Navršit

Hledám varianty 'navršit' [ navršte (1) navršit (1) navrším (3) navršili (5) navršil (2) navrší (4) navrš (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Jozue 7:26...tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamenímNavršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam ...
Jozue 8:29...z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brányNavršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam ...
Jozue 10:27... kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké balvany, které tam jsou dodnes. Makedu...
2. Samuel 18:17...Abšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámynavršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý Izrael se...
2. Samuel 20:15...muži přitáhli a oblehli ho v Abel-bet-maaceNavršili k městu násep, který dosahoval na ochranný val....
Job 27:16...jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho...
Kazatel 9:14... Přitáhl na mocný král, a když je oblehlnavršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý...
Izaiáš 29:3... obklíčím, oblehnu věžemi, náspy proti tobě navrším. Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude...
Jeremiáš 6:6...zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká trest - je naplněné...
Ezechiel 4:2...začni obléhat. Postav proti němu obléhací valnavrš proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a...
Ezechiel 6:5...modly naházím vaše mrtvoly. Mrtvoly Izraelců navrším před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám...
Ezechiel 17:17...vojskem nepomůže ve válce, babylonský král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí....
Ezechiel 21:27...válečný pokřik, postavit beranidla proti branámnavršit násep a vybudovat val. Jim to bude připadat jako...
Ezechiel 24:9...Hospodin: Běda tomu městu vraždění! sám teď navrším hranici. Více dříví, rozdmýchat plameny! se to...
Ezechiel 26:8...vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací valnavrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít. Udeří na tvé...
Daniel 11:15...) Severní král přitáhne k opevněnému městunavrší k němu násep a dobude je. Jižní vojsko se neubrání,...
Abakuk 1:10...jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějínavrší násep a dobudou ji. Pak ale jako vítr přeletí a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |