Neřekneš

Hledám varianty 'neřekneš' [ neříci (1) neřeknu (4) neřeknou (1) neřeknete (1) neřekneš (1) neřekne (8) neřekly (1) neřekli (4) neřekla (2) neřekl (23) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 14:23...nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co...
Genesis 20:5...cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to...
Genesis 21:26... kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel." Abraham pak...
Genesis 31:27...jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s veselím a písněmi, s...
Jozue 22:24...jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele,...
Soudců 13:6...anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala, odkud jeNeřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a...
Soudců 14:6... jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s...
Soudců 14:9...se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst takéNeřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho...
1. Samuel 14:1...hlídce tamhle naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod...
1. Samuel 22:8...Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn spřáhne s Jišajovým synem....
1. Samuel 25:19... jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle, když tu...
1. Samuel 25:36...a byl úplně opilý. Proto mu do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu...
1. Královská 10:7...oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal...
2. Královská 4:24..."Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu...
2. Královská 4:27... Hospodin mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od...
2. Letopisů 9:6... Teď ale vidím, že mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi pověst, kterou jsem...
Nehemiáš 2:12...a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro...
Job 2:13... a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a...
Job 4:2..."Sneseš, když na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým...
Žalmy 13:5... oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví ...
Přísloví 30:9...potřebuji, abych přesycen nezradil a nikdy neřekl: "Kdo je Hospodin?" Též abych nekradl, jsa v nouzi,...
Izaiáš 33:24...i chromí se toho lupu zúčastní! Nikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven...
Izaiáš 42:22...a nebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdo z vás naslouchal!...
Izaiáš 44:20... oklamané srdce svádí jej. Nezachrání seneřekne: "Nedržím v pravici prázdnou lež?" Pamatuj na to,...
Izaiáš 45:19...jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě zeměneřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v prázdnotě!"...
Izaiáš 48:5... předtím než přišly, ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík modle, socha to zařídila,...
Izaiáš 48:7... a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi...
Izaiáš 57:10...jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavilaneřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život...
Jeremiáš 44:26...žádný Žid v celém Egyptě; nikdo z nich  neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad...
Daniel 4:32...zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl navrácen rozum,...
Matouš 16:12...a saducejského kvasu!" Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale...
Matouš 21:27..." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co...
Matouš 23:39...Říkám vám, že od této chvíle neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'"...
Matouš 27:64... aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli honeřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud...
Marek 16:8...a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z...
Lukáš 17:8...z orby nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi večeři, vezmi si zástěru a...
Lukáš 20:8...mu řekli: "Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy...
Jan 4:27... Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam...
Jan 11:40... sestra mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?"...
Jan 11:51... než aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem,...
Jan 12:6...sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj....
Jan 21:23...rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechat, dokud...
1. Korintským 1:15...nekřtil, kromě Krispa a Gaia, aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil jsem...
1. Korintským 14:6...a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení?...
1. Korintským 14:23...Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřícíneřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |