Než

Hledám varianty 'než' [ než ]. Nalezeno 668 veršù.
Genesis 4:11...ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra,...
Genesis 4:13...zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je většínež lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes ...
Genesis 11:28...zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova...
Genesis 13:10...zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtímnež Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral...
Genesis 18:5...stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte senež půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi."...
Genesis 19:4...a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od...
Genesis 19:9...nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se...
Genesis 24:15...mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni....
Genesis 24:45...Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem...
Genesis 25:23...z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník." Když se...
Genesis 26:16...řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském...
Genesis 27:4...mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnalnež umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým...
Genesis 27:7... abych pojedl a požehnal ti před Hospodinemnež umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti...
Genesis 27:10...svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnalnež umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj...
Genesis 27:33...ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a...
Genesis 27:44...Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u nějnež pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí...
Genesis 27:45...chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratranež se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu...
Genesis 28:17..."Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak...
Genesis 29:19...Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za...
Genesis 29:26..."V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš...
Genesis 29:30...tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když...
Genesis 30:30...dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi mělnež jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém...
Genesis 31:23...s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dnínež ho dostihl v gileádských horách. noci však Aramejce...
Genesis 33:3...šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zeminež došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho...
Genesis 36:7...bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž většínež aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim...
Genesis 36:31...králové, kteří vládli v edomské zemi předtímnež synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn...
Genesis 37:3...otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém...
Genesis 37:4...bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani...
Genesis 37:18...Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si...
Genesis 38:17..."Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co...
Genesis 38:26...ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!"...
Genesis 39:6...správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po...
Genesis 39:9...do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho...
Genesis 41:50...přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové....
Genesis 43:25... že tam mají obědvat, a tak připravili svůj darnež Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů,...
Genesis 43:34...stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním...
Genesis 45:28...Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřilnež umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu...
Genesis 47:18...patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat...
Genesis 48:19...rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on a z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho...
Genesis 48:22...otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou...
Genesis 49:10...nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstanenež přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat...
Exodus 1:19...nejsou jako egyptské ženy - kypí životemNež k nim porodní bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak...
Exodus 3:19...vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím...
Exodus 4:11...nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech...
Exodus 10:26...bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu BohuNež tam ale dojdeme, nevíme, co bude ke službě Hospodinu...
Exodus 12:34..."Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na ramenou....
Exodus 14:12...Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se!...
Exodus 15:16... pro velikost paže tvé zmlknou jak kámennež přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž sis...
Exodus 16:5... co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát vícenež kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili...
Exodus 18:11...faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci...
Exodus 30:15...životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů...
Exodus 33:16...poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbenínež když půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid odliší od...
Exodus 36:5...a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem vícenež je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat."...
Exodus 36:7...potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili...
Leviticus 11:38... zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtímnež na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude...
Leviticus 13:3...na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší než okolní kůže, je to rána malomocenství. Po prohlídce jej...
Leviticus 13:4...však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz...
Leviticus 13:20... Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej...
Leviticus 13:21... že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní....
Leviticus 13:25...ochlupení na skvrně zbělelo a je napohled hlubší než okolní kůže, je to malomocenství, vypuklo na spálenině....
Leviticus 13:26...uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní....
Leviticus 13:30... kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké,...
Leviticus 13:31...prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na žádné černé ochlupení,...
Leviticus 13:32...ochlupení není zažloutlé a není napohled hlubší než okolní kůže, pak se postižený oholí; však neholí...
Leviticus 13:34...prašivina po kůži nešíří a není napohled hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj...
Leviticus 14:36...‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtímnež kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům...
Leviticus 14:37...nazelenalé nebo narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní...
Leviticus 15:25...pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého...
Leviticus 16:4...ovine plátěným turbanem. Jsou to svatá rouchanež je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron...
Leviticus 25:22...moci jíst starou úrodu; ještě devátého rokunež přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Země se...
Leviticus 25:30...vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupennež uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu...
Leviticus 26:43...když bez nich zpustne, bude užívat svých sobotnež si odpykají trest za to, že zavrhli zákony a...
Numeri 4:5...synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věciNež tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř,...
Numeri 4:15...svatých věcí a veškerého vybavení svatyněnež tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové...
Numeri 5:20...a poskvrnila ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat...
Numeri 9:8...syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejtenež vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin...
Numeri 10:12...se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putovánínež oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle...
Numeri 10:21...táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předmětyNež došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po...
Numeri 11:6... Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou...
Numeri 13:22...Anakovi. (Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol, uřízli tam...
Numeri 13:31..."Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele...
Numeri 14:12...se jich a z tebe udělám větší a mocnější národnež jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z...
Numeri 23:24...vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehnenež kořist zhltne, krev skolených než vypije!" Balák na to...
Numeri 26:65...zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy...
Numeri 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů...
Numeri 35:12... aby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dřívenež se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst,...
Numeri 35:32...výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dřívenež zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste;...
Numeri 35:33...od krve, která na byla prolita, jinak než krví toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž...
Deuteronomium 1:28...odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a opevněná k nebi, a navíc...
Deuteronomium 1:31...svého syna, a to celou cestu, kterou jste šlinež jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili...
Deuteronomium 4:38... aby před tebou vyhnal národy větší a mocnějšínež jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za...
Deuteronomium 7:1...a Jebusejce - sedm národů větších a mocnějšíchnež jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil,...
Deuteronomium 7:7...jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás...
Deuteronomium 7:17...si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si...
Deuteronomium 9:1...Jordán, abys ovládl národy větší a mocnějšínež jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a...
Deuteronomium 9:14... ale z tebe učiním národ mocnější a početnějšínež jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami...
Deuteronomium 11:5...dodnes si pamatujete, co s vámi činil na pouštinež jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovi...
Deuteronomium 11:23... Budete moci vyhnat národy větší a mocnějšínež jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude...
Deuteronomium 20:1...svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidunež máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 20:2...je Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z EgyptaNež půjdete do bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu:...
Deuteronomium 24:11...jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venkunež ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď...
Deuteronomium 30:5... aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého...
Deuteronomium 31:21...dnes přece znám jejich představy i skutky, ještě než je uvedu do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil."...
Deuteronomium 34:8...Mojžíše na moábských pláních třicet dnínež uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl...
Jozue 3:1...Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů...
Jozue 4:10...nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánunež byly splněny všechny příkazy, které Hospodin udělil pro...
Jozue 10:2...bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a všichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský...
Jozue 10:11...kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobitínež kolik jich synové Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil...
Jozue 10:13... v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stálnež národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v Knize...
Jozue 15:11... přechází horu Baala a pokračuje na Jabneelnež dosáhne k moři. Západní hranici tvoří Středozemní moře...
Jozue 16:8... Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kánanež dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro...
Jozue 18:3...Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otáletnež obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců?...
Jozue 18:19... Dále pokračuje přes severní svah Bet-choglynež dosáhne k severnímu zálivu Mrtvého moře u jižního konce...
Jozue 19:22...Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemešenež dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami....
Jozue 19:33...přes Adami-nekeb a Jabneel a dále k Lakumunež dosáhne Jordánu. Na západě se hranice obrací k...
Jozue 22:10...rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské zeminež překročili Jordán, postavili synové Rubenovi, Gádovi a...
Jozue 22:19...Hospodinu ani proti nám stavbou jiného oltářenež je oltář Hospodina, našeho Boha. Když se Achan, syn...
Soudců 2:19...Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim...
Soudců 3:11...ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet letnež Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele...
Soudců 5:7...šel. Opuštěni byli sedláci v Izraeli, opuštěninež jsi, Deboro, povstala, než matka v Izraeli povstala....
Soudců 8:2...s vámi? Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele...
Soudců 11:25...nám dal Hospodin, náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil...
Soudců 14:18...mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou...
Soudců 16:30...lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá...
Soudců 18:26...svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten...
Soudců 19:5...otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídlanež půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili....
Soudců 19:8...mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž...
Růt 3:10...na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani...
Růt 3:12...jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou...
Růt 3:14...rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz...
Růt 4:15...přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!" Noemi pak vzala dítě, položila si je na...
1. Samuel 1:8...to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana...
1. Samuel 1:20...ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomnělNež se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala...
1. Samuel 1:23... jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tunež ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění...
1. Samuel 2:15...do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej...
1. Samuel 9:13... Vyhledejte ho, hned jak přijdete do městanež se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud...
1. Samuel 9:19...přede mnou na návrší; dnes budete jíst se mnouNež se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na...
1. Samuel 9:24...chvíli, právě pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne pojedl se...
1. Samuel 10:8...a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dnínež za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se...
1. Samuel 13:8...jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dnínež se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále...
1. Samuel 15:28...království a dal je tvému bližnímu, lepšímunež jsi ty. Věčný izraelský to rozhodně neodvolá a nebude...
1. Samuel 16:7...jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá...
1. Samuel 18:26...líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě...
1. Samuel 18:30...A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou...
1. Samuel 24:18...a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale...
1. Samuel 25:20... když tu proti přichází David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na...
1. Samuel 27:1...Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a přestane...
1. Samuel 29:4...nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o...
1. Samuel 30:10...u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáninež aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k...
1. Samuel 30:21...u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáninež aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho mužům...
2. Samuel 1:22...luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulůvnež býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě druhové milí,...
2. Samuel 1:23...milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte...
2. Samuel 12:3...velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u...
2. Samuel 13:15... Nenávist, kterou k cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!"...
2. Samuel 13:16...ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnostnež co jsi mi udělal!" On však nedbal, neslyšel. Zavolal...
2. Samuel 15:28...Jonatan. Počkám totiž v poušti naproti brodunež od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem...
2. Samuel 16:19...a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu...
2. Samuel 17:14...prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada Achitofelova." (Hospodin se totiž rozhodl zmařit...
2. Samuel 17:22...zvedl a se všemi svými lidmi překročil JordánNež se rozednilo, nezůstal jediný, kdo by Jordán...
2. Samuel 18:3...kdyby nás polovina padla. Ty jsi přece cennější než deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš...
2. Samuel 18:8...po celém kraji a les toho dne pohltil více mužůnež kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na...
2. Samuel 19:8...jediný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a...
2. Samuel 19:44...desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme...
2. Samuel 20:6...Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho,...
2. Samuel 22:18...vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům silnějšímnež jsem byl. Přepadli v den bídy, Hospodin však...
2. Samuel 22:38...jsem nepřátele, dostihl je, nepřestal jsemnež jsem je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovu,...
1. Královská 1:37...i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádok, prorok Nátan...
1. Královská 1:47...tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než tvůj.' Nato...
1. Královská 2:32... protože napadl dva muže spravedlivější a lepšínež je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o...
1. Královská 3:1...a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlelanež dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo...
1. Královská 8:9...nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu,...
1. Královská 8:64...bronzový oltář před Hospodinem byl příliš malýnež aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk...
1. Královská 10:13... které vyslovila, a dal mnohem více darůnež králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak se svým...
1. Královská 12:10...od něj,' odpověz takhle: ‚ mám silnější malíknež měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? ...
1. Královská 12:20...celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma...
1. Královská 13:10...Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudynež kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden...
1. Královská 14:9... co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil...
1. Královská 14:22...vším, co páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým...
1. Královská 16:25...v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma,...
1. Královská 16:30...dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se hříchů...
1. Královská 16:33...skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský v...
1. Královská 18:44..."Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi:...
1. Královská 18:46...si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a...
1. Královská 19:4...Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul....
1. Královská 22:16... abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen...
2. Královská 2:9...Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělatnež budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly...
2. Královská 4:2...mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a...
2. Královská 5:12... Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v...
2. Královská 6:16..."Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči...
2. Královská 6:32...Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte, ten...
2. Královská 13:7...kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský...
2. Královská 16:11...král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtímnež se král Achaz odtamtud vrátil. Když král dorazil z...
2. Královská 18:32...a své fíky, každý budete pít ze své studnynež přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země...
2. Královská 19:26...zelená, jako plevel na střechách - uschne dřívnež uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, ...
2. Královská 21:9... Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil....
2. Královská 21:11...král Menaše napáchal ještě horší ohavnostinež jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými...
2. Královská 24:14...řemeslníky a kováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudší z lidu. Odvlekl Joakina do Babylonu spolu...
2. Královská 25:28...s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl...
1. Letopisů 1:43...králové, kteří vládli v edomské zemi předtímnež synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho...
1. Letopisů 4:9...Acharchela, syna Harumova. Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení,...
1. Letopisů 6:17...Hospodinově, když tam spočinula Truhla. Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám,...
1. Letopisů 24:2...Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar...
1. Letopisů 24:4...se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských...
2. Letopisů 5:10...nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když...
2. Letopisů 9:12... které vyslovila, a dal mnohem více darůnež králi přinesla ona. Královna se pak se svým...
2. Letopisů 10:10...ulev,' odpověz takhle: mám silnější malíknež měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? ...
2. Letopisů 11:21... Zizu a Šelomita. Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl...
2. Letopisů 18:15... abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen...
2. Letopisů 20:25...nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dnynež ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí...
2. Letopisů 21:13...vlastní rodinu - své bratry, kteří byli lepší než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny,...
2. Letopisů 24:23...když umíral, řekl: "Hospodin to vidí a zúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské...
2. Letopisů 28:20...sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužovalnež aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrám,...
2. Letopisů 29:34...kněží (levité se totiž posvěcovali svědomitěji než kněží). Obětovalo se veliké množství zápalů a také tuku...
2. Letopisů 33:9...Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil....
2. Letopisů 33:19...hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtímnež se ponížil, vystavěl obětní výšiny a vztyčil Ašeřiny...
Nehemiáš 4:5...postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi ....
Nehemiáš 7:2...byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány...
Nehemiáš 8:5...otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal...
Ester 2:15...přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králinežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce...
Ester 6:6..."Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho...
Job 3:21... kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu...
Job 4:19...mají v prachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí...
Job 6:3... na váhy kéž by se vešla bída ! Byla by těžšínež je písek v moři - to proto slovy se téměř zalykám. Šípy...
Job 7:15... že bych se raději oběsil - radši bych zemřelnež takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky!...
Job 8:12...vody? Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva však náhle usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha...
Job 9:5...někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenášínež se kdo naděje, poráží je, když hněvá se. I zemí z místa...
Job 9:25...on sám zakrývá - a když ne on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak...
Job 10:18... vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynulnež kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom...
Job 10:21...Nech být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země...
Job 11:6...dvojnásob chápání: Věz, že Bůh trestá míňnež bys zasloužil! Můžeš postihnout Boží hlubiny? Meze...
Job 11:8...Vyšší jsou nad nebe - jak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom víš? Delší než země, širší než...
Job 11:9...Hlubší než podsvětí - co ty o tom víš? Delší než země, širší než moře! Když on zasáhne, když uvězní,...
Job 14:13...bys jen schoval v hrobě, kéž bys ukrylnež pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš!...
Job 15:32...marnost - prázdnota bude jeho odplatou! Uschnenež přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude...
Job 19:20...odporný, moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte,...
Job 22:16... kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváninež přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu...
Job 32:2... že se Job považuje za spravedlivějšího než Bůh. Rozhněval se i na jeho tři přátele, že mu neuměli...
Job 32:4...s Jobem, Elihu čekal, protože byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co...
Job 35:2...si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám,...
Job 35:5...nebi, jen pohlédni, pozoruj mraky - jsou vyššínež jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš? Když...
Job 36:21...se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který...
Job 42:10...vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát vícenež co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni...
Job 42:12... Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1...
Žalmy 4:8... rozjasni!" srdce plníš větší radostínež když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám,...
Žalmy 8:6...je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej,...
Žalmy 17:14... cos jim nashromáždil, jejich děti mají vícnež sní, na jejich maličké zbude v hojnosti! se však...
Žalmy 18:18...vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům silnějšímnež jsem byl. Přepadli v den bídy, Hospodin však...
Žalmy 18:38...jsem nepřátele, dostihl je, nepřestal jsemnež jsem je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovu,...
Žalmy 32:9...a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkounež poslechnou." Mnoha bolestmi trpí ničemní,...
Žalmy 38:5...pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžšínež unesu, je jejich břemeno! vlastní bláznovství mi...
Žalmy 39:14...otcové! Odvrať svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 40:6...vypovědět, o nich promluvit, je jich však vícnež se vypočíst! Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi...
Žalmy 40:13... dostihly, že přes nevidím - je jich vícnež mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž ...
Žalmy 51:9... a budu zas čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal...
Žalmy 52:5...jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve...
Žalmy 57:2...mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám senež zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se...
Žalmy 58:10...plazí, jak potracený plod, jenž slunce nevidělNež z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete...
Žalmy 60:12...města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi šiky...
Žalmy 62:10...Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! Nespoléhejte na bezpráví, nedoufejte marně v...
Žalmy 63:4... tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá, rty proto budou opěvat. Budu...
Žalmy 66:12...jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsmenež jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi...
Žalmy 69:5...zrak! Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je vícenež mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí...
Žalmy 69:32...budu s vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy a kopyty! Ponížení se...
Žalmy 71:18..., Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny...
Žalmy 73:7... Oči se jim zalévají tučností, mají vícnež si lze představit. Smějí se, když mluví o neštěstí, ve...
Žalmy 84:11...milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu...
Žalmy 89:8...Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako...
Žalmy 90:2...věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od...
Žalmy 93:2... aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají řeky, Hospodine,...
Žalmy 94:13...svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnůnež bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj...
Žalmy 104:23...svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na němnež se zešeří. Kolik je, Hospodine, skutků tvých! Všechno...
Žalmy 105:24...lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich vícnež jejich protivníci unesli! Nechal je nenávidět jeho lid,...
Žalmy 108:5...hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Zvedni se, Bože,...
Žalmy 108:12...města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s našimi...
Žalmy 110:1... Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravicinež ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé...
Žalmy 118:8...nenávidí, uvidím! Lepší je doufat v Hospodinanež spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než...
Žalmy 118:9...na člověka. Lepší je doufat v Hospodinanež spoléhat se na mocné. Všichni pohané obklíčili - v...
Žalmy 119:67...a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvýmNež jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď ale...
Žalmy 119:72...zákonech. Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce učinily a...
Žalmy 119:103... Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu...
Žalmy 129:6... jsou jak tráva na střechách, co dřívnež vzroste, usychá! Ženci se ani nedotknou, vazači...
Žalmy 130:6...slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání! V Hospodina,...
Žalmy 139:4...jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno...
Žalmy 139:16...jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určenynež začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé...
Žalmy 139:18...mnoho, že nejdou vypočíst! Kdybych je počítalnež písku je jich víc; budu zas s tebou, se probudím!...
Žalmy 143:7...vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš dřívenež ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se...
Přísloví 3:14...člověku, jenž získal rozvahu! Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad...
Přísloví 4:16...Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spátnež někoho podrazí. Takoví se chlebem darebáctví živí,...
Přísloví 6:12...nouze přepadne! Ničemný člověk, hanebník jinak než křivě nemluví. Očima pomrkává, mele nohama, prsty...
Přísloví 7:23...hned za , jak jelen, když se vrhá do pastinež padne skolen střelou do slabin. Jak ptáče do osidla...
Přísloví 8:10...těm, kdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko nad...
Přísloví 8:23... Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než...
Přísloví 8:24...byla ustavena, od počátku, dříve než začal světNež vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny...
Přísloví 8:25...se, než vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodila,...
Přísloví 8:26... dříve než pahorky jsem se zrodila, ještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach....
Přísloví 12:9... Lépe být přehlížen, ale mít služebníkanež tvářit se důležitě a nemít na chleba. Spravedlivý cítí...
Přísloví 15:16...stále hoduje. Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem. Lepší je talíř zeleniny s...
Přísloví 15:17...s neklidem. Lepší je talíř zeleniny s láskou než vykrmený býk a s ním nenávist. Vznětlivý člověk...
Přísloví 16:8...nakonec udobří. Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím. Člověk přemítá v srdci o své...
Přísloví 16:32...spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat....
Přísloví 17:1...od Hospodina. Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem...
Přísloví 17:10...přátele. Na rozumného více zapůsobí výtkanež kdyby tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru...
Přísloví 17:11...výtka, než kdyby tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem...
Přísloví 17:14...hádky je protržení hráze - raději přestaňnež spor propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého -...
Přísloví 18:13...pád, slávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřívnež vyslechne, hloupost projevuje k vlastní ostudě. Lidský...
Přísloví 18:24... Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší chudý poctivec...
Přísloví 19:1...je ale ten, který miluje. Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý...
Přísloví 20:18... Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučitnež začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s...
Přísloví 21:3...děje spravedlnost a právo, Hospodin to raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to...
Přísloví 21:9... Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu...
Přísloví 21:19...podvodník. Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olej a...
Přísloví 22:1...je však vítězství. Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben....
Přísloví 24:5...majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj...
Přísloví 25:7...nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš na...
Přísloví 25:24... Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo...
Přísloví 27:3...tlačí a písek tíží, vydržet s tupcem je těžší než obojí. Zloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí...
Přísloví 27:6...milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdá,...
Přísloví 27:9...a kadidlo oblažují srdce, přítel je vítanější než vlastní úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do...
Přísloví 27:10...nechoď v nesnázích - lepší je blízký soused než bratr vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď moudrý, ...
Přísloví 28:23...v chudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích...
Přísloví 31:15...se podobá: přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstávánež se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým...
Kazatel 2:7...jsem stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata...
Kazatel 2:12... (Co asi zmůže králův následník? Ne více než jeho předchůdci!) Viděl jsem, že moudrost je lepší než...
Kazatel 2:13...předchůdci!) Viděl jsem, že moudrost je lepší než hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý...
Kazatel 2:24...to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však,...
Kazatel 3:12...konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít...
Kazatel 3:22...pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu...
Kazatel 4:2...- útěcha nikde! Proto závidím dávno mrtvým spíše než těm, kdo jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale ten,...
Kazatel 4:6...složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem! Když jsem se rozhlédl,...
Kazatel 4:13...těžko přetrhne! Lepší je chudý a moudrý mladík než starý a pošetilý král, který si ani nenechá poradit....
Kazatel 4:17...jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně...
Kazatel 5:1...špatně jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj senež něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi,...
Kazatel 5:4...slíbíš, splň! Bylo by lepší nic neslibovatnež když jsi slíbil a nesplnil. Nedovol svým ústům, aby ...
Kazatel 6:3... pak říkám, že i potracené dítě je šťastnější než on! Přišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane...
Kazatel 6:9...chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očimanež to, za čím duše utíká. I to je však marnost a honba za...
Kazatel 7:1...sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den zrození....
Kazatel 7:8...kazí srdce člověka. Lepší je, když něco končínež když to začíná; lepší je trpělivý než ten, kdo se...
Kazatel 7:19... dodrží obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý,...
Kazatel 7:26...bezhlavost. Tehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže...
Kazatel 8:15...Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá...
Kazatel 9:4...mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví...
Kazatel 9:16...nevzpomněl. Souhlasím, že "Moudrost je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho...
Kazatel 9:17...neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné...
Kazatel 9:18...než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho...
Kazatel 10:11... moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li hadnež ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý...
Kazatel 12:1...na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!...
Kazatel 12:2...dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než...
Kazatel 12:6...truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije,...
Kazatel 12:7...džbán nad pramenem a kolo u studny se rozlámenež se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k...
Píseň 2:7...Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blíží,...
Píseň 2:17...můj a jsem jeho, když pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, vrať se, můj...
Píseň 3:5...Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Kdopak to z pouště přichází, jako když...
Píseň 4:6... srnčí dvojčátka, jež pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu...
Píseň 6:12... jabloně granátové zda rozkvetly. A hlenež nadál jsem se, posadila do vozů knížecích! Dokola,...
Píseň 8:4... neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít! Kdopak to z pouště přichází, se svým...
Izaiáš 5:4...vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinicinež co jsem pro ni učinil? Když jsem očekával, že hrozny...
Izaiáš 5:11...ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do nocinež se vínem rozvášní! Citery, loutny, tamburíny, píšťaly,...
Izaiáš 7:15...syna a mu jméno Immanuel, Bůh je s námiNež se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a...
Izaiáš 7:16...zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a medNež se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země,...
Izaiáš 8:4...mi řekl: "Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-bazNež se to dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství...
Izaiáš 10:4...Kde zanecháte své bohatství? Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším...
Izaiáš 10:10...modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem provedl se Samařím a jeho...
Izaiáš 17:14...ve vichřici. S večerem přicházejí náhlé hrůzynež se však rozední, jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo...
Izaiáš 18:5... jak mlžný opar v horku žní. Ještě před skliznínež vyraší pupeny, než na místě květů hrozny uzrají, ořeže...
Izaiáš 19:5...Panovník, Hospodin zástupů. Voda se vypařínež dorazí k moři, řeka se ztratí a vysuší. Z vodních...
Izaiáš 26:20...za sebou dveře. Schovej se na malou chviličkunež přejde jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek,...
Izaiáš 29:13...však vzdálení. Když uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím,...
Izaiáš 31:8...hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkat a...
Izaiáš 36:17...a své fíky, každý budete pít ze své studnynež přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země...
Izaiáš 37:27...zelená, jako plevel na střechách - uschne dřívnež uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš, ...
Izaiáš 38:12...svůj život zavinul, když odstřihls od stavunež uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem...
Izaiáš 38:13...křičel v bolestech, drtils mi kosti jako levnež uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako...
Izaiáš 40:15...Hle, národy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach. Libanon...
Izaiáš 42:9...nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň,...
Izaiáš 42:24...v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách...
Izaiáš 43:13...svědkové, praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám,...
Izaiáš 45:21...předpovídal, kdo to kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a...
Izaiáš 48:5... Proto jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než přišly, ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík...
Izaiáš 63:18...Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyninež ji naši nepřátelé celou zdupali. Jsme jako ti, kterým...
Izaiáš 65:5..."Zůstaň tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!" Takoví dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící...
Izaiáš 65:24...žehná Hospodin - oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, jim odpovím; ještě než domluví, je...
Izaiáš 66:7...svým nepřátelům nese odplatu! Porodila dřívnež na ni přišly bolesti; dříve než zasténala, narodil se...
Jeremiáš 1:5...jsem slovo Hospodinovo: "Než jsem zformoval v matčině lůně, znal jsem . Ještě...
Jeremiáš 4:13...mraky, jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší než orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla,...
Jeremiáš 5:3...je, ale nedali se poučit. Tváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen...
Jeremiáš 7:26...nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova,...
Jeremiáš 8:3...pokolení, tam všude budou chtít raději zemřítnež aby žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak...
Jeremiáš 13:16... Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří...
Jeremiáš 15:8...neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne na přivedu zhoubce, na...
Jeremiáš 16:12...a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a...
Jeremiáš 22:15...červení.' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal...
Jeremiáš 22:17..., praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit nevinné,...
Jeremiáš 27:7...budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovinež přijde čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho...
Jeremiáš 38:10...třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímkynež tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve...
Jeremiáš 46:10...nepřátelích vykoná odplatu. Meč bude požíratnež se nasytí, než jejich krví svou žízeň ukojí. Hospodin,...
Jeremiáš 46:23... jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočet. Zahanbena bude Dcera...
Jeremiáš 47:1...dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtímnež farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu...
Jeremiáš 52:32...s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyššínež měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl...
Pláč 3:37...Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což nepochází pohroma i dobro...
Pláč 3:50...bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než Hospodin shlédne shůry, než se podívá na nás. Ach, jak...
Pláč 4:6...v odpadcích. Trest mého lidu je ještě většínež co zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácena v jedinou...
Pláč 4:7...se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad mléko bělejší. Těla měli ruměná jako rubíny,...
Pláč 4:8...byli ze safíru broušeni. Teď jsou však černější než saze, k nepoznání jsou v ulicích; kůže jim přischla ke...
Pláč 4:9...jsou svraštělí. Kdo padli mečem, jsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti, kdo vykrváceli na svá...
Pláč 4:19...nadešel. Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na...
Ezechiel 3:9...oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej -...
Ezechiel 5:6...však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž zákony a...
Ezechiel 5:7...praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte ...
Ezechiel 6:14...nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli. Tak poznají, že...
Ezechiel 7:27...od kněží i rady od starších. Králi nezbude než truchlení, kníže zahalí se zděšením a ruce prostých...
Ezechiel 8:15...řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl do vnitřního nádvoří Hospodinova domu...
Ezechiel 16:47...vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá...
Ezechiel 16:52...poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a...
Ezechiel 16:57...nebrala svou sestru Sodomu do úst jako příslovínež došlo k odhalení tvé vlastní špatnosti? Teď se ti ale...
Ezechiel 21:22...se podíváš. sám budu takto tleskat do dlanínež se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 21:32...Trosky! Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřívnež přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj...
Ezechiel 23:11... ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě horší než její sestra. I ona se roztoužila po asyrských...
Ezechiel 28:3...si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a žádné tajemství ti není záhadné. Moudrostí a...
Ezechiel 28:15...na cestách svých ode dne svého stvořenínež jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování...
Ezechiel 29:15...bezvýznamným královstvím. Bude bezvýznamnější než ostatní království a nebude se vyvyšovat nad jiné...
Ezechiel 32:19...k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed...
Ezechiel 33:22...příchodem na mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel...
Ezechiel 33:32...však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně...
Ezechiel 36:11...jako za starodávna a budu k vám ještě štědřejší než kdysi. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Znovu k vám...
Ezechiel 42:5...byly nejužší, protože ustupovaly ochozu více než spodní a prostřední místnosti budovy. Místnosti byly ve...
Ezechiel 42:14...roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž svatáNež přijdou k místu určenému pro lid, převléknou se do...
Daniel 1:10...máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by kvůli vám připravil o...
Daniel 1:15... Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu....
Daniel 2:30...nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní, ale proto, aby se král dozvěděl, co to...
Daniel 2:39... Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které...
Daniel 3:19...ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát vícenež se rozpalovala obvykle, a největším silákům ze svého...
Daniel 3:28...královskému rozkazu a raději by položili životnež aby sloužili a klaněli se jinému bohu, než je jejich...
Daniel 4:22...rosou se napojíš. Tak strávíš sedm obdobínež poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a...
Daniel 4:29...jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm obdobínež poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a...
Daniel 4:33...trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a...
Daniel 5:21... jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosynež poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší...
Daniel 6:25...je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dno, lvi se na vrhli a roztrhali je na...
Daniel 7:20... jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní. Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten...
Daniel 8:3...rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli vyrostl později. Viděl jsem toho berana...
Daniel 8:27...tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonalnež jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I...
Daniel 9:27...učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objevínež ničitele zachvátí konec mu určený." Ve třetím roce...
Daniel 10:13...ale proti mně stavěl kníže perského královstvínež mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat....
Daniel 11:2...po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí svého bohatství podnítí všechny...
Daniel 11:13...totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předešlé, a po několika letech se s mohutnou a...
Ozeáš 2:9...zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď!" dosud ale uznat nechtěla, že jsem obilí,...
Ozeáš 6:6...totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi...
Ozeáš 7:4...peci podobní, ve které pekař ani topit nemusínež mu zadělané těsto prokvasí. V den královy slavnosti...
Ozeáš 10:15...- vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítánínež začne den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael...
Ozeáš 13:4...kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem opatroval, v zemi, jež byla...
Joel 3:4...stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krevnež přijde veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá...
Amos 6:2...Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy? Zlý den...
Jonáš 4:3... teď, Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřunež abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se...
Jonáš 4:8... Bylo mu na umření. Říkal: "Radši zemřunež abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se...
Jonáš 4:11... toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou...
Micheáš 1:5...domu Izraele. Co je Jákobova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo...
Micheáš 7:4... Nejlepší z nich je jako trní, poctivec horší než plot z bodláčí. přichází ten vyhlížený den - den,...
Nahum 3:8...ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepšínež byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodami? Řeka...
Nahum 3:16...I kdyby tvých kupců bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi, jak kobylky se vylíhnou a uletí. Tví...
Abakuk 1:8...čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než leopard, divočejší než vlci zvečera. Jejich jízda uhání...
Abakuk 1:13...mlčíš, když darebák požírá spravedlivějšíhonež je sám? Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou...
Sofoniáš 2:2...se, jen se seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy odvane; dříve než na...
Ageus 2:9...zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě...
Ageus 2:15...ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo předtímnež se v Hospodinově chrámu začal pokládat kámen na kámen?...
Malachiáš 3:23...mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám...
Matouš 1:18...Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtímnež se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého....
Matouš 3:11... ale ten, který přichází po mně, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude...
Matouš 5:18...nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákonanež se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto...
Matouš 5:29... Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj údnež aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li ...
Matouš 5:30... Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj údnež aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno:...
Matouš 6:8...oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtímnež ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který...
Matouš 6:25...jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na...
Matouš 10:15...den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto...
Matouš 10:23... Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská městanež přijde Syn člověka. Není učedník nad mistra ani...
Matouš 10:31...vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli vyzná před lidmi, toho i ...
Matouš 10:37...vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku více než , není hoden. Kdo rád syna nebo dceru více než...
Matouš 11:9...šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle,...
Matouš 11:11...kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele dosud nebeské království...
Matouš 11:22...vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám! A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe?...
Matouš 11:24...vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , Otče, Pane...
Matouš 12:12...nevzal by ji a nevytáhl? O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl...
Matouš 12:24...farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!" Ježíš ale znal jejich...
Matouš 12:41...kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna Jihu povstane na soudu s tímto...
Matouš 12:42...Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po...
Matouš 12:45... jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec...
Matouš 13:32...ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a...
Matouš 13:34...Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo...
Matouš 14:22...nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranunež on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil...
Matouš 17:5...- jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z...
Matouš 17:8...se." A když zvedli oči, neviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš...
Matouš 18:8... abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do životanež mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně...
Matouš 18:9...pro tebe lepší vejít do věčného života jednookýnež mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte...
Matouš 18:13...najde, amen, říkám vám, že se z raduje více než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak...
Matouš 19:9... že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží." "Jestli je...
Matouš 19:24...vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." Když to učedníci uslyšeli,...
Matouš 21:19...fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe navěky nerodí...
Matouš 21:36... Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec k nim poslal...
Matouš 22:44...‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravicinež ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David...
Matouš 23:15... uděláte z něj dvakrát většího zatracencenež jste sami! Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo...
Matouš 24:34...Amen, říkám vám, že to pokolení nepominenež se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova...
Matouš 26:34..."Amen, říkám ti, že ještě dnes v nocinež zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Petr se ale...
Matouš 26:75...kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce...
Matouš 27:64...‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší bludnež ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a...
Marek 1:7...med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek...
Marek 2:7...mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro...
Marek 4:32...zemi. Jakmile je však zaseto, roste, je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci...
Marek 4:34...byli schopni rozumět. Nemluvil k nim jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí...
Marek 6:45...loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaiděnež rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučil, odešel na...
Marek 8:14...ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se...
Marek 9:8...Hned se rozhlédli, ale neviděli u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby...
Marek 9:29...jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí,...
Marek 9:43...ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do životanež jít s oběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného...
Marek 9:45...ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do životanež být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo...
Marek 9:47...tebe lepší vejít jednooký do Božího královstvínež být s oběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ...
Marek 10:25...království! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." V naprostém ohromení se...
Marek 11:13...něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: " z tebe...
Marek 12:31...jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to...
Marek 12:36...‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravicinež ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá...
Marek 12:43..."Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž...
Marek 13:30... Amen, říkám vám, že toto pokolení nepominenež se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova...
Marek 14:30..."Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než dvakrát zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." On se ale...
Marek 14:32...Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tunež se pomodlím." Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vtom...
Marek 14:72...kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát zapřeš" a propukl v...
Lukáš 2:2...sčítání lidu. (Toto sčítání proběhlo předtímnež se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli...
Lukáš 2:44... V domnění, že je v karavaně, ušli den cestynež ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho...
Lukáš 3:8...Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokánínež abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh...
Lukáš 3:13...ptali se ho, "co máme dělat?" "Nevybírejte vícnež máte nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat my?"...
Lukáš 3:16... vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On...
Lukáš 5:21... že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl...
Lukáš 7:26...šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle,...
Lukáš 7:28...vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší...
Lukáš 8:49... Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného synagogy...
Lukáš 9:13...jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a...
Lukáš 9:34...a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říkáNež to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se...
Lukáš 9:42...vámi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna." Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat....
Lukáš 10:12...Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě, Korozaim, běda tobě,...
Lukáš 10:14...popelu. Týru a Sidonu však bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, které jsi k nebi vyvýšeno, ...
Lukáš 11:26... jde a přibere sedm jiných duchů, horšíchnež je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec...
Lukáš 11:31...Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto...
Lukáš 11:32...kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do...
Lukáš 12:7...vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Říkám vám: Kdokoli vyzná před lidmi,...
Lukáš 12:23...budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany....
Lukáš 12:24...oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím...
Lukáš 13:2... že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci? Říkám vám, že nikoli....
Lukáš 13:4...věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že...
Lukáš 13:33...v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě? Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš...
Lukáš 14:8...místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu...
Lukáš 15:7...radost nad jedním hříšníkem, který činí pokánínež nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání...
Lukáš 16:8...světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám vám tedy: I špinavými penězi,...
Lukáš 16:17...násilně tlačí. Spíše však pomine nebe a zeměnež aby přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo...
Lukáš 17:2...krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do mořenež aby svedl jednoho z těchto maličkých. Mějte se na...
Lukáš 18:25...bohatství! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království." "Kdo tedy může být...
Lukáš 20:43...‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravicinež ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David...
Lukáš 22:15...jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtímnež budu trpět. Říkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde...
Lukáš 22:34...smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petřenež ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že znáš."...
Lukáš 22:60..."Nevím, o čem mluvíš, člověče!" A vtom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a podíval...
Lukáš 22:61...Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán říkal: "Dříve než se ozve kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce...
Lukáš 24:26...Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpětnež vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi proroky...
Jan 1:15...přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než ." Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost...
Jan 1:30...muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než . jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou...
Jan 1:48...jsem pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty jsi...
Jan 3:19...soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé....
Jan 4:1...slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci)...
Jan 4:12... Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ...
Jan 4:49...zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojďnež dítě umře!" naléhal královský úředník. Ježíš mu...
Jan 5:36...poradovat jen na čas. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal....
Jan 7:31...přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede...
Jan 8:53... slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho...
Jan 8:58... Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali kamení a chtěli ho...
Jan 11:50...pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lidnež aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od...
Jan 12:43...ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve...
Jan 13:16...vám. Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď...
Jan 13:19...patu proti mně.' Říkám vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili, že ...
Jan 13:38... život?" opáčil Ježíš. "Amen, amen, říkám tiNež zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." "Nermuťte se v...
Jan 14:6..." odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali, znali byste i mého Otce....
Jan 14:27...vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; dávám jinaknež jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach....
Jan 14:28...rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než . Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane,...
Jan 14:29...je větší než . Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili. s vámi...
Jan 15:13...jako jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji...
Jan 15:18...svět nenávidět, vězte, že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je...
Jan 15:20... Pamatujte na slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali , budou...
Jan 17:5...k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtímnež byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal...
Jan 21:15...Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád...
Skutky 2:20...dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krevnež přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá...
Skutky 2:35...‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravicinež ti tvé nepřátele k nohám položím.' si je všechen lid...
Skutky 4:19...očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli...
Skutky 5:29...odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy...
Skutky 7:2...náš otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se usadil v Cháranu, ukázal se mu Bůh slávy a řekl mu:...
Skutky 10:10...modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jístNež mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl...
Skutky 10:16... neměj za nečisté!" Opakovalo se to třikrátnež byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr...
Skutky 10:44...odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo...
Skutky 11:10... neměj za nečisté!' Třikrát se to opakovalonež to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe. Vtom se před...
Skutky 12:6...se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtímnež ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky,...
Skutky 13:11...Hospodinova teď raní slepotou! Bude to trvatnež zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha,...
Skutky 17:11...synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou dychtivostí a...
Skutky 17:21...tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jinýmnež aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se...
Skutky 20:24...však na to nedbám; v životě mi nejde o nic vícnež abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od...
Skutky 20:35...Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.'" Po těch slovech s nimi všemi poklekl a...
Skutky 23:15...chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít." O léčce se...
Skutky 24:11... kam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více než dvanáct dní. Nikdo neviděl hádat se s někým v chrámu...
Skutky 26:13... I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo i můj doprovod. Když jsme všichni...
Skutky 26:22...vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš ...
Skutky 27:11...více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl vhodný k...
Římanům 3:9...je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili...
Římanům 12:3... říkám každému z vás, si o sobě nemyslí vícenež by měl. Každý smýšlí střízlivě, v souladu s mírou...
Římanům 13:8... komu čest, tomu čest. Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil...
Římanům 16:7... významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než . Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu...
1. Korintským 1:25...moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé. Podívejte se,...
1. Korintským 2:2... Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi...
1. Korintským 2:11...věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží...
1. Korintským 7:9... Je přece lepší vstoupit do manželství než být spalován touhou. Pro ty, kdo žijí v manželství, mám...
1. Korintským 8:4..."modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní...
1. Korintským 9:15...chtěl, aby se to změnilo. To bych raději umřelnež aby někdo připravil o tuto mou hrdost. Když totiž...
1. Korintským 10:22...Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je...
1. Korintským 11:17...za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v...
1. Korintským 11:28...Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověřínež bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž...
1. Korintským 14:5... abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro...
1. Korintským 14:18...nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni; v církvi bych ale pro poučení druhých...
1. Korintským 14:19...druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích. Bratři, přestaňte myslet jako...
1. Korintským 15:6...se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale...
1. Korintským 15:10...ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne , ale Boží milost, která je se...
1. Korintským 15:25...království Bohu a Otci. Musí totiž kralovatnež mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední...
2. Korintským 1:13... ale v Boží milosti. Nepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou...
2. Korintským 2:2...totiž zarmoutil, kdo by mi zbyl, aby potěšilnež ten, koho jsem zarmoutil? Proto jsem vám o tom napsal,...
2. Korintským 8:3... že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i vícnež mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také...
2. Korintským 8:5...podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem vícenež jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží...
2. Korintským 11:4... Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíšenež kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch,...
2. Korintským 12:6...ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel vícnež co u vidí nebo ode slyší. Aby mi ta úžasná...
Galatským 1:8...nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, je proklet! Znovu opakuji...
Galatským 1:9... řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, je proklet! Chci si teď...
Galatským 1:17...Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do...
Galatským 3:23...zaslíbení založené na víře v Ježíše KristaNež přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona ...
Galatským 4:27...bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, více než , jež muže ." Vy, bratři, jste tedy jako Izák dětmi...
Efeským 3:20... je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, prosíme nebo si představujeme. Jemu buď...
Efeským 4:26..."Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněvnež slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu...
Filipským 2:3... ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý nehledí jen sebe, ale také druhých...
1. Tesalonickým 2:18...Opravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše...
1. Tesalonickým 2:19...jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho...
2. Tesalonickým 2:3... Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamatNež ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se...
1. Timoteus 4:13...ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotěNež přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování....
1. Timoteus 5:8...zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve je zahrnuta...
1. Timoteus 5:24...vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale potom. Stejně tak i...
2. Timoteus 2:6...pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtímnež okusí úrodu. Přemýšlej o mých slovech; Pán ti , abys...
2. Timoteus 3:4... lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost,...
2. Timoteus 4:21...v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišelnež začne zima. Pozdravuje Eubulos, Pudens, Linus,...
Filemon 1:16...ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a...
Filemon 1:21...jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš vícenež žádám. A ještě něco - připrav pro pokoj. Doufám...
Židům 1:13...A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po pravicinež ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem...
Židům 2:7... co je lidský tvor, že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej,...
Židům 2:9... Vidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou...
Židům 3:3...Božím domě. On si ovšem zaslouží větší slávu než Mojžíš, tak jako větší čest stavitel než sám dům....
Židům 3:17...jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu...
Židům 4:12... Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká k rozhraní duše a ducha...
Židům 11:5...smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si...
Židům 11:22...se, opřen o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu Izraelitů z Egypta a řekl jim,...
Židům 11:26...hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval k odplatě....
Židům 12:24...Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám...
Židům 13:9...učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly. Máme...
Jakub 4:14...ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci:...
1. Petr 3:20...uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekalnež se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen...
2. Petr 2:20...a podlehnou , budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro lepší nepoznat cestu...
2. Petr 2:21...by pro lepší nepoznat cestu spravedlnostinež se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání,...
1. Jan 2:22...nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten...
1. Jan 3:20...vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a všechno! Milovaní, jestliže nás srdce...
1. Jan 4:4...nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví...
1. Jan 5:5...přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který...
2. Jan 1:10...Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte....
3. Jan 1:4...a o tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ...
Zjevení 2:17...tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v Thyatirech...

Slova obsahující než: než (721) nežádal (7) nežádala (1) nežádalo (1) nežádej (2) nežaluj (1) nežehná (1) nežehnal (1) nežehnej (1) neženatí (1) nežení (2) neženit (1) nežeňte (3) nežije (2) nežijeme (2) nežiješ (1) nežijete (1) nežiji (1) nežijte (1) nežil (1) nežili (2) neživými (1) nežíznili (1) nežízním (1) nežli (25) nežni (1) nežnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |