Nazvi

Hledám varianty 'nazvi' [ nazvu (1) nazvou (7) nazvi (1) nazveš (1) nazvat (1) nazváno (1) nazváni (1) nazvali (5) nazvala (2) nazval (37) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 1:5...je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo...
Genesis 1:8...pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý....
Genesis 1:10...místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh...
Genesis 2:19... aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy...
Genesis 16:13...bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě...
Genesis 22:14...oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na...
Genesis 26:20...hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře, protože se s ním přeli. Potom...
Genesis 26:21...další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a...
Genesis 26:22...další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám...
Genesis 26:33...mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město ...
Genesis 28:19...památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím...
Genesis 32:3... zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou...
Genesis 32:31...na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha...
Genesis 33:20...otce Chamora za sto mincí. Postavil tam oltářnazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou...
Genesis 35:7...všichni, kdo byli s ním - a postavil tam oltářNazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu...
Genesis 35:8...pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z...
Genesis 35:15...olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvilnazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když ...
Exodus 4:26...tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi...
Exodus 16:31...sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltářnazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 33:7...si jej venku za táborem, daleko od táboraNazval jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat...
Numeri 11:3...Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl...
Numeri 21:3...městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli...
Numeri 32:41...syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnicenazval je Chavot-jair, Jairovy vesnice. Také Noba vytáhl,...
Numeri 32:42... Také Noba vytáhl, dobyl Kenat i jeho vesnicenazval je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě...
Soudců 1:26... Odešel pak do země Chetitů, vystavěl městonazval je Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale...
Soudců 2:5... dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam Hospodinu....
Soudců 6:24..." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltářnazval jej "Hospodin je pokoj". Ten oltář je v abiezerské...
Soudců 15:17...jich skolil!" Když domluvil, čelist odhodilnazval to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch. Samson měl...
Soudců 15:19...se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto nazval En-hakore, Pramen volajícího, a ten je v Lechi ...
1. Samuel 7:12...jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šennazval ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: " sem nám...
2. Samuel 5:20...prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam nechali své...
2. Samuel 18:18...syna, aby připomínal jméno." Proto ten sloup nazval po sobě. dodnes se mu říká Jad-abšalom, Abšalomův...
1. Královská 16:24...kopec Šomron. Na tom kopci postavil městonazval je Šomron (čili Samaří) podle pána hory Šemera....
1. Letopisů 14:11...mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam...
2. Letopisů 3:17...chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila. Vyrobil také...
Přísloví 7:4... Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před...
Izaiáš 34:12... Edomští urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži vymizí. Jejich...
Izaiáš 60:18...o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude...
Izaiáš 61:6...vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny. Vás ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu...
Izaiáš 62:4...Pustinou. Budou ti říkat Oblíbená a tvoji zem nazvou Provdanou - ano, Hospodin se bude v tobě kochat, tvá...
Izaiáš 62:12...jde s ním, jeho odměna ho předchází!" Tvé syny nazvou: Svatý lid, Vykoupení Hospodinovi, a tebe nazvou:...
Jeremiáš 3:17...chybět a nebude se znovu vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet...
Jeremiáš 11:16... aby ses znovu veselil? Košatou olivou  nazval Hospodin, krásnou a s pěkným ovocem. Za hřmění...
Jeremiáš 46:17...lidem, do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj...
Ezechiel 39:11...neboť v něm pohřbí Goga se všemi jeho hordami, a nazvou jej Ge-hamon Gog, Údolí hordy Gogovy. Sedm měsíců je...
Zachariáš 11:7...nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota. Začal jsem pást ty ovce...
Matouš 5:9...Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro...
Matouš 10:25...a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí? Nebojte se jich....
Lukáš 1:76...po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem...
Lukáš 6:13... zavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáctnazval je apoštoly: Šimona (kterému dal jméno Petr),...
Jan 10:35...bohové'? Jestliže ty, kteří dostali Boží slovonazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč , kterého...
Jan 15:15...služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem...
Římanům 9:25...ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." "Na místě, kde...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |