Nečistotu

Hledám varianty 'nečistotu' [ nečistoty (15) nečistotu (6) nečistotou (4) nečistotě (5) nečistotám (1) nečistota (5) nečistot (5) ]. Nalezeno 37 veršù.
Leviticus 5:3... a tak se provinil. Také když se dotkne lidské nečistoty - jakékoli nečistoty poskvrňující člověka - a...
Leviticus 7:20...maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se...
Leviticus 7:21...se někdo dotkl čehokoli nečistého - lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté...
Leviticus 14:19...a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji...
Leviticus 15:3...ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla...
Leviticus 15:30...za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od...
Leviticus 15:31...výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když by...
Leviticus 16:16...slitovnici. Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů....
Leviticus 16:19...stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí očišťování...
Leviticus 18:19...druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého...
Leviticus 22:3...obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z přítomnosti. ...
Leviticus 22:5... anebo člověka, který by ho poskvrnil nějakou nečistotou, každý takový bude nečistý do večera. Nebude...
Numeri 5:19...muž nespal a neodklonila ses od svého manželanečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí....
Numeri 19:13...pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by...
Deuteronomium 26:14...svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve své nečistotě, nic z toho jsem nevěnoval mrtvému. Poslechl jsem...
2. Letopisů 29:16...Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili. Veškerou nečistotu, kterou v Hospodinově chrámu našli, vynášeli na...
Ezdráš 6:21...ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina, Boha...
Ezdráš 9:11...‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů, kteří tu zemi naplnili svými...
Izaiáš 1:25...vytavím tvoji strusku, odstraním z tebe všechnu nečistotu! Vrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš mít rádce...
Ezechiel 22:5... Blízkým i vzdáleným budeš k smíchu, slavné svou nečistotou a množstvím hrůz. Pohleď - každý vládce Izraele...
Ezechiel 22:15... mezi národy, rozpráším po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení a...
Ezechiel 24:11... se rozpálí a jeho měď se rozžhaví, se ta nečistota v něm roztaví a ta připálenina zmizí. Marné...
Ezechiel 24:13...spáleniny, která nepouští. Do ohně s tím! Tvá nečistota je ve zvrhlosti. Snažil jsem se očistit, ale...
Ezechiel 36:25...vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím....
Ezechiel 36:29...mým lidem a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím je...
Ezechiel 39:24...padli mečem. Naložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za své hříchy zasloužili - skryl jsem svoji...
Zachariáš 13:1...a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchunečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze...
Zachariáš 13:2...odstraním ze země také proroky a ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu...
Římanům 1:24... ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili...
Římanům 6:19...názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti, tak teď...
2. Korintským 12:21...dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokánínečistoty, smilstva a nestydatosti, kterou páchali. Toto...
Galatským 5:19...tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvonečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství,...
Efeským 4:19...a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od...
Efeským 5:3...a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost mezi vámi nejsou ani zmiňovány,...
Koloským 3:5... Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvonečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je...
1. Tesalonickým 4:7...věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolalnečistotě, ale k posvěcení. Kdo to odmítá, neodmítá člověka...
Zjevení 17:4... V ruce měla zlatý kalich plný ohavnostínečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |