Ne

Hledám varianty 'ne' [ ne ]. Nalezeny 273 verše.
Genesis 18:15...bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti...
Genesis 18:21...jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži...
Genesis 19:2...Umyjete si nohy, přenocujete, a ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli....
Genesis 19:18... abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav....
Genesis 20:12...to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh...
Genesis 24:21... aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdarnebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní...
Genesis 24:49...zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat...
Genesis 27:12... kdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na...
Genesis 27:21...sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezaunebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten...
Genesis 41:16...sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy...
Genesis 42:12...služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli:...
Genesis 42:16...a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na...
Genesis 48:18...hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou...
Exodus 10:11...Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale...
Exodus 17:7...Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodinnebo ne?" Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s...
Exodus 32:32...Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin...
Numeri 11:23... "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplnínebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova...
Numeri 12:8...dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že...
Numeri 13:20... nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodnánebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne? Osmělte se a...
Numeri 22:30...ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa ...
Numeri 24:17...a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to ne teď, hledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězda z...
Numeri 35:22...ho. Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale...
Deuteronomium 7:7...zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemiNe proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám...
Deuteronomium 8:2...srdci - zda budeš zachovávat jeho přikázánínebo ne. Pokořoval a dopouštěl na tebe hlad; krmil ...
Deuteronomium 9:5...národy před tebou vyhání pro jejich zkaženostNe pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce...
Deuteronomium 21:15...dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž prvorozený bude synem ...
Deuteronomium 25:3...svým dohledem tolika ranami, kolik si zasloužíNechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr...
Deuteronomium 28:44...budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem. Všechna tato...
Deuteronomium 32:17... ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co ...
Jozue 22:26...jsme si tedy: Přičiňme se a postavme si oltářNe pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi...
Jozue 22:28...co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli,...
Soudců 2:22...cestě, jako usilovali jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s...
Soudců 9:15...krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže,...
Soudců 9:20...z Abimelecha a on se raduje z vás! Ale pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské...
Soudců 19:23...užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece...
Růt 1:13...Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdátNe, dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova...
1. Samuel 2:2...se teď zasměji, mou radostí je spása tváNe svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není...
1. Samuel 2:16... jenom syrové." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš...
1. Samuel 2:24...všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte...
1. Samuel 6:9...kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás...
1. Samuel 8:19...nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme...
1. Samuel 12:12...v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad...
1. Samuel 14:44...za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít,...
1. Samuel 14:45...Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne....
1. Samuel 17:47... Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův...
1. Samuel 20:12...dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobrénebo ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec...
1. Samuel 22:15...a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. král svého...
2. Samuel 13:12..."Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přece v Izraeli...
2. Samuel 13:16...miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost,...
2. Samuel 13:25...družinou připojit ke svému služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít...
2. Samuel 16:18...řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý...
2. Samuel 17:6...Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova...
2. Samuel 18:20...před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale...
2. Samuel 20:20...v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jde o...
2. Samuel 22:32...by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skaloune-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá...
2. Samuel 24:24... tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou...
1. Královská 2:30..."Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil králi: "Joáb mi...
1. Královská 3:22...jsem neporodila!" Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne,"...
1. Královská 3:23...syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je tvůj a ten živý můj.'" Tehdy král...
1. Královská 11:39...Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten...
1. Královská 18:44...sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší...
1. Královská 22:6...ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileádnebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do...
1. Královská 22:15..."Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileádnebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch. Hospodin je...
2. Královská 2:10...dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádášnelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem...
2. Královská 3:2... Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka - odstranil alespoň...
2. Královská 3:13..."Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský král. "Byl...
2. Královská 4:16..."Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou...
2. Královská 6:22...je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a...
2. Královská 14:3... Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem...
2. Královská 17:2...páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský...
1. Letopisů 21:24...a pšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu....
2. Letopisů 16:7...mu: "Protože ses spolehl na aramejského krále, a ne na Hospodina, svého Boha, vojsko aramejského krále ti...
2. Letopisů 18:5...ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileádnebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá králi do...
2. Letopisů 18:14..."Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileádnebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám...
2. Letopisů 21:20...v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na...
2. Letopisů 24:25...Joaše jaksepatří potrestali, odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti...
2. Letopisů 25:2... Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce. Jakmile měl království pevně v moci,...
Job 2:10... "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o...
Job 9:24...zoufalství nevinných on se zasměje. Když země padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá - a...
Job 13:4...jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste aspoň konečně umlkli, vzbudili byste...
Job 15:6...a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústane - odsoudí, usvědčují vlastní rty! Copak ses...
Job 15:9...Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti...
Job 19:27...těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očimane někdo cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy...
Job 31:3...nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictvíne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla?...
Job 32:13...neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk ...
Job 33:33... odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím." A...
Job 34:33...' snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám...
Job 38:11...osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál  ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy...
Žalmy 18:32...by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skaloune-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí...
Žalmy 22:7...v tebe a nebyli zklamáni. však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá...
Žalmy 115:1...skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod!  Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své...
Přísloví 27:2...netušíš ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty....
Přísloví 31:12...užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama...
Kazatel 2:12...a třeštění. (Co asi zmůže králův následníkNe více než jeho předchůdci!) Viděl jsem, že moudrost je...
Kazatel 10:17...velmoži v pravý čas hodují - pro posilněníne pro opití! Pro zahálku se bortí krovy, pro líné ruce...
Izaiáš 29:9...Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně, potácíte se jako po pivě. Hospodin na vás vylil...
Izaiáš 30:1...dětem! praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak...
Izaiáš 31:3...pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin...
Izaiáš 31:8...vyrobili - vždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká....
Izaiáš 44:8...lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucíNeděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně...
Izaiáš 47:1...prachu, panno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na trůnu, Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou...
Izaiáš 48:1... Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo...
Izaiáš 48:7...tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom...
Izaiáš 51:21...Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opiláne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého...
Jeremiáš 1:6...jsem ; národům učinil jsem prorokem." "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece...
Jeremiáš 2:25... najde ji snadno, bez námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš,...
Jeremiáš 2:27...říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a...
Jeremiáš 2:34...poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohýchne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě...
Jeremiáš 4:10...tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento...
Jeremiáš 4:11...řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby...
Jeremiáš 6:15...- jenže klid není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají....
Jeremiáš 7:24...vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého...
Jeremiáš 8:12...- jenže klid není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají....
Jeremiáš 10:24... jdoucí své kroky neřídí. Trestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém rozhněvání, nezdrtíš....
Jeremiáš 14:13... Mečem, hladem a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece...
Jeremiáš 14:22...Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snadnebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe...
Jeremiáš 18:17...V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na...
Jeremiáš 21:10...si život. Rozhodl jsem o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout...
Jeremiáš 22:13...nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní patra, ale...
Jeremiáš 29:11... praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději. Když budete...
Jeremiáš 31:32...Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvuNe ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci...
Jeremiáš 32:33...i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale...
Jeremiáš 39:16...Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před...
Jeremiáš 42:6... tvůj Bůh, pošle. nám to bude příjemnénebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž ...
Jeremiáš 42:14...svého Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstanemeNe, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje,...
Jeremiáš 44:27...Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do...
Pláč 3:2...jeho rozzuřený kyj. Odehnal , do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku proti...
Ezechiel 2:5...‚Tak praví Panovník Hospodin.' poslechnou nebo ne - vždyť je to banda vzbouřenců - aspoň poznají, že...
Ezechiel 2:7...vzbouřenců. Vyřiď jim slova, poslechnou nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu člověčí, však...
Ezechiel 3:6...řeči a těžkého jazyka, ale k domu Izraelene k velikým národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž...
Ezechiel 3:11...ve vyhnanství a mluv k nim. poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se...
Ezechiel 4:14...nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se...
Ezechiel 6:10...sami sobě a poznají, že jsem HospodinNe nadarmo jsem říkal, že na dopustím toto neštěstí!...
Ezechiel 9:8... zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek...
Ezechiel 11:13...jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem...
Ezechiel 20:44...Hospodin - s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome...
Ezechiel 21:5...zažehl Hospodin." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen...
Ezechiel 21:20...z jejich bran jsem postavil meč na jatka - ach ne, je vyleštěn, nabroušen, aby zabíjel! Rubej zprava,...
Daniel 3:18...ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a...
Daniel 8:22...že z jeho národa povstanou čtyři království, ale ne s jeho silou. Ke konci jejich kralování povstane k...
Daniel 8:24...surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se...
Ozeáš 1:9...syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-amiNe můj lid. Nejste totiž můj lid a nejsem váš Bůh." ...
Ozeáš 7:16... oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k Nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou...
Ozeáš 11:9...se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostíNevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě....
Joel 2:13... pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece...
Amos 5:14...mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude,...
Amos 5:18...K čemu vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by...
Amos 8:11...praví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hladne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení...
Amos 9:4...dně, přikážu hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je tam...
Abakuk 2:16...z číše svého hněvu, aby se díval na jeho nahotuNe slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž, jak...
Ageus 2:12...zástupů - Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se...
Zachariáš 4:5...mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne,...
Zachariáš 4:6...mi: "Toto je slovo Hospodinovo k ZerubábeloviNe silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů....
Zachariáš 4:13...dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Ne, pane," odpověděl jsem....
Zachariáš 11:12...jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí." Vyplatili mi tedy mzdu - třicet stříbrných....
Matouš 5:37...nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého. Slýchali jste, že bylo...
Matouš 7:21...tak tedy: poznáte je po jejich ovociNe každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského...
Matouš 7:29... Učil je totiž jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci Písma. Když pak sestupoval z hory, šly za...
Matouš 9:13...a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenstvíne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."...
Matouš 12:7...věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenstvíne oběti,' neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž...
Matouš 19:11... je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen...
Matouš 22:17... co si myslíš: Je správné dávat císaři daňnebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč...
Marek 1:22... protože je učil jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk...
Marek 2:27...Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověkane člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou."...
Marek 10:27...Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno." "Podívej...
Marek 12:14..."Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě...
Marek 12:15...správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platitnebo ne?" On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl:...
Marek 14:2...a zabili ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne, aby mezi lidmi nevypuklo povstání." Když pak byl Ježíš...
Marek 14:19..." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl jim, "ten, který se...
Lukáš 1:60...otce, Zachariáš. Jeho matka jim na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve...
Lukáš 10:6...domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě...
Lukáš 12:51...Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška...
Lukáš 13:9...ještě rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak...
Lukáš 13:14... kdy se pracovat. Během nich přicházejtenechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!" "Pokrytče!"...
Lukáš 14:3...a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovatnebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal, uzdravil a propustil...
Lukáš 16:30...Proroky,' řekl Abraham. ‚ poslouchají je!' ‚To ne, otče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel...
Lukáš 20:16... ty vinaře zahubí a vinici jiným." "To snad ne!" zvolali, jakmile to uslyšeli. Podíval se na a řekl:...
Lukáš 20:22...Boží cestě. Je správné dávat císaři daňnebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl...
Lukáš 22:27...sloužící. Vždyť kdo je větší - ten, kdo sedínebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí? jsem ale...
Lukáš 22:35...bez měšce, mošny a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo ...
Lukáš 23:15...v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by...
Jan 1:21... "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy:...
Jan 6:38...přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsemnebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který ...
Jan 6:46...kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mněNe že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce, je ten,...
Jan 6:58...skrze . Toto je ten chléb, který sestoupilnebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo ...
Jan 7:10...bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají. Židovští představení ho na...
Jan 12:44...více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který poslal. Kdo vidí...
Jan 13:10...řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohyneboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni."...
Jan 13:11..." (Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se...
Jan 14:22...a ho budu milovat a dám se mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát...
Jan 15:16...slyšel od svého Otce. jsem si vybral vásne vy . Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a...
Jan 18:23...špatného, dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč biješ?" Annáš ho tedy poslal v poutech k...
Jan 18:40...židovského krále?" Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.) Pilát...
Skutky 10:14... Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo...
Skutky 10:41...jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázalne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám,...
Skutky 11:8... Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo...
Skutky 12:22...pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas božíne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože...
Skutky 16:37...vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne! přijdou a vyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit...
Skutky 26:29... "Kéž by Bůh dal!" řekl na to Pavel. "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo dnes slyší, stal ne téměř, ale...
Skutky 28:19...a tak jsem byl nucen odvolat se k císaři - ovšem ne proto, abych žaloval na svůj národ. Pozval jsem vás tedy...
Římanům 2:29... kdo je jím v nitru a srdce obřezané Duchemne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od...
Římanům 4:2...na základě skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a...
Římanům 7:18... Vím totiž, že ve mně (to jest v tělesnostine nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne....
Římanům 8:20...synů. Stvoření je totiž podrobeno marnostine dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil....
Římanům 9:6...je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou...
Římanům 9:7... Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu IzraelNe všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě...
Římanům 9:25...z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat."...
Římanům 10:16...podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť Izaiáš říká:...
Římanům 11:6...hrstka vyvolených milostí. Je to díky milostine díky skutkům - jinak by milost nebyla milost. Co...
Římanům 13:13...a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne...
1. Korintským 3:2...s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékemne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani...
1. Korintským 4:19... Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království...
1. Korintským 6:1...odvažuje, když s někým spor, soudit se před nespravedlivými, a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí...
1. Korintským 6:12...Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se...
1. Korintským 9:26...ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžímne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel...
1. Korintským 10:23...silnější než on? "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím, ale ne všechno...
1. Korintským 11:16... Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne. Když jsem u napomínání,...
1. Korintským 15:10...jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni,...
1. Korintským 15:37...co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješNe to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba zrno...
2. Korintským 1:12...zvláště u vás žili v ryzosti a upřímnosti Božíne v tělesné moudrosti, ale v Boží milosti. Nepíšeme vám...
2. Korintským 1:17...do Judska. Myslíte, že jsem to rozhodnutí nemyslel vážně? Nebo že se rozhoduji tělesně, takže říkám...
2. Korintským 1:18... ne"? Jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u...
2. Korintským 1:19...u vás , Silvanus a Timoteus zvěstovali, přece nebyl "ano a ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm je...
2. Korintským 2:4...úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha slzamine abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou...
2. Korintským 3:3...jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných...
2. Korintským 3:5...takovouto důvěru máme skrze Krista k BohuNe že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco...
2. Korintským 3:6...nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvyne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje...
2. Korintským 3:13...díky této naději jsme tak směle otevřeníne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové...
2. Korintským 4:7... aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme...
2. Korintským 4:8...ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme...
2. Korintským 4:9... ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na...
2. Korintským 5:7...těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme,...
2. Korintským 5:12... a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomíNechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát...
2. Korintským 7:9...ten dopis na čas zarmoutil, ale teď se radujine z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k...
2. Korintským 8:12...ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk ne podle toho, co nemá. Nejde mi o to, aby se druhým...
2. Korintským 9:5...dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a ne o něco vynuceného. Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá,...
2. Korintským 9:7...štědře. Každý dává, jak se v srdci rozhodlne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného...
2. Korintským 10:8... kterou mi Pán dal k vašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl bych zahanben....
2. Korintským 13:5... přesvědčujte se, zda jste sami ve vířeNepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud...
2. Korintským 13:10...píšu, zatímco jsem pryč, abych budu u vásnemusel přísně užít pravomoci, kterou mi Pán dal k...
Galatským 1:1...svatého s vámi všemi. Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a...
Galatským 2:16...Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše...
Efeským 6:7...celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to...
Filipským 2:21...starost. Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se...
Filipským 3:12... jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvýchNe že bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu...
Koloským 2:8...v rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské...
Koloským 3:2... kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš...
Koloským 3:23...Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a...
1. Tesalonickým 2:4...tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážemene abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše...
1. Tesalonickým 2:13...Bohu, který vás volá do slávy svého královstvíNeustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží...
2. Tesalonickým 3:2...a jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidíneboť ne všichni věří. Pán je však věrný - on vás posílí a...
2. Tesalonickým 3:6...vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak...
2. Tesalonickým 3:9...a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtížNe že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát...
1. Timoteus 2:9... se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumněne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami,...
1. Timoteus 3:11... Jejich ženy jsou právě tak ušlechtiléne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí...
2. Timoteus 1:9... Vždyť on nás spasil a povolal svatým povolánímne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a...
Titus 3:5...lidumilnost našeho Spasitele Boha, spasil násne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství....
Filemon 1:16...ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždyne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok,...
Židům 5:12...slova. Jsou z vás kojenci - potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl...
Židům 7:16...že nastupuje jiný kněz, podobný Melchisedechovine podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci...
Židům 8:9...novou smlouvu s domem Izraele a s domem JudyNe ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci...
Židům 9:7...jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za hříchy lidu,...
Židům 9:12...k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se...
Židům 9:28... aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. ...
Židům 13:17...složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné. Modlete...
Jakub 2:24...Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků...
Jakub 5:12...a soucitný." Především však, bratři mojinepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou...
1. Petr 1:12...utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď...
1. Petr 2:16...řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidéne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní...
1. Petr 5:2...Boží stádo, které je u vás, a bděte nad nímne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne...
1. Jan 3:12...jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhéNe jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého...
1. Jan 4:10...abychom skrze něj získali život. V tom je láskane že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal...
2. Jan 1:5...jsme dostali od Otce. Prosím tedy, paníne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme...

Slova obsahující ne: abednega (5) abednego (7) abednegovi (1) abednegovu (1) abednegův (1) abner (30) abnera (13) abnere (2) abnerem (6) abnerova (1) abnerovi (4) abnerovým (1) abnerův (2) amnonem (2) amonem (1) anebo (100) anem (1) aner (2) anera (1) anetotský (1) árone (2) áronem (25) babyloňanech (1) babylone (2) babylonem (3) bahnem (1) balvanem (1) bášanem (2) bene (1) benjamíne (2) benjamínec (3) benjamínek (1) benjamínem (3) beranech (1) beránek (32) beranem (4) bineu (2) blázne (4) bláznem (1) bne (3) boanerges (1) bodne (2) bohatne (3) bochánek (5) bratranec (3) břemene (1) břemenem (7) caretánem (2) cefonem (1) cínem (1) cizinec (12) cizinek (1) červánek (1) čeřenem (1) česnek (1) činech (3) činelů (4) činely (13) činem (2) člunech (1) člunek (1) dane (1) démonem (4) divanech (1) dne (569) dnech (105) dnem (42) dnes (250) dnešek (2) dneška (12) dnešku (1) dnešní (6) dnešního (15) dnešním (1) dnešnímu (1) dodnes (105) dodneška (6) dolehne (7) domněnek (1) dones (1) donese (2) doneseš (1) donesl (2) donesla (7) donesli (2) doneslo (5) doneste (1) dopadne (29) dopadneme (1) dopadnete (3) dopoledne (1) dosáhne (24) dosedne (2) doslechne (1) doslechneš (1) dostane (19) dostaneš (9) dostanete (4) dostihneš (2) dotkne (27) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |