Navzájem

Hledám varianty 'navzájem' [ navzájem ]. Nalezeno 49 veršù.
1. Samuel 14:20...do bitvy a hle - oni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejové, kteří předtím byli s...
1. Samuel 20:41...tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se navzájem a společně plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji,"...
1. Královská 6:27...uprostřed chrámu se jejich křídla dotýkala navzájem. I tyto cheruby pokryl zlatem...
2. Královská 3:23...zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnoutnavzájem se povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!"...
2. Letopisů 15:6...zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se však...
Ester 9:19... hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adarunavzájem si posílají výslužku. Mordechaj všechny tyto věci...
Ester 9:22... Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselicenavzájem si posílat výslužku a dávat dárky chudým. Tak Židé...
Job 41:9... ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou k sobě navzájem těsně semknuté, drží pohromadě, nic nerozdělí je....
Izaiáš 41:6...třesou se. Shromáždili se společně, podporují se navzájem, jeden druhému říká: "Seber se!" Řemeslník...
Jeremiáš 19:9... kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s...
Jeremiáš 31:34...Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte...
Ezechiel 1:9...tváří i křídel a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny se pohybovaly přímo vpřed, cestou se...
Ezechiel 1:11...měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly tělo. Každá se pohybovala...
Ezechiel 1:23... Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si...
Ezechiel 38:21... a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží...
Daniel 11:27...srdcem zasednou k jednomu stolu. Budou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas...
Ageus 2:22...s vozataji, takže padnou koně a jejich jezdci se navzájem pobijí. V ten den, praví Hospodin zástupů, ...
Zachariáš 14:13...druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v Jeruzalémě....
Římanům 1:12...dar k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a vaší. Nechci,...
Římanům 1:24...vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a...
Římanům 1:27...obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou...
Římanům 12:5...jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné...
Římanům 12:10... Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost....
Římanům 12:16...s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost...
Římanům 15:7...našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Říkám vám,...
Římanům 15:14...veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem. Přesto jsem se vám osmělil v dopise připomenout...
Římanům 16:16...Olympa i všechny svaté tam od nich. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve...
1. Korintským 12:25...rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část...
1. Korintským 16:20... Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU...
2. Korintským 13:12... a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všichni svatí....
Galatským 5:13...za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v...
Galatským 5:15...ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, se navzájem nerozsápete! Říkám vám: Žijte Duchem, a...
Galatským 5:17...sklony míří proti Duchu a Duch proti tělunavzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když...
Efeským 4:2...přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu...
Efeským 4:32...vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak...
Efeským 5:19...se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních;...
Koloským 3:13... a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy....
Koloským 3:16... Slovo Kristovo ve vás přebývá v hojnostiNavzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S...
1. Tesalonickým 3:12...k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám. Kéž...
1. Tesalonickým 4:18... budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. O časech a dobách vám není potřeba...
1. Tesalonickým 5:11...s ním. Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud. Prosíme vás, bratři, mějte uznání...
Židům 3:13... které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes",...
Jakub 5:16...nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste...
1. Petr 4:9..."láska přikryje množství hříchů." Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal...
1. Petr 4:10... Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti....
1. Petr 5:5...starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale...
1. Petr 5:14...v Babylonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu....
Zjevení 6:4...seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč. Když otevřel...
Zjevení 11:10...se nad nimi budou radovat a veselit a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |