zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů,...
Genesis 29:2...v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcíneboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však...
Genesis 29:32...syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj...
Genesis 30:24... hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavekneboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když...
Genesis 31:12...ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatíneboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu...
Genesis 31:49...Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Strážneboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou...
Genesis 32:9...své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborůneboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a...
Genesis 32:12... prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauaneboť se bojím, že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl...
Genesis 32:29... nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovníkneboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob...
Genesis 32:31... Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvářneboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem...
Genesis 33:11...prosím z mého požehnání, co jsem ti přineslneboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A...
Genesis 34:13...synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivěneboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic...
Genesis 34:19...zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc vykonatneboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé...
Genesis 35:7...oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-eluneboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem....
Genesis 35:18...budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti....
Genesis 37:3...miloval Josefa víc než všechny své ostatní synyneboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou...
Genesis 38:15...A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstkuneboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a...
Genesis 41:21...ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znátneboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se...
Genesis 41:49...je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítatneboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se...
Genesis 41:51...Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomněníneboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání,...
Genesis 41:52...dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnostneboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným."...
Genesis 41:56...všechny obilnice a prodával Egypťanům zrníneboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět...
Genesis 42:5...přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozímineboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským...
Genesis 43:30...je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchalneboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám....
Genesis 45:11...skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí...
Genesis 45:26...Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečnéneboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova,...
Genesis 46:3...otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egyptaneboť tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s...
Genesis 47:4..."Přišli jsme do této země jako přistěhovalcineboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých...
Genesis 47:14...peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našlyneboť za kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl do...
Genesis 47:20... Všichni Egypťané totiž prodávali svá poleneboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro...
Genesis 47:22...nevolnictví. Pouze kněžskou půdu neskoupilneboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch...
Exodus 2:10...a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíšneboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš...
Exodus 2:14...zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strachneboť si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když se o tom...
Exodus 2:22...syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalecneboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha...
Exodus 3:5...mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohouneboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl:...
Exodus 3:6...a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvářneboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval:...
Exodus 4:19...v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egyptaneboť všichni, kdo ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš...
Exodus 9:31... naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučenneboť ječmen měl klasy a len pučel. Pšenice a špalda...
Exodus 10:9...svými syny i dcerami, se svým bravem i skotemneboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl:...
Exodus 12:17... Budete zachovávat svátek nekvašených chlebůneboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta....
Exodus 12:23...vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domuneboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a...
Exodus 12:24...vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujteneboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. ...
Exodus 12:30...všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářekneboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal...
Exodus 12:33...lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze zeměneboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto,...
Exodus 13:3...den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctvíneboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto se...
Exodus 13:9... aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústechneboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto...
Exodus 13:19...šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kostineboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh...
Exodus 15:23...potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pítneboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy...
Exodus 15:26...žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egyptneboť jsem Hospodin, tvůj lékař." A tak přišli do Elimu,...
Exodus 16:7...Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávuneboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme...
Exodus 16:9...celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodinaneboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské...
Exodus 16:25...červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnesneboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic...
Exodus 18:3...syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalecneboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi."...
Exodus 18:4...zemi." Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomocneboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil...
Exodus 19:11... si vyperou šaty a připraví se na třetí denneboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu...
Exodus 19:18...hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřemneboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z dým...
Exodus 20:5...ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jimneboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující....
Exodus 20:7... Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmoneboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin...
Exodus 21:21...zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěnneboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí...
Exodus 22:26...čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jejneboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu...
Exodus 23:8...a neospravedlňuj darebáka. Nepřijímej úplatekneboť úplatek zaslepuje i vidoucí a převrací i slova...
Exodus 23:15...jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivuneboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se přede mnou...
Exodus 23:31...Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufratneboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před...
Exodus 29:22...i s tukem, který je na nich - a pravou kýtuneboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva,...
Exodus 29:28...věčným ustanovením přijímat od synů Izraeleneboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny Izraele...
Exodus 29:33...pověřeni a posvěceni. Nepovolaný to jíst nebudeneboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z...
Exodus 29:34... spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jístneboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny,...
Exodus 31:13...k synům Izraele: Zachovávejte sobotyneboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše...
Exodus 33:3... s tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladilneboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou...
Exodus 33:17...Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbuneboť jsem v tobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš...
Exodus 34:10... uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo díloneboť to, co s tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej,...
Exodus 34:18...jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivuneboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá...
Exodus 40:35...sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkáváníneboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala...
Leviticus 4:13... Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé...
Leviticus 5:11... Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidloneboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z ...
Leviticus 5:19... a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodněníneboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin...
Leviticus 6:10...Stanu setkávání. Nebudou to péci s kvasemneboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí....
Leviticus 8:35...držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřelineboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny...
Leviticus 10:7...od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřelineboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se...
Leviticus 10:12...obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltářeneboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to...
Leviticus 10:13... neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém místěneboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí...
Leviticus 10:14...místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dceryneboť jsou tobě i tvým potomkům dány jako stanovený příděl...
Leviticus 11:44...Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatíneboť jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí...
Leviticus 11:45...z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatíneboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva,...
Leviticus 13:11...- kněz jej prohlásí za nečistého. Neodloučí honeboť je zjevně nečistý. Jestliže však malomocenství na...
Leviticus 13:28...po spálenině - kněz jej prohlásí za čistéhoneboť je to jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo...
Leviticus 13:44...nečistý - kněz jej musí prohlásit za nečistéhoneboť je postižen na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím...
Leviticus 13:52...kožený předmět napadený tou ranou spálenneboť jde o zhoubné malomocenství - musí to být spáleno....
Leviticus 16:2...před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřelneboť se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí...
Leviticus 17:14...Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvoraneboť životem každého tvora je jeho krev. Každý, kdo by ji...
Leviticus 19:2..."Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatíneboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě...
Leviticus 19:8... nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinuneboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude...
Leviticus 19:20...ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřouneboť nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu...
Leviticus 20:23...se pravidly národa, který před vámi vyhánímneboť páchali všechny tyto věci, se mi zhnusili. Vám...
Leviticus 20:26... aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatíneboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů,...
Leviticus 21:7...ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženouneboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého,...
Leviticus 21:8...je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatéhoneboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť...
Leviticus 22:20...zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vadaneboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu...
Leviticus 22:25...nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Bohaneboť mají na sobě porušení, je na nich vada - nedojdete...
Leviticus 23:28...Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou prácineboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem...
Leviticus 25:34...k jejich městům se nesmí prodávat vůbecneboť je to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž...
Numeri 3:13...řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy mojineboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil...
Numeri 3:45...Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytkaneboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné...
Numeri 5:15...ji však olejem a nepoloží na ni kadidloneboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná oběť připomínky,...
Numeri 6:7...otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřelineboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny...
Numeri 6:11...zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad smířeníneboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou...
Numeri 6:12...jako oběť odškodnění a předchozí dny se zrušíneboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně...
Numeri 7:9...a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádnéneboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí...
Numeri 8:16... vstoupí levité do služby při Stanu setkáváníneboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem...
Numeri 8:17...lůno, namísto všech prvorozených synů Izraeleneboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak...
Numeri 9:6... kteří nemohli v onen den slavit Hod beránkaneboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho...
Numeri 9:13...Hodu beránka, je vyobcován ze svého liduneboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk...
Numeri 10:29...vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe postarámeneboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však...
Numeri 11:3...oheň uhasl. To místo nazvali Tabera, Spáleništěneboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry...
Numeri 11:18...řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst masoneboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst...
Numeri 11:34...dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnostineboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy...
Numeri 15:26... stejně jako přistěhovalci žijícímu u vásneboť se to celé obci přihodilo neúmyslně. Pokud neúmyslně...
Numeri 15:34... Áronovi a celé obci a nechali jej ve vězeníneboť nebylo jasné, co se s ním stát. Hospodin pak řekl...
Numeri 16:21...k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obceneboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože,...
Numeri 17:2...Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelniceneboť jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do daleka. Z...
Numeri 17:3... se udělají tepané pláty k obložení oltářeneboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny....
Numeri 17:10...k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obceneboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš...
Numeri 18:31...Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodinyneboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání....
Numeri 19:13... Takový člověk bude vyobcován z Izraeleneboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho...
Numeri 19:20...se, takový bude vyobcován ze shromážděníneboť poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen...
Numeri 22:12...řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lidneboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl...
Numeri 22:32...svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestuneboť se mi vůbec nelíbí. Oslice spatřila a třikrát...
Numeri 25:13...i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžstvíneboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte jeneboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí...
Numeri 26:62...měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraeleneboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou...
Numeri 30:6...sebe vzala, neplatí. Hospodin slib odpustíneboť zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe...
Numeri 30:15...sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil jeneboť v den, kdy o nich uslyšel, mlčel. Pokud by je zrušil...
Numeri 32:11...zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovineboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue,...
Numeri 32:19...s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dáleneboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš...
Numeri 33:53...výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete jineboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi...
Deuteronomium 1:17...malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejteneboť soud náleží Bohu. Záležitost, která by pro vás byla...
Deuteronomium 1:36...jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodilneboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin...
Deuteronomium 1:38... který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď honeboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o...
Deuteronomium 1:42...Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do bojeneboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé...
Deuteronomium 2:5...ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimineboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem...
Deuteronomium 2:9...nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictvíneboť Ar jsem určil do vlastnictví synům Lotovým." (Původně...
Deuteronomium 2:19...nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictvíneboť jsem ji určil do vlastnictví synům Lotovým." (I toto...
Deuteronomium 3:27... na sever, na jih a na východ. Podívej se dobřeneboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilni a...
Deuteronomium 3:28... Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď honeboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za...
Deuteronomium 5:9...ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jimneboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující....
Deuteronomium 5:11... Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmoneboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin...
Deuteronomium 7:26...se štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnostneboť propadla klatbě. Pečlivě dodržujte všechna přikázání...
Deuteronomium 12:12...a také s levitou, který je ve tvém městěneboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na...
Deuteronomium 13:6... Takový prorok nebo vykladač snů je popravenneboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který...
Deuteronomium 14:27...ovšem levitu, který je ve tvém městěneboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok...
Deuteronomium 15:2...svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhatneboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Od cizince...
Deuteronomium 16:3... Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život...
Deuteronomium 16:19... Nepřekrucuj právo. Buď nestranný a neúplatnýneboť úplatek zaslepuje i oči moudrých a podvrací i...
Deuteronomium 19:6...by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrtineboť zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti...
Deuteronomium 20:1... vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jichneboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z...
Deuteronomium 21:5...vaz. Potom přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu sloužili a aby...
Deuteronomium 21:9...odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středuneboť uděláš, co je v Hospodinových očích správné. Když...
Deuteronomium 21:14...za peníze ani s zacházet jako s otrokyníneboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z...
Deuteronomium 21:23...na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dneneboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi...
Deuteronomium 24:1...někdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbíneboť na najde nějakou nepatřičnost. Napíše tedy...
Deuteronomium 24:4... si ji pak nebude moci vzít zpět za manželkuneboť byla poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid země,...
Deuteronomium 31:7...celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečnýneboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin...
Deuteronomium 32:1...od začátku do konce: Naslouchejte, nebesaneboť promluvím, poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se...
Deuteronomium 34:9... Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrostineboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho...
Jozue 1:6...samotného a neopustím . Buď silný a statečnýneboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem...
Jozue 1:9...ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachujneboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš."...
Jozue 1:11...a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestuneboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili...
Jozue 3:4...za , abyste poznali cestu, kterou máte jítneboť tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu...
Jozue 3:5...předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte seneboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci."...
Jozue 5:15...vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohouneboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. ...
Jozue 6:25...nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnesneboť ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do...
Jozue 7:13...posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřekNeboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém...
Jozue 7:15...klatbě, bude upálen se vším, co k němu patříneboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v Izraeli...
Jozue 8:18..."Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Ajineboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve...
Jozue 10:8...hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jichneboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou...
Jozue 13:8...Rubenovi a Gádovi své dědictví dostalineboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu....
Jozue 14:9...připadne navěky za dědictví tobě a tvým synůmneboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin...
Jozue 14:14...dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefunaneboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se...
Jozue 17:6...(mimo gileádské a bášanské země v Zajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny....
Jozue 17:14...jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lidneboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak...
Jozue 18:7...Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podílneboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád,...
Jozue 21:10...potomkům, Leviho synům z rodů Kehatovýchneboť na padl první los): V Judském pohoří dostali...
Jozue 22:34...synové pak ten oltář pojmenovali Ed, Svědekneboť řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." ...
Jozue 24:27...kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude...
Soudců 7:9...řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do táboraneboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám,...
Soudců 8:24...náušnici." (Našli u nich totiž zlaté náušniceneboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!" odpověděli mu....
Soudců 20:27...oběti. Izraelci se tehdy dotazovali Hospodinaneboť tam v době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn...
Růt 3:10...jsi projevila ještě větší oddanost než předtímneboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatými....
1. Samuel 1:20...syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůhneboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se pak...
1. Samuel 2:25...zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedalineboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel...
1. Samuel 4:19...i manžel jsou mrtví, zhroutila se a porodilaneboť ji přemohly bolesti. Ženy, které pomáhaly, ve...
1. Samuel 4:21...nevnímala. Chlapce pojmenovala Ichabod, Neslávaneboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží...
1. Samuel 6:4...počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich vládců....
1. Samuel 9:16...z ruky Filištínů. Shlédl jsem totiž na svůj lidneboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil...
1. Samuel 10:7...vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytneneboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do...
1. Samuel 16:1...olejem a jdi. Posílám k Jišajovi Betlémskémuneboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak...
1. Samuel 16:22...Jišajovi: " u David zůstane ve služběneboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten...
1. Samuel 16:23...a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépeneboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili...
1. Samuel 18:3...domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvuneboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který...
1. Samuel 20:17...z lásky k Davidovi zopakoval svou přísahuneboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl:...
1. Samuel 20:21...jsou za tebou, přines je' - pak můžeš přijítneboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože je živ...
1. Samuel 20:22...šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejítneboť Hospodin posílá pryč. Hospodin je svědkem naší...
1. Samuel 22:15...svého služebníka ani příbuzné neobviňujeneboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale...
1. Samuel 23:26... David se snažil před Saulem rychle uniknoutneboť Saul se svými muži Davida a jeho muže obkličovali,...
1. Samuel 25:28... Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý důmneboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se...
1. Samuel 26:21... "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížímneboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem...
1. Samuel 28:19...Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnouneboť Hospodin vydá izraelské vojsko do rukou Filištínů."...
2. Samuel 3:18... aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejteneboť Hospodin o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím...
2. Samuel 5:24...korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíšneboť tehdy před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko...
2. Samuel 9:13... Mefibošet ovšem zůstával v Jeruzaléměneboť vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě...
2. Samuel 14:22... že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králineboť král vyhověl prosbě svého služebníka." Potom Joáb...
2. Samuel 19:33...o krále staral během jeho pobytu v Machanajimneboť to byl zámožný člověk. Proto král Barzilajovi nabídl:...
2. Samuel 24:14... "Raději padneme do rukou Hospodinovýchneboť jeho slitování je nesmírné. Jen nepadnu do rukou...
1. Královská 2:7...přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníkyneboť se ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal...
1. Královská 3:2...ovšem v době obětoval na různých výšináchneboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu....
1. Královská 3:6..."Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeňneboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným...
1. Královská 5:31... Král nechal navézt veliké ušlechtilé kamenyneboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů....
1. Královská 8:39... Odpusť, zasáhni a odplať každému jeho skutkyneboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech...
1. Královská 8:42...Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a...
1. Královská 8:64...zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných obětíneboť bronzový oltář před Hospodinem byl příliš malý, než...
1. Královská 11:31...kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusůneboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu...
1. Královská 11:37...vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přátneboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co...
1. Královská 12:1...syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do Šechemuneboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem....
1. Královská 12:15...na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lidneboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo,...
1. Královská 12:24...bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domůneboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo...
1. Královská 14:13...domu jediný, kdo bude pochován v hroběneboť je jediný, na kom Hospodin, Bůh Izraele, nalezl něco...
1. Královská 17:14...mi ji. Potom připravíš jídlo sobě a synoviNeboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho...
1. Královská 19:11..."Vystup na horu a postav se před Hospodinaneboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl mohutný a prudký...
2. Královská 4:43...On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedíNeboť tak praví Hospodin: Najedí se a ještě zbude." A...
2. Královská 5:1...muž důležitý a velmi vážený v očích svého pánaneboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento...
2. Královská 8:18...králů, tak jako to dělali v domě Achabověneboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v...
2. Královská 8:19...Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničitneboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit...
2. Královská 14:6...otce. Syny těch vrahů ale nepopravilneboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin...
2. Královská 20:12... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a darneboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijal...
2. Královská 22:13...knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvemneboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili...
1. Letopisů 1:19...dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozděleníneboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se...
1. Letopisů 4:9... Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápeníneboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením." Jábec volal k...
1. Letopisů 4:41...je tomu dodnes) a usadili se tam místo nichneboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy. Někteří ze...
1. Letopisů 5:20...války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosbyneboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim...
1. Letopisů 5:22...a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitýchneboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do...
1. Letopisů 7:4...měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbranineboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z ostatních...
1. Letopisů 9:33...komůrkách osvobozeni od jiných povinnostíneboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové...
1. Letopisů 14:15...korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do bojeneboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů."...
1. Letopisů 15:2..."Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitůneboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu Hospodinovu a...
1. Letopisů 22:9... Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokojeneboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola....
1. Letopisů 26:6...narodili synové, kteří vládli otcovskému roduneboť to byli udatní bojovníci. Synové Šemajášovi: Otni,...
1. Letopisů 27:23...a mladší David do sčítání ani nezahrnulneboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi...
1. Letopisů 28:3... ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménuneboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh...
1. Letopisů 28:9...svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rádNeboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli...
1. Letopisů 28:20...statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachujneboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí a...
1. Letopisů 29:9...Geršonského. Lid se z jejich ochoty radovalneboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David...
1. Letopisů 29:22... Jedli a pili před Hospodinem s velikou radostíneboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna...
2. Letopisů 1:3...se s Šalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonuneboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův...
2. Letopisů 2:4... Chrám, který chci postavit, být velikýneboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však...
2. Letopisů 2:8... služebníci, aby mi připravili dostatek dřevaneboť chrám, který chci stavět, být veliký a podivuhodný...
2. Letopisů 6:30...přebýváš. Odpusť a odplať každému jeho skutkyneboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidí -...
2. Letopisů 8:11...nemůže bydlet v domě izraelského krále Davidaneboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na...
2. Letopisů 10:1...syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do Šechemuneboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem....
2. Letopisů 10:15...na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lidneboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo slovo...
2. Letopisů 11:4...proti svým bratrům. Vraťte se každý domůneboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova...
2. Letopisů 14:5...města. Nikdo proti němu v těch letech neválčilneboť mu Hospodin dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!"...
2. Letopisů 15:6...vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájemneboť je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se však vzchopte...
2. Letopisů 17:3... rozmístil posádky. Hospodin byl s Jošafatemneboť chodil po starých cestách svého otce Davida a...
2. Letopisů 19:3...hněv. Našlo se ale na tobě i leccos dobréhoneboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi...
2. Letopisů 19:7...provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitěneboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost...
2. Letopisů 21:6...králů, jako to dělali v domě Achabověneboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v...
2. Letopisů 21:7... ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidůvneboť slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá...
2. Letopisů 22:3...Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabovaneboť ho matka naváděla k hanebnostem. Páchal, co je v...
2. Letopisů 22:9...ho k Jehuovi a zabili. Potom ho pohřbilineboť si řekli: "Byl to syn Jošafatův a ten hledal...
2. Letopisů 25:4...královského otce. Jejich syny ale nepopravilneboť v Knize Mojžíšově, totiž v Zákoně, je psáno, že...
2. Letopisů 25:20...s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechlneboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože...
2. Letopisů 26:8...daň a jeho jméno se rozneslo k samému Egyptuneboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš...
2. Letopisů 26:10...na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádržíneboť měl množství stád v podhůří i v nížině a oráče i...
2. Letopisů 26:15...věží a bašt. Jeho pověst se rozšířila do dalekaneboť zakoušel neobyčejnou pomoc, získal značný vliv....
2. Letopisů 26:18... jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatynineboť ses dopustil přestoupení. Takto slávu od Hospodina...
2. Letopisů 27:6...i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou mocneboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem. Ostatní...
2. Letopisů 30:3... protože ho nemohli uspořádat v patřičný časneboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě...
2. Letopisů 30:26...v Judsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná radostneboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova,...
Ezdráš 3:2... Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalémuneboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a...
Ezdráš 6:22...dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebůneboť je Hospodin obšťastnil, když jim naklonil srdce...
Ezdráš 7:6... Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádalneboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého...
Ezdráš 7:9...do Jeruzaléma dorazil prvního dne pátého měsíceneboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš...
Ezdráš 10:6... Jak tam odešel, nic nejedl ani nepilneboť truchlil nad nevěrností navrátilců. Mezitím...
Nehemiáš 2:8...a na dům, kde bych bydlel?" A král svolilneboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem...
Nehemiáš 2:16...netušili, kde jsem byl a co jsem dělalneboť jsem do doby Židům nic neprozradil, a to ani...
Nehemiáš 3:37... jejich hříchy nejsou před tebou smazányneboť brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby....
Nehemiáš 9:8...tu zemi dáš jeho semeni. A své slovo jsi splnilneboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otců v...
Nehemiáš 9:10...faraona, na jeho dvořany i na všechen jeho lidneboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jméno,...
Nehemiáš 9:31...jsi ale s nimi neskoncoval, neopustil jsi jeneboť jsi Bůh milostivý a soucitný. A tak, Bože náš, Bože...
Nehemiáš 12:43...se obětovaly veliké oběti a všichni se radovalineboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženy...
Ester 3:2...paláci před Hamanem klekali a klaněli seneboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordechaj neklekal...
Ester 7:4...byli jen prodáni do otroctví, mlčela bychneboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován."...
Ester 9:3...a královští správci podporovali Židyneboť na padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v...
Job 1:5...rána obětoval za každého z nich zápalné obětineboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu...
Žalmy 9:5...ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynouneboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý...
Žalmy 23:4...jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojímneboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl konejší. Před...
Žalmy 27:5...v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledalNeboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den,...
Žalmy 41:13...můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpírášneboť jsem nevinný, do své přítomnosti stavíš navěky. ...
Žalmy 52:11...za to, cos učinil. V tvém jménu složím nadějineboť je vzácné před tvými věrnými! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 65:3...budou splněny! K tobě přichází každý smrtelníkneboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše...
Žalmy 86:7...proseb všímej si. Vzývám v den svého souženíneboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým...
Žalmy 107:11...ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železyneboť se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli....
Žalmy 119:3...hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějíneboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla,...
Žalmy 119:45... navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dálneboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o tvých...
Žalmy 119:100...svědectvích. Rozumnější jsem dokonce nad starceneboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své...
Žalmy 119:155...prosím obživ ! Ničemové jsou daleko od spásyneboť se neptají na tvé zákony. Veliké je, Hospodine,...
Žalmy 119:158...od tvých svědectví. Pohled na zrádce hnusím sineboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla,...
Žalmy 119:172...zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocíchneboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá...
Kazatel 8:12...dál a dál. Ano, vím: Dobře se povede bohabojnýmneboť žijí v bázni před Bohem. Zlosynu se však dobře...
Kazatel 8:13...nepovede, nedlouhý život mu prchne jako stínneboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že...
Píseň 2:5...Osvěžte rozinkami, posilněte mne jablkyneboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a...
Izaiáš 2:6...Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobůvneboť je plný kouzel z Východu a filištínského věštění -...
Izaiáš 5:13...vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetíneboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady,...
Izaiáš 7:24... Člověk se tam odváží jen s lukem a šípyneboť celá zem zaroste trním a bodláčím. Na žádnou ze...
Izaiáš 9:15...a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se...
Izaiáš 9:16... neslituje se nad jejich sirotky a vdovamineboť jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa mluví...
Izaiáš 11:10...pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národyneboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé...
Izaiáš 13:6...svého hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejteneboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího...
Izaiáš 14:20...v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatníneboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid...
Izaiáš 23:4...národů. Zastyď se, Sidone, mořská pevnostineboť moře promluví: "Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám...
Izaiáš 24:5...národa. Země je poskvrněna svými obyvatelineboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou...
Izaiáš 25:1...Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebímneboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna...
Izaiáš 25:4...čest mocný lid, město krutých pohanů ctíneboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v...
Izaiáš 30:5...Chanesu, tím lidem ale budou všichni zklamánineboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani...
Izaiáš 39:1... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a darneboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly...
Izaiáš 40:5... je vyrovnáno, pahorkatina je planinouNeboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí...
Izaiáš 41:13...jako nic a ještě míň ti, kteří s tebou válčiliNeboť Hospodin jsem tvůj Bůh, který bere za ruku a...
Izaiáš 44:23...zvučně zpívají i lesy a všechny stromy v nichneboť Hospodin Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslaví! Toto...
Izaiáš 44:27...je z trosek. říkám hlubině: "Vyschnineboť vysuším tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř,"...
Izaiáš 44:28...tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď...
Izaiáš 49:5...(takto jsem poctěn před Hospodinovýma očimaneboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tom,...
Izaiáš 49:10...ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jimneboť je povede Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je mezi...
Izaiáš 52:1...se rouchem krásy své, svaté město Jeruzalémeneboť do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý....
Izaiáš 56:4...žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu." Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají ...
Izaiáš 59:19...jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce vycházíneboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem...
Izaiáš 61:10...se šťastně raduji, duše mého Boha velebíneboť oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti ...
Izaiáš 65:5...Přitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blížneboť jsem svatější než ty!" Takoví dráždí jak v nose...
Izaiáš 65:12...k meči, všichni se skloníte a budete pobitineboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy...
Izaiáš 66:12... zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručíNeboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji...
Jeremiáš 1:12...jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu...
Jeremiáš 4:17...Obklíčili Jeruzalém jako hlídači poleneboť se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty tvé...
Jeremiáš 6:19...na tento lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšlelineboť slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je...
Jeremiáš 7:34...hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěstyneboť z této země zbudou sutiny." "V ten čas, praví...
Jeremiáš 8:14...odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pítneboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic...
Jeremiáš 9:23... se chlubí tím, že zná a že mi rozumíneboť Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i...
Jeremiáš 10:16... budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako onineboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví,...
Jeremiáš 10:18...městě, seber si ranec, půjdeš ze země!  Neboť toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát vymrštím...
Jeremiáš 12:12... Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubcineboť Hospodinův meč pohltí celou zem od hranic k hranicím;...
Jeremiáš 15:7...zemi. Připravím je o děti, zahubím svůj lidneboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy...
Jeremiáš 15:14...vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemineboť můj hněv proti vám hoří - šlehají z něho plameny!"...
Jeremiáš 16:3...si ženu a neměj na tomto místě syny ani dceryNeboť toto praví Hospodin o dětech zde narozených a o...
Jeremiáš 16:5...domu smutku, nechoď truchlit a neoplakávej jeneboť od tohoto lidu odejmu svůj pokoj, svou lásku i soucit...
Jeremiáš 16:9...hody. Nesedej si k nim, abys pojedl a popilneboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před...
Jeremiáš 16:13... Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocíneboť se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí dny,...
Jeremiáš 17:4...vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemineboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet...
Jeremiáš 22:20...hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milencineboť jsou všichni rozdrceni! Mluvil jsem k tobě, dokud jsi...
Jeremiáš 25:31...žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk bojeneboť Hospodin obžaluje národy; soudí se s každým...
Jeremiáš 28:4... vrátím zpět na toto místo, praví Hospodinneboť jho babylonského krále zlámu!'" Prorok Jeremiáš na to...
Jeremiáš 29:7...vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinuneboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak praví...
Jeremiáš 30:17...tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodinneboť nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'"...
Jeremiáš 31:16...Tak praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzyneboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se ti z...
Jeremiáš 32:15...hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi...
Jeremiáš 32:44...horách, ve městech podhůří i ve městech Negevuneboť změním jejich osud, praví Hospodin." Jeremiáš byl...
Jeremiáš 39:18... zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješneboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin." Slovo, které...
Jeremiáš 42:10...vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořenímneboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se...
Jeremiáš 43:7...a Barucha, syna Neriášova. Šli do Egyptaneboť neposlechli Hospodina. Došli do Dafné. V Dafné pak...
Jeremiáš 47:4...na pomoc dětem, ruce jim budou viset ochableneboť přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni....
Jeremiáš 48:34...znít od Coaru k Choronaim k Eglat-šelišijineboť vyschnou dokonce i nimrimské potoky. Skoncuji s...
Jeremiáš 48:42... Moáb bude zničen, aby nebyl národemneboť se vzpínal proti Hospodinu. Strach a prach a past na...
Jeremiáš 49:23... O Damašku: "Chamát i Arpád leží v hanběneboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež...
Jeremiáš 51:11...štíty! Hospodin probouzí ducha médských králůneboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto je Hospodinova...
Jeremiáš 51:19... budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako onineboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví,...
Ezechiel 1:20...Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášelaneboť ta kola měla v sobě ducha života. Když se bytosti...
Ezechiel 1:21...nad zemí, vznášela se i kola spolu s nimineboť ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami...
Ezechiel 5:2...mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větruneboť je poženu s taseným mečem. Hrstku z nich ale vezmi a...
Ezechiel 6:11...kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraeleneboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře...
Ezechiel 10:17... stála, když se zvedali, zvedala se s nimineboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy...
Ezechiel 12:25...všechna falešná vidění i lichotivá věštěníneboť jsem Hospodin. Říkám, co říkám, a to slovo se...
Ezechiel 14:23...způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim úlevyneboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil,...
Ezechiel 16:52...vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi seneboť tvé sestry díky tobě vypadají nevinně! Změním jejich...
Ezechiel 16:59...Zachovám se k tobě podle toho, jak ses chovalaneboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu...
Ezechiel 20:16...se mými pravidly a znesvěcovali sobotyneboť v srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi...
Ezechiel 21:17...podat ruce katově! Kvílej a křič, synu člověčíneboť udeří na můj lid i na všechny, kdo vládnou Izraeli....
Ezechiel 30:3...Panovník Hospodin - Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den...
Ezechiel 36:18...krvácení. Vylil jsem tedy na svůj hněvneboť v zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými...
Ezechiel 38:7...i se všemi zástupy shromážděnými k toběneboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán,...
Ezechiel 39:11...na východ od moře. Tak se ten průsmyk zatarasíneboť v něm pohřbí Goga se všemi jeho hordami, a nazvou jej...
Ezechiel 39:29... před nimi nebudu skrývat svoji tvářneboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník...
Ezechiel 40:4...poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážuneboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš,...
Ezechiel 42:13...- a také tam svatosvaté věci ukládajíneboť je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou dovnitř,...
Ezechiel 48:14...se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převéstneboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký...
Daniel 2:41... Bude však mít v sobě něco ze síly železaneboť jsi viděl do obyčejné hlíny přimíšené železo. ...
Daniel 4:15... viděl. Ty mi jej teď, Baltazare, vyložneboť mi jej žádný z mudrců mého království vyložit...
Daniel 6:23... aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížilineboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. A ani tobě,...
Daniel 6:27... lidé s bázní a chvěním ctili Danielova BohaNeboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se...
Daniel 7:11...a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dálneboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom...
Daniel 8:26... je pravdivé. Ty ho však zachovej v tajnostineboť se týká vzdálené budoucnosti." Daniel jsem tehdy...
Daniel 9:8...nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim otcůmneboť jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však soucit...
Daniel 9:11...zapsané v Zákoně Božího služebníka Mojžíšeneboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil jsi své hrozby,...
Daniel 10:11...poslouchej, co ti budu říkat, a postav seneboť jsem byl vyslán za tebou." Když ke mně promluvil tato...
Daniel 10:19... byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluv, paneneboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za...
Daniel 11:27... Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžouneboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s...
Daniel 11:34... V době se jim dostane nepatrné pomocineboť se k nim připojí mnoho pokrytců. I někteří z moudrých...
Daniel 11:36...a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvuneboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat...
Ozeáš 2:4... Milovaná". Žalujte matku svou, žalujteneboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! ...
Ozeáš 5:1... nakloň ucho! Tento soud je veden proti vámneboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli...
Ozeáš 5:6...vydají; budou ho hledat, ale nenajdouneboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu...
Ozeáš 5:11...povodní. Efraim bude poroben, soudem rozdrcenneboť si usmyslel jít za Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako...
Ozeáš 9:17... ty jejich drahoušky pobiji. Můj Bůh je zavrhneneboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci mezi pohany. ...
Ozeáš 10:3...sloupy roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však krále měli,...
Ozeáš 14:2...Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohuneboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a...
Joel 1:17...hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou zbořenyneboť zvadlo obilí. I dobytek naříká! Stáda krav bloudí...
Joel 1:18...dobytek naříká! Stáda krav bloudí sem a tamneboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená....
Joel 2:1...vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesouneboť přichází Hospodinův den! Ano, blíží se temný a...
Joel 2:23... jásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se radujteneboť vám déšť, jak se patří, vylije na vás liják...
Joel 4:12...probudí a přitáhnou do Jošafatského údolíneboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí....
Jonáš 1:2...a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž muneboť jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš ale...
Micheáš 5:3... které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečíneboť on bude veliký po nejzazší zemské končiny. On bude...
Micheáš 7:18...svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždyckyneboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ...
Sofoniáš 1:7...neptají." Zmlkněte před Panovníkem Hospodinemneboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravil a...
Ageus 1:12...Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Ageaneboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn...
Zachariáš 2:10... pojďte! Utečte ze severní země, praví Hospodinneboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin....
Zachariáš 2:12...se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!" Neboť tak praví Hospodin zástupů, který pro svou slávu...
Zachariáš 8:10...nemohl nikdo v klidu přicházet ani odcházetneboť jsem posílal všechny proti všem. Teď ale nebudu s...
Zachariáš 10:5...nepřátele jak bláto v ulicích. Budou se bítneboť Hospodin bude s nimi a zahanbí jezdce na koních. Dům...
Zachariáš 14:5...jih. Tímto mým horským údolím budete moci utécineboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat, jako jste...
Malachiáš 2:7...poznání a z jeho úst se čerpat poučeníneboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty...
Matouš 1:20...Davidův, neboj se vzít si Marii za manželkuneboť to, co v bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí...
Matouš 1:21...Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíšneboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se...
Matouš 2:5...Mesiáš. "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudým v duchuneboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť...
Matouš 5:4...jim patří nebeské království. Blaze plačícímneboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za...
Matouš 5:5...plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírnýmneboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a...
Matouš 5:6...těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnostineboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou...
Matouš 5:7... neboť budou nasyceni. Blaze milosrdnýmneboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť...
Matouš 5:8...dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdcineboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou...
Matouš 5:9... neboť uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokojneboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro...
Matouš 5:10...dětmi. Blaze pronásledovaným pro spravedlnostneboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám...
Matouš 7:8...a naleznete, tlučte a bude vám otevřenoNeboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu,...
Matouš 11:26...a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otčeneboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a...
Matouš 11:29... Vezměte na sebe jho a učte se ode neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou...
Matouš 12:41...na soudu s tímto pokolením a odsoudí jeneboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo...
Matouš 12:42...na soudu s tímto pokolením a odsoudí jeneboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu...
Matouš 12:46...zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venkuneboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá...
Matouš 13:15...nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédneteNeboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči...
Matouš 18:20...prosili, stane se jim to od mého nebeského OtceNeboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam...
Matouš 22:16... pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbášneboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co...
Matouš 24:42...jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděteneboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte -...
Matouš 24:44...se do jeho domu. Proto i vy buďte připravenineboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy...
Matouš 25:35... které je pro vás připraveno od stvoření světaNeboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a...
Matouš 25:42... který je připraven pro ďábla a jeho andělyNeboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem...
Matouš 28:2...na hrob. Vtom nastalo veliké zemětřeseníneboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil...
Marek 6:20...zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bálneboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho...
Marek 9:34...jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčelineboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší....
Marek 12:6...- jeho milovaný syn. Poslal ho tedy k nimneboť si říkal: ‚Před mým synem se zastydí.' Vinaři si ale...
Marek 12:14... víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbášneboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš...
Lukáš 1:3...po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofileneboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal...
Lukáš 1:15...a z jeho narození budou mít radost mnozíneboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno...
Lukáš 1:45...lůnu poskočilo radostí. Blaze , která uvěřilaneboť se naplní, co Hospodin slíbil." Marie na to řekla:...
Lukáš 1:48...můj duch jásá v Bohu, mém Spasitelineboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška...
Lukáš 1:49...všechna pokolení budou vyprávět o blaženostineboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno...
Lukáš 1:68...prorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraeleneboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy...
Lukáš 1:76... A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššíhoneboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu...
Lukáš 2:30...slova propouštíš svého služebníka v pokojiNeboť oči spatřily tvé spasení, jež jsi připravil před...
Lukáš 4:6...moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi...
Lukáš 4:18...kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnouneboť pomazal nést evangelium chudým. Poslal vyhlásit...
Lukáš 6:19...uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknoutneboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala. Ježíš se...
Lukáš 6:20...po svých učednících a řekl: "Blaze vám chudýmneboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď...
Lukáš 6:21...Boží království. Blaze vám, kteří teď hladovíteneboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď pláčete, neboť...
Lukáš 6:23...Synu člověka. V ten den se radujte a jásejteneboť hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž...
Lukáš 6:24...jejich otcové k prorokům. Ale běda vám bohatýmneboť máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nasyceni,...
Lukáš 6:25...své potěšení. Běda vám, kteří jste nasycenineboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete,...
Lukáš 6:35...vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššíhoneboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní,...
Lukáš 8:4...prostředků. Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst proudili za ním), promluvil...
Lukáš 8:37...kraje ho potom prosili, aby od nich odešelneboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi...
Lukáš 10:21...a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otčeneboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a...
Lukáš 11:31...na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí jeneboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu...
Lukáš 11:32...na soudu s tímto pokolením a odsoudí jeneboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo...
Lukáš 11:43...věnovat a tamty nezanedbávat. Běda vám farizeůmneboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení...
Lukáš 11:44...shromážděních a zdravení na náměstích. Běda vámneboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani...
Lukáš 12:40...vloupat se do domu. Proto i vy buďte připravenineboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane...
Lukáš 14:8...pozván na svatbu, nesedej si na přední místoneboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by...
Lukáš 14:14...chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Blaze toběneboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při...
Lukáš 15:6...a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnouneboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě...
Lukáš 15:9...přítelkyně a sousedky: ‚Radujte se se mnouneboť jsem našla svou ztracenou minci!' Říkám vám, že právě...
Lukáš 15:24...vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujmeneboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je...
Lukáš 15:32...je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo namístěneboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je...
Lukáš 16:2...to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínáníneboť budeš propuštěn.' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, ...
Lukáš 19:3...se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohlneboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý...
Lukáš 19:21...máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátkuneboť jsem se bál. Jsi přísný člověk; vybíráš, co sis...
Lukáš 21:26...strachy v předtuše toho, co přijít na světneboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna...
Lukáš 21:35... Ten den by vás pak náhle překvapil jako pastneboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte...
Lukáš 23:8...velikou radost. dávno se s ním toužil setkatneboť o něm hodně slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat...
Lukáš 23:15...bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes neneboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by...
Jan 1:15...Ten, který přichází za mnou, je přede mnouneboť byl dříve než ." Z jeho plnosti jsme všichni...
Jan 1:30...řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnouneboť byl dříve než . jsem ho neznal, ale přišel jsem...
Jan 2:23... mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jménoneboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale...
Jan 2:25... aby někdo vydával o člověku svědectvíneboť sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk...
Jan 3:16...každý, kdo věří v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna...
Jan 3:34... Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slovaneboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a...
Jan 4:45... Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítalineboť byli o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam...
Jan 5:18...i ." A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě víceneboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým...
Jan 5:21...a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasliNeboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává...
Jan 5:38...neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstáváneboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte Písma,...
Jan 5:39...tomu, kterého on poslal. Zkoumáte Písmaneboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí...
Jan 5:46... Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mněneboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak...
Jan 6:6...lidé najedli?" (To ovšem řekl, aby ho vyzkoušelneboť sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl:...
Jan 6:40...dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední denNeboť toto je vůle mého Otce, který poslal - aby každý,...
Jan 7:29... je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale ho známneboť jsem od něj a on poslal." Chtěli ho za to zatknout...
Jan 7:30...za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl rukuneboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupu v něj...
Jan 7:39...o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něhoneboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl...
Jan 8:14..."Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platíneboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte,...
Jan 8:16... A i kdybych soudil, můj soud je pravdivýneboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve...
Jan 8:20... když učil v chrámě, ale nikdo ho nezatklneboť jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu...
Jan 8:29... poslal, je se mnou. On nenechal samotnéhoneboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v...
Jan 8:44...není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastníneboť je lhář a otec lži. Ale protože říkám pravdu,...
Jan 10:4...vypustí, jde před nimi a ovce jdou za nímneboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou...
Jan 10:5... Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od nějneboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale...
Jan 12:39...Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli věřitneboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči a zatvrdil...
Jan 13:10...řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohyneboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni."...
Jan 13:13...Nazýváte Mistrem a Pánem a máte pravduneboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr, umyl...
Jan 14:12...které dělám . A bude dělat ještě větší skutkyneboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to...
Jan 14:17... totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmoutneboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás...
Jan 14:28... milovali, byli byste rádi, že jdu k Otcineboť můj Otec je větší než . Řekl jsem vám to teď,...
Jan 14:30...stane, uvěřili. s vámi nebudu dlouho mluvitneboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale...
Jan 15:15...vám přikazuji. Nebudu vás nazývat služebníkyneboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval...
Jan 15:19...by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříteneboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí....
Jan 15:21... To všechno vám ale udělají kvůli mému jménuneboť neznají Toho, který poslal. Kdybych nepřišel a...
Jan 16:14...- oznámí vám i věci budoucí. On oslavíneboť vám oznámí, co přijme ode . Všechno, co Otec, je...
Jan 17:9.... Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dalneboť jsou tvoji. Všechno je tvé a co je tvé, je . ...
Jan 17:24...jsem , aby viděli slávu, kterou jsi mi dalneboť jsi miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče...
Jan 19:20... ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židůneboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města....
Jan 19:42...den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobuneboť byl blízko. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie...
Skutky 2:39...hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatéhoneboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro...
Skutky 9:15... kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl: "Jdineboť je to vyvolená nádoba - bude přinášet jméno...
Skutky 14:8... V Lystře sedával jeden muž. Nemohl na nohyneboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil. Také...
Skutky 15:15...lid. S tím se plně shodují slova prorokůneboť je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan...
Skutky 20:27...den prohlašuji, že jsem čistý od krve všechneboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží...
Skutky 22:18... Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalémneboť tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane...
Skutky 26:26...rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neunikloneboť se to nedělo někde v ústraní. Věříš prorokům, králi...
Skutky 28:20...vás tedy, abychom se poznali a promluvili spoluneboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele."...
Skutky 28:27...nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédneteNeboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči...
Římanům 1:19...pravdu. Co se o Bohu poznat, je jim zřetelnéneboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky - jeho...
Římanům 2:18...se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je správnéneboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a...
Římanům 2:20... vychovatele nevědomých a učitele nedospělýchneboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy. Když...
Římanům 5:3...Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženímineboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost...
Římanům 8:7...a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelskéneboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo...
Římanům 14:6... Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánuneboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu....
Římanům 16:2... v jakékoli záležitosti by vás potřebovalaneboť je to zastánkyně i mnoha dalších. Pozdravujte...
1. Korintským 2:5...řečech, ale v prokázání Ducha a jeho mocineboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské...
1. Korintským 2:10...jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Duchaneboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí...
1. Korintským 2:14...člověk ovšem nepřijímá věci Božího Duchaneboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit,...
1. Korintským 3:2... Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmemneboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete,...
1. Korintským 3:3...ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžeteneboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte...
1. Korintským 3:13... V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněmneboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí...
1. Korintským 3:17...Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůhneboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. se nikdo...
1. Korintským 3:19...se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrýneboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je...
1. Korintským 10:33...Boží. Vždyť i vždycky vycházím všem vstřícneboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby...
1. Korintským 11:7...se tedy zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavuneboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého...
1. Korintským 16:9...do Letnic ale zůstanu v Efesuneboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti, i když...
1. Korintským 16:11...nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnouneboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra Apolla,...
2. Korintským 1:7...my). Proto máme ohledně vás neochvějnou nadějineboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít...
2. Korintským 8:22... Teď je však ještě mnohem horlivějšíneboť k vám získal velikou důvěru. Pokud jde o Tita, je to...
2. Korintským 11:2...prosím strpení. Žárlím na vás Boží žárlivostíneboť jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž...
Galatským 3:10...na skutky Zákona, jsou ale pod prokletímneboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje...
Galatským 4:20... Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tónneboť jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod...
Galatským 4:25...Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalémuneboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je...
Galatským 6:9...věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobroneboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je...
Efeským 2:18...vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k...
Efeským 3:13... abyste neklesali na mysli kvůli mým souženímneboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto klekám na kolena...
Efeským 5:6...Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmineboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží...
Efeským 5:9...teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světlaneboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a...
Filipským 1:18... Raduji se tedy a budu se radovat i nadáleneboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše...
Filipským 1:23...plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednostneboť přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem,...
Koloským 1:4... děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Kristaneboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o...
Koloským 1:24... Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vásneboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež ...
Koloským 3:6...choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží...
1. Tesalonickým 1:5... milovaní bratři, že vás Bůh vyvolilneboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také...
1. Tesalonickým 2:14...církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judskuneboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů....
1. Tesalonickým 5:18...se modlete. Za všech okolností buďte vděčníneboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha...
2. Tesalonickým 1:3...za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správnéneboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více...
2. Tesalonickým 3:2...a jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidíneboť ne všichni věří. Pán je však věrný - on vás posílí a...
1. Timoteus 1:13...a tyran, ale Bůh se nade mnou smilovalneboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán pak...
1. Timoteus 4:4...znají pravdu, to však mají požívat s vděčnostíneboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s...
1. Timoteus 4:8... ale zbožnost je užitečná v každém ohleduneboť zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž...
1. Timoteus 6:2...nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépeneboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným...
2. Timoteus 1:12... Proto snáším toto všechno a nestydím se za toneboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je...
2. Timoteus 3:14...v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravdaneboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá...
Titus 3:9... svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbejneboť jsou neplodné a marné. Rozvratníka po prvním a druhém...
Titus 3:12... udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopoleneboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. Právníka Zénu a...
Filemon 1:5...zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohuneboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem...
Filemon 1:7...nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratřeneboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl...
Židům 2:9...nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctíneboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten,...
Židům 4:2...jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohloneboť se u posluchačů nesetkalo s vírou. Do odpočinku tedy...
Židům 7:10...dal desátek i Levi, který desátky přijímáneboť byl ještě v otcových bedrech, když mu Melchisedech...
Židům 7:25...spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohuneboť je stále živ, aby se za přimlouval. Přesně...
Židům 7:27...za své vlastní hříchy a potom za hříchy liduneboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe....
Židům 8:4... Zde na zemi by však ani nemohl být knězemneboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží...
Židům 8:6...však byla svěřena mnohem vznešenější službaneboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na...
Židům 10:14...čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohámneboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné...
Židům 11:4...nežli Kain. Díky byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky ...
Židům 11:5...Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizelneboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího...
Židům 11:16...Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohemneboť jim připravil město. Vírou Abraham ve své zkoušce...
Židům 11:26...mu byla dražší než všechny egyptské pokladyneboť se díval k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se...
Židům 11:40...u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbeníneboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli...
Židům 12:17...byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel příležitost k pokání. Nepřistoupili jste...
Židům 13:14...tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupuneboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím....
Židům 13:16... Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrostneboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty,...
Židům 13:18...se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomíneboť se za všech okolností snažíme jednat správně. Velice...
Jakub 3:6... Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh životaneboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit...
1. Petr 1:16...svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatíneboť jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale každého...
1. Petr 4:14...nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vámneboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. nikdo z vás...
2. Petr 1:9...tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozrakýneboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých...
2. Petr 1:14...za svou povinnost burcovat vás a upomínatneboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi...
1. Jan 2:8...To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázáníneboť se naplňuje v něm i ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo...
1. Jan 2:11... zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jdeneboť mu oči zaslepila tma. Píšu vám, drazí, že jsou vám...
1. Jan 3:2... Víme však, že se ukáže, budeme podobní jemuneboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto...
1. Jan 3:8...je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z ďáblaneboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby...
1. Jan 3:9...ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hříchneboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se...
1. Jan 3:22...důvěru a přijímáme od něj vše, prosímeneboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. A...
1. Jan 4:18... Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryčneboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v...
1. Jan 4:19...bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujemeneboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom...
1. Jan 5:10...sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lhářeneboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to...
Zjevení 3:2...jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytekneboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka...
Zjevení 3:4... Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchuneboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým...
Zjevení 3:8...tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřítNeboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi slovo a...
Zjevení 4:11... Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i mocneboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a...
Zjevení 5:9..."Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečetineboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z...
Zjevení 7:17...ani žíznit, slunce ani horko je nespálíneboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu....
Zjevení 8:11...v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřeloneboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena...
Zjevení 11:2...je venku před chrámem, však vynech a neměř honeboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě...
Zjevení 12:2...dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestíneboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení:...
Zjevení 12:10...a království našeho Boha a vláda jeho Mesiášeneboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i...
Zjevení 12:12... Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na mořineboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť , že...
Zjevení 13:18... Kdo tomu rozumí, spočte číslo šelmyneboť je to číslo člověka. To číslo je 666. A hle, spatřil...
Zjevení 14:4... To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženamineboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka,...
Zjevení 14:7...hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chváluneboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který...
Zjevení 14:8...se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylonneboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého...
Zjevení 14:15... který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žnineboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!" Tehdy...
Zjevení 14:18...svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice zeměneboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp...
Zjevení 15:1...sedm andělů, kteří mají sedm posledních ranneboť skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby...
Zjevení 15:4...Všechny národy přijdou a před tebou se skloníneboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!" Potom jsem...
Zjevení 16:21... A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohuneboť ta rána byla nesmírně veliká. Tehdy přišel jeden z...
Zjevení 17:14...bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězíneboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolaní,...
Zjevení 17:17...budou požírat její tělo a spálí ji ohněmNeboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr,...
Zjevení 18:8...rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněmneboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. Králové země,...
Zjevení 18:11...I kupci země nad budou plakat a truchlitneboť nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlata, stříbra...
Zjevení 18:23...hlas ženicha a nevěsty v tobě nikdo neuslyšíneboť tví obchodníci byli pány země a tvá kouzla sváděla...
Zjevení 19:2...Bohu! Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudyneboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem...
Zjevení 19:7...Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávuneboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila...
Zjevení 21:1... Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemiNeboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo....
Zjevení 21:4... ani nářek ani křik ani bolest nikdy nebudeneboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu,...
Zjevení 21:23...nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítilyneboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek....
Zjevení 22:5...potřebovat světlo lampy ani světlo slunceneboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků....
Zjevení 22:10...řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této knihyneboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí dál, a kdo je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |