Neber

Hledám varianty 'neber' [ nebrala (2) nebral (5) neberte (6) neberou (2) neberme (1) nebere (7) neber (15) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 28:1...tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer. Vstaň a jdi do...
Genesis 28:6...manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer," a že Jákob poslechl...
Genesis 37:21... chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krev;...
Leviticus 18:17...svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerouNeber si ani její vnučku, abys s obcoval, je to...
Leviticus 18:18... Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlostNeber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys...
Leviticus 19:15...jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u souduNeber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého...
Leviticus 25:36...jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebeNeber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby...
Deuteronomium 7:25...zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nichNeber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého...
Deuteronomium 22:6...zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcíchneber matku i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku...
Deuteronomium 28:50... jehož jazyku nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na starce a neslituje se nad dítětem. Bude...
Deuteronomium 33:9...matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo...
2. Samuel 13:20...musíš mlčet, sestro - vždyť je to tvůj bratrNeber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého...
1. Královská 9:22...a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky, úředníky, velitele,...
2. Královská 12:8...a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámuNeberte od pokladníků žádné další stříbro, ale věnujte...
2. Letopisů 8:9...pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a...
2. Letopisů 25:7... Přišel však za ním Boží muž a řekl: "Králineber s sebou izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem, není s...
2. Letopisů 29:11...od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové mojineberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil,...
Žalmy 51:13... ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem...
Žalmy 102:25... můj život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můjneber zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta...
Žalmy 119:43... vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny....
Kazatel 4:8... je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, očima lační po větším bohatství. "Pro koho se...
Kazatel 12:12... toho se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. Zde je...
Izaiáš 47:7..."Jsem věčná královna," a nic sis k srdci nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty...
Jeremiáš 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť...
Pláč 2:1...zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti...
Pláč 4:16...sám je rozptýlil, na ani nepohlédne; nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. Oči jsme...
Ezechiel 16:56...čím jsi byla kdysi. Copak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než došlo...
Ezechiel 18:16...svého bližního nezneuctí, nikomu nechce ublížitnebere nic do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatří,...
Matouš 10:9...vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejteNeberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani...
Matouš 10:38...syna nebo dceru více než , není hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje , není hoden. Kdo...
Marek 6:8...nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani peníze do...
Marek 6:9...ani peníze do opasku; mají obuté sandály, ale neberou si ani náhradní košile. "Když vejdete do něčího...
Lukáš 9:3...nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si...
Lukáš 10:4... Hle, posílám vás jako beránky mezi vlkyNeberte s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po...
Jan 10:18...svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho...
Římanům 15:3...o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch,...
3. Jan 1:11...to zakazuje a vyhání je z církve. Milovanýneber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře,...

Slova obsahující neber: neber (15) nebere (7) neberme (1) neberou (2) neberte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |