Ne li

Hledám varianty 'ne li' [ ne | li ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 24:48padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál."
Genesis 24:49Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat.
Numeri 35:21anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně,
Numeri 35:22Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého,
Deuteronomium 25:2Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou znevážen.
1. Samuel 2:24...všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův li
1. Samuel 6:8Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou."
1. Samuel 6:9Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma.
2. Samuel 22:31Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
2. Samuel 22:32...by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skaloune-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá...
1. Královská 11:38Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'"
Job 31:2Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla?
Job 31:3...nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictvíne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla?...
Job 33:32Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím."
Žalmy 18:31Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
Žalmy 18:32...by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skaloune-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí...
Lukáš 10:5Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám.
Lukáš 10:6Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte a jezte a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu.
1. Korintským 4:18Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc.
1. Korintským 4:19Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž ne v řeči, ale v moci.
2. Korintským 5:12... a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomíNechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli
Filemon 1:16...ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždyne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ať už v li
Židům 9:12Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné,

Slova obsahující ne li: abednega (5) abednego (7) abednegovi (1) abednegovu (1) abednegův (1) abner (30) abnera (13) abnere (2) abnerem (6) abnerova (1) abnerovi (4) abnerovým (1) abnerův (2) amnonem (2) amonem (1) anebo (100) anem (1) aner (2) anera (1) anetotský (1) árone (2) áronem (25) babyloňanech (1) babylone (2) babylonem (3) bahnem (1) balvanem (1) bášanem (2) bene (1) benjamíne (2) benjamínec (3) benjamínek (1) benjamínem (3) beranech (1) beránek (32) beranem (4) bineu (2) blázne (4) bláznem (1) bne (3) boanerges (1) bodne (2) bohatne (3) bochánek (5) bratranec (3) břemene (1) břemenem (7) caretánem (2) cefonem (1) cínem (1) cizinec (12) cizinek (1) červánek (1) čeřenem (1) česnek (1) činech (3) činelů (4) činely (13) činem (2) člunech (1) člunek (1) dane (1) démonem (4) divanech (1) dne (569) dnech (105) dnem (42) dnes (250) dnešek (2) dneška (12) dnešku (1) dnešní (6) dnešního (15) dnešním (1) dnešnímu (1) dodnes (105) dodneška (6) dolehne (7) domněnek (1) dones (1) donese (2) doneseš (1) donesl (2) donesla (7) donesli (2) doneslo (5) doneste (1) dopadne (29) dopadneme (1) dopadnete (3) dopoledne (1) dosáhne (24) dosedne (2) doslechne (1) doslechneš (1) dostane (19) dostaneš (9) dostanete (4) dostihneš (2) dotkne (27) a další... | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |