Nazítří

Hledám varianty 'nazítří' [ nazítří ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 9:6...řekl: "Hospodin to v zemi učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla,...
Exodus 32:6...oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a...
Leviticus 7:16... Co z masa oběti zbude, se však smí jístnazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno...
Numeri 17:6...se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze MojžíšeNazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti...
Numeri 17:23...hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectvíNazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z...
1. Samuel 20:27...přihodilo, že se poskvrnil, a tak je nečistýNazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále...
2. Samuel 11:12..." Toho dne tedy Uriáš ještě zůstal v JeruzaléměNazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho...
Matouš 27:62...hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá MarieNazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli...
Jan 12:12...totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v JežíšeNazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky,...
Skutky 4:5... takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužůNazítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a...
Skutky 10:23...slova." Petr je tedy pozval dovnitř a pohostilNazítří vstal a odešel s nimi, doprovázen některými bratry...
Skutky 20:15...druhého dne jsme se přiblížili k ostrovu ChiosNazítří jsme připluli k Sámu a dalšího dne jsme dorazili do...
Skutky 21:8...jsme bratry a strávili s nimi jeden denNazítří jsme pokračovali pěšky do Cesareje. Navštívili jsme...
Skutky 22:30...chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňujíNazítří ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, se...
Skutky 23:32...podle rozkazu ho v noci odvedli do AntipatridyNazítří se vrátili do pevnosti a zanechali ho v doprovodu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |