Navrátilcům

Hledám varianty 'navrátilcům' [ navrátilcům (1) navrátilců (5) navrátilci (5) ]. Nalezeno 11 veršù.
Ezdráš 4:1... Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za...
Ezdráš 6:16...Dareia. Synové Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení...
Ezdráš 6:19...Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto očišťovali a stejně...
Ezdráš 6:20...všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli...
Ezdráš 9:4...slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem . Teprve v čas večerní oběti...
Ezdráš 10:6...nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců. Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, ...
Ezdráš 10:7...po Judsku a v Jeruzalémě, se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů,...
Ezdráš 10:8...všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění navrátilců. Během tří dnů se všichni muži z Judy a...
Ezdráš 10:16... za podpory levitů Mešulama a Šabataje. Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod...
Nehemiáš 7:5...k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující: Toto jsou...
Nehemiáš 8:17...u Vodné a Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a bydlelo v nich....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |