Nebeský

Hledám varianty 'nebeský' [ nebeští (3) nebeskými (3) nebeským (14) nebeských (10) nebeský (16) nebeskou (3) nebeskému (10) nebeském (8) nebeského (14) nebeské (56) nebeská (6) ]. Nalezeno 139 veršù.
Genesis 1:14...a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou...
Genesis 1:15...znameními k určování období, dnů a let; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se...
Genesis 1:17...noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade...
Genesis 1:20...vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké...
Genesis 1:26...naší podoby! panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad...
Genesis 1:28...si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi...
Genesis 1:30...bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co...
Genesis 2:19...zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je...
Genesis 2:20...jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobyteknebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale...
Genesis 6:7...povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěťnebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil." Noe však u...
Genesis 7:3...zvířat však jen po páru, samce a samici. Takénebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a...
Genesis 7:11...den vytryskly všechny prameny veliké propastinebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi...
Genesis 7:23... Vše od člověka po dobytek, drobnou havěťnebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti,...
Genesis 8:2...vát vítr a voda se utišila. Prameny propastinebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda...
Genesis 9:2... strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny...
Genesis 27:28...pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. ...
Genesis 27:39..."Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému...
Genesis 28:17...Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen,...
Deuteronomium 4:19...a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a...
Deuteronomium 11:11...jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 17:3...klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti...
2. Samuel 21:10...se na z nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo...
1. Královská 22:19...Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal:...
2. Královská 7:2...ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?"...
2. Královská 7:19...pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a...
2. Královská 17:16... Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským zástupům a sloužili Baalovi. Své syny a dcery...
2. Královská 21:3...to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v...
2. Královská 21:5...Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního syna ohněm....
2. Královská 23:4...věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka...
2. Královská 23:5...Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdím a všem nebeským zástupům). Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova...
2. Letopisů 18:18...Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal:...
2. Letopisů 33:3...baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v...
2. Letopisů 33:5...Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v...
Nehemiáš 9:6... Ty sám všemu dáváš život, tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral Abrama, z...
Job 22:14...mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po nebeské klenbě obchází.' - To se chceš držet staré...
Job 26:11...hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotouNebeské pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On...
Job 38:29...krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámen, povrch propasti když...
Job 38:33... vedeš Medvědici a její mláďata? Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se jimi země řídila? Dokážeš...
Job 38:37...Kdo tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může vylévat, když se prach speče jako...
Žalmy 78:23... přesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim...
Žalmy 78:24...průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chleba, poslal jim...
Žalmy 105:40...žádost dal jim křepelky, sytil je svým chlebem nebeským. Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily...
Kazatel 10:20...jenom v mysli, boháči nezlořeč ani v ložnicinebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo...
Izaiáš 7:11...Boha, o znamení, dole v hlubinách nebonebeských výšinách." "Nepožádám," odpověděl však Achaz....
Izaiáš 13:10...zemi zcela zpustošil a vyhladil z hříšníkyNebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit;...
Izaiáš 24:18...z propasti se vyškrábá, nad tím se sklapne pastNebeské průduchy se otevřou, zemské základy se otřesou:...
Izaiáš 34:4...jejich mrtvoly, hory se jejich krví rozmočíNebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine...
Jeremiáš 8:2...občanů. Vystaví je slunci, měsíci a celému tomu nebeskému zástupu, který tak milovali a kterému sloužili,...
Jeremiáš 10:2...praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučtenebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané....
Jeremiáš 19:13...jejichž střechách se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby cizím bohům.'"...
Jeremiáš 33:22...sluhy levitskými kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě...
Jeremiáš 49:36...sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude rozmetám, takže...
Daniel 4:12...železných a bronzových mezi trávou na poliNebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se zvěří....
Daniel 4:20...a bronzových mezi trávou na poli, jej nebeská rosa napájí a o pastvu se dělí se zvěří, dokud...
Daniel 4:22...bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býknebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než...
Daniel 4:32...ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zacházínebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku...
Daniel 7:2... spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské...
Daniel 7:13...to noční vidění pokračovalo: Hle, přicházínebeskými oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého...
Daniel 8:10... k východu i k Nádherné zemi. Rozmohl se nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem...
Daniel 8:11...rozmachu se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a zpustošil...
Sofoniáš 1:3... praví Hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby - všechna pohoršení spolu s...
Sofoniáš 1:5...modlám - ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu...
Zachariáš 6:5...se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země,"...
Malachiáš 3:10... praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani...
Matouš 3:2...Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokáníNebeské království je blízko!" To je ten, o kterém mluvil...
Matouš 4:17..." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokáníNebeské království je blízko!" Jednou se procházel podél...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni...
Matouš 5:10...pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a...
Matouš 5:19...nejmenších přikázání a tak by učil lidi, budenebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by...
Matouš 5:20...znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Slýchali jste, že předkům bylo...
Matouš 5:48...Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své...
Matouš 6:14...totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky...
Matouš 6:26... nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak...
Matouš 6:32...Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte...
Matouš 7:21... Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v...
Matouš 8:11...a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobemnebeském království, ale synové království budou vyvrženi...
Matouš 10:7...ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé...
Matouš 11:11...nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenšínebeském království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele...
Matouš 11:12... je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují....
Matouš 12:50... matka a bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra, matka." ...
Matouš 13:11...v podobenstvích?" "Vám je dáno znát tajemství nebeského království," odpověděl jim, "ale jim to dáno není...
Matouš 13:24..." Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém...
Matouš 13:31... obilnice.'" Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné zrnko, které člověk...
Matouš 13:33...větvích." Vyprávěl jim ještě další podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a...
Matouš 13:44...svého Otce jako slunce. Kdo uši, slyšNebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý...
Matouš 13:45...s radostí prodá všechno, co , a koupí to poleNebeské království je, jako když kupec hledající krásné...
Matouš 13:47...perlu. Jde, prodá všechno, co , a koupí jiNebeské království je jako síť spuštěná do moře, která...
Matouš 13:52..."Každý učitel Písma, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který vynáší ze...
Matouš 15:13..."Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí...
Matouš 16:3...ošklivo, nebe se červená mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte?...
Matouš 16:19...církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v...
Matouš 18:1...přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo jenebeském království největší?" Ježíš k sobě zavolal malé...
Matouš 18:3...se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude...
Matouš 18:4...se poníží a bude jako toto dítě, ten jenebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal...
Matouš 18:10...andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto...
Matouš 18:19... za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v...
Matouš 18:23...ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrátNebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se...
Matouš 18:35... dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému...
Matouš 19:12... a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, to přijme."...
Matouš 19:14...jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ruce a pak odtud...
Matouš 19:23... říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu: To spíše projde...
Matouš 20:1...první pak budou poslední a poslední první." "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za...
Matouš 22:2...pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim: "Nebeské království se podobá králi, který svému synu...
Matouš 23:13... znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm,...
Matouš 24:29...měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebenebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi objeví...
Matouš 24:30...země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své...
Matouš 24:36... Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo...
Matouš 25:1... Tam bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly...
Matouš 26:64...člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a...
Marek 13:25...měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebenebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna člověka,...
Marek 14:62...Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházetnebeskými oblaky." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a...
Lukáš 2:13..." A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na...
Lukáš 11:13...umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou...
Lukáš 21:26...v předtuše toho, co přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna...
Jan 3:12...pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který...
Skutky 7:42... Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali...
Skutky 26:19...A tak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku,...
1. Korintským 15:40...jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná...
1. Korintským 15:48...prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo...
1. Korintským 15:49...kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít...
2. Korintským 5:2...stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském příbytku - jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí...
Galatským 4:26...Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctvíNebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je...
Efeským 6:12...přítomné temnoty, proti duchovním silám zlanebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve...
Filipským 3:14...mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme...
Koloským 3:1...jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte senebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete...
Koloským 3:2... kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš...
2. Timoteus 4:18... vysvobodí od všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen....
Židům 3:1... A proto, moji svatí bratři, společnícinebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho...
Židům 6:4...ty, kdo byli jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu...
Židům 9:23...odpuštění. Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí; samy nebeské věci však vyžadují lepší oběti...
Židům 11:16... Oni však toužili po lepší vlasti - po  nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem,...
Židům 12:22...jste ale k hoře Sion a k městu živého Bohanebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k...
2. Petr 2:10...samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle...
Juda 1:8...své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. Přitom ani archanděl Michael, když se s...
Zjevení 6:13...jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krevnebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný...
Zjevení 11:13...zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé "běda" pominulo, hle, třetí "běda" se...
Zjevení 12:4...těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil...
Zjevení 16:11... Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak...
Zjevení 19:14...krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým...

Slova obsahující nebeský: nebeský (16) nebeských (10) nebeským (14) nebeskými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |