Nebesa

Hledám varianty 'nebesa' [ nebesy (1) nebesích (40) nebesa (59) nebes (32) ]. Nalezeny 124 verše.
Genesis 24:7...odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti, který...
Genesis 49:25...ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes nahoře, požehnáním propasti ležící dole, požehnáním...
Deuteronomium 10:14...dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebenebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům...
Deuteronomium 28:12...ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný pokladnebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal...
Deuteronomium 32:1...písně od začátku do konce: Naslouchejtenebesa, neboť promluvím, poslechni, země, výroky úst mých....
Soudců 5:4...z edomské pláně když kráčel jsi, země se třáslanebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se...
1. Královská 8:27...otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemiNebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně...
1. Královská 8:30...budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se...
1. Královská 8:32...před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys viníka...
1. Královská 8:34...se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je...
1. Královská 8:35... Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k...
1. Královská 8:36...by se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli,...
1. Královská 8:39... každou prosbu, kterou by přednesl, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Odpusť, zasáhni a odplať každému...
1. Královská 8:43...a modlil se směrem k tomuto chrámu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec...
1. Královská 8:45... který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo....
1. Královská 8:49... který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej...
2. Královská 19:15...Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři...
1. Letopisů 16:26...národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, síla a...
1. Letopisů 16:31...je postaven svět, nic jím neotřese, jásejtenebesa, země raduje se, národům řekněte: "Hospodin...
2. Letopisů 2:5...postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem , abych mu směl...
2. Letopisů 2:11...buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého,...
2. Letopisů 6:18...snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemiNebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně...
2. Letopisů 6:26... Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k...
2. Letopisů 6:27...se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli,...
2. Letopisů 20:6... Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé...
2. Letopisů 36:23... "Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil,...
Ezdráš 1:2...Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil,...
Ezdráš 5:12...král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce...
Ezdráš 6:9...býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej - cokoli si budou...
Ezdráš 6:10...denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho...
Ezdráš 7:12... král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v ...
Ezdráš 7:21...od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to do 100...
Ezdráš 7:23...oleje a soli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby...
Nehemiáš 1:4...a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný,...
Nehemiáš 1:5...modlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a...
Nehemiáš 2:4...zeptal se král. Modlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a...
Nehemiáš 2:20...za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho...
Nehemiáš 9:6... Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinilnebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se vším, co...
Job 9:8... svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký...
Job 20:27...rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj doma, spolykáNebesa odhalí jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho...
Žalmy 2:4...sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůnínebesích, vysmívá se jim Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu...
Žalmy 8:2...na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti...
Žalmy 8:4...protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam...
Žalmy 11:4...je v chrámu své svatosti, Hospodin trůnínebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá...
Žalmy 19:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvNebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví...
Žalmy 19:5...doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil sluncinebesích a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina...
Žalmy 33:6...lásky je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody...
Žalmy 50:4... kolem něj prudká vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte...
Žalmy 50:6...oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla...
Žalmy 50:11...na horách nesčetných. Znám všechny ptákynebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám ,...
Žalmy 68:9... pustinou když ses ubíral, séla zem se třáslanebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před Bohem,...
Žalmy 68:34...žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte, burácí hlasem mohutným! Uznejte, že...
Žalmy 69:35...slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetíNebesa i země jej oslavují, též moře i všechna havěť v...
Žalmy 77:18...mořské hlubiny! Vody se proudem z mraků valilynebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry letěly! Tvým...
Žalmy 78:69...- horu Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam postavil a jako země, již upevnil navěky....
Žalmy 89:3...Tvrdím, že tvá láska věčné základynebesa jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se...
Žalmy 89:6... po všechna pokolení tvůj trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých...
Žalmy 96:5...národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho...
Žalmy 96:11...neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejtenebesa, země raduje se, moře burácí se vším, co je v...
Žalmy 97:6...před Hospodinem tají, před Pánem země veškeréNebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí...
Žalmy 102:26...jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty...
Žalmy 113:4...nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy. Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši...
Žalmy 115:16...i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví Hospodina...
Žalmy 119:89...Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno jenebesích. Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi...
Žalmy 123:1... K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníšnebesích! Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako...
Žalmy 148:4... chvalte ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte honebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích! všichni...
Přísloví 8:27...než světa první prach. Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad propastí obzor vyměřil, oblaka...
Píseň 3:10... Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak nebesa ze zlata. Čalouněná byla purpurem a vnitřek celý...
Izaiáš 1:2...Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše. Slyštenebesa, země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem...
Izaiáš 33:5...jako kobylky. Hospodin je vznešený - bydlínebesích, právem a spravedlností Sion naplní. Bude ti...
Izaiáš 37:16...Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři...
Izaiáš 44:23...ke mně zpět - vždyť jsem vykoupil. Jásejtenebesa, Hospodin to učinil; radostně křičte, zemské...
Izaiáš 44:24...Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám, který maří lživá...
Izaiáš 45:8...tvořím pohromu. Hospodin to všechno působímNebesa, sešlete shůry rosu, spravedlnost prší z oblaků!...
Izaiáš 45:12...člověka. jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám. ve své...
Izaiáš 49:13...západu další a jiní z asuánské krajiny. Jásejtenebesa, země, raduj se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin...
Izaiáš 50:3...páchnou, když není dost vody a žízní lekajíNebesa oblékám do temnoty, zahaluji je pláštěm pytlovým....
Jeremiáš 2:12...ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste senebesa, otřásejte se hrůzou nad tím, co se stalo, praví...
Jeremiáš 7:18...a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby uráželi....
Jeremiáš 44:17...jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, jak jsme to dělávali my i naši...
Jeremiáš 44:18... doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme...
Jeremiáš 44:19...dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s...
Jeremiáš 44:25... jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby.' Nuže, tak si ty své sliby...
Pláč 3:41...navraťme! Nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme zhřešili, vzbouřili jsme se - a...
Ezechiel 1:1...Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění Boží. Ano, čtvrtého dne...
Daniel 2:18... Mišaelovi a Azariášovi: prosí Boha nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho...
Daniel 2:19...zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na věky -...
Daniel 2:37... Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou...
Daniel 2:44...nedrží s hlínou. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí,...
Daniel 4:23...že své království znovu dostaneš, uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu:...
Daniel 4:34... teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty...
Daniel 5:23...to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel...
Jonáš 1:9...jim: "Jsem Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila...
Abakuk 3:3...přichází z hory Paranu. séla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho jas je jako svítání,...
Zachariáš 12:1...nad Izraelem. Hospodin, který prostírá nebesa, zakladatel země a tvůrce ducha v lidském nitru,...
Matouš 3:16... vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako...
Matouš 5:12... Radujte se a jásejte, protože vaše odplatanebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky,...
Matouš 5:16...vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otcinebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo...
Matouš 5:45...vás pronásledují. Tak budete synové svého Otcenebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi...
Matouš 6:1...odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otcenebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to...
Matouš 6:9... Proto se modlete takto: Otče náš, který jsinebesích, se posvětí tvé jméno! přijde tvé...
Matouš 7:11...dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otecnebesích dobré věci těm, kdo ho prosí? Chovejte se k...
Matouš 7:21... Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v...
Matouš 10:32...před lidmi, toho i vyznám před svým Otcemnebesích. Kdo by ale před lidmi zapřel, toho i zapřu...
Matouš 10:33...lidmi zapřel, toho i zapřu před svým Otcemnebesích. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem...
Matouš 16:17...ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otecnebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím...
Matouš 18:10...maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělénebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co...
Matouš 18:14...nezabloudily. Právě tak není vůle vašeho Otcenebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých." "Kdyby...
Marek 1:10... Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe...
Marek 11:25... pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otecnebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu přišli do...
Lukáš 10:20...radujte se, že vaše jména jsou zapsánanebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a...
Efeským 1:3...Kristu požehnal veškerým duchovním požehnánímnebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa,...
Efeským 1:20...ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravicinebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i...
Efeským 2:6...milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v...
Efeským 3:10...chce skrze církev ukázat vládám a mocnostemnebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký...
Efeským 4:10...je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary -...
Efeským 6:9...- víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pánanebesích a ten nestraní nikomu. Závěrem, posilněte se v...
Židům 1:10...jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty...
Židům 7:26... oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve...
Židům 8:1... který usedl po pravici trůnu Velebnostinebesích. On je služebníkem pravé svatyně - stánku,...
Židům 12:23... k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáninebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých,...
2. Petr 3:10... Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se...
2. Petr 3:12...vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dneNebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,...
Zjevení 12:12...na svém životě do smrti. Veselte se protonebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |