Nežli

Hledám varianty 'nežli' [ nežli ]. Nalezeno 25 veršù.
Deuteronomium 15:18...se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem,...
1. Samuel 2:29...jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepším z obětních darů...
1. Samuel 15:22...ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk beraní....
2. Samuel 1:26...miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj...
2. Letopisů 32:7... která táhne s ním. S námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je...
Job 30:1... Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani...
Žalmy 37:16...se rozláme! Lepší je málo, co spravedlivýnežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou...
Přísloví 16:19...zkázu. Lepší je sdílet porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově,...
Přísloví 17:12...ukrutným. Raději narazit na zuřivou medvědici nežli na hlupáka s jeho tupostí. Kdo odplacuje zlem za...
Přísloví 19:22...se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník. Úcta k Hospodinu přináší život; v sytosti...
Přísloví 27:5...obstojí před závistí? Lepší otevřené pokárání nežli tajené milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než...
Přísloví 28:6...Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel...
Kazatel 4:9...I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li...
Kazatel 7:2...než den zrození. Lepší je vejít do domu smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec - kdo je...
Kazatel 7:3...je naživu, na to pomyslí! Lepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých je v...
Kazatel 7:5...v domě zábavy. Lepší je vyslechnout výtky mudrců nežli poslouchat písničky hlupáků. Jako když pod hrncem...
Izaiáš 54:1...Opuštěná totiž bude mít děti - víc dětí nežli provdaná, praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc...
Daniel 11:5...ještě více, takže ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou...
Matouš 12:6...nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci...
Římanům 1:25...za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je...
Římanům 11:15...světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i...
Římanům 13:11...probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíženežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko....
Židům 11:4...viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh...
1. Petr 3:17... abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou...
Zjevení 2:19... i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |