Neštěstím

Hledám varianty 'neštěstím' [ neštěstím (14) neštěstí (134) ]. Nalezeny 144 verše.
Genesis 19:19... však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je...
Genesis 34:30...Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům země, Kananejcům i...
Genesis 44:29...se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému...
Genesis 44:34...vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef...
Exodus 32:12...země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na...
Exodus 32:14... aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil...
Numeri 11:15...a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z...
Deuteronomium 30:15...dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrtneštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého...
Deuteronomium 31:17... V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu...
Deuteronomium 31:29...a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění...
Deuteronomium 32:23...úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem budou...
Jozue 6:18...izraelský tábor stejnou klatbu a přivedli jej do neštěstí. Všechno stříbro, zlato i bronzové a železné...
Jozue 7:25... Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý...
Jozue 7:26...se proto dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a...
Soudců 11:35...vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít...
1. Samuel 6:9...kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás...
1. Samuel 10:19...Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi krále.'...
1. Samuel 25:17... protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč."...
2. Samuel 14:11...Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je...
2. Samuel 17:14...dobrou radu, aby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi:...
2. Samuel 19:8...nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy...
2. Samuel 24:16...ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost...
1. Královská 21:29...Protože se přede mnou tak pokořil, nepřivedu to neštěstí na jeho dům za jeho dnů, ale za dnů jeho...
1. Královská 22:8... protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl...
1. Královská 22:18... "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo...
1. Královská 22:23...lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil...
2. Královská 6:33...Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" ...
2. Královská 14:10...chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkášneštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš...
2. Královská 21:12...Hle, dopustím na Jeruzalém a Judu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v...
2. Královská 22:16...toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí, všechna slova knihy, kterou judský král četl....
2. Královská 22:20...do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S touto zprávou...
1. Letopisů 2:7...pět. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě. Syn Etanův:...
1. Letopisů 7:23...počala, porodila syna a on mu dal jméno BeriaNeštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí. Jeho dcera...
1. Letopisů 21:15...pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost ,...
2. Letopisů 18:7... protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl...
2. Letopisů 18:17... "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyšte slovo...
2. Letopisů 18:22...lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil...
2. Letopisů 20:9...svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se před...
2. Letopisů 25:19... Raději ale zůstaň doma! Proč si říkášneštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš...
2. Letopisů 34:24...Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a všechna zlořečení zapsaná v knize, kterou judský...
2. Letopisů 34:28...do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele dopustím.'"...
Job 5:19... ze šesti soužení, ani posedmé nestihne  neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče...
Job 12:5... spravedlivý a poctivý!' Spokojený člověk pohrdá neštěstím: ‚Kopanec tomu, kdo se potácí!' Stany nájezdníků...
Job 18:12... lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohromaneštěstí čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho...
Job 21:30...Nepřijímáte jejich svědectví? Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo...
Job 31:3... jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak...
Job 31:29... zrazoval bych tím Boha na nebi! Copak těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když se mu vedlo zle?...
Job 42:11...v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli všem těm neštěstím, která na něj Hospodin uvedl. Každý z nich mu dal...
Žalmy 10:6...myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku...
Žalmy 35:8...síť nastražili, bez důvodu pro jámu kopaliNeštěstí na přijde znenadání, síť, kterou políčili,...
Žalmy 35:26...a stydí se všichni, kdo se radují z mého neštěstí! Studem a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti...
Žalmy 40:15...zpět zahnáni, se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo...
Žalmy 41:8...nepřátelé si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka...
Žalmy 70:3...zahnáni, se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti,...
Žalmy 71:13...a potupou jsou přikryti ti, kdo usilují o  neštěstí! zatím budu doufat bez ustání, chválit budu...
Žalmy 71:24...zahanbeni, že se styděli ti, kdo usilovali o  neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem,...
Žalmy 73:8... než si lze představit. Smějí se, když mluvíneštěstí, ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po...
Žalmy 90:15...dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žilineštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich...
Žalmy 91:10..." Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť...
Žalmy 107:10...hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se vzpírali výrokům Božím,...
Žalmy 140:12...svůj domov na zemi, násilníky dožene a srazí neštěstí! Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí...
Přísloví 1:16...se v jejich šlépějích - jejich nohy běžíneštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima...
Přísloví 1:26...jste, mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůze, jež vás přepadne....
Přísloví 1:27...zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, soužením a tísní budete sevřeni. pak...
Přísloví 6:15...věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto,  neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtí, nebude...
Přísloví 11:27... Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový...
Přísloví 12:21... Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v...
Přísloví 13:17...samé nesmysly. Ničemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý posel je jako lék. Bída a hanba tomu,...
Přísloví 13:21... kdo kamarádí s tupci, ztroskotá. Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou. Dobrý člověk...
Přísloví 19:13...řev, jeho přízeň - rosa na trávě. Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce!...
Přísloví 22:8...věřitelovým otrokem. Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine. Požehaný je ten, kdo je...
Kazatel 5:12...Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit;...
Kazatel 9:12...lidé, když na znenadání přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad...
Izaiáš 3:9...stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí. Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých...
Izaiáš 10:3...si počnete v den odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své...
Izaiáš 31:2...hledat nechtějí. I on je však moudrý! Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků,...
Izaiáš 33:15...poslouchat vražedné plány a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a skálopevný bude...
Izaiáš 47:11... kterou nebudeš umět zažehnat. Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde...
Izaiáš 51:19...ani jediný ze všech synů, které hýčkala.) Dvojí neštěstí přišlo na tebe - a kdo lituje? Zkáza a zhouba,...
Izaiáš 54:14...bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad přesto někdo napadal, nebudu s ním...
Izaiáš 57:1...na to nemyslí, že spravedliví odcházejí před neštěstím. Odcházejí v pokoji, odpočívají na loži, kdo...
Izaiáš 59:4...v nicotu, mluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo...
Izaiáš 59:7...na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běžíneštěstí, spěchají prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky...
Jeremiáš 1:14... "jak se naklání od severu." "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin. "Hle...
Jeremiáš 2:3...kdo jej hltali, bývali potrestáni a přišlo na  neštěstí, praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome...
Jeremiáš 4:6...do bezpečí! Nestůjte! Od severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničení. Lev vyskočil ze své houštiny,...
Jeremiáš 4:18...způsoby a tvé skutky ti to zavinily. To je tvé neštěstí, ano tak trpké, zasáhne přímo do srdce!" Bolí,...
Jeremiáš 6:1...znamení nad Bet-keremem: Od severu se blíží neštěstí, strašné ničení! Ta přelíbezná pastvina, Dcera...
Jeremiáš 6:19...stane. Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť slova...
Jeremiáš 11:11... A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na  neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke...
Jeremiáš 11:12...pálí kadidlo, jestli by je nespasili v čase neštěstí. Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na...
Jeremiáš 11:14...a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý lid pohledává v...
Jeremiáš 11:15...kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou olivou nazval...
Jeremiáš 11:23... kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z nich." Hospodine,...
Jeremiáš 14:16... jejich syny ani dcery. Tak na vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí...
Jeremiáš 16:10...ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se provinili? Copak jsme proti Hospodinu...
Jeremiáš 19:3... Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v...
Jeremiáš 23:12...ve tmě, do níž budou vyhnáni, na dopustím neštěstí v čase, kdy s nimi zúčtuji, praví Hospodin. U...
Jeremiáš 24:9...nejdou jíst. Učiním je odstrašujícím příkladem neštěstí pro všechna království země; budou potupným...
Jeremiáš 25:6... svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin, a...
Jeremiáš 25:7...ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu neštěstí jsme popouzeli svými výtvory. Nuže, toto praví...
Jeremiáš 25:29... na město, jež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na...
Jeremiáš 25:32...zástupů: ‚Hle, od národu k národu se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr...
Jeremiáš 26:19... My tu ale sami na sebe přivoláváme smrtelné neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš,...
Jeremiáš 28:8...mnoha zemím i velikým královstvím válkuneštěstí a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán...
Jeremiáš 29:11... praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke...
Jeremiáš 32:23... neplnili, a tak jsi na přivedl všechno tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu...
Jeremiáš 32:42...Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na uvedu všechno dobrodiní, které jsem jim...
Jeremiáš 40:2... tvůj Bůh, varoval toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil. Stalo se vám to,...
Jeremiáš 42:17... Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež na dopustím. Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 44:2... Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna...
Jeremiáš 44:7... Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i...
Jeremiáš 44:23...a jeho výstrahami; proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu...
Jeremiáš 44:29... že slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofru, vládce...
Jeremiáš 45:5...Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš,...
Jeremiáš 48:3...meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní nářek maličkých...
Jeremiáš 49:8... skryjte se v dolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny...
Jeremiáš 49:37...těmi, kdo pasou po jejich životě. Uvedu na  neštěstí, svůj planoucí hněv, praví Hospodin. Pošlu za nimi...
Jeremiáš 51:60...vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstí, jež měla stihnout Babylon, do jediné knihy -...
Jeremiáš 51:64...se ponoří Babylon a se nikdy nezvedne z toho neštěstí, jež na něj dopustím.'" Zde končí slova...
Pláč 1:21... ale netěší. Všichni nepřátelé slyší o mém neštěstí a jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž přivedeš...
Ezechiel 6:10... Ne nadarmo jsem říkal, že na dopustím toto neštěstí! Toto praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce,...
Ezechiel 14:22...způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém - po všem tom...
Ezechiel 21:17...meči a s nimi i můj lid. Bij se do hrudi nad tím neštěstím! Ano, je to zkouška. Co když ale z toho směšného...
Ezechiel 35:5...Izraele napospas meči, když přišel čas jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami. Proto, jakože jsem...
Daniel 9:12...vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového,...
Daniel 9:13...v Jeruzalémě! Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se...
Daniel 9:14... Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech...
Ozeáš 2:17...promluvím. Její vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví...
Amos 3:6... copak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí, copak to nedopustil Hospodin? Jistě! Panovník...
Amos 9:10...říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím zbořený stan Davidův. Opravím...
Abdiáš 1:5... nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! Jak jen Ezaua vyplení! Jak vyloupí jeho...
Abdiáš 1:12...z nich! Nekochej se nad bratrem svým v den jeho neštěstí! Neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby!...
Jonáš 1:7... zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše. začali ho...
Jonáš 1:8...vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z...
Micheáš 3:11...nás není Hospodin? Nepřijde na nás žádné neštěstí!" Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole...
Micheáš 4:6...zahnané shromáždím - ty, jež jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním...
Abakuk 1:3...a ty nezachráníš? Proč necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza...
Abakuk 1:13...oči, nemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když...
Abakuk 2:9...na výšině hnízdo postavil, unikl z dosahu všech neštěstí! Vlastnímu domu jsi hanbu připravil, když jsi...
Sofoniáš 3:18...radostí jako v den slavnosti." "Odstraním z tebe neštěstí, abys nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas...
Zachariáš 1:15... Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili. A proto tak praví Hospodin: Vrátím...
Skutky 27:10...varoval: "Pánové, podle mého by plavba skončila neštěstím a velikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i...
Skutky 27:21...nevypluli z Kréty, ušetřili bychom si toto neštěstí a škodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |