Nebo

Hledám varianty 'nebo' [ nebo ]. Nalezeno 460 veršù.
Genesis 17:13... Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém těle...
Genesis 24:21... aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdarnebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní...
Genesis 26:11...všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a...
Genesis 27:21...sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezaunebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten...
Genesis 30:1...své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi synynebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad...
Genesis 30:33... se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé jehně, jež nebude načernalé, počítá...
Genesis 31:14...máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a...
Genesis 31:50...tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s...
Genesis 44:8... Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře...
Genesis 44:19...se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého...
Exodus 4:11...mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než ,...
Exodus 5:3... našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone,...
Exodus 9:19... pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdo z faraonových...
Exodus 10:10...vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozornebo špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužíte,...
Exodus 11:6...hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na...
Exodus 12:5...bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto...
Exodus 12:9...s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou,...
Exodus 17:7...Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodinnebo ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s...
Exodus 19:12...a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne...
Exodus 19:13... ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. to bude zvíře nebo člověk,...
Exodus 20:4...v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť...
Exodus 21:4...mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde...
Exodus 21:6...jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy...
Exodus 21:15...od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, ...
Exodus 21:17...v jeho držení. Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří...
Exodus 21:18...při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom...
Exodus 21:20...náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být...
Exodus 21:21...pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se...
Exodus 21:26...za podlitinu. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí, propustí je za to...
Exodus 21:27...to oko na svobodu. Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když...
Exodus 21:28...je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a...
Exodus 21:29...varován, ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho majitel....
Exodus 21:31...co mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona....
Exodus 21:32...podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a...
Exodus 21:33...a býk bude ukamenován." "Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do býk nebo osel,...
Exodus 21:37...a toho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti...
Exodus 22:3...u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase...
Exodus 22:4...- nahradí to dvojnásobně. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na...
Exodus 22:5...vypukne oheň a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár...
Exodus 22:6...někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno,...
Exodus 22:8... V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc,...
Exodus 22:9...svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne...
Exodus 22:13...od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho majitel, musí je...
Exodus 23:4...v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď...
Exodus 23:26... Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu před...
Exodus 28:43...nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni....
Exodus 29:34...je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty...
Exodus 30:20...a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním...
Exodus 30:33...pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého...
Exodus 32:29... i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého...
Exodus 35:23... i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené...
Exodus 35:24... přinášel je. Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel...
Exodus 40:32...ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin...
Leviticus 1:2...obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, ...
Leviticus 1:10... Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před...
Leviticus 1:14...oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu...
Leviticus 2:4...z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem...
Leviticus 3:6...darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je...
Leviticus 5:1...se prohřeší v těchto případech: Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke...
Leviticus 5:2...je zdechlina nečisté zvěře, nečistého dobytka nebo nečisté drobné havěti, neúmyslně se znečistil, a tak...
Leviticus 5:6... Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho...
Leviticus 5:7...jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích a druhé k...
Leviticus 5:11...a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se...
Leviticus 5:21...ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého bližního okrádat či vydírat anebo když...
Leviticus 5:23...a provinil, musí vše vrátit - to ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo svěřeno do...
Leviticus 7:9...moučná oběť upečená v peci, připravená na pánvi nebo na plotně připadne knězi, který ji vykonal. Každá...
Leviticus 7:10...ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem."...
Leviticus 7:16...rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího...
Leviticus 7:21...- lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa...
Leviticus 7:23...jíst žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete...
Leviticus 7:24...dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům, ale...
Leviticus 7:26...nesmíte jíst žádnou krev - z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude...
Leviticus 11:4...Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá...
Leviticus 11:10...bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností a...
Leviticus 11:32...upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to...
Leviticus 11:36...jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však...
Leviticus 11:42...hemžící se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost....
Leviticus 12:6...uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání...
Leviticus 12:7... Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky...
Leviticus 12:8... Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti...
Leviticus 13:2..."Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána malomocenství, ...
Leviticus 13:19...zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz...
Leviticus 13:24...od ohně a na jizvě po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na...
Leviticus 13:29...je to jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu...
Leviticus 13:30...- je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta...
Leviticus 13:38...kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li...
Leviticus 13:42... holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to...
Leviticus 13:43... Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokem, podobná...
Leviticus 13:47..." "Když rána malomocenství napadne vlněný nebo lněný oděv, vlněnou nebo lněnou tkaninu, kůži nebo...
Leviticus 13:48...napadne vlněný nebo lněný oděv, vlněnou nebo lněnou tkaninu, kůži nebo cokoliv koženého a ta rána...
Leviticus 13:49...nebo cokoliv koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána malomocenství na oděvu, na kůži,...
Leviticus 13:51...prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří, je to rána zhoubného...
Leviticus 13:53...ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli koženém předmětu nešíří, přikáže, aby...
Leviticus 13:59...předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisténebo nečisté. Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:22...oleje a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a druhé k...
Leviticus 14:30...podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Podle svých možností přinese jedno jako oběť...
Leviticus 14:37...Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěna, vyjde...
Leviticus 15:3...výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho těle zadržuje, bude pro tento výtok nečistý....
Leviticus 15:14...a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu...
Leviticus 15:23... Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera....
Leviticus 15:25...výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po...
Leviticus 15:29...bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu...
Leviticus 15:33...každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s nečistou. Hospodin...
Leviticus 17:3...domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo venku za táborem, aniž to zvíře...
Leviticus 17:8... Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval zápal...
Leviticus 17:10...vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli...
Leviticus 17:13...u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře...
Leviticus 17:15...ji jedl, bude vyobcován. Kdokoli, domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere...
Leviticus 18:9...se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni,...
Leviticus 18:10...Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil bys sám sebe!...
Leviticus 18:17...abys s obcoval, je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost!...
Leviticus 20:2..."Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě...
Leviticus 20:9... váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho...
Leviticus 20:17...by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je to hanebnost...
Leviticus 20:19...ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba...
Leviticus 20:25...ptactvem. Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro...
Leviticus 20:27...od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít....
Leviticus 21:7... Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj...
Leviticus 21:11...mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni...
Leviticus 21:14...žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu, aby...
Leviticus 22:4... Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se...
Leviticus 22:5...poskvrněného mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo...
Leviticus 22:8...se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin. zachovávají, co jsem...
Leviticus 22:10...nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí...
Leviticus 22:13...obětních příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého...
Leviticus 22:18...a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli přinese Hospodinu...
Leviticus 22:19...jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete...
Leviticus 22:21...Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slibnebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu, musí...
Leviticus 22:23...Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat...
Leviticus 22:24...zvíře s rozmáčknutými, roztlučenými, utrženými nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani...
Leviticus 22:27...k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky. Teprve...
Leviticus 23:14... Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu....
Leviticus 25:14... Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého bližního kupovat, nepoškozujte...
Leviticus 25:49... co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se...
Leviticus 27:10...Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče...
Leviticus 27:12...před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li...
Leviticus 27:14...Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane....
Leviticus 27:26... však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře...
Leviticus 27:28... že to propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani...
Leviticus 27:30...zemřít. Veškeré desátky země, z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu....
Leviticus 27:33... Majitel nebude zjišťovat, zda je lepšínebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece...
Numeri 5:6...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se...
Numeri 5:30...odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnilanebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce....
Numeri 6:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se...
Numeri 6:3...z hroznů a nebude hrozny ani jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic...
Numeri 6:10...knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích...
Numeri 9:10...Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl...
Numeri 9:21... hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál. oblak prodléval nad...
Numeri 9:22... oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a...
Numeri 11:8...vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři, vařili v hrnci nebo z pekli...
Numeri 11:19...vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc....
Numeri 11:23... "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplnínebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova...
Numeri 13:18...jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silnýnebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž...
Numeri 13:19... nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobránebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo...
Numeri 13:20... nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodnánebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne? Osmělte se a...
Numeri 15:3...připravili příjemnou vůni - zápalnou nebo pokojnou oběť, jako splnění slibu nebo jako...
Numeri 15:8...pokojnou oběť dobytče, jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, přines s tím dobytčetem...
Numeri 15:14...v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť...
Numeri 15:30...hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude...
Numeri 19:16...Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po...
Numeri 19:18... Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a sedmého...
Numeri 20:19...odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic...
Numeri 24:13...rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu...
Numeri 30:3...toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně...
Numeri 30:4...domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak...
Numeri 30:7...její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den...
Numeri 30:11...zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její...
Numeri 30:14...je zrušil, Hospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek, jímž by se omezovala, potvrdí, anebo...
Numeri 35:20... zabije ho. Strčí-li někdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo...
Deuteronomium 1:16... půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranní....
Deuteronomium 4:18...létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zeminebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k...
Deuteronomium 5:8...v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť...
Deuteronomium 6:7...je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je...
Deuteronomium 8:2...srdci - zda budeš zachovávat jeho přikázánínebo ne. Pokořoval a dopouštěl na tebe hlad; krmil ...
Deuteronomium 11:19...jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na...
Deuteronomium 12:2...svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte,...
Deuteronomium 13:2... Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se...
Deuteronomium 13:6...jemu služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k odpadnutí...
Deuteronomium 13:7...Mohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož...
Deuteronomium 14:7...Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud, zajíc a daman sice...
Deuteronomium 14:21... který žije ve tvých branách, ji snínebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina,...
Deuteronomium 14:26...nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 15:21...však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu,...
Deuteronomium 15:22...městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem...
Deuteronomium 17:1...Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodina, tvého Boha, je to...
Deuteronomium 17:2...Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina, tvého Boha, spáchali...
Deuteronomium 17:4...jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetři. Pokud se...
Deuteronomium 17:5...byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a...
Deuteronomium 17:6...zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného...
Deuteronomium 17:9...Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí...
Deuteronomium 18:3...Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z bravu - dají knězi plece, obě čelisti a žaludek....
Deuteronomium 19:15...spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek,...
Deuteronomium 22:4...najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný....
Deuteronomium 22:6...cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcích,...
Deuteronomium 23:2...shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením. Do Hospodinova shromáždění nesmí...
Deuteronomium 23:20...nepůjčuj na úrok, půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na...
Deuteronomium 27:22... kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený,...
Deuteronomium 30:15...Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobytnebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj...
Jozue 5:13...Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k námnebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem...
Jozue 7:3...vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj...
Jozue 22:23...oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli zápalné, moučné nebo pokojné...
Jozue 22:28...co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli,...
Jozue 22:29...od Hospodina stavbou oltáře pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před...
Soudců 5:8... když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s...
Soudců 7:3...' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'"...
Soudců 9:2...vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synůnebo aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev...
Soudců 18:19... Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muženebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kněze to upřímně...
Soudců 19:13... Pojď," pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli...
Soudců 21:22...kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim: Mějte s nimi...
1. Samuel 2:14...maso, vzal trojzubou vidlici a vrazil ji do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co vidlice vytáhla,...
1. Samuel 8:12...vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho...
1. Samuel 13:19...řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat...
1. Samuel 13:21...radlice, motyky, sekery i srpy. Broušení radlice nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu, broušení vidlí, seker...
1. Samuel 14:6...není zatěžko zvítězit, jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu...
1. Samuel 14:34...vojska a řekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte...
1. Samuel 14:41...svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na  nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim; je-li však vina...
1. Samuel 17:34...byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním,...
1. Samuel 19:17...mu odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech jítnebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil k...
1. Samuel 20:12...dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobrénebo ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec...
1. Samuel 21:9...jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem...
1. Samuel 27:10...nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu," nebo "do Negevu Jerachmeelců," nebo "do kenijského Negevu."...
2. Samuel 2:21... "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých...
2. Samuel 3:29... malomocný, kulhající o holi, padlý mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj...
2. Samuel 3:35...Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si...
2. Samuel 12:4...vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka a tu tomu...
2. Samuel 14:10..." Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na...
2. Samuel 15:4... "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k...
2. Samuel 15:21...král - kdekoli bude můj královský pán, mrtev nebo živ, tam bude i tvůj služebník." David na to Itajovi...
2. Samuel 17:9...s vojskem. Určitě se schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z našich...
2. Samuel 19:43...kvůli tomu zlobíte? Copak jsme krále vyjídaliNebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale...
2. Samuel 21:4..."Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít."...
2. Samuel 24:13...mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladuNebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před...
1. Královská 8:37...svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo...
1. Královská 9:19...zlíbilo stavět v Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou. Všechno...
1. Královská 18:10...řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom království nebo národě přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi...
1. Královská 18:27...hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se...
1. Královská 20:18...je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města...
1. Královská 22:6...ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileádnebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do...
1. Královská 22:15..."Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileádnebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch. Hospodin je...
2. Královská 2:16...Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl jim...
2. Královská 3:13..."Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský král. "Byl...
2. Královská 4:13...tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si...
2. Královská 5:7...své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím...
2. Královská 6:27... jak ti mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal:...
2. Královská 9:32...a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji...
2. Královská 13:19...něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale...
2. Královská 20:9... co ti slíbil: stín postoupit o deset stupňůnebo se o deset stupňů vrátit?" Ezechiáš řekl: "Je...
2. Královská 23:10...Ben-hinom, aby tam nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu do...
1. Letopisů 12:2...boji. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení...
2. Letopisů 6:28...svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo...
2. Letopisů 7:11...chtěl uskutečnit, šlo o Hospodinův chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. Tehdy se Šalomounovi v noci...
2. Letopisů 13:8...Davidových synů? Snad proto, že je vás tolikNebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která...
2. Letopisů 15:13...Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým voláním to...
2. Letopisů 18:5...ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileádnebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá králi do...
2. Letopisů 18:14..."Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileádnebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám...
2. Letopisů 19:10...z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovení a pravidel, je...
2. Letopisů 31:2...šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o děkování a chvály v branách Hospodinova tábora. Král...
2. Letopisů 31:21...všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se...
Ezdráš 7:26...krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářem....
Ezdráš 10:13...Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se dopustilo příliš mnoho z nás. tedy...
Nehemiáš 10:32... Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je...
Nehemiáš 13:20... aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého zboží...
Ester 8:11...národa či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, si...
Job 6:22...a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte od nepřítele,'...
Job 6:23... ze svého'? ‚Vysvoboďte od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v...
Job 16:3...Prý: ‚Kdy skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit...
Job 31:13...Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak...
Job 40:5...říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy...
Job 40:29...tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždyckyNebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na vodítko...
Žalmy 49:3...lidé tak jako důležití, jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně ...
Přísloví 20:20...s tlučhubou neměj co do činění. Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě. Rychlé zbohatnutí...
Kazatel 5:11...oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest,...
Kazatel 11:2...- po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem....
Kazatel 11:3...Když spadne strom, zůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na...
Izaiáš 7:11... svého Boha, o znamení, dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách." "Nepožádám," odpověděl však...
Izaiáš 30:14...se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník Hospodin...
Izaiáš 30:21...na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta...
Izaiáš 41:22...si je k srdci vezmeme a poznáme, jak to dopadneNebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte,...
Izaiáš 41:23... že jste bohové! Udělejte něco, je to dobré nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste...
Izaiáš 44:14...Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sílit mezi stromy v lese, zasadil...
Jeremiáš 1:17...a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs se jichnebo před nimi zděsím. Hle, dnes jsem učinil...
Jeremiáš 6:28...jsou to zatvrzelí buřiči, jako by byli z bronzu nebo železa; pomlouvají, kudy chodí, všichni jsou zvrhlost...
Jeremiáš 11:21...život a říkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménemnebo zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: " s...
Jeremiáš 18:7... dome Izraele. Kdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím; pokud...
Jeremiáš 18:9...proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a zasadím; pokud však budou...
Jeremiáš 18:14...tu nejhroznější věc! Mizí snad z pole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi horami chladné...
Jeremiáš 21:9... Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na...
Jeremiáš 23:33... praví Hospodin." "Když se někdo z lidu nebo z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od...
Jeremiáš 38:2...Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten...
Jeremiáš 38:25...jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netajnebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o...
Jeremiáš 42:6... tvůj Bůh, pošle. nám to bude příjemnénebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž ...
Jeremiáš 44:12...tam. Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po největší zemřou...
Pláč 3:63...si celý den o mně šeptají. Pohleď - si sedají nebo vstávají, prozpěvují si o mně posměšky! Odplať jim,...
Ezechiel 1:13... Napohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z...
Ezechiel 2:5...‚Tak praví Panovník Hospodin.' poslechnou nebo ne - vždyť je to banda vzbouřenců - aspoň poznají, že...
Ezechiel 2:7...vzbouřenců. Vyřiď jim slova, poslechnou nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu člověčí, však...
Ezechiel 3:11...ve vyhnanství a mluv k nim. poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se...
Ezechiel 14:7...svých ohavností! Ano, kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode ...
Ezechiel 14:16...tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale z země by...
Ezechiel 14:20...a Job, nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami...
Ezechiel 35:7...pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých...
Ezechiel 44:17...budou sloužit v branách vnitřního nádvoří nebo v chrámu, nesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách...
Ezechiel 44:22...mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi...
Ezechiel 44:25...člověku, aby se neposkvrnili. Jedině kvůli otci nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a kvůli bratrovi nebo...
Ezechiel 44:31...nic zdechlého ani rozsápaného, z ptactva nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na dědičné...
Ezechiel 45:20...onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z nevědomosti. Tak očistíte chrám. Čtrnáctého dne...
Ezechiel 46:12...dobrovolný dar - to bude oběť zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby přinesl...
Daniel 6:8...příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy....
Daniel 6:13...příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?"...
Ageus 2:12...tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoli jídla, posvětí se to?" "Ne," odpověděli...
Matouš 5:17..." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen,...
Matouš 5:36... Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co...
Matouš 6:24...totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovatnebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne....
Matouš 7:10...že podá svému synu kámen, když prosí o chlébNebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy,...
Matouš 10:11...zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj,...
Matouš 10:14...poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou i jeho prach. Amen, říkám...
Matouš 10:37...mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku více než , není hoden. Kdo rád syna nebo...
Matouš 12:25...rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí. Vymítá-li satan...
Matouš 13:21...je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní je zaseto u toho,...
Matouš 15:4...‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl...
Matouš 15:5...zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval...
Matouš 16:14...Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků." "A za koho máte vy?" zeptal...
Matouš 18:8...pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší,...
Matouš 18:16... neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí...
Matouš 18:20...prosili, stane se jim to od mého nebeského OtceNeboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam...
Matouš 19:29...Izraele. A každý, kdo pro jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo...
Matouš 21:25...to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebenebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když...
Matouš 22:17... co si myslíš: Je správné dávat císaři daňnebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč...
Matouš 23:17...zavázán.' Blázni! Slepci! Co je větší - zlatonebo chrám, který to zlato posvěcuje? Říkáte také: ‚Když...
Matouš 23:19...něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je větší - darnebo oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo přísahá na oltář,...
Matouš 24:20... Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké...
Matouš 25:44...mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného...
Matouš 27:17..."Koho chcete, abych vám propustil? Barabášenebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali...
Marek 3:4...se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobronebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S...
Marek 4:17...nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým...
Marek 4:21...se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel? Nemá se postavit na svícen? Není totiž nic...
Marek 6:56...kde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili...
Marek 7:10...‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk...
Marek 7:11...' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, je korban' (to...
Marek 7:12... tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste...
Marek 10:29... říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo...
Marek 10:40... který podstupuji. Dát vám sedět po pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž...
Marek 11:30... jakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebenebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat:...
Marek 12:14... víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbášneboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš...
Marek 12:15...správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platitnebo ne?" On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl:...
Marek 13:35...pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropěnínebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde,...
Lukáš 2:24...oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem...
Lukáš 6:9..." řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobronebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po nich...
Lukáš 7:19...za Ježíšem s otázkou: "Jsi Ten, který přijítnebo máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli:...
Lukáš 7:20...tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který přijítnebo máme čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu...
Lukáš 8:16... Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby...
Lukáš 9:25... kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za a za ...
Lukáš 11:33...nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli...
Lukáš 12:14...mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" Tehdy všem řekl: "Dejte si pozor, varujte...
Lukáš 12:38...a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim....
Lukáš 12:41...se ho Petr, "říkáš to podobenství jen námnebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a...
Lukáš 13:15..."Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera...
Lukáš 14:3...a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovatnebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal, uzdravil a propustil...
Lukáš 14:12...obrátil ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, bratry, příbuzné ani bohaté...
Lukáš 16:13... Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovatnebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete...
Lukáš 16:26... aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.' On na to...
Lukáš 17:7...svému služebníkovi hned po jeho návratu z orby nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše:...
Lukáš 18:29...jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu...
Lukáš 20:4...něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křest z nebenebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že...
Lukáš 20:22...Boží cestě. Je správné dávat císaři daňnebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl...
Lukáš 22:27...sloužící. Vždyť kdo je větší - ten, kdo sedínebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí? jsem ale...
Jan 2:6...k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby...
Jan 6:19...silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a...
Jan 7:17...konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Bohanebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá...
Jan 7:48...farizeové. "Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná...
Jan 9:2...učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil: onnebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl:...
Jan 9:3...Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil onnebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky....
Jan 13:29...Ježíš řekl, nakoupí, co je potřeba na sváteknebo nějaké peníze chudým. Jidáš vzal to sousto a...
Jan 18:20...ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic jsem...
Jan 18:34...se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebenebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj...
Skutky 3:12...na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama,...
Skutky 4:34...netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám...
Skutky 8:34..."Prosím , o kom to prorok mluví? O soběnebo o někom jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto...
Skutky 10:14...ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co...
Skutky 10:28...Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného...
Skutky 11:8...ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil...
Skutky 17:21... se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil doprostřed...
Skutky 17:29...by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale...
Skutky 18:14..."Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout. Když se...
Skutky 23:8...totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se...
Skutky 23:9...na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel začal...
Skutky 23:29...Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho chystají...
Skutky 24:12...dní. Nikdo neviděl hádat se s někým v chrámu nebo podněcovat davy, v synagogách, nebo ve městě. To...
Skutky 25:6... ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do Cesareje. Druhého dne zasedl k...
Skutky 26:31..."Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!" Agrippa na to Festovi řekl: "Kdyby se...
Skutky 27:44...ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se nakonec všichni v pořádku...
Skutky 28:21...a nikdo z bratrů k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe. Chceme si však poslechnout tvé...
Římanům 4:9...Platí toto blahoslavení jen pro obřezanénebo i pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra...
Římanům 8:35...oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak...
Římanům 9:16...kým se slituji." Nezáleží tedy na tom, kdo chcenebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává....
1. Korintským 1:26...měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby...
1. Korintským 2:1...Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi...
1. Korintským 3:12...ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to...
1. Korintským 3:22...vaše: Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost - všechno je...
1. Korintským 5:10...smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře - vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď...
1. Korintským 5:11...to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit...
1. Korintským 7:19... se nedává obřezat. Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na poslušnosti Božích přikázání. ...
1. Korintským 9:6...jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři i PetrNebo snad jen a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat?...
1. Korintským 10:22...mít podíl na stolu Páně i na stolu démonůNebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad...
1. Korintským 10:31...něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže - jíte nebo pijete, děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží...
1. Korintským 11:4...a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu Tomu, který...
1. Korintským 11:5...mu hlavou. Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu,...
1. Korintským 11:6...se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit, pak se tedy zahaluje. Muž si nemá zahalovat...
1. Korintským 12:13...Kristem. jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož...
1. Korintským 14:7...to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak kdo poznat, co...
1. Korintským 14:23...mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou...
1. Korintským 14:24...budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován....
1. Korintským 14:27...někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá; když tam ale nebude,...
1. Korintským 14:29...jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení...
1. Korintským 14:37...snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo...
1. Korintským 15:37...vyroste, ale holé zrno - třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce,...
2. Korintským 1:17... Myslíte, že jsem to rozhodnutí nemyslel vážněNebo že se rozhoduji tělesně, takže říkám "ano, ano" a...
2. Korintským 3:1...Myslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list napsaný v...
2. Korintským 7:12...jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli viníkovi nebo kvůli postiženému, ale spíše kvůli tomu, aby se před...
2. Korintským 11:4...kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázalinebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali...
2. Korintským 12:2...vytržen do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten člověk - nevím,...
2. Korintským 12:3... Bůh. A vím, že ten člověk - nevím, zda v těle nebo bez těla, to Bůh - byl vytržen do ráje, kde slyšel...
2. Korintským 12:6...si někdo o mně nemyslel víc, než co u vidí nebo ode slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš...
2. Korintským 13:1...u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." Co jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé...
Galatským 1:8...Kristovo. Kdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to,...
Galatským 1:10... je proklet! Chci si teď naklonit lidinebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě...
Galatským 3:28...se do Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste...
Galatským 5:6...víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou....
Galatským 6:15... světu. To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou...
Efeským 1:21...jméno, které se vyslovuje, v tomto věku nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako...
Efeským 3:20...nesrovnatelně mnohem více než cokoli, prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu...
Efeským 5:5...si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v...
Efeským 6:8... za to dostane odplatu od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k nim chovejte také tak....
Filipským 1:18...Hlavně že se jakýmkoli způsobem, naoko nebo opravdově, káže Kristus. Raduji se tedy a budu se...
Filipským 2:3... jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si...
Koloským 2:16...Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci...
1. Tesalonickým 2:6...Také jsme nestáli o lidskou chválu, od vás nebo od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli...
1. Tesalonickým 5:10... který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo spíme - žili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a...
2. Tesalonickým 2:2...z míry a lekat, proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den přišel....
2. Tesalonickým 2:15...se učení, které jsme vám předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který...
1. Timoteus 2:9...a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na...
1. Timoteus 2:12...poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. je raději tiše, vždyť první byl...
1. Timoteus 3:8...právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v...
1. Timoteus 5:4...úctu osamělým vdovám. Pokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především...
1. Timoteus 5:19...nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby...
Titus 1:6...věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí být jakožto Boží správce...
Titus 3:12... odsouzen sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole,...
Filemon 1:16...drahý, a čím spíše tobě, v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li za společníka, přijmi ho jako mne...
Filemon 1:18...ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU...
Židům 10:28...Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím...
Židům 12:16...poškodil mnohé. se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za...
Jakub 2:3..." ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte...
Jakub 2:15...Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim...
Jakub 4:11... Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud...
Jakub 4:13...svého bližního? A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok...
1. Petr 2:14...zřízení, císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty,...
1. Petr 4:15...nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. Trpí-li však jako křesťan, se za to nestydí...
Zjevení 13:16...i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat,...
Zjevení 13:17...prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo...
Zjevení 14:9...jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu,...

Slova obsahující nebo: anebo (100) nebo (548) nebohatne (1) nebohem (1) nebohů (1) nebohy (1) nebohým (1) neboj (66) nebojí (7) nebojím (5) nebojíš (1) nebojíte (1) nebojoval (1) nebojte (42) nebojuj (2) nebojujeme (1) nebojujte (6) neboli (8) nebolí (1) neboť (699) nebových (1) nebožačko (1) nebožtíky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |