Neříká

Hledám varianty 'neříká' [ neříkejte (6) neříkej (12) neříkáte (1) neříkáme (1) neříkám (9) neříkali (5) neříkala (1) neříkal (14) neříkají (3) neříká (9) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 42:22...teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli...
Exodus 14:12...nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl z EgyptaNeříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být,...
Numeri 23:26...Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak...
Numeri 24:12..." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby...
Deuteronomium 8:17...a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastněNeříkej si proto v srdci: "Díky svým schopnostem a své...
Deuteronomium 9:4...je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zaženeneříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin...
Deuteronomium 12:30...následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohyNeříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych...
Soudců 7:2...do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účetneříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku...
Soudců 9:54...nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on...
Růt 1:20...přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá -...
1. Samuel 20:26... Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo, že se...
1. Královská 22:16... mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem...
2. Královská 2:18...do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď,...
2. Královská 4:28...pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe synaNeříkala jsem ti, nepodvádíš?!" Na to Elíša řekl...
2. Letopisů 18:15... mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem...
Job 32:13...neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk ...
Job 32:16...by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada...
Žalmy 35:25...mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!"  neříkají: " jsme ho dostali!" jsou zahanbeni a stydí...
Přísloví 3:28...je potřebují, když je v tvé moci něco učinitNeříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš...
Přísloví 20:22...na začátku, žádné požehnání na konci. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti...
Přísloví 24:29...pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými rtyNeříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho...
Přísloví 30:15... Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají Dost: hrob, neplodné lůno, nezavlažená země a...
Kazatel 5:5... Nedovol svým ústům, aby přivedla k hříchuneříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou...
Kazatel 7:10...k hněvu, mrzutost odpočívá v klíně hlupákůNeříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není...
Izaiáš 8:12..., abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se...
Izaiáš 56:3... zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu:...
Jeremiáš 1:7...jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale...
Jeremiáš 8:6...tom nezmínil. Nikdo nelituje, co zlého spáchalneříká: ‚Co jsem to učinil?' Každý se řítí střemhlav dál...
Jonáš 4:2...že se k Hospodinu modlil: "No prosím, Hospodineneříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal...
Matouš 6:7...vidí vskrytu, odmění. Když se tedy modlíteneříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že...
Matouš 6:31...spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starostiNeříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?'...
Matouš 8:4... Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který...
Matouš 16:20..." Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat...
Matouš 17:9...z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých." Učedníci...
Matouš 18:22...mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát. Nebeské...
Marek 1:44...s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění...
Marek 8:30... On je ale přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho...
Marek 9:9... Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. ...
Lukáš 5:14...ho hned opustilo. Potom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na svědectví pro se jdi ukázat knězi a...
Lukáš 9:21...Petr. Tehdy je přísně napomenul, aby to nikomu neříkali. Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a...
Jan 4:35...Toho, který poslal, a dokončit jeho díloNeříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce?...
Jan 7:42...A další: "Přijde snad Mesiáš z GalilejeNeříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z...
Jan 8:48...proto, že nejste z Boha." Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?" "Nejsem...
Jan 14:10...v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkámneříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on...
Jan 16:4... že jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to neříkal, protože jsem byl s vámi." "Teď odcházím k Tomu,...
Jan 16:26...otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménuneříkám, že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž...
Jan 18:20...v chrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo ...
Skutky 23:22...pak mladíka propustil a přikázal mu: "Nikomu neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva setníky a...
Skutky 26:22...stojím a vydávám svědectví malému i velkémuNeříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: že...
Římanům 7:7...o dychtivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: "Nedychti!" Hřích se chopil příležitosti, kterou...
Římanům 10:6...žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést...
1. Korintským 7:35...se stará o věci světa, aby se líbila svému mužiNeříkám to proto, abych vás nějak omezoval, ale abych vám...
1. Korintským 9:8...mléko? Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno:...
1. Korintským 9:10...nedávej náhubek." Copak se Bůh stará o dobytekNeříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli...
2. Korintským 7:3... nikomu neuškodili, nikoho nepodvedliNeříkám to jako výčitku - jak jsem řekl, máme vás v...
Galatským 3:16...dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: "a semenům," ale v jednotném: "a...
Filipským 4:11...jste měli dříve, ale chyběla příležitostNeříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se...
Filipským 4:17...jste mi vícekrát poslali na potřebyNeříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby...
Jakub 1:13...ho milují. Když je však někdo pokoušen, nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být...
1. Jan 5:16... kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrtineříkám, aby se modlil za takový. Každá špatnost je hřích,...

Slova obsahující neříká: neříká (9) neříkám (9) neříkáme (1) neříkáte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |