Nebe

Hledám varianty 'nebe' [ nebi (161) nebem (31) nebe (267) ]. Nalezeny 444 verše.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí...
Genesis 1:8...vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se...
Genesis 1:9...bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a...
Genesis 2:1...a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh...
Genesis 2:4...díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh...
Genesis 6:17...záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu...
Genesis 7:19... přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o...
Genesis 8:2...vát vítr a voda se utišila. Prameny propastinebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda...
Genesis 11:4...si město a věž, jejíž vrchol dosáhne nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po...
Genesis 14:19...buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé...
Genesis 14:22...před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani...
Genesis 15:5...beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédninebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak...
Genesis 19:24...a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodinanebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli...
Genesis 21:17...chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagarnebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel...
Genesis 22:11...vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na nějnebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde...
Genesis 22:15..." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolalnebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin,...
Genesis 22:17...a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány...
Genesis 24:3... abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer...
Genesis 26:4...Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni...
Genesis 28:12... Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé....
Exodus 9:8...a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očimanebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a...
Exodus 9:10...se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodilnebi, vypukly na lidech i dobytku vředy hnisavých neštovic....
Exodus 9:22... Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni rukunebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na...
Exodus 9:23...rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůlnebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly...
Exodus 10:21... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni rukunebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se ...
Exodus 10:22... že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl rukunebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny,...
Exodus 16:4...řekl: "Hle, nechám na vás pršet chlébnebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují...
Exodus 17:14... že Amalekovu památku naprosto vyhladím zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin...
Exodus 20:4... Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a...
Exodus 20:11...branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne...
Exodus 20:22...Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvilnebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze...
Exodus 24:10...něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli...
Exodus 31:17...Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když...
Exodus 32:13...přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby...
Leviticus 26:19...Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz....
Deuteronomium 1:10...rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě...
Deuteronomium 1:28...vyšší než my, města jsou veliká a opevněná nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem...
Deuteronomium 2:25...s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší,...
Deuteronomium 3:24...ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne...
Deuteronomium 4:11...stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin...
Deuteronomium 4:17...zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě...
Deuteronomium 4:19...ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš očinebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský...
Deuteronomium 4:26...zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte...
Deuteronomium 4:32...zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo...
Deuteronomium 4:36...že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti...
Deuteronomium 5:8... Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a...
Deuteronomium 7:24...i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš....
Deuteronomium 9:1...mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o...
Deuteronomium 9:14..., je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a početnější, než...
Deuteronomium 10:14...pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým...
Deuteronomium 10:22... tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny...
Deuteronomium 11:17...Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak...
Deuteronomium 11:21...otcům, že jim ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato...
Deuteronomium 25:19... tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod nebem. Nezapomeň! přijdeš do země, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 26:15... Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám...
Deuteronomium 28:23...to vše bude pronásledovat, dokud nezahynešNebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v...
Deuteronomium 28:24...Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud nebudeš vyhlazen....
Deuteronomium 28:62...nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval...
Deuteronomium 29:19...zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech...
Deuteronomium 30:12...nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je...
Deuteronomium 30:19...nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt,...
Deuteronomium 31:28...jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z...
Deuteronomium 33:13..."Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosounebe nahoře, prameny sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími...
Deuteronomium 33:26...není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým...
Deuteronomium 33:28...příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kdenebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti...
Jozue 2:11... Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při...
Jozue 8:20... Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupalnebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid...
Jozue 10:11...stráni, Hospodin je do Azeky zasypávalnebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od...
Jozue 10:13...v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den...
Soudců 5:20...megidské vody, stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze...
Soudců 13:20...stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vzneslnebi plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův anděl,...
Soudců 20:40... Benjamínci se otočili a hle - z města stoupánebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců...
1. Samuel 2:10...Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyššínebe zaburácí, končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin...
1. Samuel 5:12...raněni nádory a křik toho města stoupal nebi. Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji...
2. Samuel 18:9...pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi:...
2. Samuel 21:10...skále. Od počátku sklizně, dokud se na nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve...
2. Samuel 22:8...můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se...
2. Samuel 22:10...oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehlyNebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba...
2. Samuel 22:14...roznítily se blesky plamenné, Hospodinnebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal...
1. Královská 8:22...celého izraelského shromáždění vztáhl rucenebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani...
1. Královská 8:23...nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by...
1. Královská 8:54... kde klečel na kolenou s rukama vztaženýmanebi, postavil se a mocným hlasem požehnal celému...
1. Královská 18:45...Zapřáhni a jeď, než zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se vítr a spustil se...
2. Královská 1:10...Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom...
2. Královská 1:12...jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom...
2. Královská 1:14...můj i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich...
2. Královská 2:1...Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu...
2. Královská 2:11...s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj!...
2. Královská 14:27...Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je skrze Jeroboáma, syna Jehoašova....
1. Letopisů 21:16...a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému....
1. Letopisů 21:26...a on mu odpověděl - na zápalný oltář padl oheňnebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy...
1. Letopisů 27:23...Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil...
1. Letopisů 29:11...a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava,...
2. Letopisů 6:13...shromážděním poklekl na kolena, vztáhl rucenebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani...
2. Letopisů 6:14...nebi a řekl: "Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by...
2. Letopisů 6:21...budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchejnebe, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo...
2. Letopisů 6:23...před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchejnebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil...
2. Letopisů 6:25...se a prosili v tomto chrámu, vyslýchejnebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do...
2. Letopisů 6:30... a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchejnebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať každému jeho skutky,...
2. Letopisů 6:33...se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchejnebe, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil,...
2. Letopisů 6:35... který jsem postavil tvému jménu, vyslýchejnebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby...
2. Letopisů 6:39... který jsem postavil tvému jménu, vyslýchejnebe, kde přebýváš, jejich modlitbu a jejich prosby....
2. Letopisů 7:1... Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti...
2. Letopisů 7:13...toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi;...
2. Letopisů 7:14...se od svých zlých cest, potom je vyslyšímnebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, ...
2. Letopisů 28:9... s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a...
2. Letopisů 30:27... Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé skončilo,...
2. Letopisů 32:20...Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volalinebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil...
Ezdráš 5:11...nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu stával kdysi před...
Ezdráš 9:6...nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhlanebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu,...
Nehemiáš 9:6...i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i...
Nehemiáš 9:13...které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal jsi jim poctivá pravidla a...
Nehemiáš 9:15...jim vydal příkazy, nařízení a zákony. Chlébnebe jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl...
Nehemiáš 9:23...Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země, o níž jsi řekl jejich otcům,...
Nehemiáš 9:27...volali v dobách soužení. Tys je pak vyslýchalnebe v nesmírném slitování, dával jsi jim zachránce z rukou...
Nehemiáš 9:28...potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchalnebe v nesmírném slitování a vždy znovu jsi je zachránil....
Job 1:16... když dorazil další: "Boží blesk udeřilnebe, zasáhl ovce i mládence a všichni shořeli. Unikl jsem...
Job 3:4...jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec nezačal s...
Job 11:8...Meze Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom...
Job 12:7... Jen se ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí, poučí, ryby...
Job 14:12... právě tak člověk lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen...
Job 15:15...zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a...
Job 16:19... můj křik odpočinku nedojde! Mám svědkanebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi...
Job 20:6...bezbožných je chvilkové. I kdyby jeho hrdostnebi dosáhla a hlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno...
Job 21:22...někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen...
Job 22:12...tma a přikrývá záplava. Copak Bůh není tamnebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej! Ty...
Job 26:13...moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostíNebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou...
Job 28:21...Skrytá je očím všech živých na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o ...
Job 28:24... On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou...
Job 31:2...nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůhnebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li...
Job 31:28...trestuhodný hřích, zrazoval bych tím Boha na nebi! Copak těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal,...
Job 35:5...a s tebou i tvým přátelům: Podívej senebi, jen pohlédni, pozoruj mraky - jsou vyšší, než jsi ty....
Job 37:3...hromový, dunění, jež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří....
Job 37:21...přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý...
Job 41:3...Kdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o jeho údech, o...
Žalmy 14:2...páchají, není, kdo dobro konal by! Hospodinnebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu...
Žalmy 18:10...oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehlyNebe rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrak! Cheruba...
Žalmy 18:14...mračna, krupobití a blesky plamenné, Hospodinnebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl: krupobití a blesky...
Žalmy 19:7...na cestu vyrazit. Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se...
Žalmy 20:7...svého pomazaného zachrání, ze své svatyněnebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězství!...
Žalmy 33:13... lidu, jenž vyvolil za své dědictví! Hospodinnebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde...
Žalmy 36:6...zla se neštítí. Tvá láska, Hospodine, dosahujenebi, tvá věrnost sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak...
Žalmy 53:3...křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůhnebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu...
Žalmy 57:4...zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil, pronásledovatele zastaví,...
Žalmy 57:6...meči jsou jejich jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům...
Žalmy 57:11...žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad...
Žalmy 57:12...věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 73:9... ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto...
Žalmy 73:25... přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když tělo i...
Žalmy 76:9...tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Kdyžnebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí....
Žalmy 78:26... poslal jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak...
Žalmy 80:15...ji spásají! Bože zástupů, navrať se, pohlédninebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej! Réva, již...
Žalmy 85:12... Pravda ze země vyraší, spravedlnost k námnebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země...
Žalmy 89:12...rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlilNebe i země tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi...
Žalmy 89:30... Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon...
Žalmy 102:20...shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodinnebe že pohleděl na zemi, aby vyslyšel nářek uvězněných,...
Žalmy 103:11... neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako...
Žalmy 103:19...jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte...
Žalmy 104:2...a nádherou! Světlem jsi jak pláštěm zahalennebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou...
Žalmy 107:26...bouře, vítr vysoko vlny pozvedal. Stoupalinebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha...
Žalmy 108:5...uprostřed národů: Tvá láska sahá výše nežnebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad...
Žalmy 108:6...věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti,...
Žalmy 113:6...výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi? Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka...
Žalmy 115:3..."Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich...
Žalmy 115:15...tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnanínebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa,...
Žalmy 121:2...pomoci? pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj...
Žalmy 124:8...léčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodinnebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Ti, kdo v...
Žalmy 134:3...velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! Haleluja! Chvalte jméno Hospodin,...
Žalmy 135:6... Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jaknebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá...
Žalmy 136:5...- jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na vodách zemi...
Žalmy 136:26...pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi babylonskými řekami,...
Žalmy 139:8...Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí -...
Žalmy 144:5...dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, dýmají! Zasáhni bleskem,...
Žalmy 146:6... na Hospodina, svého Boha, spoléhá! On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nich. Navěky...
Žalmy 147:8...vděčností, našemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na...
Žalmy 148:1... Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých! Chvalte ho, všichni jeho...
Žalmy 148:13...jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu...
Přísloví 3:19...Moudrostí založil Hospodin zemi, prozřetelností nebe upevnil. Jeho věděním tryskají z hlubin proudy, oblaka...
Přísloví 23:5... tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce, po jeho lahůdkách...
Přísloví 25:3...tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů nelze vystihnout. Když...
Přísloví 30:4... poznání Svatého jsem nedosáh. Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul...
Přísloví 30:19...budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s...
Kazatel 1:13... abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím...
Kazatel 2:3...lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl jsem si...
Kazatel 3:1...za větrem. Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet...
Kazatel 5:1...se, než něco řekneš před Bohem. Bůh jenebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. Z množství...
Izaiáš 13:13...zlato bude smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina...
Izaiáš 14:12...jsou tvá přikrývka!" Jak jen jsi to spadlnebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl na zem -...
Izaiáš 14:13...Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání...
Izaiáš 24:21... V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy...
Izaiáš 34:4...jejich mrtvoly, hory se jejich krví rozmočíNebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine...
Izaiáš 34:5...révy opadá jako z fíkovníku padavka. Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid, který jsem...
Izaiáš 40:12...povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrstinebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo...
Izaiáš 40:22...obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení. On...
Izaiáš 42:5...učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z ,...
Izaiáš 45:18... nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji...
Izaiáš 48:13... vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát...
Izaiáš 51:6...paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte očinebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým,...
Izaiáš 51:13...na Hospodina, svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil základy země. Denně žiješ v stálé...
Izaiáš 51:16... ve stínu své ruky jsem skryl - , jenž jsem nebe zasadil a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj...
Izaiáš 55:9...mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou cesty nad vašimi cestami, tak je...
Izaiáš 55:10... tak je smýšlení nad vaším smýšlením. Jakonebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje...
Izaiáš 58:4...se postit tak jako dnes, abyste byli vyslyšeninebi nahoře! To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy ...
Izaiáš 63:15...svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédninebe, jen se podívej z příbytku svatosti a slávy své: Kde...
Izaiáš 63:19... kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory roztřásly! Jako...
Izaiáš 65:17...budou před mýma očima. Hle - stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo ...
Izaiáš 66:1...hoře, praví Hospodin. Toto praví HospodinNebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to...
Izaiáš 66:22...za kněží a levity, praví Hospodin. Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví...
Jeremiáš 4:23...jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsemnebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly,...
Jeremiáš 4:28...ji zcela nezničím. A proto bude země truchlitnebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu...
Jeremiáš 8:7...jako kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas,...
Jeremiáš 10:11... Řekněte jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale...
Jeremiáš 10:12...stvořil zem, svou moudrostí vybudoval světnebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na...
Jeremiáš 10:13...svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje...
Jeremiáš 14:22...Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snadnebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe...
Jeremiáš 23:24...ho neviděl? praví Hospodin. přece naplňuji nebe i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem, co říkají ti...
Jeremiáš 31:37...národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také...
Jeremiáš 32:17...Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožné! Prokazuješ...
Jeremiáš 33:25...se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i svého...
Jeremiáš 51:9...každý do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, k oblakům se rozroste." "Hospodin nás obhájil v...
Jeremiáš 51:15...stvořil zem, svou moudrostí vybudoval světnebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na...
Jeremiáš 51:16...svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje...
Jeremiáš 51:48...se zastydí, v všude budou ležet mrtvolyNebe a země i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí...
Jeremiáš 51:53...sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj...
Pláč 2:1... jak Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe na zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu...
Pláč 3:66...je svým hněvem, vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe! Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov se...
Pláč 4:19...Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti....
Ezechiel 8:3...ruku a vzal za vlasy. Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění přenesl do Jeruzaléma, ke...
Ezechiel 29:5... Dám za potravu divé zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že jsem...
Ezechiel 32:7... budou plné všechny rokliny! zdechnešnebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za...
Ezechiel 32:8...nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmy, praví...
Ezechiel 38:20...zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede...
Daniel 2:28...mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. Na nebi je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králi...
Daniel 4:8...strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhlnebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl...
Daniel 4:10...v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte...
Daniel 4:17...jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhlnebi, strom, který byl vidět z celého světa, který měl...
Daniel 4:19...a zesílil, tvá mohutnost rostla, dosáhlanebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi,...
Daniel 4:20...Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupujenebe a říká: ‚Porazte ten strom a zničte jej, pařez i s...
Daniel 4:28...velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, kdyžnebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare:...
Daniel 4:31... jsem po době nakonec pozvedl očinebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu...
Daniel 6:28...a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spárů lvích! A...
Daniel 7:27... Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho...
Daniel 9:12...jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě!...
Daniel 12:7...nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levicinebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a...
Ozeáš 2:20...smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk, meč a válku ze země...
Ozeáš 2:23... V ten den odpovím, praví Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu i oleji a to...
Ozeáš 4:3...její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami. si však nikdo...
Ozeáš 7:12...přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebi; ztrestám je, když uslyším, jak se slétají. Utekli ode...
Joel 2:10...jako zloději. Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře...
Joel 3:3...svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje...
Joel 4:16...bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzalémanebe i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro...
Amos 9:2...by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili do nebe, i odtud strhnu je. Kdyby se ukryli na vršku Karmelu,...
Amos 9:6...jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si stavínebi komnaty a svoji klenbu založil na zemi, ten, který...
Nahum 3:16...tvých kupců bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi, jak kobylky se vylíhnou a uletí. Tví dvořané jsou jak...
Ageus 1:10...se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal...
Ageus 2:6...zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, takže...
Ageus 2:21...judskému místodržiteli Zerubábelovi: Otřesu nebem i zemí. Převrhnu královské trůny a sílu pohanských...
Zachariáš 5:9...jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla...
Zachariáš 8:12...dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodunebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za...
Matouš 3:16... vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako...
Matouš 3:17...nebe jako holubice a přichází na něj. Vtom senebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si...
Matouš 5:18... ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná...
Matouš 5:34...však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je...
Matouš 6:10...tvé království! se stane tvoje vůle jakonebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní...
Matouš 6:20...a kradou. Raději si hromaďte pokladynebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani...
Matouš 11:23...vám! A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe? do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky,...
Matouš 11:25..." V době Ježíš řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Matouš 14:19... vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédlnebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a...
Matouš 16:1... Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamenínebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se...
Matouš 16:2...nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezkynebe se červená.' Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe...
Matouš 16:3...se červená.' Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivonebe se červená mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale...
Matouš 16:19...církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v...
Matouš 18:18...vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázánonebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi....
Matouš 19:21...majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít pokladnebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel,...
Matouš 21:25...právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat:...
Matouš 22:30...nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělénebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste...
Matouš 23:9...‚otcem', protože máte jediného Otce, který jenebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte...
Matouš 23:22...něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda...
Matouš 24:29...a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padatnebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi...
Matouš 24:30...a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna...
Matouš 24:31...ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto...
Matouš 24:35...to pokolení nepomine, než se to všechno staneNebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den...
Matouš 28:2...hrob. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboťnebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a...
Matouš 28:18...přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech...
Marek 1:11...a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si...
Marek 6:41... vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédlnebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby...
Marek 7:34... plivl a dotkl se jeho jazyka. Potom vzhlédlnebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři...
Marek 8:11...a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamenínebe. Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto...
Marek 10:21... co máš, rozdej to chudým, a budeš mít pokladnebi. Pojď a následuj ." Ta slova ho ale zarmoutila, a...
Marek 11:30...řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křestnebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou...
Marek 11:31...se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, ženebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když ale...
Marek 12:25...se ženit ani vdávat, ale budou jako andělénebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak jste...
Marek 13:25...a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padatnebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna...
Marek 13:27... od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho...
Marek 13:31...toto pokolení nepomine, než se to všechno staneNebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den...
Marek 13:32...Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělénebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte...
Marek 16:19...k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali...
Lukáš 2:8...tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi...
Lukáš 2:15...dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se,...
Lukáš 3:21...byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako...
Lukáš 3:22...něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě...
Lukáš 4:25...vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl...
Lukáš 6:23...se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplatanebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k...
Lukáš 9:16... vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédlnebi, požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je...
Lukáš 9:54...a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheňnebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je...
Lukáš 10:15...lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, které jsi nebi vyvýšeno, do pekla budeš svrženo. Kdo vám naslouchá...
Lukáš 10:18...Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadlnebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a...
Lukáš 10:21...v Duchu svatém a řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Lukáš 11:16...zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamenínebe. On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé...
Lukáš 12:33...si měšce, které nezchátrají, nehynoucí pokladnebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je...
Lukáš 12:56... Pokrytci! Umíte rozeznat úkazy na zemi i na nebi; jak to, že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani...
Lukáš 15:7...ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak budenebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání,...
Lukáš 15:18...k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě! si nezasloužím být považován za tvého...
Lukáš 15:21...polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. si nezasloužím být považován za tvého...
Lukáš 16:17...každý se do něj násilně tlačí. Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!...
Lukáš 17:29... ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršelnebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v...
Lukáš 18:13...úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnoutnebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem,...
Lukáš 18:22... co máš, rozdej to chudým, a budeš mít pokladnebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta slova velice...
Lukáš 19:38... jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří farizeové...
Lukáš 20:4...na něco zeptám. Povězte mi, byl Janův křestnebe, nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když...
Lukáš 20:5...Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, ženebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme,...
Lukáš 21:11...hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamenínebe. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás...
Lukáš 21:33...pokolení nepomine, dokud se to všechno nestaneNebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou. Dávejte...
Lukáš 22:43... vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal andělnebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil...
Lukáš 24:51...začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Klaněli se mu a potom se s velikou radostí vrátili do...
Jan 1:32...svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupilnebe jako holubice a zůstal na něm. jsem ho neznal, ale...
Jan 1:51...dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna...
Jan 3:13... budu-li vám říkat nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako...
Jan 3:27...nemůže přijmout nic, není-li mu to dánonebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem...
Jan 3:31...a mluví pozemské věci. Ten, který přišelnebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale...
Jan 6:31...poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chlébnebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten...
Jan 6:32...odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten chlébnebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z...
Jan 6:33...z nebe. Boží chléb je ten, který sestupujenebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb...
Jan 6:38...přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsemnebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který ...
Jan 6:41... že řekl: " jsem ten chléb, který sestoupilnebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho...
Jan 6:42...známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsemnebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš...
Jan 6:50...manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupujícínebe, aby ten, kdo z něj , nezemřel. jsem ten živý...
Jan 6:51... jsem ten živý chléb, který sestoupilnebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb,...
Jan 6:58...skrze . Toto je ten chléb, který sestoupilnebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo ...
Jan 12:28...pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!" Tehdynebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup,...
Jan 17:1...svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl očinebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého Syna,...
Skutky 1:10...oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a...
Skutky 1:11...rouchu a řekli jim: "Co tu stojíte a hledítenebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe...
Skutky 2:2...den Letnic, byli všichni spolu. Náhle senebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil...
Skutky 2:19...svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce...
Skutky 2:34... je jeho vylití. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po ...
Skutky 3:21...Mesiáše - Ježíše, který zatím musí zůstatnebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků...
Skutky 4:24...pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze...
Skutky 7:49...v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi...
Skutky 7:55... On však, plný Ducha svatého, upřel pohlednebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici...
Skutky 7:56...po Boží pravici a zvolal: "Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!" Začali...
Skutky 9:3...blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlonebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč ...
Skutky 10:11...jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy...
Skutky 10:16...to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění...
Skutky 11:5...Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta....
Skutky 11:9...úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlasnebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za...
Skutky 11:10... než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe. Vtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři...
Skutky 14:15...od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v nich. V minulých dobách...
Skutky 14:17...o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a...
Skutky 17:24... který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si...
Skutky 19:35...chrámu veliké Artemis a její sochy spadlénebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a tak je třeba, abyste...
Skutky 22:6...okolo poledne náhle obklopilo veliké světlonebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč...
Skutky 26:13...do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlonebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než...
Římanům 1:18...je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a...
Římanům 10:6...takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do...
1. Korintským 8:5...vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových...
1. Korintským 15:47...člověk byl z prachu země, druhý člověk jenebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští,...
2. Korintským 5:1... bude stržen, máme od Boha věčné stavenínebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud...
2. Korintským 12:2...byl před čtrnácti lety vytržen do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím,...
Galatským 1:8...vám kdokoli - my sami nebo třeba andělnebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali,...
Efeským 1:10...čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm se i nám...
Efeským 3:15...před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho...
Filipským 2:10... aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha...
Filipským 3:20...jen na pozemské věci, my ale máme občanstvínebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten...
Koloským 1:5...pramení z naděje, která je pro vás uloženanebi, jak jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž...
Koloským 1:16...Boha, prvorozený všeho stvoření. Všenebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se...
Koloským 1:20...samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými...
Koloským 1:23...slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se Pavel stal služebníkem. Proto se...
Koloským 4:1...a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pánanebi. V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v bdělí a...
1. Tesalonickým 1:10...sloužili Bohu živému a pravému a očekávalinebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho...
1. Tesalonickým 4:16...archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupínebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí...
2. Tesalonickým 1:7...s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjevínebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby...
Židům 4:14...- Božího Syna Ježíše, který vešel do nebe - držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze...
Židům 8:5...Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co jenebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl...
Židům 9:24...je pouhým zobrazením pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam...
Židům 11:12...muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře...
Židům 12:25...my, odvracíme-li se od Toho, který jenebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje:...
Židům 12:26..."Ještě jednou otřesu nejenom zemí, alenebem." A to, že řekl "ještě jednou...," ukazuje na...
Jakub 5:12...však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale vaše...
Jakub 5:18...tři a půl roku. Když se pak modlil znovunebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se stát,...
1. Petr 1:4...a nevadnoucímu dědictví, které vás čekánebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse,...
1. Petr 1:12...vám kázali evangelium v Duchu svatém seslanémnebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou...
1. Petr 3:22...- skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé,...
2. Petr 1:18...jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlasnebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé...
2. Petr 3:5...stvoření!" Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze...
2. Petr 3:7...a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby...
2. Petr 3:13...a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti. Nuže, milovaní,...
Zjevení 3:12...svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícíhonebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo uši, slyš, co...
Zjevení 4:1...praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten...
Zjevení 4:2..." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Ten, který seděl...
Zjevení 5:3...tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do...
Zjevení 5:13...a čest!" Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich,...
Zjevení 6:14...zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíkyNebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i...
Zjevení 8:1...očí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalonebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch...
Zjevení 8:10...zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadlanebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu...
Zjevení 8:13...i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet:...
Zjevení 9:1...pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadlanebe na zem a byl dán klíč od bezedné propasti. Když tu...
Zjevení 10:1...jsem také jiného silného anděla, jak sestupujenebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla...
Zjevení 10:4...hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlasnebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to."...
Zjevení 10:5...stát na moři a na zemi, pozvedl pravou rukunebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe...
Zjevení 10:6...a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na , a moře i to...
Zjevení 10:8...prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšelnebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla...
Zjevení 11:6... musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť. Mají také...
Zjevení 11:12...duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlasnebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel...
Zjevení 11:15...se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se...
Zjevení 11:19... kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrámnebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy....
Zjevení 12:1...a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití. Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod...
Zjevení 12:3...křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi...
Zjevení 12:7... aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A...
Zjevení 12:8...bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi se pro nenašlo místo a ten veliký drak - ten...
Zjevení 12:10...svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jaknebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho...
Zjevení 13:6...jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývajínebi. Bylo dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je...
Zjevení 13:13...i to, aby před zraky lidí sestupoval oheňnebe na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří...
Zjevení 14:2...a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlasnebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten...
Zjevení 14:6...jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům...
Zjevení 14:7...jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl...
Zjevení 14:13...a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlasnebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v...
Zjevení 14:17...zem a země byla sklizena. Z chrámu, který jenebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od...
Zjevení 15:1...koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm andělů,...
Zjevení 15:5...byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak senebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm...
Zjevení 16:21...všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli...
Zjevení 18:1...jsem spatřil jiného anděla, jak sestupujenebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten...
Zjevení 18:4...jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlasnebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím hříchům,...
Zjevení 18:5...z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Odplaťte tak, jak...
Zjevení 18:20...v jedné hodině!" Vesel se nad tím městemnebe, svatí apoštolové i proroci - Bůh je odsoudil za to,...
Zjevení 19:1...Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupunebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu!...
Zjevení 19:11...je duchem proroctví. Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se...
Zjevení 19:17...mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha,...
Zjevení 20:1...těly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícíhonebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten...
Zjevení 20:9...ležení svatých i to milované město, alenebe sestoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl,...
Zjevení 20:11...na něm seděl, před jehož tváří zmizela zeměnebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil...
Zjevení 21:1...do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a...
Zjevení 21:2...město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Bohanebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže....
Zjevení 21:10...mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od Bohanebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu...

Slova obsahující nebe: nebe (267) nebem (31) neber (15) nebere (7) neberme (1) neberou (2) neberte (6) nebes (32) nebesa (59) nebesích (40) nebeská (6) nebeské (56) nebeského (14) nebeském (8) nebeskému (10) nebeskou (3) nebeský (16) nebeských (10) nebeským (14) nebeskými (3) nebesy (1) nebeští (3) nebezpečí (4) nebezpečná (1) nebezpeční (1) nebezpečný (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |