Nebem

Hledám varianty 'nebem' [ nebi (161) nebem (31) nebe (267) ]. Nalezeny 444 verše.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí...
Genesis 1:8...vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se...
Genesis 1:9...bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a...
Genesis 2:1...a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh...
Genesis 2:4...díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh...
Genesis 6:17...záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu...
Genesis 7:19... přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o...
Genesis 8:2...vát vítr a voda se utišila. Prameny propastinebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda...
Genesis 11:4...si město a věž, jejíž vrchol dosáhne nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po...
Genesis 14:19...buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé...
Genesis 14:22...před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani...
Genesis 15:5...beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédninebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak...
Genesis 19:24...a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodinanebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli...
Genesis 21:17...chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagarnebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel...
Genesis 22:11...vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na nějnebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde...
Genesis 22:15..." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolalnebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin,...
Genesis 22:17...a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány...
Genesis 24:3... abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer...
Genesis 26:4...Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni...
Genesis 28:12... Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé....
Exodus 9:8...a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očimanebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a...
Exodus 9:10...se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodilnebi, vypukly na lidech i dobytku vředy hnisavých neštovic....
Exodus 9:22... Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni rukunebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na...
Exodus 9:23...rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůlnebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly...
Exodus 10:21... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni rukunebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se ...
Exodus 10:22... že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl rukunebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny,...
Exodus 16:4...řekl: "Hle, nechám na vás pršet chlébnebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují...
Exodus 17:14... že Amalekovu památku naprosto vyhladím zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin...
Exodus 20:4... Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a...
Exodus 20:11...branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne...
Exodus 20:22...Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvilnebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze...
Exodus 24:10...něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli...
Exodus 31:17...Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když...
Exodus 32:13...přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby...
Leviticus 26:19...Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz....
Deuteronomium 1:10...rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě...
Deuteronomium 1:28...vyšší než my, města jsou veliká a opevněná nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem...
Deuteronomium 2:25...s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší,...
Deuteronomium 3:24...ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne...
Deuteronomium 4:11...stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin...
Deuteronomium 4:17...zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě...
Deuteronomium 4:19...ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš očinebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský...
Deuteronomium 4:26...zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte...
Deuteronomium 4:32...zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo...
Deuteronomium 4:36...že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti...
Deuteronomium 5:8... Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a...
Deuteronomium 7:24...i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš....
Deuteronomium 9:1...mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o...
Deuteronomium 9:14..., je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a početnější, než...
Deuteronomium 10:14...pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým...
Deuteronomium 10:22... tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny...
Deuteronomium 11:17...Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak...
Deuteronomium 11:21...otcům, že jim ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato...
Deuteronomium 25:19... tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod nebem. Nezapomeň! přijdeš do země, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 26:15... Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám...
Deuteronomium 28:23...to vše bude pronásledovat, dokud nezahynešNebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v...
Deuteronomium 28:24...Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud nebudeš vyhlazen....
Deuteronomium 28:62...nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval...
Deuteronomium 29:19...zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech...
Deuteronomium 30:12...nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je...
Deuteronomium 30:19...nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt,...
Deuteronomium 31:28...jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z...
Deuteronomium 33:13..."Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosounebe nahoře, prameny sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími...
Deuteronomium 33:26...není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým...
Deuteronomium 33:28...příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kdenebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti...
Jozue 2:11... Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při...
Jozue 8:20... Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupalnebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid...
Jozue 10:11...stráni, Hospodin je do Azeky zasypávalnebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od...
Jozue 10:13...v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den...
Soudců 5:20...megidské vody, stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze...
Soudců 13:20...stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vzneslnebi plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův anděl,...
Soudců 20:40... Benjamínci se otočili a hle - z města stoupánebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců...
1. Samuel 2:10...Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyššínebe zaburácí, končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin...
1. Samuel 5:12...raněni nádory a křik toho města stoupal nebi. Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji...
2. Samuel 18:9...pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi:...
2. Samuel 21:10...skále. Od počátku sklizně, dokud se na nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve...
2. Samuel 22:8...můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se...
2. Samuel 22:10...oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehlyNebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba...
2. Samuel 22:14...roznítily se blesky plamenné, Hospodinnebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal...
1. Královská 8:22...celého izraelského shromáždění vztáhl rucenebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani...
1. Královská 8:23...nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by...
1. Královská 8:54... kde klečel na kolenou s rukama vztaženýmanebi, postavil se a mocným hlasem požehnal celému...
1. Královská 18:45...Zapřáhni a jeď, než zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se vítr a spustil se...
2. Královská 1:10...Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom...
2. Královská 1:12...jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom...
2. Královská 1:14...můj i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich...
2. Královská 2:1...Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu...
2. Královská 2:11...s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj!...
2. Královská 14:27...Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna Jehoašova....
1. Letopisů 21:16...a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému....
1. Letopisů 21:26...a on mu odpověděl - na zápalný oltář padl oheňnebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy...
1. Letopisů 27:23...Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil...
1. Letopisů 29:11...a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava,...
2. Letopisů 6:13...shromážděním poklekl na kolena, vztáhl rucenebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani...
2. Letopisů 6:14...nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by...
2. Letopisů 6:21...budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchejnebe, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo...
2. Letopisů 6:23...před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchejnebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil...
2. Letopisů 6:25...se a prosili v tomto chrámu, vyslýchejnebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do...
2. Letopisů 6:30... a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchejnebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať každému jeho skutky,...
2. Letopisů 6:33...se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchejnebe, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil,...
2. Letopisů 6:35... který jsem postavil tvému jménu, vyslýchejnebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby...
2. Letopisů 6:39... který jsem postavil tvému jménu, vyslýchejnebe, kde přebýváš, jejich modlitbu a jejich prosby....
2. Letopisů 7:1... Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti...
2. Letopisů 7:13...toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi;...
2. Letopisů 7:14...se od svých zlých cest, potom je vyslyšímnebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, ...
2. Letopisů 28:9... s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a...
2. Letopisů 30:27... Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé skončilo,...
2. Letopisů 32:20...Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volalinebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil...
Ezdráš 5:11...nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu stával kdysi před...
Ezdráš 9:6...nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhlanebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu,...
Nehemiáš 9:6...i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i...
Nehemiáš 9:13...které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal jsi jim poctivá pravidla a...
Nehemiáš 9:15...jim vydal příkazy, nařízení a zákony. Chlébnebe jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl...
Nehemiáš 9:23...Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země, o níž jsi řekl jejich otcům,...
Nehemiáš 9:27...volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchalnebe v nesmírném slitování, dával jsi jim zachránce z rukou...
Nehemiáš 9:28...potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchalnebe v nesmírném slitování a vždy znovu jsi je zachránil....
Job 1:16... když dorazil další: "Boží blesk udeřilnebe, zasáhl ovce i mládence a všichni shořeli. Unikl jsem...
Job 3:4...jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec nezačal s...
Job 11:8...Meze Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom...
Job 12:7... Jen se ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí, poučí, ryby...
Job 14:12... právě tak člověk lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen...
Job 15:15...zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a...
Job 16:19... můj křik odpočinku nedojde! Mám svědkanebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi...
Job 20:6...bezbožných je chvilkové. I kdyby jeho hrdostnebi dosáhla a hlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno...
Job 21:22...někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen...
Job 22:12...tma a přikrývá záplava. Copak Bůh není tamnebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej! Ty...
Job 26:13...moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostíNebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou...
Job 28:21...Skrytá je očím všech živých na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o ...
Job 28:24... On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou...
Job 31:2...nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůhnebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li...
Job 31:28...trestuhodný hřích, zrazoval bych tím Boha na nebi! Copak těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal,...
Job 35:5...a s tebou i tvým přátelům: Podívej senebi, jen pohlédni, pozoruj mraky - jsou vyšší, než jsi ty....
Job 37:3...hromový, dunění, jež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří....
Job 37:21...přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý...
Job 41:3...Kdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o jeho údech, o...
Žalmy 14:2...páchají, není, kdo dobro konal by! Hospodinnebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu...
Žalmy 18:10...oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehlyNebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba...
Žalmy 18:14...mračna, krupobití a blesky plamenné, Hospodinnebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl: krupobití a blesky...
Žalmy 19:7...na cestu vyrazit. Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se...
Žalmy 20:7...svého pomazaného zachrání, ze své svatyněnebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězství!...
Žalmy 33:13... lidu, jenž vyvolil za své dědictví! Hospodinnebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde...
Žalmy 36:6...zla se neštítí. Tvá láska, Hospodine, dosahujenebi, tvá věrnost sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak...
Žalmy 53:3...křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůhnebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu...
Žalmy 57:4...zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil, pronásledovatele zastaví,...
Žalmy 57:6...meči jsou jejich jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům...
Žalmy 57:11...žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad...
Žalmy 57:12...věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 73:9... ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto...
Žalmy 73:25... přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když tělo i...
Žalmy 76:9...tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Kdyžnebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí....
Žalmy 78:26... poslal jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak...
Žalmy 80:15...ji spásají! Bože zástupů, navrať se, pohlédninebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej! Réva, již...
Žalmy 85:12... Pravda ze země vyraší, spravedlnost k námnebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země...
Žalmy 89:12...rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlilNebe i země tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi...
Žalmy 89:30... Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon...
Žalmy 102:20...shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodinnebe že pohleděl na zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných,...
Žalmy 103:11... neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako...
Žalmy 103:19...jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte...
Žalmy 104:2...a nádherou! Světlem jsi jak pláštěm zahalennebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou...
Žalmy 107:26...bouře, vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupalinebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha...
Žalmy 108:5...uprostřed národů: Tvá láska sahá výše nežnebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad...
Žalmy 108:6...věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti,...
Žalmy 113:6...výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi? Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka...
Žalmy 115:3..."Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich...
Žalmy 115:15...tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnanínebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa,...
Žalmy 121:2...pomoci? pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj...
Žalmy 124:8...léčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodinnebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Ti, kdo v...
Žalmy 134:3...velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! Haleluja! Chvalte jméno Hospodin,...
Žalmy 135:6... Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jaknebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá...
Žalmy 136:5...- jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi...
Žalmy 136:26...pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami,...
Žalmy 139:8...Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí -...
Žalmy 144:5...dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, dýmají! Zasáhni bleskem,...
Žalmy 146:6... na Hospodina, svého Boha, spoléhá! On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nich. Navěky...
Žalmy 147:8...vděčností, našemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na...
Žalmy 148:1... Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých! Chvalte ho, všichni jeho...
Žalmy 148:13...jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu...
Přísloví 3:19...Moudrostí založil Hospodin zemi, prozřetelností nebe upevnil. Jeho věděním tryskají z hlubin proudy, oblaka...
Přísloví 23:5... tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce, po jeho lahůdkách...
Přísloví 25:3...tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů nelze vystihnout. Když...
Přísloví 30:4... poznání Svatého jsem nedosáh. Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul...
Přísloví 30:19...budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s...
Kazatel 1:13... abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím...
Kazatel 2:3...lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem si...
Kazatel 3:1...za větrem. Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet...
Kazatel 5:1...se, než něco řekneš před Bohem. Bůh jenebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. Z množství...
Izaiáš 13:13...zlato bude smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina...
Izaiáš 14:12...jsou tvá přikrývka!" Jak jen jsi to spadlnebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl na zem -...
Izaiáš 14:13...Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání...
Izaiáš 24:21... V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy...
Izaiáš 34:4...jejich mrtvoly, hory se jejich krví rozmočíNebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine...
Izaiáš 34:5...révy opadá jako z fíkovníku padavka. Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid, který jsem...
Izaiáš 40:12...povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrstinebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo...
Izaiáš 40:22...obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení. On...
Izaiáš 42:5...učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z ,...
Izaiáš 45:18... nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji...
Izaiáš 48:13... vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát...
Izaiáš 51:6...paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte očinebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým,...
Izaiáš 51:13...na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil základy země. Denně žiješ v stálé...
Izaiáš 51:16... ve stínu své ruky jsem skryl - , jenž jsem nebe zasadil a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj...
Izaiáš 55:9...mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou cesty nad vašimi cestami, tak je...
Izaiáš 55:10... tak je smýšlení nad vaším smýšlením. Jakonebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje...
Izaiáš 58:4...se postit tak jako dnes, abyste byli vyslyšeninebi nahoře! To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy ...
Izaiáš 63:15...svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédninebe, jen se podívej z příbytku svatosti a slávy své: Kde...
Izaiáš 63:19... kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory roztřásly! Jako...
Izaiáš 65:17...budou před mýma očima. Hle - stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo ...
Izaiáš 66:1...hoře, praví Hospodin. Toto praví HospodinNebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to...
Izaiáš 66:22...za kněží a levity, praví Hospodin. Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví...
Jeremiáš 4:23...jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsemnebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly,...
Jeremiáš 4:28...ji zcela nezničím. A proto bude země truchlitnebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu...
Jeremiáš 8:7...jako kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas,...
Jeremiáš 10:11... Řekněte jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale...
Jeremiáš 10:12...stvořil zem, svou moudrostí vybudoval světnebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na...
Jeremiáš 10:13...svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje...
Jeremiáš 14:22...Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snadnebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe...
Jeremiáš 23:24...ho neviděl? praví Hospodin. přece naplňuji nebe i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem, co říkají ti...
Jeremiáš 31:37...národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také...
Jeremiáš 32:17...Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožné! Prokazuješ...
Jeremiáš 33:25...se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i svého...
Jeremiáš 51:9...každý do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, k oblakům se rozroste." "Hospodin nás obhájil v...
Jeremiáš 51:15...stvořil zem, svou moudrostí vybudoval světnebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na...
Jeremiáš 51:16...svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje...
Jeremiáš 51:48...se zastydí, v všude budou ležet mrtvolyNebe a země i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí...
Jeremiáš 51:53...sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj...
Pláč 2:1... jak Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe na zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu...
Pláč 3:66...je svým hněvem, vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe! Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov se...
Pláč 4:19...Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti....
Ezechiel 8:3...ruku a vzal za vlasy. Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění přenesl do Jeruzaléma, ke...
Ezechiel 29:5... Dám za potravu divé zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že jsem...
Ezechiel 32:7... budou plné všechny rokliny! zdechnešnebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za...
Ezechiel 32:8...nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmy, praví...
Ezechiel 38:20...zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede...
Daniel 2:28...mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. Na nebi je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králi...
Daniel 4:8...strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhlnebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl...
Daniel 4:10...v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte...
Daniel 4:17...jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhlnebi, strom, který byl vidět z celého světa, který měl...
Daniel 4:19...a zesílil, tvá mohutnost rostla, dosáhlanebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi,...
Daniel 4:20...Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupujenebe a říká: ‚Porazte ten strom a zničte jej, pařez i s...
Daniel 4:28...velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, kdyžnebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare:...
Daniel 4:31... jsem po době nakonec pozvedl očinebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu...
Daniel 6:28...a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spárů lvích! A...
Daniel 7:27... Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho...
Daniel 9:12...jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě!...
Daniel 12:7...nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levicinebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a...
Ozeáš 2:20...smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk, meč a válku ze země...
Ozeáš 2:23... V ten den odpovím, praví Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu i oleji a to...
Ozeáš 4:3...její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo...
Ozeáš 7:12...přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebi; ztrestám je, když uslyším, jak se slétají. Utekli ode...
Joel 2:10...jako zloději. Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře...
Joel 3:3...svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje...
Joel 4:16...bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzalémanebe i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro...
Amos 9:2...by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili do nebe, i odtud strhnu je. Kdyby se ukryli na vršku Karmelu,...
Amos 9:6...jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si stavínebi komnaty a svoji klenbu založil na zemi, ten, který...
Nahum 3:16...tvých kupců bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi, jak kobylky se vylíhnou a uletí. Tví dvořané jsou jak...
Ageus 1:10...se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal...
Ageus 2:6...zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, takže...
Ageus 2:21...judskému místodržiteli Zerubábelovi: Otřesu nebem i zemí. Převrhnu královské trůny a sílu pohanských...
Zachariáš 5:9...jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla...
Zachariáš 8:12...dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodunebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za...
Matouš 3:16... vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako...
Matouš 3:17...nebe jako holubice a přichází na něj. Vtom senebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si...
Matouš 5:18... ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná...
Matouš 5:34...však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je...
Matouš 6:10...tvé království! se stane tvoje vůle jakonebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní...
Matouš 6:20...a kradou. Raději si hromaďte pokladynebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani...
Matouš 11:23...vám! A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe? do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky,...
Matouš 11:25..." V době Ježíš řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Matouš 14:19... vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédlnebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a...
Matouš 16:1... Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamenínebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se...
Matouš 16:2...nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezkynebe se červená.' Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe...
Matouš 16:3...se červená.' Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivonebe se červená mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale...
Matouš 16:19...církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v...
Matouš 18:18...vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázánonebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi....
Matouš 19:21...majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít pokladnebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel,...
Matouš 21:25...právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat:...
Matouš 22:30...nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělénebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste...
Matouš 23:9...‚otcem', protože máte jediného Otce, který jenebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte...
Matouš 23:22...něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda...
Matouš 24:29...a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padatnebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi...
Matouš 24:30...a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna...
Matouš 24:31...ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto...
Matouš 24:35...to pokolení nepomine, než se to všechno staneNebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den...
Matouš 28:2...hrob. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboťnebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a...
Matouš 28:18...přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech...
Marek 1:11...a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si...
Marek 6:41... vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédlnebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby...
Marek 7:34... plivl a dotkl se jeho jazyka. Potom vzhlédlnebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři...
Marek 8:11...a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamenínebe. Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto...
Marek 10:21... co máš, rozdej to chudým, a budeš mít pokladnebi. Pojď a následuj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a...
Marek 11:30...řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křestnebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou...
Marek 11:31...se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, ženebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když ale...
Marek 12:25...se ženit ani vdávat, ale budou jako andělénebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak jste...
Marek 13:25...a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padatnebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna...
Marek 13:27... od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho...
Marek 13:31...toto pokolení nepomine, než se to všechno staneNebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den...
Marek 13:32...Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělénebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte...
Marek 16:19...k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali...
Lukáš 2:8...tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi...
Lukáš 2:15...dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se,...
Lukáš 3:21...byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako...
Lukáš 3:22...něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě...
Lukáš 4:25...vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl...
Lukáš 6:23...se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplatanebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k...
Lukáš 9:16... vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédlnebi, požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je...
Lukáš 9:54...a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheňnebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je...
Lukáš 10:15...lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, které jsi nebi vyvýšeno, do pekla budeš svrženo. Kdo vám naslouchá...
Lukáš 10:18...Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadlnebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a...
Lukáš 10:21...v Duchu svatém a řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Lukáš 11:16...zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamenínebe. On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé...
Lukáš 12:33...si měšce, které nezchátrají, nehynoucí pokladnebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je...
Lukáš 12:56... Pokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani...
Lukáš 15:7...ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak budenebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání,...
Lukáš 15:18...k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě! si nezasloužím být považován za tvého...
Lukáš 15:21...polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. si nezasloužím být považován za tvého...
Lukáš 16:17...každý se do něj násilně tlačí. Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!...
Lukáš 17:29... ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršelnebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v...
Lukáš 18:13...úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnoutnebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem,...
Lukáš 18:22... co máš, rozdej to chudým, a budeš mít pokladnebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta slova velice...
Lukáš 19:38... jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří farizeové...
Lukáš 20:4...na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křestnebe, nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když...
Lukáš 20:5...Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, ženebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme,...
Lukáš 21:11...hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamenínebe. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás...
Lukáš 21:33...pokolení nepomine, dokud se to všechno nestaneNebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Dávejte...
Lukáš 22:43... vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal andělnebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil...
Lukáš 24:51...začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Klaněli se mu a potom se s velikou radostí vrátili do...
Jan 1:32...svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupilnebe jako holubice a zůstal na něm. jsem ho neznal, ale...
Jan 1:51...dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna...
Jan 3:13... budu-li vám říkat nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako...
Jan 3:27...nemůže přijmout nic, není-li mu to dánonebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem...
Jan 3:31...a mluví pozemské věci. Ten, který přišelnebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale...
Jan 6:31...poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chlébnebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten...
Jan 6:32...odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten chlébnebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z...
Jan 6:33...z nebe. Boží chléb je ten, který sestupujenebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb...
Jan 6:38...přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsemnebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který ...
Jan 6:41... že řekl: " jsem ten chléb, který sestoupilnebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho...
Jan 6:42...známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsemnebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš...
Jan 6:50...manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupujícínebe, aby ten, kdo z něj , nezemřel. jsem ten živý...
Jan 6:51... jsem ten živý chléb, který sestoupilnebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb,...
Jan 6:58...skrze . Toto je ten chléb, který sestoupilnebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo ...
Jan 12:28...pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!" Tehdynebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup,...
Jan 17:1...svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl očinebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého Syna,...
Skutky 1:10...oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a...
Skutky 1:11...rouchu a řekli jim: "Co tu stojíte a hledítenebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe...
Skutky 2:2...den Letnic, byli všichni spolu. Náhle senebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil...
Skutky 2:19...svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce...
Skutky 2:34... je jeho vylití. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po ...
Skutky 3:21...Mesiáše - Ježíše, který zatím musí zůstatnebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků...
Skutky 4:24...pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze...
Skutky 7:49...v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi...
Skutky 7:55... On však, plný Ducha svatého, upřel pohlednebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici...
Skutky 7:56...po Boží pravici a zvolal: "Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!" Začali...
Skutky 9:3...blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlonebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč ...
Skutky 10:11...jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy...
Skutky 10:16...to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění...
Skutky 11:5...Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta....
Skutky 11:9...úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlasnebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za...
Skutky 11:10... než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe. Vtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři...
Skutky 14:15...od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v nich. V minulých dobách...
Skutky 14:17...o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a...
Skutky 17:24... který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si...
Skutky 19:35...chrámu veliké Artemis a její sochy spadlénebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a tak je třeba, abyste...
Skutky 22:6...okolo poledne náhle obklopilo veliké světlonebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč...
Skutky 26:13...do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlonebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než...
Římanům 1:18...je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a...
Římanům 10:6...takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do...
1. Korintským 8:5...vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových...
1. Korintským 15:47...člověk byl z prachu země, druhý člověk jenebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští,...
2. Korintským 5:1... bude stržen, máme od Boha věčné stavenínebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud...
2. Korintským 12:2...byl před čtrnácti lety vytržen do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím,...
Galatským 1:8...vám kdokoli - my sami nebo třeba andělnebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali,...
Efeským 1:10...čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm se i nám...
Efeským 3:15...před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho...
Filipským 2:10... aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha...
Filipským 3:20...jen na pozemské věci, my ale máme občanstvínebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten...
Koloským 1:5...pramení z naděje, která je pro vás uloženanebi, jak jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž...
Koloským 1:16...Boha, prvorozený všeho stvoření. Všenebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se...
Koloským 1:20...samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými...
Koloským 1:23...slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel stal služebníkem. Proto se...
Koloským 4:1...a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pánanebi. V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v bdělí a...
1. Tesalonickým 1:10...sloužili Bohu živému a pravému a očekávalinebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho...
1. Tesalonickým 4:16...archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupínebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí...
2. Tesalonickým 1:7...s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjevínebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby...
Židům 4:14...- Božího Syna Ježíše, který vešel do nebe - držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze...
Židům 8:5...Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co jenebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl...
Židům 9:24...je pouhým zobrazením pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam...
Židům 11:12...muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře...
Židům 12:25...my, odvracíme-li se od Toho, který jenebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje:...
Židům 12:26..."Ještě jednou otřesu nejenom zemí, alenebem." A to, že řekl "ještě jednou...," ukazuje na...
Jakub 5:12...však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale vaše...
Jakub 5:18...tři a půl roku. Když se pak modlil znovunebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát,...
1. Petr 1:4...a nevadnoucímu dědictví, které vás čekánebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse,...
1. Petr 1:12...vám kázali evangelium v Duchu svatém seslanémnebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou...
1. Petr 3:22...- skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé,...
2. Petr 1:18...jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlasnebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé...
2. Petr 3:5...stvoření!" Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze...
2. Petr 3:7...a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby...
2. Petr 3:13...a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti. Nuže, milovaní,...
Zjevení 3:12...svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícíhonebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo uši, slyš, co...
Zjevení 4:1...praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten...
Zjevení 4:2..." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl...
Zjevení 5:3...tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do...
Zjevení 5:13...a čest!" Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich,...
Zjevení 6:14...zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíkyNebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i...
Zjevení 8:1...očí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalonebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch...
Zjevení 8:10...zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadlanebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu...
Zjevení 8:13...i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet:...
Zjevení 9:1...pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadlanebe na zem a byl dán klíč od bezedné propasti. Když tu...
Zjevení 10:1...jsem také jiného silného anděla, jak sestupujenebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla...
Zjevení 10:4...hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlasnebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to."...
Zjevení 10:5...stát na moři a na zemi, pozvedl pravou rukunebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe...
Zjevení 10:6...a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na , a moře i to...
Zjevení 10:8...prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšelnebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla...
Zjevení 11:6... musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť. Mají také...
Zjevení 11:12...duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlasnebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel...
Zjevení 11:15...se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se...
Zjevení 11:19... kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrámnebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy....
Zjevení 12:1...a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití. Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod...
Zjevení 12:3...křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi...
Zjevení 12:7... aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A...
Zjevení 12:8...bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi se pro nenašlo místo a ten veliký drak - ten...
Zjevení 12:10...svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jaknebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho...
Zjevení 13:6...jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývajínebi. Bylo dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je...
Zjevení 13:13...i to, aby před zraky lidí sestupoval oheňnebe na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří...
Zjevení 14:2...a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlasnebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten...
Zjevení 14:6...jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům...
Zjevení 14:7...jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl...
Zjevení 14:13...a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlasnebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v...
Zjevení 14:17...zem a země byla sklizena. Z chrámu, který jenebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od...
Zjevení 15:1...koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm andělů,...
Zjevení 15:5...byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak senebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm...
Zjevení 16:21...všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli...
Zjevení 18:1...jsem spatřil jiného anděla, jak sestupujenebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten...
Zjevení 18:4...jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlasnebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím hříchům,...
Zjevení 18:5...z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Odplaťte tak, jak...
Zjevení 18:20...v jedné hodině!" Vesel se nad tím městemnebe, svatí apoštolové i proroci - Bůh je odsoudil za to,...
Zjevení 19:1...Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupunebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu!...
Zjevení 19:11...je duchem proroctví. Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se...
Zjevení 19:17...mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha,...
Zjevení 20:1...těly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícíhonebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten...
Zjevení 20:9...ležení svatých i to milované město, alenebe sestoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl,...
Zjevení 20:11...na něm seděl, před jehož tváří zmizela zeměnebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil...
Zjevení 21:1...do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a...
Zjevení 21:2...město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Bohanebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže....
Zjevení 21:10...mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od Bohanebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |