Nazýván

Hledám varianty 'nazýván' [ nazýváte (5) nazývat (18) nazýváš (1) nazýváno (3) nazýván (13) nazývám (1) nazývali (4) nazýval (2) nazývají (4) nazývá (16) ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 2:23...kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto muž...
Deuteronomium 2:11...se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase původně bydleli Chorejci,...
Deuteronomium 2:20... Původně tam bydleli Refajci - Amonci je ovšem nazývali Zamzumci - mohutný a početný lid, vysoký jako...
1. Samuel 9:9... půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci,...
2. Letopisů 7:14...svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou...
2. Letopisů 20:26...dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá Emek-beracha, totiž Údolí dobrořečení. Všichni...
Job 17:14...hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami -...
Job 31:24...neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlatonazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak těšilo, jak...
Izaiáš 1:26... budeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno: Město spravedlnosti, Věrné město. Sion tehdy bude...
Izaiáš 4:3... kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsán k životu v...
Izaiáš 5:20...a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost...
Izaiáš 8:12...lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a...
Izaiáš 9:5...dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže...
Izaiáš 19:18...při Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta...
Izaiáš 30:7... který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi, vyryj to pro do...
Izaiáš 32:5...plynně a jasně promluví. Hlupák nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou říkat ctihodný....
Izaiáš 35:8...tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po nečistý, bude určena jen pro...
Izaiáš 42:17...ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni. Hluší,...
Izaiáš 48:1...z nich! Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešli z Judova semene...
Izaiáš 54:5...izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá. Hospodin totiž zpátky zavolá jako opuštěnou,...
Izaiáš 56:7...dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy. Tak praví...
Izaiáš 58:5...a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle nazývat postem, dnem, který Hospodin v oblibě? Není snad...
Izaiáš 58:12...minulých pokolení znovu vystavíš. Budou  nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo...
Izaiáš 58:13...svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a...
Izaiáš 60:14...pohrdli, se u tvých nohou pokloní a budou  nazývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého izraelského. Místo...
Izaiáš 61:3...a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil,...
Izaiáš 62:4...ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou ti říkat Oblíbená a tvoji zem...
Jeremiáš 3:19...skvost mezi národy! Říkal jsem si, že budeš nazývatOtče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi ale, dome...
Jeremiáš 7:10...přijít stoupnout přede v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste...
Jeremiáš 7:11...ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře...
Jeremiáš 7:14...vy jste neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a na který se spoléháte, s tímto místem,...
Jeremiáš 7:30...páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho...
Jeremiáš 23:6...bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle, přicházejí dny,...
Jeremiáš 30:17... tvé rány zhojím, praví Hospodin, neboť  nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'" Tak...
Jeremiáš 32:34...a poučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly a tak ho...
Jeremiáš 33:16...Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 34:15...tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleli a...
Ezechiel 10:13...jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První byla...
Ozeáš 14:4...nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme  nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování...
Zachariáš 8:3...budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy a hora Hospodina zástupů Horou...
Matouš 2:23...Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v...
Matouš 21:13...holubic se slovy: "Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě...
Matouš 22:43... Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po...
Matouš 22:45...nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu...
Marek 10:18... abych se stal dědicem věčného života?" "Proč  nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen...
Marek 11:17...je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj...
Marek 12:37...ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký...
Marek 15:12...Barabáše. "A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj...
Lukáš 1:32...syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu trůn...
Lukáš 1:35... "To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se...
Lukáš 20:37... ukázal Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece...
Lukáš 20:44...nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi lidmi...
Lukáš 23:2...náš národ. Je proti odvádění daní císařinazývá se králem, Mesiášem." Pilát se ho zeptal: "Tak ty...
Jan 4:25...odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus). " přijde, vysvětlí nám všechno." "To...
Jan 5:18...více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným...
Jan 8:54... Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych...
Jan 13:13...stůl a řekl jim: "Chápete, co jsem vám udělalNazýváte Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem....
Jan 15:15... děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás  nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán....
Skutky 24:14...našich otců jako stoupenec Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v...
1. Korintským 15:9...nejposlednější; nezasloužím si ani být apoštolem nazýván - vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží...
Efeským 2:11...ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na tělenazývají neobřezanci). V době jste byli bez Krista,...
1. Timoteus 6:20...se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno "poznáním". Ti, kdo se stali jeho vyznavači,...
Židům 2:11...totiž všichni z jednoho Otce. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu...
Židům 11:16...vlasti - po nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město. Vírou...
1. Petr 1:17...každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde...
1. Jan 3:1... jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme! Proto nás svět...
Zjevení 11:8...na ulici toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán....

Slova obsahující nazýván: nazýván (13) nazýváno (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |